Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 07.10.2021. - ... / Spēkā esošā
Ludzas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 8/2021

Ludzā 2021. gada 26. augustā
Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs
APSTIPRINĀTI
ar Ludzas novada domes 2021. gada 26. augusta
sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, 61. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek segti Ludzas novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības programmas izglītojamo ēdināšanas izdevumi izglītības iestāžu ēdnīcās mācību gada ietvaros.

2. Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs reģistrēto izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšana (100 % apmērā) no pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek nodrošināta sekojoši:

2.1. vispārizglītojošo programmu izglītojamajiem:

2.1.1. pusdienas 1.–12. klašu izglītojamajiem;

2.1.2. brokastis, pusdienas, launags, vakariņas – izglītības iestāžu internātos saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu;

2.1.3. launags 1.–4. klašu izglītojamajiem pagarinātajā grupā saskaņā ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu.

2.2. pirmsskolas izglītības iestāžu un pirmskolas izglītības programmu izglītojamajiem:

2.2.1. brokastis, pusdienas, launags;

2.2.2. brokastis, pusdienas, launags, vakariņas diennakts grupās.

(Ludzas novada domes 23.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 11/2021 redakcijā, kas piemērojams no 24.09.2021.)

3. Ēdināšanas izdevumi izglītojamajam tiek segti pamatojoties uz izglītojamā vecāka (aizbildņa) iesniegumu, kas tiek iesniegts izglītības iestādē.

4. Saistošie noteikumi piemērojami no 2021. gada 1. septembra.

5. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušiem:

5.1. Ludzas novada pašvaldības 26.10.2017. saistošos noteikumus Nr. 13 "Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs".

5.2. Kārsavas novada pašvaldības 24.09.2015. saistošos noteikumus Nr. 10 "Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs".

5.3. Zilupes novada domes 2016. gada 20. oktobra saistošos noteikumus Nr. 8 "Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs".

5.4. Zilupes novada domes 2020. gada 27. augusta saistošos noteikumus Nr. 3 "Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Zilupes novada pašvaldības izglītības iestādēs".

(Grozīts ar Ludzas novada domes 23.09.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 11/2021)

Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs E. Mekšs
07.10.2021