Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.322

Valmierā 2019.gada 25.jūlijā (prot. Nr.10, 1.§)
Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras pilsētā
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 19.jūnija
noteikumu Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas
un apbūves tiesības noteikumi
" 31.punktu

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Valmieras pilsētas pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) aprēķina nomas maksu par Pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai tā daļu, ar nosacījumu, ka nomnieks neapbūvētajā zemesgabalā neveic saimniecisko darbību, kurai samazinātas nomas maksas piemērošanas gadījumā atbalsts nomniekam kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

2. Neapbūvēta zemesgabala, kas iznomāts ar mērķi – pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem, nomas maksa gadā ir 1,7 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 0,05 euro par 1 m2.

3. Neapbūvēta zemesgabala, kas ir starpgabals, vai neapbūvēts zemesgabals (tostarp zemesgabals ielu sarkanajās līnijās), kas nav izmantojams patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāts tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam, nomas maksa gadā ir 1,7 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Pašvaldības 05.11.2009. saistošos noteikumus Nr.81 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 203 (4189), 2013, 222 (5028)).

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks
Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2019.gada 25.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.322 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras pilsētā"
Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums No 01.01.2010. spēkā esošie Valmieras pilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) saistošie noteikumi Nr.81 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras pilsētā" noteica kārtību, kādā Pašvaldība aprēķina zemes nomas maksu par Pašvaldībai piederošiem vai piekrītošiem zemesgabaliem.

01.07.2018. stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.350 "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi" (turpmāk – Noteikumi). Saskaņā ar Noteikumu 139.punktu – pašvaldībām jāizvērtē saistošie noteikumu, kas izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr.735 "Noteikumi par publiskas personas zemes nomu" 18.punktu un nepieciešamības gadījumā jāizdod jauni saistošie noteikumi.

Ievērojot minēto, tika pārskatīti 05.11.2009. izdotie saistošie noteikumi Nr.81 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību Valmieras pilsētā" un konstatēts, ka nepieciešamo grozījumu apjoms pārsniedz pusi no spēkā esošo normu apjoma, līdz ar to ir nepieciešams izdot jaunus saistošos noteikumus.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem tiek paredzēti divi gadījumi, kuros Pašvaldība par tai piederošiem vai piekrītošiem zemesgabaliem noteiks lielāku nomas maksas apjomu, kā minēts Noteikumu 30.punktā. Attiecīgi:

1. zemesgabaliem, kas iznomāti ar mērķi – pagaidu atļautā izmantošana sakņu dārziem, nomas maksa gadā tiks noteikta 1,7 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 0,05 euro par 1m2;

2. zemesgabaliem, kas ir starpgabali, vai neapbūvēti zemesgabali (tostarp zemesgabali ielu sarkanajās līnijās), kas nav izmantojami patstāvīgai izmantošanai un tiek iznomāti tikai piegulošā nekustamā īpašuma īpašniekam vai lietotājam, nomas maksa gadā tiks noteikta 1,7 procentu apmērā no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro.

Ar saistošajiem noteikumiem nepieciešams paaugstināt nomas maksu, jo noteikumos noteiktajos gadījumos iznomājamie zemesgabali atbilstoši Valmieras pilsētas teritorijas plānojumam atrodas vai nu apstādījumu un dabas teritorijā, vai tehniskās apbūves teritorijā, kas ir ar zemu kadastrālo vērtību.

Saskaņā ar Noteikumu 6.punktā noteikto, saistošajos noteikumos noteiktā nomas maksa tiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Normatīvā akta izpilde neradīs papildu izdevumus Pašvaldības budžetā, savukārt ieņēmumi nav precīzi aprēķināmi.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Neietekmē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.
Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J.Baiks