Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 05.07.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 94

Rīgā 2018. gada 20. februārī (prot. Nr. 11 21. §)
Izdoti saskaņā ar Zvejniecības likuma
13. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka:

1.1. jūrā nozvejoto un akvakultūrā izaudzēto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, kā arī noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes kārtību saskaņā ar:

1.1.1. Padomes 2009. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr.  1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem, un groza Regulas (EK) Nr. 847/96, (EK) Nr. 2371/2002, (EK) Nr. 811/2004, (EK) Nr. 768/2005, (EK) Nr. 2115/2005, (EK) Nr. 2166/2005, (EK) Nr. 388/2006, (EK) Nr. 509/2007, (EK) Nr. 676/2007, (EK) Nr. 1098/2007, (EK) Nr. 1300/2008 un (EK) Nr. 1342/2008, un atceļ Regulas (EEK) Nr. 2847/93, (EK) Nr. 1627/94 un (EK) Nr. 1966/2006 (turpmāk – regula Nr.  1224/2009);

1.1.2. Komisijas 2011. gada 8. aprīļa Īstenošanas regulu (ES) Nr.  404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes regula (EK) Nr. 1224/2009, ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu atbilstību kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem (turpmāk – regula Nr.  404/2011);

1.1.3. Padomes 2008. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr.  1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, un ar ko groza Regulas (EEK) Nr.  2847/93, (EK) Nr. 1936/2001 un (EK) Nr. 601/2004, un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1093/94 un (EK) Nr. 1447/1999 (turpmāk – regula Nr.  1005/2008);

1.2. iekšējos ūdeņos nozvejoto vai akvakultūrā izaudzēto zivju (tai skaitā nēģu, vēžu un citu ūdens bezmugurkaulnieku, kā arī zivju ikru) produktu tirdzniecības un transporta objektu, kā arī noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes kārtību.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 296 redakcijā)

II. Nozvejas un izkraušanas datu iesniegšanas kārtība

2. Zvejas kuģa kapteinis nozvejas un izkraušanas datus reģistrē uz kuģa zvejas žurnālā Zemkopības ministrijas valsts informācijas sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" (turpmāk – informācijas sistēma) apakšsistēmā "Elektroniskā zvejas darbību reģistrācijas un ziņošanas sistēma" (turpmāk – zvejas darbību ziņošanas sistēma) vai Valsts vides dienestā iesniedz zvejas žurnālu, izkraušanas deklarāciju un pārkraušanas deklarāciju papīra formā, ievērojot regulas Nr.  1224/2009 14. panta, 15. panta 1., 2., 3. un 5. punkta, 20. un 21. panta, 22. panta 1. un 2. punkta, 23. panta, 24. panta 1., 2. un 5. punkta un šo noteikumu VII nodaļas nosacījumus.

3. Zvejas kuģa kapteinis datus par nozveju, kas ir pārkrauta uz kuģa, reģistrē zvejas darbību ziņošanas sistēmā saskaņā ar regulas Nr. 1224/2009 21. un 22. pantu.

4. Zvejas kuģa kapteinis, ievadot zvejas žurnālā datus, ņem vērā, ka uz kuģa apstrādātu sniega krabju (Chionoecetes spp.) svara pārrēķināšanai dzīvsvarā piemēro:

4.1. koeficientu 1,66 – spīlēm (CLA), kas sagatavotas uzglabāšanai vārītā (BOI) un sasaldētā (FRO) veidā;

4.2. koeficientu 1,48 – spīlēm (CLA), kas sagatavotas uzglabāšanai nevārītā un sasaldētā (FRO) veidā.

4.1 Trešās valsts zvejas kuģa kapteinis vai tā pārstāvis vismaz trīs darbdienas pirms paredzamā ienākšanas laika Latvijas Republikas ostā elektroniski iesniedz Valsts vides dienestā regulas Nr.  1005/2008 6. panta pirmajā daļā minēto informāciju un regulas Nr.  1005/2008 II pielikumā minēto Eiropas Kopienas nozvejas sertifikātu (turpmāk – nozvejas sertifikāts), kas ir apstiprināts atbilstoši minētās regulas III nodaļai.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 296 redakcijā)

III. Zivju pircēju reģistrācija un jūras zvejas un akvakultūras produktu pirmā pirkšana

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 296)

