Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 12.01.2023. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 605

Rīgā 2020. gada 29. septembrī (prot. Nr. 56 35. §)
Medību saimniecības attīstības fonda nolikums
Izdoti saskaņā ar Medību likuma
31. panta ceturto daļu un
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka medību saimniecības attīstības fonda (turpmāk – fonds) pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā tiek piešķirts, administrēts un uzraudzīts valsts atbalsts (turpmāk – atbalsts) fonda projektiem.

2. Lai nodrošinātu mērķtiecīgu un efektīvu fonda līdzekļu sadali atbilstoši Medību likumā noteiktajiem mērķiem, zemkopības ministrs izveido fonda padomi (turpmāk – padome) un fonda konsultatīvo padomi (turpmāk – konsultatīvā padome).

3. Atbalstu administrē un uzrauga Lauku atbalsta dienests (turpmāk – dienests).

4. Padomes un konsultatīvās padomes darbību koordinē fonda sekretariāts. Fonda sekretariāta funkcijas pilda Zemkopības ministrija.

II. Fonda pārvaldīšanas kārtība

5. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu pieņem padome.

6. Padomes priekšsēdētāja pienākumus pilda zemkopības ministrs. Padomes sastāvā ir:

6.1. divi Zemkopības ministrijas pārstāvji;

6.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis;

6.3. biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" pārstāvis;

6.4. Valsts meža dienesta pārstāvis.

7. Padomes priekšsēdētājs:

7.1. pēc tam, kad šo noteikumu 6. punktā minētās iestādes un organizācijas ir deleģējušas savu pārstāvi darbam padomē, apstiprina padomes sastāvu uz pieciem gadiem;

7.2. vada padomes sēdes un paraksta padomes sēdes protokolus;

7.3. pamatojoties uz padomes lēmumu, uzaicina auditoru pārbaudīt piešķirtā atbalsta uzskaiti.

8. Padome no savu locekļu vidus ar balsu vairākumu ievēlē padomes priekšsēdētāja vietnieku.

9. Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda padomes priekšsēdētāja vietnieks.

10. Padome:

10.1. pēc dienesta un konsultatīvās padomes sniegto vērtējumu saņemšanas pieņem lēmumu par projekta finansēšanu vai tā noraidīšanu, tostarp par finansējuma piešķiršanas kārtību atbalstītajiem projektiem un projekta īstenošanas nosacījumiem;

10.2. pieņem lēmumu par projekta īstenošanas pārskata apstiprināšanu vai neapstiprināšanu, par projekta īstenošanas termiņa pagarināšanu, atbalsta izmaksas apmēra vai kārtības maiņu, kā arī par piešķirtā atbalsta atmaksu, ja finansējums nav izlietots atbilstoši projekta iesniegumā paredzētajiem uzdevumiem un mērķiem, projektā plānotie rezultāti nav sasniegti vai piešķirtie līdzekļi nav izlietoti paredzētajā termiņā;

10.3. ir tiesīga pieprasīt, lai atbalsta saņēmējs iesniedz papildu informāciju par projekta īstenošanu;

10.4. lemj par citiem ar fonda darbību saistītiem jautājumiem.

11. Padome lēmumu pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā četri padomes locekļi.

12. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumu, nesasaucot padomes sēdi, šādā kārtībā:

12.1. fonda sekretariāts sagatavo un elektroniski nosūta padomes locekļiem protokola projektu un pamatojuma dokumentus;

12.2. padomes locekļi piecu darbdienu laikā pēc protokola projekta saņemšanas iebildumus un priekšlikumus par to nosūta elektroniski fonda sekretariātam;

12.3. fonda sekretariāts pēc iebildumu un priekšlikumu saņemšanas attiecīgi precizē protokola projektu un elektroniski nosūta to padomes locekļiem;

12.4. ja padomes locekļi piecu darbdienu laikā pēc protokola projekta saņemšanas nesniedz iebildumus vai priekšlikumus, to uzskata par saskaņotu;

12.5. padomes priekšsēdētājs paraksta protokolu un norāda, ka lēmums pieņemts, nesasaucot padomes sēdi.

13. Lai nodrošinātu fonda finansējuma izlietojuma atklātumu, kā arī veicinātu sabiedrības interešu ievērošanu fonda līdzekļu sadalē un sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, zemkopības ministrs apstiprina konsultatīvās padomes nolikumu un tās personālsastāvu uz pieciem gadiem. Konsultatīvās padomes sastāvā ir šādu interešu grupu pārstāvji (ja tādi ir deleģēti):

13.1. trīs pārstāvji no mednieku organizācijām, kurās ir vismaz 500 biedru;

13.2. divi pārstāvji no zinātnes un izpētes organizācijām;

13.3. divi pārstāvji no vides un dabas aizsardzības organizācijām, kurās ir vismaz 500 biedru;

13.4. viens privāto mežu īpašnieku vai pārvaldītāju pārstāvis un viens publisko – valsts vai pašvaldību – mežu pārvaldītāju pārstāvis.

