Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 434

Rīgā 2021. gada 22. jūnijā (prot. Nr. 49 18. §)

Par valstij piederošā nekustamā īpašuma "Mētru ielas daļa" Garkalnes novadā nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un likuma "Par autoceļiem" 4. panta pirmo daļu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Garkalnes novada pašvaldības īpašumā valstij piederošo nekustamo īpašumu "Mētru ielas daļa" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8060 003 0298) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 003 0230) 0,126 ha platībā un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi - autoceļa A1 blakusceļu (Mētru iela) 0.0.-0.8. km (būves kadastra apzīmējums 8060 003 0230 001), zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 003 0261) 0,292 ha platībā un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi - autoceļa A1 blakusceļu (Mētru iela) 0.0.-0.8. km (būves kadastra apzīmējums 8060 003 0261 001), zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8060 003 0298) 0,32 ha platībā un uz tās izbūvēto komplekso inženierbūvi - autoceļa A1 blakusceļu (Mētru iela) 0.0.-0.8. km (būves kadastra apzīmējums 8060 003 0298 001) - Garkalnes novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmo daļu to izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai.

2. Garkalnes novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Garkalnes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Garkalnes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

22.06.2021