5. Jūras zvejas un akvakultūras produktu (turpmāk – produkti) pirmo pirkšanu veic Zemkopības ministrijas informācijas sistēmā reģistrēti zivju pirmie pircēji (turpmāk – zivju pircēji), kuri Zemkopības ministrijā ir saņēmuši zivju pircēja reģistrācijas apliecību (1. pielikums). Apliecība ir derīga trīs gadus no tās izsniegšanas dienas.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 296)

6. Lai saņemtu zivju pircēja reģistrācijas apliecību, pretendents iesniedz Zemkopības ministrijā iesniegumu zivju pircēja reģistrācijai (2. pielikums). Zivju pircēja reģistrācijas iesniegumu Zemkopības ministrija izskata un lēmumu par reģistrācijas apliecības izsniegšanu vai par atteikumu izsniegt zivju pircēja reģistrācijas apliecību pieņem mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

7. Ja iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai nav pievienoti visi iesnieguma veidlapā minētie dokumenti, Zemkopības ministrija rakstiski informē pretendentu, norādot, kāda papildu informācija ir nepieciešama. Zemkopības ministrija papildu informācijas iesniegšanai nosaka termiņu, kas nav īsāks par 10 darbdienām.

8. Ja zivju pircēja reģistrācijas iesniegums aizpildīts atbilstoši šo noteikumu 2. pielikumā minētajām prasībām un nepastāv šo noteikumu 9. punktā minētie reģistrācijas apliecības izsniegšanas atteikuma nosacījumi, Zemkopības ministrija reģistrē zivju pircēju informācijas sistēmā un izsniedz zivju pircēja reģistrācijas apliecību. Informācijas sistēmas lietotāja identifikators un sākotnējā parole, lai informācijas sistēmā ievadītu produktu pirmās pirkšanas datus, kā arī datus par citām darbībām ar produktu partijām, tiek piešķirta, zivju pircējam reģistrējoties informācijas sistēmā.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 296 redakcijā)

9. Zemkopības ministrija neizsniedz zivju pircēja reģistrācijas apliecību, ja:

9.1. iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai iesniegumam nav pievienoti visi iesnieguma veidlapā minētie dokumenti un pretendents noteiktajā termiņā nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju;

9.2. zivju pircēja reģistrācijas apliecība iepriekšējā derīguma termiņa laikā ir anulēta un nav pagājis šo noteikumu 11. punktā minētais termiņš;

9.3. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju pretendentam ir nodokļu, nodevu vai citu obligāto maksājumu parāds valsts budžetā, izņemot gadījumu, kad pretendents un Valsts ieņēmumu dienests ir vienojušies par nodokļu (nodevu) samaksas termiņa pagarinājumu vai atlikšanu.

10. Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Valsts vides dienesta sniegto vai no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra iegūto informāciju, aptur attiecīgās zivju pircēja reģistrācijas apliecības darbību uz vienu gadu, ja zivju pircējs:

10.1. ir izdarījis regulas Nr.  1005/2008 42. panta pirmās daļas "b" punktā minēto uzņēmējdarbības pārkāpumu, kas ir tieši saistīts ar nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, tostarp zvejas produktu tirdzniecību un importu;

10.2. gada laikā vairāk nekā trīs reizes ir pārkāpis regulas Nr.  1224/2009 56. panta 1. punktā, 57. panta 3. punktā, 58. panta 1., 2., 3. un 5. punktā, 59. panta 2. punktā, 60. panta 4. un 5. punktā, 62. panta 1. punktā, 63. panta 1. punktā, 64. panta 1. punktā, 66. panta 1. un 3. punktā vai 67. panta 1. punktā noteiktās prasības.

11. Zemkopības ministrija anulē zivju pircēja reģistrācijas apliecību, ja tās darbība derīguma termiņa laikā ir apturēta divas reizes. Šādā gadījumā pretendents ir tiesīgs atkārtoti pieteikties zivju pircēja reģistrācijas apliecības saņemšanai ne agrāk kā gadu pēc tam, kad stājies spēkā Zemkopības ministrijas lēmums par zivju pircēja reģistrācijas apliecības anulēšanu.

