Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 208

Rīgā 2018. gada 10. aprīlī (prot. Nr. 19 12. §)
Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna sagatavošanas un valsts augstskolas bez atlīdzības nodotā valsts nekustamā īpašuma atsavināšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka:

1.1. valsts augstskolas, kas ir atvasināta publiska persona (turpmāk – augstskola), nekustamā īpašuma attīstības plāna (turpmāk – plāns) saturu, plāna izstrādāšanas, aktualizācijas un spēka zaudēšanas kārtību;

1.2. kārtību, kādā plāna ietvaros noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc plānā iekļautā atsavināšanai paredzētā augstskolas nekustamā īpašuma, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi valsts;

1.3. atsavināšanas izdevumu apmēru, ja tiek atsavināts augstskolas nekustamais īpašums, ko tai bez atlīdzības nodevusi valsts.

2. Augstskola plānu izstrādā, pieņem un aktualizē, ievērojot Augstskolu likumā, šajos noteikumos, augstskolas satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus un kārtību, tai skaitā Eiropas Savienības finansēto programmu un projektu vadības vai ārvalsts finanšu palīdzības vadības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasības par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu. Izstrādājot, pieņemot un aktualizējot plānu, augstskola ņem vērā arī augstskolas attīstības stratēģiju.

3. Augstskola plānā norāda:

3.1. esošās situācijas analīzi par augstskolas īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem un to attīstības prognozes, tai skaitā ar attīstību saistītos riskus un to iespējamo finansiālo ietekmi;

3.2. iespējamos rīcības modeļus un informāciju par turpmāko rīcību ar augstskolas īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem;

3.3. informāciju par augstskolas īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamā īpašuma objektiem un to izmantošanas mērķiem, kā arī turpmāko rīcību saskaņā ar šo noteikumu pielikuma I daļu;

3.4. informāciju par nekustamā īpašuma objektiem, kurus plānots iegūt (iegādāties, saņemt dāvinājumā, mantojumā vai bez atlīdzības) vai izveidot, tai skaitā informāciju par plānotajiem ieguldījumiem jaunos nekustamā īpašuma objektos saskaņā ar šo noteikumu pielikuma II daļu.

4. Plāna darbības termiņš atbilst Augstskolu likuma 76.1 panta otrajai daļai.

5. Augstskolas izstrādāto plānu pieņem, ievērojot Augstskolu likuma 76.1 panta trešo daļu.

6. Augstskola plānu aktualizē atbilstoši augstskolas plānotajām izmaiņām nekustamo īpašumu attīstībā, bet ne retāk kā reizi piecos gados, ietverot informāciju atbilstoši šo noteikumu 3. punktā noteiktajām prasībām. Aktualizēto plānu izskata un pieņem augstskolas satversmē noteiktā lēmējinstitūcija.

7. Plāns zaudē spēku, ja beidzas tā darbības termiņš vai to par spēku zaudējušu atzīst augstskolas satversmē noteiktā lēmējinstitūcija.

8. Lai noskaidrotu, vai atsavināšanai paredzētais nekustamais īpašums, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi valsts, nav nepieciešams citai publiskai personai vai tās iestādei (turpmāk – ieinteresētā iestāde), augstskola ar atbildīgās ministrijas starpniecību noteiktā kārtībā izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē iesniedz plānu, attiecīgu Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu un Ministru kabineta rīkojuma projektu par atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma atsavināšanu, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi valsts (turpmāk – Ministru kabineta rīkojuma projekts).

9. Ja divu nedēļu laikā no Ministru kabineta rīkojuma projekta izsludināšanas dienas Valsts sekretāru sanāksmē neviena ieinteresētā iestāde nepieprasa atsavināšanai paredzēto nekustamo īpašumu, ko augstskolai valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai bez atlīdzības nodevusi valsts, augstskola plānu un Ministru kabineta rīkojuma projektu ar atbildīgās ministrijas starpniecību iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.

10. Ja nekustamais īpašums, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi valsts, ir nepieciešams ieinteresētās iestādes funkciju nodrošināšanai, ieinteresētā iestāde šo noteikumu 9. punktā minētajā termiņā par to paziņo atbildīgajai ministrijai, kura savukārt informē augstskolu.

