Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 21

Rīgā 2021. gada 24. februārī (prot. Nr. 12, 16. §)

Par Rīgas domes 2005. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr. 87 "Par detālplānojuma teritorijai pie Zunda kanāla (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu daļā - zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01000632057

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 1. punktu

Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2005. gada 22. februāra saistošos noteikumus Nr. 87 "Par detālplānojuma teritorijai pie Zunda kanāla (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) apstiprināšanu" daļā - zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01000632057.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 24. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 21 "Par Rīgas domes 2005. gada 22. februāra saistošo noteikumu Nr. 87 "Par detālplānojuma teritorijai pie Zunda kanāla (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu daļā - zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01000632057"

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes 2005. gada 22. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 87 "Par detālplānojuma teritorijai pie Zunda kanāla (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819
"Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) apstiprināšanu" ir apstiprināts detālplānojums teritorijai pie Zunda kanāla (turpmāk - Detālplānojums), un Detālplānojums ir izstrādāts kā Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam grozījumi. Ar Rīgas domes 2005. gada 20. decembra lēmumu Nr. 749 "Par Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam apstiprināšanu" apstiprināts Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam un tā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi izdoti kā Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošie noteikumi Nr. 34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi". Detālplānojumā noteiktie rādītāji neatbilst Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018. gadam noteiktajiem rādītājiem. Detālplānojums zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01000632057 nav realizēts, un minētā zemesgabala īpašnieki vēlas veikt apbūvi saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu
2006.-2018. gadam.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Ar šiem saistošajiem noteikumiem tiek atzīti par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2005. gada 22. februāra saistošie noteikumi Nr. 87 "Par detālplānojuma teritorijai pie Zunda kanāla (Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam, kas apstiprināts ar Rīgas domes 12.12.1995. lēmumu Nr. 2819 "Par Rīgas attīstības plāna 1995.-2005. gadam pieņemšanu un Rīgas pilsētas apbūves noteikumu apstiprināšanu", grozījumi) apstiprināšanu" daļā - zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01000632057, lai minētā nekustamā īpašuma īpašnieki varētu realizēt būvniecības ieceri saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžetu neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Netiek radīta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes uz administratīvajām procedūrām.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav veiktas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

02.04.2021