Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumus Nr. 377 "Latvijas Antidopinga biroja nolikums".
Ministru kabineta noteikumi Nr.821

Rīgā 2012.gada 4.decembrī (prot. Nr.68 25.§)
Valsts sporta medicīnas centra nolikums
Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Valsts sporta medicīnas centrs (turpmāk – centrs) ir veselības ministra pakļautībā esoša valsts tiešās pārvaldes iestāde. Veselības ministrs centra pakļautību īsteno ar Veselības ministrijas starpniecību.

2. Centra darbības mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju (tai skaitā sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi) fiziskās veselības aprūpi un koordinēt fiziskās veselības aprūpes pasākumu īstenošanu, kā arī veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 2005.gada 19.oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989.gada 16.novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr.135 (turpmāk – antidopinga konvencijas) minēto prasību izpildi.

II. Centra funkcijas, uzdevumi un kompetence

3. Centram ir šādas funkcijas:

3.1. sniegt informatīvu atbalstu valsts pārvaldes institūcijām iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un sporta politikas īstenošanā;

3.2. koordinēt sporta medicīnas stratēģijas īstenošanu;

3.3. veikt dopinga kontroli un citus pasākumus saskaņā ar antidopinga konvencijām;

3.4. apkopot un analizēt datus, kas saistīti ar iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fizisko attīstību un sagatavotību;

3.5. nodrošināt veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību sportistiem un bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi, koordinēt veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības pasākumus un īstenot sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes programmas;

3.6. sniegt valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī privātpersonām sporta medicīnas, iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumus.

4. Lai nodrošinātu šo noteikumu 3.punktā minēto funkciju izpildi, centrs veic šādus uzdevumus:

4.1. atbilstoši sporta un veselības aprūpes jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī saskaņā ar Eiropas Padomes Sporta attīstības komitejas izstrādāto EUROFIT metodi veic iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fiziskās attīstības, fiziskās sagatavotības un darbspējas, kā arī balsta un kustību sistēmas pētījumus, apkopo un analizē iegūtos datus, salīdzina tos ar citās valstīs iegūtajiem attiecīgajiem datiem, kā arī izstrādā ieteikumus, lai paaugstinātu iedzīvotāju (īpaši bērnu un pusaudžu) fiziskās sagatavotības līmeni un veidotu pareizu stāju bērniem;

4.2. veido un uztur datubāzi "EUROFIT informācijas sistēma";

4.3. veic sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi medicīnisko uzraudzību un koordinē viņu veselības aprūpi:

4.3.1. veic padziļinātās profilaktiskās medicīniskās pārbaudes;

4.3.2. veic attiecīgā posma, kārtējās un papildu profilaktiskās medicīniskās pārbaudes sporta nodarbību laikā un pirms sporta sacensībām, kā arī pirms sporta mācību un treniņu nometnēm un to laikā, pēc pārciestas slimības vai traumas;

4.3.3. veic padziļinātu kardiorespiratorās sistēmas izmeklēšanu (elektrokardiogrāfiju ar slodzi, Holtera monitorēšanu (elektrokardiogrāfija 24 stundu laikā), ehokardiogrāfiju, spirometriju);

4.3.4. veic medicīniski pedagoģiskos novērojumus sporta nodarbību un sporta sacensību laikā, ņemot vērā mikrociklus un makrociklus;

4.3.5. diagnosticē un ārstē ar fizisko aktivitāti un sportu saistītās slimības, traumas un fizisko pārslodžu sekas, kā arī veic profilaktiskos pasākumus to novēršanai;

4.3.6. veic medicīniskās rehabilitācijas pasākumus;

4.3.7. sniedz laboratoriskos pakalpojumus;

4.3.8. piedalās sporta sacensību un sporta mācību un treniņu nometņu dalībnieku veselības aprūpē;

4.3.9. veido un uztur informācijas datubāzi "Sporta medicīnas bāzes informācijas sistēma";

4.3.10. apkopo un analizē datus par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselību;

4.4. organizē un koordinē antidopinga pasākumus valstī:

4.4.1. koordinē antidopinga konvencijās noteikto pasākumu īstenošanu;

4.4.2. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā organizē un veic sportistu dopinga kontroli atbilstoši Antidopinga komitejas apstiprinātajam plānam vai saskaņā ar sporta organizāciju pieprasījumu;