12. Zemkopības ministrija par zivju pircēja reģistrācijas apliecības izsniegšanu, apturēšanu, anulēšanu vai par atteikumu reģistrēt zivju pircēju paziņo adresātam Administratīvā procesa likumā un Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. Adresāts šo lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

13. Zvejnieki ir tiesīgi pārdot produktus informācijas sistēmā nereģistrētiem pircējiem tikai tad, ja produktus pārdod galapatērētājiem un produktu daudzums vienam galapatērētājam nepārsniedz 30 kilogramu no viena zvejas reisa vai ja produkti tiek iegādāti valsts īstenojamiem pētījumiem un analīzēm, kā arī ja produktu pirmā pirkšana no zvejas kuģa notiek ārpus Latvijas Republikas teritorijas un pircējs ir reģistrēts tās dalībvalsts kompetentajā iestādē, kuras teritorijā notiek produktu pirmā pirkšana.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 296)

14. Operators regulas Nr.  1224/2009 4. panta 19. punkta izpratnē pirms produktu pirmās pirkšanas darījuma izkrautos produktus sver, ievērojot regulas Nr.  1224/2009 60. un 61. pantā noteiktās prasības atbilstoši izkrauto zvejas produktu paraugu ņemšanas plānam (3. pielikums).

15. Ja produktu pirmā pārdošana nav paredzēta tūlīt pēc izkraušanas vai to transportēšanas, zvejnieks atbilstoši regulas Nr.  1224/2009 66. un 67. pantā minētajiem nosacījumiem ievada informācijas sistēmā produktu pārņemšanas deklarācijas datus.

16. Pēc produktu pirmās pirkšanas darījuma, arī darījuma, kas notiek pēc produktu transportēšanas no to izkraušanas vietas uz citu šo produktu pirmās pirkšanas vietu, zivju pircēji atbilstoši regulas Nr. 1224/2009 62. un 63. pantā minētajām prasībām ievada informācijas sistēmā pārdošanas zīmes datus.

17. Pēc zivju pircēja pieprasījuma zvejnieks aizpilda nozvejas sertifikāta 2., 3., 4., 5., 6. un 7. aili vai iesniedz zivju pircējam atbilstošus datus, kas tam ir nepieciešami nozvejas sertifikāta pilnīgai aizpildīšanai.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 296)

18. Informācijas sistēmas lietotāja tiesību saņemšanai operatori (arī tie, kas transportē vai uzglabā produktus pirms to pirmās pirkšanas vai veic jebkuras darbības ar produktu partijām pēc to pirmās pirkšanas), izņemot šo noteikumu 5. punktā minētos zivju pircējus, elektroniski piesakās informācijas sistēmā, lai tajā ievadītu datus par darbībām ar produktu partijām. Lietotāja tiesības Zemkopības ministrija piešķir uz nenoteiktu laiku un lietotāja identifikatoru un sākotnējo paroli nosūta uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Zemkopības ministrija anulē piešķirtās lietotāja tiesības, ja operators tās neizmanto trīs gadus.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 296)

IV. Produktu izsekojamība tirgū

19. Operatori, veicot darbības ar produktiem, uz kuriem attiecas prasības par izsekojamības nodrošināšanu saskaņā ar regulas Nr.  1224/2009 58. pantu un regulas Nr.  404/2011 67. pantu:

19.1. ievada informācijas sistēmā datus par darbībām ar produktiem. Informācijas sistēma automātiski izveido produktu partijas atbilstoši regulas Nr.  1224/2009 4. panta 20. punktā noteiktajām prasībām un piešķir tām identifikācijas numurus (kvadrātkodus);

19.2. katrai produktu partijai vai katrai tās daļai, piemēram, kastei, maisam, paletei, konteineram, pievieno informācijas sistēmas automātiski veidoto produktu partijas identifikācijas numuru (kvadrātkodu) un nodrošina tā uzskatāmu pieejamību visos produktu transportēšanas, uzglabāšanas un apstrādes posmos no ieguves līdz mazumtirdzniecībai;

19.3. ja partija tiek sadalīta vai apvienota, noņem iepriekšējo produktu partijas identifikācijas numuru (kvadrātkodu).

20. Operators, kas pārdod produktu partiju nākamajos darījumos pēc pirmās pirkšanas darījuma, ne vēlāk kā 12 stundu laikā pārdošanas datus reģistrē informācijas sistēmā, bet pircējs informācijas sistēmā tos apstiprina.

21. Ja produktu partiju realizē mazumtirdzniecības vietā, produktu partijas pārdevējs 12 stundu laikā pēc partijas pārdošanas ievada informācijas sistēmā attiecīgā darījuma datus. Pēc mazumtirgotāja pieprasījuma produktu partijas pārdevējs galapatērētājam paredzēto informāciju, kura noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 11. decembra Regulas (ES) Nr. 1379/2013 par zvejas un akvakultūras produktu tirgu kopīgo organizāciju un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1184/2006 un (EK) Nr. 1224/2009 un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 104/2000, 35. panta 1. punktā, nosūta arī elektroniski uz mazumtirgotāja norādīto e-pasta adresi.