14. Šo noteikumu 13. punktā minētās interešu grupas veido viena vai vairākas biedrības un nodibinājumi, kas pārstāv attiecīgās organizācijas.

15. Konsultatīvā padome no savu locekļu vidus ievēlē priekšsēdētāju. Konsultatīvās padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

16. Fonda sekretariāts pilda šādas funkcijas:

16.1. pēc padomes priekšsēdētāja, vismaz divu padomes locekļu vai konsultatīvās padomes priekšsēdētāja ierosinājuma organizē padomes un konsultatīvās padomes sēdes;

16.2. ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms sēdes elektroniski vai papīra formā informē padomi un konsultatīvo padomi par sēdes laiku, vietu un darba kārtību;

16.3. protokolē padomes sēdes;

16.4. iesniedz dienestā padomes sēdes protokolus;

16.5. publicē Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē padomes lēmumus, finansēto projektu sarakstu (norādot projekta nosaukumu, atbalsta saņēmēju un projektu izmaksas) un projektu noslēguma pārskatus.

17. Padomes un konsultatīvās padomes locekļi nesaņem atalgojumu par darbu fondā.

III. Projekta iesnieguma iesniegšana un vērtēšana

18. Piecu darbdienu laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas Zemkopības ministrija izsludina projektu konkursu,  publicējot informāciju oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", un dienests sludinājumu publicē savā tīmekļvietnē. Sludinājumā norāda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu (datumu un laiku), kas nav īsāks par 10 darbdienām no sludinājuma publicēšanas dienas, kā arī kopējo pieejamo atbalsta apmēru un projektu īstenošanas laiku. Projektu iesniegumi iesniedzami, izmantojot dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu.

19. Projektu iesniegumi netiek pieņemti pēc pieteikšanās termiņa beigām.

20. Atbalsta saņēmējs var būt fiziska vai juridiska persona. Padomes sastāvā esoša iestāde vai organizācija nevar būt atbalsta saņēmējs, izņemot gadījumu, ja tā ir dalībniece partnerības sastāvā.

21. Lai pieteiktos atbalstam, pretendents dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā iesniedz šādus dokumentus:

21.1. pilnībā aizpildītu un atbilstoši šo noteikumu prasībām noformētu projekta iesniegumu (1. pielikums);

21.2. pilnvaru – ja projekta iesniegumu elektroniskās pieteikšanās sistēmā neiesniedz pats atbalsta pretendents;

21.3. pretendenta apliecinājumu par līdzfinansējuma garantēšanu projektā plānoto darbu izpildei – ja tas ir paredzēts projekta iesniegumā;

21.4. dokumentus, kas apliecina saistībā ar projekta iesniegumā minēto pasākumu organizēto iepirkuma procedūru, ja to nepieciešams rīkot saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

22. Dienests 15 darbdienu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projektu iesniegumu un tiem pievienoto dokumentu atbilstību šo noteikumu 23. punktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem un elektroniski iesniedz fonda sekretariātā vērtēšanas rezultātus, kā arī tos projektu iesniegumus, kuri atbilst administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem.

23. Dienests vērtē projektu iesniegumu atbilstību šādiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem:

23.1. projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā termiņā;

23.2. atbalsta pretendents atbilst šo noteikumu 20. punktā minētajām prasībām;

23.3. projektu iesniegumu iesniegšanas kārtas pēdējā dienā atbalsta pretendentam nav nodokļu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

23.4. projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā valsts valodā;

23.5. projekta īstenošanas laiks nav ilgāks par projekta īstenošanas gada 15. novembri;

23.6. projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, un ir iesniegti visi šo noteikumu 21. punktā minētie dokumenti;

23.7. projekta iesnieguma tāme ir aritmētiski pareiza;

23.8. projekta iesnieguma tāmes izmaksu pozīcijās nav ietvertas šajos noteikumos minētās neattiecināmās izmaksas;

23.9. informācija par tirgus cenu izpēti ir objektīva un atbilst attiecīgo iepirkuma priekšmetu tirgus cenu līmenim.

24. Ja projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 23. punktā minētajiem kritērijiem, dienests elektroniski informē atbalsta pretendentu par konstatētajām neatbilstībām un aicina precizēt projekta iesniegumu piecu darbdienu laikā minētās informācijas saņemšanas.