11. Ja tiek saņemta šo noteikumu 10. punktā minētā informācija, augstskola mēneša laikā pieņem lēmumu par turpmāko rīcību ar atsavināšanai paredzēto nekustamo īpašumu, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi valsts, un, ja nepieciešams, atbilstoši aktualizē plānu. Ja aktualizētajā plānā tiek paredzēts virzīt atsavināšanai citu nekustamo īpašumu, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi valsts, to iesniedz atkārtotai izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Ja neviena ieinteresētā iestāde nepieprasa minēto nekustamo īpašumu valsts pārvaldes funkciju nodrošināšanai, augstskola plānu iesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā.

12. Ja uz augstskolas plānā atsavināšanai paredzēto nekustamo īpašumu, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi valsts, ir pieteikusies ieinteresētā iestāde un augstskola neaktualizē plānu, lēmumu par turpmāko rīcību ar nekustamo īpašumu pieņem Ministru kabinets, ņemot vērā plānu un tajā ietverto atsavināmo nekustamo īpašumu un paredzētā ieguldījuma kopuma īstenošanas lietderību. Informāciju par ieinteresētās iestādes vajadzību pēc plānā iekļautā atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi valsts, norāda Ministru kabineta sēdes protokollēmumā. Ja Ministru kabinets neatbalsta plānā paredzētā nekustamā īpašuma atsavināšanu, ko augstskolai nodevusi valsts, augstskola aktualizē plānu.

13. Augstskolai bez atlīdzības nodotā nekustamā īpašuma atsavināšanas izdevumi ir 2130 euro.

14. Atsavināšanā iegūtos līdzekļus, no kuriem atskaitīti šo noteikumu 13. punktā minētie izdevumi, ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumu kontā mēneša laikā pēc to saņemšanas.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
Pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 10. aprīļa
noteikumiem Nr. 208
Augstskolas īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošā nekustamā īpašuma attīstības plāns 20___–20___ + 4 gadam

I. Informācija par augstskolas īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošajiem nekustamajiem īpašumiem

Nr. p. k. Nekustamā īpašuma objekta veids1 Nekustamā īpašuma objekta atrašanās vieta Nekus-
tamā īpašuma objekta statuss2
Nekustamā īpašuma objekta ieguves veids3, persona, no kuras iegūts nekustamais īpašums Bilances vērtība4 Stāvoklis un apraksts5 Tiesību aprobežojumi6 Esošais lietošanas vai izman-
tošanas mērķis7
Plānotā turpmākā rīcība, lietošanas vai izman-
tošanas mērķis8
Veiktie iegul-
dījumi, to apjoms un avots9
Plānotie iegul-
dījumi un to avots nekustamā īpašuma uzturē-
šanai10
Atsavinā-
šanas pama-
tojums un veids11
Persona (personas), kurai plānots atsavināt nekustamo īpašumu12 Plānotais atsavi-
nāšanas rezultātā iegūto līdzekļu turpmākais izlietojums13
veids nosau-
kums
adrese kadastra numurs kadastra apzī-
mējums
Platība
(ha/m²)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Nekustamā īpašuma objekti, kurus nav plānots atsavināt          
1.1.                                    
...                                    
2. Nekustamā īpašuma objekti, kurus plānots atsavināt          
2.1.                                    
...                                    
Piezīmes.

1 Norāda nekustamā īpašuma objekta veidu (zemesgabals, ēka (būve) (norāda arī būves nosaukumu), telpa, telpu grupa).

2 Norāda, vai nekustamā īpašuma objekts ir īpašumā, valdījumā vai lietošanā.

3 Norāda nekustamā īpašuma objekta ieguves veidu (piemēram, iegādāts par saviem līdzekļiem, saņemts dāvinājumā, mantojumā, iegādāts par valsts budžeta līdzekļiem, bez atlīdzības nodevusi cita publiska persona).

4 Norāda atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 15. decembra noteikumiem Nr. 1486 "Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti".