4.4.3. apzina dopinga lietošanas un ar dopinga lietošanu saistītās problēmas sabiedrībā un izstrādā ieteikumus dopinga vielu aprites ierobežošanai un kontrolei ārpus sporta jomas;

4.4.4. sagatavo un sadarbībā ar izglītības un sporta organizācijām, kā arī plašsaziņas līdzekļiem plāno un īsteno izglītojošās programmas, organizē informācijas kampaņas par dopingu, tā draudiem veselībai un negatīvajām sekām, ko rada dopinga lietošana;

4.4.5. veicina un uztur starpnozaru un starpvalstu sadarbību antidopinga pasākumu īstenošanā;

4.4.6. veido un uztur dopinga kontroles datubāzi;

4.5. piedalās sabiedrības veselības stratēģijas īstenošanā, vāc, apkopo un analizē informāciju, kas saistīta ar sabiedrības veselības stratēģijas mērķu sasniegšanu sporta medicīnā un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpē;

4.6. pilnveido un attīsta sporta medicīnas (tai skaitā antidopinga, informācijas un monitoringa) sistēmu un koordinē tās darbību;

4.7. iesniedz Veselības ministrijā ieteikumus jautājumos, kas saistīti ar sporta medicīnas (tai skaitā antidopinga) pasākumiem un iedzīvotāju fizisko veselību, kā arī piedalās ar šo jomu saistīto normatīvo aktu projektu izstrādē;

4.8. veicina un attīsta pētniecības darbu sporta medicīnas (tai skaitā antidopinga), kā arī iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā;

4.9. izstrādā metodiskos ieteikumus sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā;

4.10. nodrošina sporta medicīnas kongresu, konferenču un semināru rīkošanu valsts un starptautiskajā mērogā, kā arī piedalās tajos;

4.11. sadarbībā ar izglītības iestādēm piedalās studentu apmācībā un pēcdiploma specializācijā sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā;

4.12. apmāca medicīnas, izglītības un citu nozaru speciālistus un piedalās to kvalifikācijas paaugstināšanā sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā, kā arī sadarbībā ar Latvijas Sporta medicīnas asociāciju organizē sporta medicīnas speciālistu kvalifikācijas paaugstināšanas un sertifikācijas pasākumus;

4.13. atbilstoši kompetencei sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām, privātpersonām un starptautiskajām institūcijām sporta medicīnas un iedzīvotāju fiziskās veselības aprūpes jomā un veic citus normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

5. Centram ir šādas tiesības:

5.1. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no valsts un pašvaldību institūcijām, iestādēm, kā arī no nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām centra funkciju izpildei nepieciešamo informāciju;

5.2. publicēt informatīvus materiālus un sniegt informāciju plašsaziņas līdzekļos par centra kompetencē esošajiem jautājumiem;

5.3. pieaicināt ekspertus, lai nodrošinātu ar centra darbību saistītu uzdevumu izpildi;

5.4. iekasēt maksu par centra sniegtajiem maksas pakalpojumiem saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi;

5.5. atbilstoši kompetencei slēgt līgumus ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī starptautiskas vienošanās (kas neuzliek saistības valstij);

5.6. veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.

III. Centra pārvalde, darbības tiesiskuma nodrošināšana un uzraudzība

6. Centra direktors ir valsts civildienesta ierēdnis. Centra direktoru ieceļ amatā un atbrīvo no amata veselības ministrs.

7. Centra direktoram var būt vietnieki – valsts civildienesta ierēdņi.

8. Centra struktūrvienību amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

9. Centra direktora izdotos administratīvos aktus (izņemot šo noteikumu 8.punktā minēto lēmumu) un faktisko rīcību var apstrīdēt Veselības ministrijā. Veselības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

10. Centrs sagatavo un iesniedz Veselības ministrijā kārtējo un gada pārskatu par tā darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

11. Centrs pēc Veselības ministrijas pieprasījuma sniedz informāciju par centra darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 18.janvāra noteikumus Nr.47 "Sporta medicīnas valsts aģentūras nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 21., 172.nr.; 2008, 34.nr.).

13. Centrs ir valsts aģentūras "Sporta medicīnas valsts aģentūra" funkciju, tiesību, saistību, prasību, bilancē esošās mantas, lietvedības un arhīva pārņēmējs.

14. Noteikumi stājas spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministre I.Circene
01.01.2013