25. Ja pretendents šo noteikumu 24. punktā minētajā termiņā neiesniedz precizētu projekta iesniegumu vai pēc atkārtotas vērtēšanas projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 23. punktā minētajiem administratīvās vērtēšanas kritērijiem, padome projekta vērtēšanu neturpina un pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu bez tā turpmākas izskatīšanas.

26. Katrs konsultatīvās padomes loceklis, piešķirot punktus no 1 līdz 10 (10 ir augstākais un 1 – zemākais novērtējums), vērtē katra projekta iesnieguma atbilstību šādiem kvalitātes kritērijiem:

26.1. projekta mērķis atbilst Medību likuma 31. panta trešajā daļā noteiktajam fonda līdzekļu izlietojumam, projekta rezultātiem ir ilgtermiņa ietekme uz medību saimniecības attīstību;

26.2. atbalsta pretendenta kompetence un darba pieredze atbilst konkrētajā projekta iesniegumā noteiktajai jomai;

26.3. darba uzdevumi atbilst projekta mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem, tie ir skaidri noteikti un sasniedzami noteiktajā projekta īstenošanas termiņā;

26.4. projekta rezultatīvajiem rādītājiem un projekta mērķu aktualitātei, kā arī rezultātiem ir vismaz reģionāla ietekme.

27. Konsultatīvajai padomei ir tiesības pieprasīt, lai pretendents iesniedz papildu informāciju, kā arī precizē projekta darba uzdevumus un izmaksas.

28. Konsultatīvā padome 10 darbdienu laikā pēc projekta iesnieguma saņemšanas, apkopojot visu konsultatīvās padomes locekļu sniegtos vērtējumus, nosaka katra projekta iesnieguma vidējo vērtējumu un iesniedz to fonda sekretariātā, pievienojot katra konsultatīvās padomes locekļa vērtējumu. Konsultatīvās padomes locekļa individuālo vērtējumu publisko tikai ar attiecīgā konsultatīvās padomes locekļa atļauju. Konsultatīvās padomes loceklis nevērtē projekta iesniegumu, ko iesniegusi organizācija, kuru tas pārstāv konsultatīvajā padomē, vai organizācija, kurā tas saņem atalgojumu, kā arī tādus projekta iesniegumus, kas ietekmē vai var ietekmēt šā konsultatīvās padomes locekļa, viņa radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses. Par šiem gadījumiem tiek izdarīta atzīme konsultatīvās padomes sēdes protokolā.

(MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

29. Ja vairāki projektu iesniegumi ieguvuši vienādu vērtējumu, priekšroka ir projektam ar lielāko līdzfinansējumu.

30. Konsultatīvās padomes pārstāvis piedalās padomes sēdē ar padomdevēja tiesībām.

IV. Lēmuma pieņemšana

31. Lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt atbalstu padome pieņem 10 darbdienu laikā pēc konsultatīvās padomes lēmuma saņemšanas.

32. Padome ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu piešķirt atbalstu, ja:

32.1. projekta mērķis neatbilst Medību likuma 31. panta trešajā daļā noteiktajiem fonda līdzekļu izmantošanas mērķiem;

32.2. vairāk nekā 30 % no iesniegtā projekta izmaksu sadaļā ietvertajām kopējām izmaksām nav atbilstošas projekta īstenošanas mērķim vai pieprasītais finansējums ir nesamērīgs;

32.3. atbalsta pretendents, īstenojot citu projektu, kam piešķirts fonda finansējums, nav izpildījis fonda padomes lēmuma vai projekta īstenošanas nosacījumus;

32.4. projekta atbalstīšana no fonda nav lietderīga, ņemot vērā konsultatīvās padomes sniegto vērtējumu, kā arī lietderības apsvērumus;

32.5. fondā nepietiek līdzekļu.

33. Fonda sekretariāts triju darbdienu laikā pēc padomes sēdes protokola parakstīšanas iesniedz to dienestā.

34. Dienests piecu darbdienu laikā pēc protokola saņemšanas informē atbalsta pretendentu par padomes pieņemto lēmumu.

35. Dienests projekta izpildi un finansēšanu kontrolē atbilstoši šajos noteikumos minētajiem pienākumiem un tiesībām. Projekta īstenotājam projekta īstenošanas laikā un pēc projekta pabeigšanas ir šajos noteikumos minētās tiesības un pienākumi.

36. Padome var pieņemt lēmumu par mazāka finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai, nekā pieprasīts projekta iesniegumā, ja:

36.1. tā konstatē, ka projekta iesniegumā norādīto projekta mērķi un izvirzītos sasniedzamos rezultātus ir iespējams sasniegt ar mazāku finansējumu;

36.2. fondā nepietiek līdzekļu projekta atbalstīšanai pilnā apmērā.

