Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.06.2022. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 154

Rīgā 2019. gada 9. aprīlī (prot. Nr. 18 33. §)
Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība

1. Noteikumi nosaka piemērojamo elektroniskā rēķina standartu, tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību.

2. Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts šo noteikumu izpratnē ir dokumentu kopums, uz kuru atsauce publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un ko veido Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētais Eiropas Savienības standarts LVS EN 16931-1:2017 "Elektroniskie rēķini. 1. daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis" un ar to saistītā tehniskā specifikācija LVS CEN/TS 16931-2:2017 "Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts".

3. Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kā arī publiskais partneris vai tā pārstāvis pieņem elektroniskā veidā sagatavoto un izsniegto rēķinu, kas atbilst piemērojamajam elektroniskā rēķina standartam.

4. Ja piegādātājs reģistrēts vai pastāvīgi dzīvo Latvijā, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kā arī publiskais partneris vai tā pārstāvis pieņem piegādātāja elektroniskā veidā sagatavoto un izsniegto elektronisko rēķinu, ja papildus šo noteikumu 3. punktā minētajam tas atbilst Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) BIS Billing 3.0 elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācijai (Core Invoice Usage Specification (CIUS), publicēta PEPPOL tīmekļvietnē http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/).

5. Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kā arī publiskais partneris vai tā pārstāvis iepirkuma līgumā vai publiskās un privātās partnerības līgumā ir tiesīgs paredzēt piegādātājam pienākumu elektroniskajā rēķinā norādīt tādu papildu informāciju par saimniecisko darījumu, kuru var norādīt saskaņā ar piemērojamo standartu. Attiecīgās informācijas apstrādi paredz šo noteikumu 4. punktā noteiktā elektronisko rēķinu pamatelementu izmantošanas specifikācija.

6. Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kā arī publiskais partneris vai tā pārstāvis nodrošina iespēju piegādātājam iesniegt elektronisko rēķinu, izmantojot šādus elektronisko rēķinu piegādes kanālus:

6.1. oficiālo elektronisko adresi (pieejama Latvijā reģistrētiem vai pastāvīgi dzīvojošiem piegādātājiem elektronisko rēķinu piegādei valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un to iestādēm);

6.2. elektroniskā pasta adresi, kas norādīta pasūtītāja, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja, publiskā partnera vai tā pārstāvja tīmekļvietnē un kas izmantojama saziņai ar attiecīgo pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneri vai tā pārstāvi;

6.3. citu veidu, kas norādīts iepirkuma līgumā vai publiskās un privātās partnerības līgumā.

6.1 Pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, kā arī publiskais partneris vai tā pārstāvis, kas ir tiešās pārvaldes iestāde, kā elektronisko rēķinu piegādes kanālu izmanto oficiālo elektronisko adresi.

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 188 redakcijā)

6.2 Ārvalstī reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša persona elektronisko rēķinu iesniegšanai tiešās pārvaldes iestādē izmanto pārrobežu rēķinu piegādes sistēmu Pan-European Public Procurement On-Line (PEPPOL) pēc attiecīgu grozījumu veikšanas starptautiskās aģentūras Farance Inc. (ISO maintenance agency for ISO/IEC 6523-2:1998) uzturētajā ICD kodu reģistrā.

(MK 22.03.2022. noteikumu Nr. 188 redakcijā)

7. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 18. aprīlī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs
01.06.2022