Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 09.05.2020. - 31.12.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 179

Rīgā 2020. gada 31. martā (prot. Nr. 20 45. §)
Noteikumi par dīkstāves pabalstu pašnodarbinātām personām, kuras skārusi Covid-19 izplatība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā pašnodarbinātā persona, kuru skārusi Covid-19 izraisītā krīze (turpmāk – krīze), piesakās dīkstāves pabalstam, un kārtību, kādā aprēķina un saņem dīkstāves pabalstu.

2. Par dīkstāves pabalstu šo noteikumu izpratnē ir uzskatāms pabalsts likuma "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību" 14. panta pirmās daļas izpratnē, un to neapliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām.

3. Dīkstāves pabalstu dīkstāves periodā izmaksā pašnodarbinātai personai, kuras saimniecisko darbību ir skārusi krīze. Dīkstāves periods ir terminēts laikposms no 2020. gada 14. marta līdz 30. jūnijam.

(MK 07.05.2020. noteikumu Nr. 271 redakcijā)

4. Krīzes skartā pašnodarbinātā persona ir fiziska persona, kas reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicēja, ir veikusi valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas kā pašnodarbinātā persona vai ir autoratlīdzības saņēmēja vai mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja, vai individuālais komersants un dīkstāves periodā nav guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības, izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām, kā arī no nepilna darba laika nodarbinātības, ja ienākumi no nepilna darba laika nodarbinātības nepārsniedz 2020. gadā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

(MK 23.04.2020. noteikumu Nr. 234 redakcijā)

5. Lai pieteiktos dīkstāves pabalstam, pašnodarbinātā persona Valsts ieņēmumu dienestā līdz 2020. gada 25. aprīlim iesniedz dīkstāves pabalsta iesniegumu (turpmāk – iesniegums) par laikposmu no 2020. gada 14. marta līdz 31. martam un turpmāk – līdz nākamā mēneša divdesmit piektajam datumam.

6. Pašnodarbinātā persona, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz iesniegumu, norādot šādu informāciju:

6.1. vārdu, uzvārdu, nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu un kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā;

6.2. dīkstāves periodu;

6.3. dīkstāves iestāšanās pamatojumu krīzes radīto apstākļu dēļ;

6.4. apliecinājumu, ka attiecīgajā periodā pašnodarbinātā persona nav guvusi ienākumus no saimnieciskās darbības, izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām un nepilna darba laika nodarbinātības. Apliecinājumā norāda saņemtās atlīdzības apmēru;

6.5. apliecinājumu, ka pašnodarbinātā persona nav darba nespējas periodā.

(Grozīts ar MK 07.04.2020. noteikumiem Nr. 189; MK 23.04.2020. noteikumiem Nr. 234)

7. Dīkstāves pabalstu nosaka, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (pašnodarbinātās personas Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus):

7.1. mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem – 50 procentu apmērā no mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mēneša vidējiem ieņēmumiem no saimnieciskās darbības par pēdējiem diviem 2019. gada ceturkšņiem, bet ne vairāk kā 700 euro par kalendāra mēnesi;

7.2. pašnodarbinātai personai vispārējā nodokļu režīmā – 75 procentu apmērā no attiecīgās personas vidējā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta apmēra pēdējos divos 2019. gada ceturkšņos, bet ne vairāk kā 700 euro mēnesī;

7.3. šo noteikumu 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajai personai, kura dīkstāves laikā atgriežas darbā pēc bērna kopšanas atvaļinājuma, dīkstāves pabalstu nosaka 100 procentu apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta par sešu mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas, bet ne vairāk kā 700 euro apmērā par kalendāra mēnesi.

(Grozīts ar MK 07.04.2020. noteikumiem Nr. 189; MK 23.04.2020. noteikumiem Nr. 234)

8. Dīkstāves pabalstu piešķir un izmaksā atbilstoši pašnodarbinātās personas iesniegumā norādītajam dīkstāves periodam.

9. Valsts ieņēmumu dienests pieprasīto dīkstāves pabalstu par vienu kalendāra mēnesi izmaksā piecu darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pārskaitot pabalstu uz iesniegumā norādīto pašnodarbinātās personas kontu, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā, un elektroniskās deklarēšanas sistēmā informē par to iesnieguma iesniedzēju.

10. Valsts ieņēmumu dienests dīkstāves pabalstu nepiešķir:

10.1. ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā visas nodokļu deklarācijas par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms ārkārtējās situācijas;

10.2. ja pašnodarbinātajai personai iesnieguma iesniegšanas brīdī nodokļu parāds ir lielāks par 1 000 euro un nav piešķirti samaksas termiņa pagarinājumi vai nav noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu, vai nav noslēgts vienošanās līgums;

10.3. ja pašnodarbinātajai personai lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process;

10.4. ja pašnodarbinātā persona 2019. gada pēdējo divu ceturkšņu periodā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas deklarējusi mazāk nekā vidēji 20 euro apmērā mēnesī;

