Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 7

Talsos 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 2, 8. p., lēmums Nr. 33)

Par Talsu novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr. 21 "Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam" atzīšanu par spēku zaudējušiem

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
41. panta pirmās daļas 1. punktu un
43. panta trešo daļu

Atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošos noteikumus Nr. 21 "Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam" (prot. Nr. 15, 3. p., lēmums Nr. 233).

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

 

Paskaidrojuma raksts
Talsu novada domes 2021. gada 25. februāra saistošajiem noteikumiem Nr. 7 "Par Talsu novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošo noteikumu Nr. 21 "Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam"
atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās", kuros ar 2021. gada 1. janvāri noteikti sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēri un to piešķiršanas kārtība, pamatojoties uz iepriekš minēto, Talsu novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošie noteikumi Nr. 21 "Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam" ir atzīstami par spēku zaudējušiem. Šie saistošie noteikumi noteica pabalstu veidus, apmēru, pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību pilngadību sasniegušam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz atzīt par spēku zaudējušiem Talsu novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošos noteikumus Nr. 21 "Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam".
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav būtiskas ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Atbildīgā iestāde par statusa noteikšanu ir Talsu novada Bāriņtiesa, atbildīgā iestāde par pabalsta piešķiršanu ir Talsu novada Sociālais dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Talsu novada domes priekšsēdētāja S. Pētersone

31.03.2021