(Grozīts ar MK 10.01.2023. noteikumiem Nr. 4)

37. Šo noteikumu 36. punktā minētais lēmums stājas spēkā, ja atbalsta saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad nosūtīts padomes lēmums par projekta atbalstīšanu, iesniedz elektroniskajā pieteikšanās sistēmā apliecinājumu par apņemšanos atbalsta saņemšanai iesniegto projektu īstenot ar mazāku finansējumu (turpmāk – apliecinājums) (2. pielikums).

38. Ja atbalsta saņēmējs šo noteikumu 37. punktā minētajā termiņā elektroniskajā pieteikšanās sistēmā neiesniedz apliecinājumu, dienests piecu darbdienu laikā pēc apliecinājuma iesniegšanas termiņa beigām par to informē fonda sekretariātu.

39. Padomes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

V. Finansējuma pieprasīšana un maksājumu kārtība

40. Attiecināmas ir tās projekta izmaksas, par kurām atbalsta saņēmējs ir iesniedzis dienestā darījumu un samaksu apliecinošus dokumentus.

41. Projekta izpildes izmaksās ieskaita arī izdevumus, kas atbalsta saņēmējam radušies, pirms pieņemts šo noteikumu 5. punktā minētais padomes lēmums par projekta finansēšanu, sākot ar projekta īstenošanas gada 1. janvāri, ja minētie izdevumi nav segti no citiem publiskiem finanšu avotiem un atbilst projekta mērķim.

42. Neattiecināmas ir šādas projekta izmaksas:

42.1. pievienotās vērtības nodoklis un citi nodokļi un nodevas, ko iespējams atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļiem un nodevām;

42.2. naudas sodi, līgumsodi, nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi;

42.3. auto un moto transporta vai traktortehnikas iegāde, kā arī tādu materiālo vērtību iegāde, kuru kalpošanas laiks pārsniedz projekta īstenošanas laiku (nosacījums neattiecas uz intelektuālajām vērtībām un programmatūru, kā arī uz projekta līdzfinansējuma izlietojumu);

42.4. veselības, dzīvības un nelaimes gadījumu apdrošināšana;

42.5. esošo būvju uzturēšanas izmaksas;

42.6. tehniskās apkopes, rezerves daļu iegādes un ekspluatācijas izdevumi;

42.7. izmaksas, kas nav saistītas ar projekta īstenošanu;

42.8. izmaksas, kas nav pamatotas ar izmaksas attaisnojošiem dokumentiem.

43. Pēc atbalsta pretendenta pieprasījuma padome ir tiesīga lemt par avansa piešķiršanu.

(MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

44. Dienests mēneša laikā pēc padomes lēmuma pieņemšanas par projekta finansēšanu pārskaita atbalsta pretendentam avansu fonda padomes noteiktajā apmērā (līdz 90 procentiem no fonda finansētā apmēra).

(MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

45. Pēc projekta īstenošanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 20. novembrim atbalsta saņēmējs elektroniskajā pieteikšanās sistēmā kopā ar maksājuma pieprasījumu (3. pielikums) iesniedz:

45.1. pārskatu par projekta īstenošanu (4. pielikums);

45.2. projekta īstenošanu apliecinošus dokumentus, tostarp nodošanas un pieņemšanas aktus un ar pakalpojumu sniedzēju noslēgtos līgumus.

46. Ja atbalsta saņēmējs elektroniskajā pieteikšanās sistēmā neiesniedz kādu no šo noteikumu 45. punktā minētajiem dokumentiem, dienests pieprasa atbalsta saņēmējam tos iesniegt piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

47. Dienests 10 darbdienu laikā pēc maksājuma pieprasījuma un šo noteikumu 45. punktā minēto dokumentu saņemšanas informē atbalsta saņēmēju par neattiecināmo izdevumu summu, ja maksājuma pieprasījumā iekļautie izdevumi neatbilst padomes apstiprinātajam projektam.

48. Atbalsta saņēmējs ir tiesīgs mainīt apstiprināto tāmi, nodrošinot projekta mērķu sasniegšanu, ja izmaiņas starp tāmes pozīcijām nepārsniedz 10 % no kopējās projekta atbalsta summas. Ja izmaiņas starp tāmes pozīcijām pārsniedz 10 % no kopējās projekta atbalsta summas, atbalsta pretendents iesniedz dienestā iesniegumu par izmaiņu apstiprināšanu tāmē.

48.1 Ja projektu īsteno, neizmantojot visu tam piešķirto finansējumu, projekta iesniegumā norādītā proporcija starp fonda līdzekļiem un līdzfinansējumu nemainās.

(MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

49. Dienests par šo noteikumu 45. punktā minētajiem dokumentiem un šo noteikumu 48. punktā minēto iesniegumu informē fonda padomi.

50. Dienests izlases kārtībā veic pārbaudes vismaz pieciem procentiem īstenoto projektu un par pārbaužu rezultātiem informē fonda padomi.

51. Izplatot jebkuru informāciju par projektu (piemēram, plašsaziņas līdzekļos, sanāksmēs, vides reklāmās vai paziņojumos projekta īstenošanas vietās), atbalsta saņēmējs norāda atsauci uz fondu teksta veidā vai izmantojot logo (3.1 pielikums), bet pārskatā par projekta īstenošanu (4. pielikums) sniedz ziņas par izplatītās informācijas veidu un apjomu.

(MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājumi

52. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2013. gada 10. decembra noteikumus Nr. 1455 "Medību saimniecības attīstības fonda nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 252. nr.; 2015, 98. nr.; 2016, 239. nr.).

53. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 605
Projekta iesniegums atbalsta saņemšanai no Medību saimniecības attīstības fonda (MSAF)
Atbalsta pretendents 
Klienta numurs Lauku atbalsta dienestā (LAD) 
Projekta iesnieguma numurs 

A. VISPĀRĒJĀ DAĻA

A.1. Vispārēja informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta pilns nosaukums Iestādes/organizācijas vadītāja vārds, uzvārds 
Reģistrācijas numurs PVN maksātāja numurs 

A.2. Atbalsta pretendenta adrese un kontaktinformācija

A.2.1. Atbalsta pretendenta juridiskā adrese

Iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs/ mājas nosaukums Novads, pagasts 
Pilsēta Pasta indekss 

A.2.2. Atbalsta pretendenta kontaktadrese (adrese korespondencei) – aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses

Iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs/ mājas nosaukums Novads, pagasts 
Pilsēta Pasta indekss 

A.2.3. Atbalsta pretendenta kontaktinformācija

Tālruņa numurs Mobilā tālruņa numurs 
E-pasta adrese Tīmekļvietnes adrese 

A.3. Atbalsta pretendenta kontaktpersona (projekta vadītājs)

Projekta vadītāja vārds, uzvārds Projekta vadītāja amats 
Mobilā tālruņa numurs E-pasta adrese 

A.4. Pretendenta saņemtais publiskais finansējums un (vai) iesniegtie projektu iesniegumi citās iestādēs Eiropas Savienības fondu (ERAF u. c.) un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos, ja šis finansējums ir saistīts ar projektā plānoto investīciju

Līdz šā projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim pretendents ir saņēmis publisko finansējumu un (vai) ir iesniedzis projekta iesniegumu citos Eiropas Savienības fondu un valsts un pašvaldības finansētajos investīciju pasākumos, un šis finansējums ir saistīts ar projektā plānoto investīciju 
 

A.4.1. Ja atbilde ir "Jā", lūdzu sniegt informāciju par projektiem

Nr. p. k.Fonda nosaukums, atbalsta institūcijas nosaukumsProjekta nosaukums un projekta numursProjekta īstenošanas stadija (saņemts finansējums; projekts pašlaik tiek īstenots; projekts iesniegts vērtēšanai)Projekta īstenošanas laiks –
no (mm/gggg) līdz (mm/gggg)
Attiecināmo izmaksu summa (euro)Publiskais finansējums (euro)Saistītā projekta saturiskā saistība
Eiropas Savienības finansētie projekti
        
        
        
Citi projekti (valsts un pašvaldības finansētie projekti u. tml.)
        
        
        

B. Informācija par projektu

B.1. Projekta nosaukums

 

B.2. Projekta mērķis

 

B.3. Medību saimniecības attīstības fonda pasākums, kurā pretendē uz atbalstu

Pasākuma nosaukumsPasākums, kuram projekts atbilst
(atbilstošo atzīmē ar X)
Atbalsta pretendents
(atbilstošo pretendenta tipu atzīmē ar X)
Medījamo dzīvnieku monitorings un populāciju papildu aizsardzības pasākumi 

valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

biedrība

sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Medījamo dzīvnieku un to populāciju zinātniskā izpēte 

valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

biedrība

sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Līdzdalība starptautiskajās medību organizācijās 

valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

biedrība

sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Mednieku izglītošana 

valsts institūcija

pašvaldība

atvasināta publiska persona (izņemot pašvaldības)

biedrība

sabiedrība ar ierobežotu atbildību

B.4. Projekta īstenošanas laiks (projekta iesniegšanas gadā)

 mēnesisgads mēnesisgads
Projekta sākuma termiņš  Projekta beigu termiņš  

B.5. Projekta apraksts

B.5.1. Problēmas risinājuma apraksts (līdz 1000 rakstu zīmēm)