10.5. ja pašnodarbinātās personas ienākumi no nepilna darba laika nodarbinātības iepriekšējo sešu mēnešu periodā pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas vidēji mēnesī ir bijuši lielāki nekā 2020. gadā valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga;

10.6. ja pašnodarbinātā persona nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā pamatojumu atbilstoši šo noteikumu 6.3. apakšpunktam vai Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot pašnodarbinātās personas iesniegumu, konstatē, ka pašnodarbinātās personas dīkstāves iestāšanās nav saistīta ar krīzes ietekmē radītajiem apstākļiem;

10.7. ja pašnodarbinātā persona saimniecisko darbību ir reģistrējusi pēc 2020. gada 1. marta;

10.8. par tām kalendāra dienām, par kurām piešķirts slimības pabalsts;

10.9. pašnodarbinātām personām, kuras vienlaikus ir nodarbinātas valsts un pašvaldību budžeta iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību kontrolētos komersantos, izņemot pašnodarbinātās personas, kuras veic pedagoģisko vai radošo darbu un kuru ienākumi no pedagoģiskā vai radošā darba vidēji mēnesī nepārsniedz 2020. gadā valstī noteikto minimālo mēneša darba algu;

10.10. pašnodarbinātām personām, kuras vienlaikus ir nodarbinātas pie cita darba devēja pilnu darba laiku;

10.11. pašnodarbinātām personām, kuras saņēmušas dīkstāves pabalstu pie krīzes skarta darba devēja;

10.12. (svītrots ar MK 23.04.2020. noteikumiem Nr. 234);

10.13. pašnodarbinātām personām, kuras saņem atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda radošo personu atbalsta, mūža stipendiju vai radošās jaunrades programmu ietvaros;

10.14. (svītrots ar MK 23.04.2020. noteikumiem Nr. 234);

10.15. pašnodarbinātām personām, kuras ir patentmaksas maksātāji;

10.16. ja pēdējā gada laikā nodokļu revīzijas (audita) un datu atbilstības izvērtēšanas rezultātā papildus noteiktie maksājumi pašnodarbinātajam pārsniedz 1500 euro;

10.16.1 ja pēdējā gada laikā nodokļu revīzijas (audita) un datu atbilstības izvērtēšanas rezultātā pašnodarbinātajam papildus noteiktie maksājumi nepārsniedz 1500 euro, bet iesnieguma izvērtēšanas brīdī par pārkāpumiem aprēķinātā summa nav iemaksāta valsts budžetā vai par tās iemaksas grafiku nav panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu;

10.17. ja pašnodarbinātā persona iesnieguma izvērtēšanas brīdī ir sodīta par pārkāpumu, kas attiecas uz nodokļu saistībām, pārkāpumiem muitas jomā, vai par darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu pārkāpumu, izņemot gadījumu, ja par atsevišķu pārkāpumu ir piemērots brīdinājums vai naudas sods, kas nepārsniedz 151 euro, un gada laikā sodu kopsumma nepārsniedz 500 euro.

(Grozīts ar MK 23.04.2020. noteikumiem Nr. 234; MK 28.04.2020. noteikumiem Nr. 243)

11. Ja pašnodarbinātā persona pēc dīkstāves pabalsta piešķiršanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā precizētus datus par pašnodarbinātās personas ienākumiem laikposmā, kas tiek izmantots dīkstāves pabalsta aprēķināšanai, izmaksāto pabalsta apmēru nepārrēķina.

12. Ja dīkstāves pabalsts pieprasīts vai saņemts nepamatoti vai pašnodarbinātā persona dīkstāves pabalsta izmaksas laikā pārtrauc dīkstāvi un gūst ienākumus no saimnieciskās darbības, pašnodarbinātā persona labprātīgi atmaksā piešķirto dīkstāves pabalstu vai Valsts ieņēmumu dienests to piedzen, piemērojot likuma "Par nodokļiem un nodevām" noteikumus.

13. Laikposmā, kad pašnodarbinātai personai piešķirts dīkstāves pabalsts, slimības pabalstu neapmaksā un neizmaksā pašvaldības pabalstu krīzes situācijā.

14. Valsts ieņēmumu dienests informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru un sociālos dienestus par pašnodarbinātām personām, kurām piešķirts dīkstāves pabalsts.

14.1 Pašnodarbinātajai personai, kura saņem dīkstāves pabalstu, piešķir piemaksu 50 euro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru pašnodarbinātajai personai uz dīkstāves pabalsta piešķiršanas dienu tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Piemaksu piešķir un izmaksā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra par periodu, par kuru piešķirts dīkstāves pabalsts un tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums. Piemaksu pārskaita uz pašnodarbinātās personas kontu, kurā tiek pārskaitīts dīkstāves pabalsts.

(MK 23.04.2020. noteikumu Nr. 234 redakcijā)

15. Lai sabiedrību informētu par publisko līdzekļu izlietojumu, Valsts ieņēmumu dienests savā tīmekļvietnē publicē to saimnieciskās darbības veicēju sarakstu, kas saņēmuši dīkstāves pabalstu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Kultūras ministrs N. Puntulis
09.05.2020