Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 28.06.2021. - ... / Spēkā esošā
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 203

Rīgā 2020. gada 27. oktobrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 44 7. p.)
Uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītiestāžu likuma
6. panta piekto daļu un 50. panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas prasības, iesniegšanas kārtību un termiņu.

2. Noteikumi ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētām kredītiestādēm, kas ir mazāk nozīmīgās uzraudzītās iestādes, un citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiālēm.

3. Noteikumos lietotie termini atbilst Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2021/451 (2020. gada 17. decembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz iestāžu sniegtajiem uzraudzības pārskatiem un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 680/2014, (tālāk tekstā – ES regula Nr.  2021/451) un Kredītiestāžu likuma terminu lietojumam.

(FKTK 01.06.2021. noteikumu Nr. 58 redakcijā)

II. Pārskatu sagatavošana

4. Kredītiestāde, kas ir mazāk nozīmīgā uzraudzītā iestāde, sagatavo un iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) šādas ES regulas Nr. 2021/451 III pielikumā norādītās pārskatu veidnes: F01.01, F01.02, F01.03, F02.00, F04.01, F04.02.1, F04.02.2, F04.03.1, F04.04.1, F04.05, F05.01, F06.01, F07.01, F08.01, F08.02, F09.01.1, F09.02, F10.00, F11.01, F12.01, F12.02, F13.01, F13.02.1, F13.03.1, F14.00, F16.01, F16.02, F16.03, F16.04, F16.04.1, F16.05, F16.06, F16.07, F16.08, F18.00, F18.01, F18.02, F19.00, F20.01, F20.02, F20.03, F20.04, F20.05, F20.06, F20.07.1, F22.01, F22.02, F23.01, F23.02, F23.03, F23.04, F23.05, F23.06, F24.01, F24.02, F24.03, F25.01, F25.02, F25.03, F26.00, F43.00, F44.01, F44.02, F44.03, F44.04, F45.01, F45.02, F45.03, F46.00 un F47.00.

(FKTK 01.06.2021. noteikumu Nr. 58 redakcijā)

5. Uzraudzības finanšu pārskati, kurus iesniedz citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles, ietver šādas ES regulas Nr.  2021/451 III pielikumā norādītās pārskatu veidnes: F01.01, F01.02, F01.03, F02.00, F04.01, F04.02.1, F04.02.2, F04.03.1, F04.04.1, F05.01, F06.01, F07.01, F08.01, F08.02, F09.01.1, F09.02, F10.00, F11.01, F12.01, F12.02, F13.01, F13.02.1, F13.03.1, F16.01, F16.02, F16.03, F16.04, F16.04.1, F16.05, F16.06, F16.07, F18.00, F18.01, F18.02, F19.00, F20.01, F20.02, F20.03, F20.04, F20.05, F20.06, F20.07.1 un F22.01.

(FKTK 01.06.2021. noteikumu Nr. 58 redakcijā)

6. Kredītiestādes, kas ir mazāk nozīmīgās uzraudzītās iestādes, citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles šo noteikumu 4. un 5. punktā minētos pārskatus sagatavo saskaņā ar ES regulas Nr.  2021/451 V pielikuma norādēm.

(Grozīts ar FKTK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 58)

7. Kredītiestādes, kas ir mazāk nozīmīgās uzraudzītās iestādes, citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles uzraudzības finanšu pārskatus iesniedz ES regulas Nr.  2021/451 11. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktā noteiktajā biežumā. Informāciju, kas norādīta 23.–26. un 47. veidnē, sniedz, ievērojot ES regulas Nr.  2021/451 11. panta 2. punkta g) apakšpunkta nosacījumus.

(FKTK 01.06.2021. noteikumu Nr. 58 redakcijā)

III. Pārskatu iesniegšanas kārtība

8. Kredītiestādes, kas ir mazāk nozīmīgās uzraudzītās iestādes, citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles uzraudzības finanšu pārskatus Komisijai iesniedz ES regulas Nr.  2021/451 3. pantā noteiktajos termiņos.

(Grozīts ar FKTK 01.06.2021. noteikumiem Nr. 58)

9. Kredītiestādes, kas ir mazāk nozīmīgās uzraudzītās iestādes, citu dalībvalstu un ārvalstu kredītiestāžu filiāles uzraudzības finanšu pārskatus iesniedz Datu ziņošanas sistēmā atbilstoši Komisijas normatīvajiem noteikumiem, kas nosaka elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas kārtību. Informāciju sniedz XBRL (Extensible Business Reporting Language) faila formātā pēc Eiropas Banku iestādes izstrādātas, tās mājaslapā publicētas un pārskata periodam piemērojamas DPM un XBRL taksonomijas vai XLSX (Microsoft Excel Open XML) faila formātā, izmantojot Komisijas sagatavoto un Datu ziņošanas sistēmā publicēto XLSX failu.

10. Ja Komisija konstatē, ka pārskats sagatavots kļūdaini, par to tiek paziņots pārskata sagatavotājam. Ja Komisija nav norādījusi citu termiņu, laboto pārskatu iesniedz ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc paziņojuma par kļūdu esamību saņemšanas no Komisijas.

IV. Noslēguma jautājums

11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2016. gada 6. jūlija normatīvie noteikumi Nr. 119 "Uzraudzības finanšu pārskatu sagatavošanas normatīvie noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
28.06.2021