 

B.5.2. Projekta uzdevumi – detalizēts apraksts par plānotajām darbībām, to īstenošanas shēma, katra darba izpildītāja pienākumi un uzdevumi projektā (līdz 1500 rakstu zīmēm)

 

B.5.3. Projekta sasniedzamie rezultatīvie rādītāji un risinājumi to sasniegšanai (līdz 1000 rakstu zīmēm)

Sasniedzamais rezultatīvais rādītājsRisinājums rādītāja sasniegšanai
  
  
  

B.5.4. Sabiedrības daļa, kas iegūtu no projekta īstenošanas

 

B.5.5. Vai projekta iesniedzējs līdz šim ir saņēmis Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu (atzīmē ar X)

B.5.6. Projekta īstenošanā iesaistītie sadarbības partneri (partneri, ar kuriem projekta iesniedzējs ir rakstiski vienojies, ka tie projekta īstenošanā sniegs reālu finansiālu vai darba ieguldījumu, par kuru netiek maksāts no projektam pieprasītā Medību saimniecības attīstības fonda finansējuma daļas)

1. partneris

Partnera nosaukumsReģistrācijas numurs
  
Partnera plānotais ieguldījums projektāPartnera izvēles pamatojums
  

2. partneris

Partnera nosaukumsReģistrācijas numurs
  
Partnera plānotais ieguldījums projektāPartnera izvēles pamatojums
  

3. partneris

Partnera nosaukumsReģistrācijas numurs
  
Partnera plānotais ieguldījums projektāPartnera izvēles pamatojums
  

B.5.7. Projekta īstenošanas vieta

Valsts, pilsēta 
Novads, pagasts 

B.5.8. Projekta izmaksas

Projekta īstenošanas izmaksas
Izmaksu pozīcijas sadalījumā pa plānotajām projekta darbībām un projekta posmiemCena par vienību (euro)Vienību skaitsIzmaksas kopā (euro)Medību saimniecības attīstības fonda finansējums (euro)Cits finanšu avots
ar PVNbez PVNar PVNbez PVNavotssumma (euro)
12345 = 2 x 46 = 3 x 4789
         
         
         
         
         
KOPĀ  X     

C. PAVADDOKUMENTI

C.1. Iesniedzamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti

Aizpilda atbalsta pretendents
(atbilstošo atbildi atzīmē ar X)
neattiecas
1.Projekta iesnieguma veidlapa   
2.Atbilstošs pilnvarojums, ja iesniegumu iesniegusi pašvaldības, valsts iestādes vai citas atvasinātas publiskas personas vai biedrības vadītāja pilnvarota persona   
3.Dokumenti, kas pierāda naudas līdzekļu pieejamību projekta īstenošanai, ja atbalsta pretendents plāno projekta īstenošanā ieguldīt privātos vai citus naudas līdzekļus vai veikt projektā paredzētos darbus, par kuriem netiek maksāts no projektam pieprasītā Medību saimniecības attīstības fonda finansējuma daļas   
4.Rakstiska vienošanās ar katru projekta īstenošanā iesaistīto sadarbības partneri par ieguldījumu projektā   
Iepirkuma procedūru apliecinošie dokumenti*
5.Iepirkuma procedūras dokumenti saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu   
6.Iepirkuma priekšmeta tehniskā specifikācija   
7.Saņemtie piedāvājumi no iespējamiem piegādātājiem   
8.Atbalsta pretendenta veidots apraksts par piedāvājumu salīdzinājumu konkrētajai iegādei un informācija par aptaujātajiem komersantiem, lai apliecinātu noteiktās cenas objektivitāti   
9.Dokumenti, kas pierāda preču vai pakalpojumu cenu pamatotību un atbilstību tirgus cenai, ja publiskā iepirkuma procedūrā ir saņemts viens piedāvājums   
10.Ja atbalsta pretendents ir biedrība
     
11.Citi iesniegtie dokumenti
     
12.Vēlamais avansa un starpmaksājuma apmērs, izmaksu grafiks   

Piezīme. * Ja šā projekta iesnieguma C.1. sadaļas 5., 6., 7., 8. un 9. punktā minētie dokumenti, kas apliecina iepirkuma procedūru (ja to nepieciešams rīkot saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošiem normatīvajiem aktiem), netiek iesniegti kopā ar projekta iesniegumu, tad, lai nodrošinātu projekta izmaksu attiecināmību, šos dokumentus var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc dienas, kad stājies spēkā Medību saimniecības attīstības fonda padomes lēmums par projekta iesnieguma atbalstīšanu, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas.