22. Ja produktu partiju eksportē vai izmanto apstrādei tādas produkcijas ražošanai, kas iekļauta ar Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu izveidotās kombinētās nomenklatūras 16. nodaļas pozīcijā 1604 un 1605, produktu partijas eksportētājs vai apstrādātājs 12 stundu laikā ievada informācijas sistēmā attiecīgā darījuma datus.

23. Šajā nodaļā minētās prasības nepiemēro produktiem, kurus no zvejas kuģa tieši pārdod galapatērētājiem, ja šo produktu vērtība nepārsniedz 50 euro vienam galapatērētājam dienā.

V. Transportēšanas un dokumentu aprites kontrole

(Nodaļas nosaukums MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 296 redakcijā)

24. Ja Latvijā izkrautos produktus transportē pirms to pirmās pārdošanas, ievērojot regulas Nr.  1224/2009 68. panta un šo noteikumu 41. punkta nosacījumus, transportētājs ievada informācijas sistēmā produktu transportēšanas dokumenta datus vai aizpilda transportēšanas dokumentu (5. pielikums).

25. Ja produktus transportē ostas teritorijā vai produktu kravai ir pievienota izkraušanas deklarācijas kopija vai cits dokuments, kas apliecina transportēto produktu daudzumu, transportētājs ir atbrīvots no šo noteikumu 24. punktā minēto prasību izpildes.

26. Pārbaudot transportlīdzekli, kurā pārvadā produktus, kā arī šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētos produktus, Valsts vides dienesta amatpersonas pārbauda kravas atbilstību kravas dokumentācijai un produktu transportēšanas dokumenta datiem.

(Grozīts ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 296)

26.1 Šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minēto produktu transportētājs transportēšanas dokumentā norāda zvejas atļaujas (licences) numuru, ja produktus piegādā zvejnieks, kam ir speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, vai pārtikas uzņēmuma atzīšanas numuru, ja produktus piegādā Pārtikas un veterinārā dienesta atzīts akvakultūras nozares uzņēmums.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 296 redakcijā)

26.2 Zvejnieks vai akvakultūras nozares uzņēmums pēc transportētāja pieprasījuma nekavējoties sniedz tam šo noteikumu 26.1 apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 296 redakcijā)

27. Lai piemērotu nozvejas sertifikācijas sistēmu zvejas produktu importam un eksportam atbilstoši regulas Nr.  1005/2008 III nodaļā minētajām prasībām:

27.1. Zemkopības ministrija apstiprina saskaņā ar regulas Nr. 1005/2008 II pielikumu noformēta nozvejas sertifikāta datu atbilstību Latvijas zvejnieku iegūtajai nozvejai;

27.2. zvejas produktu importētājs Valsts vides dienestā iesniedz nozvejas sertifikātu, bet eksportētājs, reeksportējot zvejas produktus, – Eiropas Kopienas reeksporta sertifikātu (turpmāk – reeksporta sertifikāts) atbilstoši regulas Nr.  1005/2008 14., 16. un 21. pantam un II pielikumam;

27.3. Valsts vides dienests pārbauda nozvejas sertifikāta un reeksporta sertifikāta datus un apstiprina datu pareizību, ja nepieciešams, verificē tos saskaņā ar regulas Nr.  1005/2008 17. pantu, elektroniski saglabā informācijas sistēmā, kā arī elektroniski nosūta pēc zvejas produktu importētāja vai eksportētāja pieprasījuma uz norādīto e-pasta adresi;

27.4. Valsts ieņēmumu dienests robežšķērsošanas vietās un muitas iestādēs iekšzemē kontrolē šo noteikumu 27.2. apakšpunktā minētos un informācijas sistēmā saglabātos dokumentus, pārbaudot nozvejas sertifikāta 12. rindā un reeksporta sertifikāta 4. rindā norādītos datus.

28. Lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 7. jūlija Regulas (ES) Nr. 640/2010, ar ko izveido zilo tunzivju Thunnus thynnus nozvejas dokumentēšanas programmu un groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1984/2003 (turpmāk – regula Nr. 640/2010), prasību izpildi:

28.1. ja tiek eksportētas zilās tunzivis, Zemkopības ministrija apstiprina atbilstoši regulas Nr. 640/2010 III pielikumā noteiktajām prasībām noformēta ICCAT zilo tunzivju nozvejas dokumenta (turpmāk – tunzivju nozvejas dokuments) datu atbilstību Latvijas zvejnieku iegūtajai nozvejai;

28.2. zilo tunzivju importētājs Valsts vides dienestā iesniedz atbilstoši regulas Nr. 640/2010 II, III un IV pielikumā noteiktajām prasībām noformētu tunzivju nozvejas dokumentu;

28.3. zilo tunzivju reeksportētājs Valsts vides dienestā iesniedz atbilstoši regulas Nr. 640/2010 II, III, IV un V pielikumā noteiktajām prasībām noformētu tunzivju nozvejas dokumentu un tunzivju reeksporta sertifikātu;

28.4. Valsts vides dienests pārbauda un apstiprina šo noteikumu 28.2. un 28.3. apakšpunktā minēto tunzivju nozvejas dokumentu un tunzivju reeksporta sertifikātu saskaņā ar regulas Nr. 640/2010 4. un 7. pantā minētajām prasībām, saglabā tos informācijas sistēmā un elektroniski nosūta pēc zvejas produktu importētāja vai eksportētāja pieprasījuma uz norādīto e-pasta adresi. Valsts vides dienests var pārbaudīt zilo tunzivju partijas saturu atbilstoši regulas Nr. 640/2010 9. pantā minētajām prasībām, kā arī, ja nepieciešams, verificēt tunzivju nozvejas dokumentā norādīto informāciju;

28.5. Valsts ieņēmumu dienests robežšķērsošanas vietās un muitas iestādēs iekšzemē kontrolē šo noteikumu 28.2. un 28.3. apakšpunktā minētos un informācijas sistēmā saglabātos dokumentus, pārbaudot tunzivju nozvejas dokumenta 8. rindā un tunzivju reeksporta sertifikāta 6. rindā norādītos datus.

29. Lai nodrošinātu Padomes 2001. gada 22. maija Regulas (EK) Nr. 1035/2001, ar ko nosaka Dissostichus spp. nozvejas dokumentu shēmu (turpmāk regula Nr. 1035/2001), prasību izpildi:

29.1. ja tiek eksportētas ilkņzivis, Zemkopības ministrija apstiprina atbilstoši regulas Nr. 1035/2001 II pielikumā noteiktajām prasībām noformēta nozvejas dokumenta datu atbilstību Latvijas zvejnieku iegūtajai nozvejai;

29.2. Valsts vides dienests pārbauda un apstiprina atbilstoši regulas Nr. 1035/2001 I, II un III pielikumā noteiktajām prasībām noformētus ilkņzivju nozvejas un reeksporta dokumentus, saglabā tos informācijas sistēmā un elektroniski nosūta pēc zvejas produktu importētāja vai eksportētāja pieprasījuma uz norādīto e-pasta adresi;

29.3. Valsts ieņēmumu dienests robežšķērsošanas vietās un muitas iestādēs iekšzemē kontrolē šo noteikumu 29.2. apakšpunktā minētos un informācijas sistēmā saglabātos dokumentus, pārbaudot ilkņzivju nozvejas dokumenta 13. rindā un reeksporta dokumenta 3. rindā norādītos datus, kā arī pēc Valsts vides dienesta pieprasījuma pārbauda, vai apstiprinātajos dokumentos norādītais ilkņzivju daudzums atbilst to kopējam daudzumam attiecīgajā kravā.

30. Valsts vides dienests elektroniski informē Valsts ieņēmumu dienestu, ja šajos noteikumos minētā nozvejas sertifikāta un dokumentu vai reeksporta sertifikāta un dokumentu pārbaudes vai verifikācijas laikā konstatē datu neatbilstību.

31. Zemkopības ministrija pēc šo noteikumu 27.1., 28.1. un 29.1. apakšpunktā minēto dokumentu apstiprināšanas tos papīra formā glabā trīs gadus.

32. Valsts vides dienests pēc šo noteikumu 27.3., 28.4. un 29.2. apakšpunktā minēto dokumentu apstiprināšanas tos papīra formā glabā trīs gadus, bet elektroniski informācijas sistēmā – pastāvīgi.

VI. Tirdzniecības objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaude

(Nodaļas nosaukums MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 296 redakcijā)

33. Produktu tirdzniecības objektos Valsts vides dienesta amatpersonas pārbauda:

33.1. produktu iepirkumu apliecinošus dokumentus un citus dokumentus, kas apliecina produktu ieguvi, kā arī uz produktu partijām esošā identifikācijas numura (kvadrātkoda) atbilstību informācijas sistēmā reģistrētajiem produktu partijas datiem vai produktu izsekojamības dokumentiem;

33.2. produktu daudzuma atbilstību ierakstiem preču reģistros.

34. Produktu apstrādes vietās un noliktavās Valsts vides dienesta amatpersonas pārbauda produktu daudzuma atbilstību pavadzīmēm vai citiem iepirkumu apliecinošiem dokumentiem, produktu pārņemšanas deklarācijām, informācijas sistēmā reģistrētiem produktu partijas datiem vai produktu izsekojamības dokumentiem un ierakstiem preču reģistros.

35. Produktu partiju operators, produktu apstrādātājs vai uzglabātājs šo noteikumu 33. un 34. punktā minētos dokumentus glabā attiecīgajā objektā un uzrāda pēc Valsts vides dienesta atbildīgo amatpersonu pieprasījuma.

35.1 Šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minēto produktu tirdzniecības objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudē ievēro šādus nosacījumus:

35.1 1. Valsts vides dienesta amatpersona pārbauda preču piegādes un izcelsmes apliecinājuma dokumentus, preču piegādes un saņemšanas faktu, kā arī iekšējo ūdeņu produktu daudzuma atbilstību minētajiem dokumentiem;

35.1 2. nosūtītājs, saņēmējs (izņemot galapatērētāju), apstrādātājs vai uzglabātājs:

35.1 2.1. šo noteikumu 35.1 1. apakšpunktā minētos dokumentus glabā līdz attiecīgās iekšējo ūdeņu produktu partijas realizācijai un tos nekavējoties uzrāda pēc Valsts vides dienesta amatpersonu pieprasījuma;

35.1 2.2. dokumentā, kas apliecina Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos iegūto produktu pirkumu, norāda zvejas atļaujas (licences) numuru, ja produktus piegādā zvejnieks, kam ir speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos, vai pārtikas uzņēmuma atzīšanas numuru, ja produktus piegādā Pārtikas un veterinārā dienesta atzīts akvakultūras nozares uzņēmums.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 296 redakcijā)

35.2 Zvejnieks vai akvakultūras nozares uzņēmums pēc nosūtītāja, saņēmēja, apstrādātāja vai uzglabātāja pieprasījuma nekavējoties sniedz tam šo noteikumu 35.1 2.2. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 296 redakcijā)

VII. Nozvejas izkraušanas, produktu pirmās pirkšanas, pārņemšanas, transportēšanas un izsekojamības dokumentu iesniegšana papīra formā un glabāšana

36. Ja nozvejas un izkraušanas datus tehnisku iemeslu dēļ nevar ievadīt zvejas darbību ziņošanas sistēmā, zvejas kuģa kapteinis par to paziņo Valsts vides dienestam, zvejas žurnālu aizpilda papīra formā un to iesniedz Valsts vides dienestā saskaņā ar regulas Nr. 404/2011 32. pantu. Šādā gadījumā nozvejas un izkraušanas dokumentu datus zvejas kuģa kapteinis pēc sistēmas kļūdas novēršanas, bet ne vēlāk kā pirms jauna zvejas reisa uzsākšanas ievada zvejas darbību ziņošanas sistēmā.

37. Ja kuģis zvejojis ilkņzivis saskaņā ar regulas Nr. 1035/2001 noteikumiem, zvejas kuģa kapteinis 48 stundu laikā pēc produktu izkraušanas iesniedz Valsts vides dienestā atbilstoši regulas Nr. 1035/2001 II pielikuma prasībām noformētu nozvejas dokumentu. Šo nozvejas dokumentu pievieno arī tā kuģa kravai, uz kuru jūrā ir pārkrautas ilkņzivis.

38. Zvejas kuģa kapteinis par nozveju, kas ir pārkrauta uz kuģa, saskaņā ar regulas Nr.  1224/2009 21. pantu un regulas Nr.  404/2011 32. pantu aizpilda pārkraušanas deklarāciju (6. pielikums) un zvejas žurnāla ailē "Zvejas vieta" ieraksta "Skatīt deklarāciju pielikumā", un datus iesniedz Valsts vides dienestā.

