Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 104

Rīgā 2021. gada 23. februārī (prot. Nr. 18 12. §)

Par telpu nekustamajā īpašumā Lāčplēša ielā 106, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmumam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dance"

1. Saskaņā ar Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta otrās daļas 2.1 punktu un piekto daļu un Sociālā uzņēmuma likuma 8. panta ceturto daļu Finanšu ministrijai nodot sociālajam uzņēmumam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dance" (reģistrācijas Nr. 40003844517, juridiskā adrese - Stabu iela 47-28, Rīga, sociālā uzņēmuma statuss piešķirts ar Labklājības ministrijas 2019. gada 30. janvāra lēmumu Nr. LM-32-4-19/9) - bezatlīdzības lietošanā, piešķirot de minimis valsts atbalstu samazinātas nomas maksas veidā (100 procentu apmērā), valsts nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 040 0021) sastāvā ietilpstošās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 040 0021 003) daļu Lāčplēša ielā 106, k - 1, Rīgā, - 2., 3., 4. stāva telpas 1744,7 m2 kopplatībā, tai skaitā 2. stāva telpas Nr. 1-35 (telpu grupa 002) 717,8 m2 kopplatībā, 3. stāva telpas Nr. 1-17 (telpu grupa 003) 735,7 m2 kopplatībā, 4. stāva telpas Nr. 1-18 (telpu grupa 004) 269,6 m2 kopplatībā, telpas Nr. 3-4 (telpu grupa 901) 18,3 m2 kopplatībā, telpu Nr. 4 (telpu grupa 902) 3,3 m2 platībā -, ievērojot Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) (turpmāk - regula).

2. Finanšu ministrijas bilancē norādītās ēkas (būves kadastra apzīmējums 0100 040 0021 003) Lāčplēša ielā 106, k-1, Rīgā, bilances vērtība uz 2020. gada 1. novembri ir 63 765,86 euro. Bezatlīdzības lietošanā nododamo telpu 1744,7 m2 kopplatībā bilances vērtība uz 2020. gada 1. novembri ir 43 781,16 euro.

3. Šā rīkojuma 1. punktā minētās telpas tiek nodotas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dance" sociālās uzņēmējdarbības īstenošanai - ar deju, kustību un improvizāciju saistītu sociālo pakalpojumu sniegšanai, lai palielinātu kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas un interešu izglītības pieejamību finansiāli mazāk labvēlīgā situācijā esošiem bērniem, jauniešiem no sociālām mērķa grupām, ģimenēm, kuras atbilst trūcīgas ģimenes statusam, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušām personām, kā arī ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, tai skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni, un veicinātu bērnu un jauniešu vispusīgu attīstību, pašapziņu un sociālo integrāciju.

4. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") noslēgt līgumu par šā rīkojuma 1. punktā minēto telpu nodošanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dance" bezatlīdzības lietošanā (turpmāk - līgums).

5. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") pēc lēmuma pieņemšanas par de minimis atbalsta piešķiršanu iekļaut līgumā šādus noteikumus:

5.1. telpas tiek nodotas bezatlīdzības lietošanā, piešķirot de minimis valsts atbalstu samazinātas nomas maksas veidā (100 procentu apmērā), un līgums ir spēkā līdz brīdim, kamēr sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dance" ir sociālā uzņēmuma statuss, un līdz brīdim, kad plānotais atbalsts pārsniedz regulas 3. panta 2. punkta pirmajā daļā noteikto summu viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstoši regulas 2. panta 2. punktā noteiktajai "viena vienota uzņēmuma" definīcijai, bet ne ilgāk par sešiem gadiem;

5.2. lai saņemtu de minimis atbalstu kārtējam gadam, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dance" katru gadu līdz 31. decembrim iesniedz Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") pieteikumu de minimis atbalsta saņemšanai un pieteikumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 "Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem" 21. un 47. punktu;

5.3. Finanšu ministrija (valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi") pēc šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā minētā pieteikuma saņemšanas atbilstoši regulas 2. panta 2. punktam, 3. panta 2. punkta pirmajai daļai, 6. panta 1. un 3. punktam pārbauda sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dance" pēdējo triju fiskālo gadu laikā saņemto de minimis atbalstu Latvijas Republikā viena vienota uzņēmuma līmenī, nosaka de minimis atbalsta apmēru kārtējā gada nomas maksas apmērā, kas aprēķināta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par publiskas personas mantas iznomāšanu, un reģistrē de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dance" piešķirto de minimis atbalsta summu;

5.4. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dance" ir pienākums šā rīkojuma 1. punktā minētās telpas izmantot atbilstoši šā rīkojuma 3. punktā minētajam mērķim;

5.5. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dance" no saviem līdzekļiem maksā valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" par šā rīkojuma 1. punktā minēto telpu apsaimniekošanu, kā arī proporcionāli telpu platībai sedz komunālos maksājumus, nekustamā īpašuma nodokļa, apdrošināšanas izdevumus un koplietošanas telpu uzturēšanas izdevumus saskaņā ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" izsniegtajiem rēķiniem;

5.6. telpām nepieciešamo kosmētisko remontu sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dance" veic par saviem līdzekļiem;

5.7. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, par to rakstiski informējot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Dance" vismaz 30 dienas iepriekš, ja:

5.7.1. bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas netiek izmantotas atbilstoši to nodošanas mērķim;

5.7.2. vairāk nekā mēnesi netiek pildīti šā rīkojuma 5.5. apakšpunktā noteiktie pienākumi;

5.7.3. telpu lietotāja darbības dēļ tiek bojātas bezatlīdzības lietošanā nodotās telpas;

5.7.4. telpas tiek nodotas apakšnomā;

5.7.5. telpas nepieciešamas valsts pārvaldes funkciju īstenošanai;

5.7.6. nekustamais īpašums Lāčplēša ielā 106, Rīgā, tiek atsavināts;

5.8. ja tiek pārkāptas regulā minētās prasības, sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dance" ir pienākums atmaksāt Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") visu līguma ietvaros saņemto de minimis valsts atbalstu kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par "Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad de minimis valsts atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi;

5.9. sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Dance" un Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") saskaņā ar regulas 6. panta 4. punktu ir pienākums dokumentus, kas saistīti ar de minimis atbalsta sniegšanu, glabāt 10 gadus no de minimis atbalsta piešķiršanas dienas.

6. Lēmumu par de minimis atbalsta piešķiršanu pieņem, ievērojot regulas 7. panta 4. punktā un 8. pantā noteiktos regulas piemērošanas termiņus.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministra vietā -
ārlietu ministrs E. Rinkēvičs

23.02.2021