Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 67

Rīgā 2021. gada 7. jūlijā (prot. Nr. 26, 9. §)

Grozījumi Rīgas domes 2009. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 1. punktu

1. Izdarīt Rīgas domes 2009. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, Nr. 120; 2011, Nr. 47; 2013, Nr. 212; 2014, Nr. 120) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Par nodevu par Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu";

1.2. aizstāt saistošo noteikumu tekstā vārdus "Rīgas pilsētas būvvalde" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments" (attiecīgā locījumā);

1.3. svītrot 6. punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. septembrī.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 7. jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 67 "Grozījumi Rīgas domes 2009. gada 16. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas domes 2009. gada 16. jūnija saistošo noteikumu Nr. 178 "Par pašvaldības nodevu par Rīgas pilsētas būvvaldes izstrādāto oficiālo dokumentu un to apliecinātu kopiju saņemšanu" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 178) tekstā Rīgas pilsētas būvvalde tiek aizstāta ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, attiecīgi precizējot saistošo noteikumu Nr. 178 nosaukumu un punktus, kuros ir atsauce uz Rīgas pilsētas būvvaldi, kā arī tiek izdarīts redakcionāls labojums, svītrojot aktualitāti zaudējušo 6. punktu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši Rīgas domes 2021. gada 10. februārī pieņemtajam lēmumam Nr. 380 "Par Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" un Rīgas pilsētas būvvaldes likvidāciju un to funkciju (uzdevumu) nodošanu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam" nolemts likvidēt Rīgas pašvaldības aģentūru "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" un Rīgas pilsētas būvvaldi un ar 2021. gada 1. septembri nodot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam Rīgas pašvaldības aģentūras "Rīgas pilsētas arhitekta birojs" un Rīgas pilsētas būvvaldes funkcijas (uzdevumus). Tāpēc nepieciešams precizēt saistošos noteikumus Nr. 178, norādot Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu kā Rīgas pilsētas būvvaldes funkciju pārņēmēju. Tāpat nepieciešams veikt redakcionālu precizējumu un svītrot saistošo noteikumu Nr. 178 6. punktu, jo minētā tiesību norma ir deklaratīva un ir zaudējusi aktualitāti.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

01.09.2021