D. Saistības

Ar parakstu apliecinu, ka:
1)par konkrēto projektu neesmu iesniedzis iesniegumu finansējuma saņemšanai no citiem fondiem vai valsts atbalsta programmām;
2)apņemos glabāt un uzrādīt Lauku atbalsta dienesta amatpersonām visu ar projektu un tā īstenošanu saistīto dokumentāciju un informāciju projekta īstenošanas laikā un piecus gadus pēc projekta īstenošanas;
3)projektā neko nemainīšu, to iepriekš nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu (izņemot gadījumu, ja izmaiņas tāmes pozīcijā nepārsniedz 10 procentu no kopējās projekta atbalsta summas);
4)valsts iepirkuma procedūrā, ja tāda nepieciešama, ievērošu normatīvos aktus par iepirkuma procedūras piemērošanu;
5)neesmu pasludināts par maksātnespējīgu un neesmu iesniedzis pieteikumu par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu, neatrodos likvidācijas procesā, mana saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta (ja atbalsta pretendents ir Maksātnespējas likuma subjekts);
6)nepastāv spēkā stājies tiesas spriedums vai prokurora priekšraksts par sodu, ar ko es būtu atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, dalībā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā, kā arī neesmu atzīts par vainīgu krāpšanā, kuras dēļ skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses;
7)esmu izpildījis visus pienākumus saistībā ar nodokļu maksājumiem un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām. Man nav nodokļu un valsts sociālo iemaksu apdrošināšanas iemaksu parādu vai ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu nodokļu maksājumu termiņš ir pagarināts vai atlikts uz laiku līdz vienam gadam;
8)projekta īstenošanas laikā ievērošu atbilstošo normatīvo aktu prasības, arī par ietekmi uz vidi;
9)projekta īstenošanai pieprasīto Medību saimniecības attīstības fonda finansējumu izmantošu saskaņā ar projekta iesniegumā norādīto;
10)projekta iesnieguma veidlapā un citos dokumentos sniegtā informācija ir patiesa;
11)dienesta pārstāvim tiks nodrošinātas tiesības novērotāja statusā piedalīties jebkurās projekta īstenošanas norisēs un jebkurā projekta posmā;
12)projekts tiks īstenots projekta iesniegumā paredzētajā termiņā (ne vēlāk kā līdz atbalsta gada 15. novembrim);
13)neslēgšu tādus apakšlīgumus, kas nepamatoti palielina projekta izmaksas;
14)ievērojot Medību saimniecības attīstības fonda padomes nolemto, klātienē aizstāvēšu pārskatu par projekta īstenošanu;
15)izplatot jebkāda veida informāciju par projektu, norādīšu atsauci uz projekta finansētāju – Medību saimniecības attīstības fondu;
16)ja projekta īstenošanas laikā iestāsies nepārvaramas varas apstākļi (force majeure), kurus nevarēja un kurus nebija pienākums paredzēt, puses vienojoties var pieņemt lēmumu par projekta īstenošanas izbeigšanu vai saistību turpmākas izpildes kārtību.
      
Projekts iesniegts** . gada   
 gads datumsmēnesis 
    
Atbalsta pretendents   
 (vārds, uzvārds) (paraksts**)

Piezīme. ** Dokumenta rekvizītus "projekts iesniegts" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 605

Lauku atbalsta dienestam

Apliecinājums
par apņemšanos projektu īstenot ar samazinātu finansējumu

Projekta nosaukums 
  
Atbalsta saņēmējs 
Projekta iesnieguma numurs 
Apņemos iesniegto projektu īstenot ar Medību saimniecības attīstības fonda padomes apstiprināto
samazināto finansējumu ( ) euro apmērā.
 (summa) (summa vārdiem) 
Atbalsta saņēmējs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
  
(datums*) 
Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Zemkopības ministrs K. Gerhards
3. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 605
Maksājuma pieprasījums no Medību saimniecības attīstības fonda
Informācija par pieprasījumu
Projekta iesnieguma numurs 
Projekta iesnieguma iesniegšanas datums 
Saņemts avansa maksājumsJā/Nē
Vai šis ir gala maksājuma pieprasījumsJā/Nē
Informācija par projektu
Atbalsta saņēmēja nosaukums 
Atbalsta saņēmēja reģistrācijas numurs 
Atbalsta saņēmēja juridiskā adrese 
Projekta kontaktpersonas vārds, uzvārds 
Projekta kontaktpersonas tālruņa numurs 
Adrese projekta korespondencei 
Bankas informācija
Bankas konts, kurā pārskaitāms maksājums (saskaņā ar LAD klientu reģistru) 
Konta turētājs 
Reģistrācijas numurs 
Bankas nosaukums 
Bankas konts, kurā pārskaitāms maksājums 
Bankas kods 
Atbalsta saņēmējs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
  