5 Norāda nekustamā īpašuma objekta stāvokli un apraksta atbilstību būves būtiskajām prasībām (informāciju norāda atbilstoši nekustamā īpašuma objekta apsekošanas aktam).

6 Norāda, vai nekustamā īpašuma objektam ir tiesību aprobežojumi, kā arī to veidu.

7 Norāda, kādu augstskolas funkciju nodrošināšanai tiek izmantots nekustamā īpašuma objekts.

8 Norāda plānoto turpmāko rīcību ar nekustamā īpašuma objektu (piemēram, plānots paturēt īpašumā, valdījumā, lietošanā, atsavināt, nodot citai personai, iznomāt).

9 Norāda, ja nekustamā īpašuma objektā pēdējo piecu gadu laikā ir veikti ieguldījumi (tai skaitā no Eiropas Savienības finansēto programmu un projektu vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem).

10 Norāda plānotos ilgtermiņa ieguldījumus plāna darbības termiņā un to avotus nekustamā īpašuma objekta uzturēšanā (euro).

11 Norāda pamatojumu nekustamā īpašuma objekta atsavināšanai, ja plānota nekustamā īpašuma objekta atsavināšana (piemēram, kļuvis nepiemērots augstskolas funkciju nodrošināšanai, neatbilst augstskolas attīstības stratēģijai, iegūtie līdzekļi nepieciešami jaunu nekustamo īpašumu objektu attīstībai), kā arī plānoto atsavināšanas veidu.

12 Ja zināms, norāda personu (personas) (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, adrese (ja saņemta datu subjekta piekrišana), juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese), kurai plānots atsavināt nekustamā īpašuma objektu.

13 Norāda nekustamā īpašuma objekta atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu turpmāko izlietojumu (mērķi, apjomu, atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu sadalījumu pa mērķiem), tai skaitā norāda, vai atsavināšanas rezultātā iegūtos līdzekļus plānots ieguldīt tādos nekustamos īpašumos, kuru attīstībā izmantoti vai tiks izmantoti Eiropas Savienības finansēto programmu un projektu vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi.

II. Informācija par nekustamajiem īpašumiem, kurus augstskola plāno izveidot vai iegūt īpašumā, valdījumā vai lietošanā

Nr.
p. k.

 

Nekustamā īpašuma objekta veids1 Nekustamā īpašuma objekta atrašanās vieta2 Nekustamā īpašuma objekta iegūšanas mērķis3 Nekustamā īpašuma objekta ieguves veids, finansējums un tā avots4 Persona (personas), no kuras plānots iegūt nekustamā īpašuma objektu5 Plānotais lietošanas vai izmantošanas mērķis6 Plānotais termiņš nodošanai ekspluatācijā7
veids nosaukums adrese kadastra numurs kadastra apzīmējums platība
(ha/m²)

 

1 2 3 4 5 6 7 8
                       
                       
Piezīmes.

1 Norāda nekustamā īpašuma objekta veidu (zemesgabals, ēka (būve) (norāda arī būves nosaukumu), telpa, telpu grupa).

2 Ja zināms, norāda nekustamā īpašuma objekta adresi, kadastra numuru, kadastra apzīmējumu un platību.

3 Norāda, vai nekustamā īpašuma objektu plānots iegūt īpašumā, valdījumā vai lietošanā.

4 Norāda plānoto nekustamā īpašuma objekta ieguves veidu (piemēram, iegādāties, uzbūvēt, nomāt par saviem līdzekļiem, saņemt dāvinājumā, mantojumā, iegādāties par valsts budžeta līdzekļiem, bez atlīdzības nodod cita publiska persona, piesaistīti Eiropas Savienības finansēto programmu un projektu vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi) un finansējuma apjomu un avotu (ja attiecināms).

5 Ja zināms, norāda personu (personas) (fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, adrese (ja saņemta datu subjekta piekrišana), juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese), no kuras plānots iegūt nekustamā īpašuma objektu.

6 Norāda, kādu augstskolas funkciju nodrošināšanai tiks izmantots nekustamā īpašuma objekts.

7 Norāda nekustamā īpašuma objektiem, kurus plānots izveidot no jauna vai rekonstruēt.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis