Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 377

Rīgā 2018. gada 26. jūnijā (prot. Nr. 30 43. §)
Latvijas Antidopinga biroja nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas
likuma
16. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Latvijas Antidopinga birojs (turpmāk – birojs) ir veselības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Veselības ministrs biroja pārraudzību īsteno ar Veselības ministrijas starpniecību.

2. Biroja darbības mērķis ir antidopinga politikas īstenošana, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr. 135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi.

II. Biroja funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Biroja funkcijas un uzdevumi noteikti Sporta likumā un citos antidopinga jomu regulējošajos normatīvajos aktos.

4. Birojam ir šādas tiesības:

4.1. pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī fiziskām un privāto tiesību juridiskām personām biroja funkciju un uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;

4.2. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, fiziskām un privāto tiesību juridiskām personām, kā arī ārvalstu institūcijām;

4.3. pieaicināt ekspertus un veidot darba grupas un komisijas biroja funkciju un uzdevumu izpildei;

4.4. pārstāvēt Latvijas Republiku antidopinga jautājumos starptautiskās organizācijās;

4.5. sniegt maksas pakalpojumus;

4.6. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

III. Biroja darbības organizācija

5. Biroja darbu vada direktors. Biroja direktors ir valsts civildienesta ierēdnis.

6. Biroja direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata veselības ministrs. Biroja direktoram var būt vietnieks. Vietnieku ieceļ amatā un atbrīvo no amata biroja direktors.

7. Biroja direktors veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

8. Biroja direktors nosaka biroja organizatorisko struktūru, funkciju un uzdevumu sadalījumu.

IV. Biroja darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskatu sniegšana

9. Biroja direktors nodrošina biroja darbības tiesiskumu un ir atbildīgs par pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

10. Biroja direktora faktisko rīcību un administratīvos aktus, kas pieņemti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktās funkcijas, var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

11. Birojs reizi gadā iesniedz veselības ministram pārskatu par biroja funkciju un uzdevumu izpildi un finanšu līdzekļu izlietojumu.

V. Noslēguma jautājumi

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2012. gada 4. decembra noteikumus Nr. 821 "Valsts sporta medicīnas centra nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 194. nr.).

13. Noteikumi stājas spēkā 2018. gada 1. jūlijā.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Veselības ministre Anda Čakša
01.07.2018