(datums*) 

Projektam paredzēto finanšu līdzekļu izlietojums

Nr.
p. k.
Tāmes pozīcijas nosaukums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu. Darbu izpildītājs/piegādātājsIzmaksas saskaņā ar apstiprinātā projekta iesnieguma izmaksu tāmi (euro)Rēķina numurs un datumsMaksājuma dokumenta numurs un datumsPieprasījumā deklarētās izmaksas (euro)
1.     
2.     
3.     
4.     
Skaidrojums par atkāpēm no apstiprinātā projekta 
  
  
Atbalsta saņēmējs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
  
(datums*) 

Saskaņā ar šajā maksājuma pieprasījumā norādītajām izmaksām apliecinu, ka:

1) projekta izmaksas atbilst apstiprinātajam projektam, maksājuma pieprasījumā norādītās izmaksas ir samaksātas, attaisnojošie dokumenti ir pieejami;

2) izmaksas tika izdarītas atbilstošajā izmaksu periodā, kas norādīts projekta iesniegumā;

3) ir ievēroti normatīvo aktu nosacījumi attiecībā uz valsts atbalstu, publisko iepirkumu un vides aizsardzību;

4) informācija par darījumiem ir reģistrēta un pieejama pēc kompetento dienestu pieprasījuma;

5) visi nepieciešamie maksājumi ir izdarīti pilnībā, ir īstenotas visas projektā plānotās darbības;

6) finanšu līdzekļu izlietojums atbilst projekta finanšu plānā paredzētajam;

7) neesmu būtiski mainījis projektu, to nesaskaņojot ar Lauku atbalsta dienestu;

8) apņemos atmaksāt saņemtos finanšu līdzekļus, ja tiek konstatēta krāpšana, notikusi pārmaksa vai projekts netiek īstenots atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam.

Atbalsta saņēmējs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
  
(datums*) 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
3.1 pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 605

(Pielikums MK 10.01.2023. noteikumu Nr. 4 redakcijā)

Medību saimniecības attīstības fonda logo

4. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 29. septembra
noteikumiem Nr. 605

Lauku atbalsta dienestam

Pārskats par projekta īstenošanu

Projekta nosaukums 
  
Atbalsta saņēmējs 
Projekta iesnieguma numurs 
  
1. Projekta īstenošanas laiks
No ____. gada ___. ______________ līdz ____. gada ___. ______________
2. Informācija par projekta finansējuma apmēru
   
Medību saimniecības attīstības fonda finansējums (euro)Līdzfinansējums, euroProjekta kopējās izmaksas, euro
Piešķirtā summa Paredzētais  
Izlietotā summa Faktiski izlietotais  
Atlikums Atlikums  
 
3. Īss projekta apraksts

Norādiet informāciju par projekta ieviešanas ģeogrāfisko vietu, mērķiem, gūtajiem rezultātiem un projekta ilgtspēju.

 
 
4. Īstenotie pasākumi
     
Nr.
p. k.
Pasākuma nosaukumsAprakstsPasākuma rezultāts
(piemēram, ietekme uz sabiedrību, radītās materiālās vērtības)
Pasākuma un rezultāta dokumentārs apliecinājums
(līgumi, rēķini, līdzfinansējuma izlietojumu apliecinoši dokumenti u. c. dokumenti, norādot to datumu, numuru, pakalpojuma sniedzēju, preces piegādātāju, pārdevēju, priekšmetu, maksājuma mērķi, summu)
     
     
     
 
5. Izmaiņas projekta īstenošanas gaitā

Norādiet izmaiņas (ja tādas radušās) starp projekta iesniegumā un projekta tāmē norādītajiem un faktiski īstenotajiem pasākumiem un finansējuma izlietojumu, paskaidrojot izmaiņu iemeslus.

Nr.
p. k.
Izmaiņas projekta pasākumos un finansējuma izlietošanāIzmaiņu iemesliIzmaiņu sekas
    
    
    
 
6. Informācijas izplatīšanas veids un apjoms

Aprakstiet, kā tika izplatīta informācija par projektu un kāds bija tās apjoms.

 
Atbalsta saņēmējs   
 (vārds, uzvārds) (paraksts*)
 Z. v.
(datums*) 
Pārskata sagatavotājs:
 vārds, uzvārds  
 tālruņa numurs  
 e-pasta adrese  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs K. Gerhards
12.01.2023