39. Ja produktu pirmās pirkšanas datus tehnisku iemeslu dēļ nevar ievadīt informācijas sistēmā, zivju pircējs par to paziņo Valsts vides dienestam un datus aizpilda papīra formā atbilstoši pārdošanas zīmes parauga veidlapai (7. pielikums). Zivju pircējs produktu pirmās pirkšanas datus ievada informācijas sistēmā pēc sistēmas kļūdas novēršanas, bet ne vēlāk kā 48 stundu laikā pēc tās darbības atjaunošanas. Šādā gadījumā pirms nākamā darījuma produktu partijai pievieno izsekojamības dokumentu atbilstoši šo noteikumu 40. punktam. Pārdošanas zīmes vai to kopijas papīra formā Valsts vides dienests glabā divus gadus pēc to saņemšanas, bet zivju pārdevēji un pircēji – divus gadus pēc produkta pārdošanas.

39.1 Ja produktu pirmā pirkšana notiek ārpus Eiropas Savienības, Latvijas karoga zvejas kuģa kapteinis vai viņa pārstāvis atbilstoši regulas Nr.  1224/2009 62. panta 5. punktam iesniedz Valsts vides dienestā pārdošanas zīmes kopiju vai citu līdzvērtīgu dokumentu.

(MK 02.07.2019. noteikumu Nr. 296 redakcijā)

40. Ja informāciju par produktu partijām atbilstoši šo noteikumu 19.1. apakšpunktam tehnisku iemeslu dēļ nevar ievadīt informācijas sistēmā, operators, lai nodrošinātu produktu izsekojamību:

40.1. par katru partiju vai tās daļu aizpilda produktu izsekojamības dokumenta veidlapu (8. pielikums);

40.2. piešķir produktu izsekojamības dokumenta numuru vai produktu partijas numuru, raugoties, lai šis numurs nesakrīt ne ar vienu citu šī operatora iepriekš piešķirto produktu izsekojamības dokumenta vai produktu partijas numuru. Numuru veido, izmantojot izsekojamības dokumenta indeksu "IZD", kārtējā gada četrus ciparus un produktu izsekojamības dokumenta vai produktu partijas kārtas numuru (piemēram, IZD201800001);

40.3. produktu izsekojamības dokumentu piestiprina pie produktu partijas vai pie katras tās daļas, piemēram, kastes, maisa, paletes, konteinera;

40.4. ar produktu partiju saņemtos un nosūtītos produktu izsekojamības dokumentus glabā divus gadus un uzrāda pēc Valsts vides dienesta atbildīgo amatpersonu pieprasījuma.

41. Ja transportēšanas dokumenta datus nevar ievadīt informācijas sistēmā, šo dokumentu aizpilda papīra formā atbilstoši transportēšanas dokumenta veidlapai (5. pielikums) un pievieno kravai, kā arī saskaņā ar regulas Nr.  1224/2009 68. panta nosacījumiem iesniedz Valsts vides dienestā. Transportēšanas dokumenta numuru veido, izmantojot transportēšanas dokumenta indeksu "TRD", kārtējā gada četrus ciparus un produktu transportēšanas dokumenta kārtas numuru (piemēram, TRD201800001). Operatori transportēšanas dokumentu glabā vienu gadu.

42. Ja produktu pārņemšanas deklarācijas datus nevar ievadīt informācijas sistēmā, šo deklarāciju aizpilda papīra formā atbilstoši pārņemšanas deklarācijas veidlapai (9. pielikums) un saskaņā ar regulas Nr.  1224/2009 66. panta nosacījumiem iesniedz Valsts vides dienestā. Pārņemšanas deklarācijas numuru veido, izmantojot pārņemšanas deklarācijas indeksu "PPD", kārtējā gada četrus ciparus un produktu transportēšanas dokumenta kārtas numuru (piemēram, PPD201800001). Operatori pārņemšanas deklarācijas glabā vienu gadu.

43. Saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu papīra formā iesniegtos zvejas žurnālus no zvejas kuģiem, kas zvejo piekrastes ūdeņos, Valsts vides dienests ne vēlāk kā 20 dienas pēc zvejas mēneša beigām nodod valsts zinātniskajam institūtam "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk – institūts) piekrastes zvejas datu ievadīšanai informācijas sistēmā un izmantošanai zinātniskajā darbā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zivsaimniecību zivju resursu pētniecības un zivsaimniecības datu vākšanas jomā. Institūts zvejas žurnālus un zvejnieks zvejas žurnālu kopijas glabā piecus gadus.

44. Saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu papīra formā iesniegtos zvejas žurnālu datus no zvejas kuģiem, kas zvejo aiz piekrastes ūdeņiem, Valsts vides dienests divu nedēļu laikā ievada informācijas sistēmā. Valsts vides dienests zvejas žurnālus un zvejnieks zvejas žurnālu kopijas glabā piecus gadus.

VIII. Noslēguma jautājumi

45. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2015. gada 24. marta noteikumus Nr. 141 "Zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 65. nr.).

46. Šo noteikumu 19., 20., 21. un 22. punktā minētās prasības par produktu elektronisko izsekojamību tirgū un informācijas sistēmā ievadāmajiem datiem par darbībām ar produktiem stājas spēkā 2018. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 94
Zivju pircēja reģistrācijas apliecības paraugs

(lielais valsts ģerbonis)
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Zivju pircēja reģistrācijas apliecība Nr. ZP-____

 
(nosaukums, komersanta reģistrācijas numurs un izsniegšanas datums)
 
(juridiskā/deklarētā adrese)

Ar šo reģistrācijas apliecību komersants ir reģistrēts kā zivju pircējs saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumiem Nr. 94 "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi".

Apliecība izsniegta 
 (datums*)
Apliecība derīga līdz 
 (datums*)
Zemkopības ministrijas valsts sekretārs
 
(vārds, uzvārds un paraksts*)

Z. v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
2. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 94
Zivju pircēja reģistrācijas iesnieguma paraugs

Zemkopības ministrijai

Zivju pircēja reģistrācijas iesniegums

 
(iesniedzēja nosaukums)
 
(juridiskā vai deklarētā adrese, tālruņa numurs)
 
(e-pasta adrese*)

Lūdzu reģistrēt minēto personu kā zivju pircēju un izsniegt zivju pircēja reģistrācijas apliecību.

Iesniedzējs/
tā pārstāvis
 
 (amats, vārds, uzvārds, personas kods)

Ārvalstu komersanti papildus iesniedz šādus dokumentus (pievienojot apliecinātu dokumenta tulkojumu valsts valodā):

1) ārvalstu komersanta reģistrācijas apliecību (kopiju), kas izsniegta tā mītnes valstī;

2) ārvalstu nodokļu administrācijas iestādes izsniegtu izziņu par to, ka iesniedzējam nav nodokļu parādu.

   
(datums**) (iesniedzēja pārstāvja vārds, uzvārds un paraksts**)

Z.v.**

Piezīmes.

1. * E-pasta adrese, uz kuru nosūtāms lietotāja identifikators un parole darījumu elektroniskai reģistrācijai informācijas sistēmā.

2. ** Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
3. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 94
Izkrauto zvejas produktu paraugu ņemšanas plāns

I. Vispārīgie jautājumi

1. Paraugu ņemšanas plāna mērķis ir nodrošināt pareizu zvejas un jūras akvakultūras produktu (turpmāk – produkti) svēršanu to izkraušanas laikā.

2. Šajā plānā iekļautos nosacījumus piemēro produktu izkraušanai Latvijā no Eiropas Savienības dalībvalstu zvejas kuģiem.

3. Šajā plānā iekļautos nosacījumus nepiemēro tādam produktu daudzumam, kuru no zvejas kuģa tieši pārdod patērētājiem mazumtirdzniecībā, ja šis daudzums nepārsniedz 30 kilogramu dienā, vai kuru izmanto pašpatēriņam.

4. Lai noteiktu produktu apjomu, visus produktus sver uz Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā verificētiem svariem, ievērojot paraugu ņemšanas plānā noteikto metodiku.

5. Svēršana notiek izkraušanas laikā pirms produktu pirmās pirkšanas, pārvietošanas uzglabāšanai vai transportēšanas uz pirmās pirkšanas vietu.

6. Produktu pirmais pircējs (turpmāk – zivju pircējs) vai persona, kas ir atbildīga par produktu glabāšanu vai transportēšanu pirms to pirmās pirkšanas, reģistrē datus par produktu svēršanu zvejas produktu svēršanas datu reģistrā (turpmāk – svēršanas reģistrs). Svēršanas reģistru glabā trīs gadus.

7. Svēršanā iegūto skaitli izmanto, aizpildot izkraušanas deklarāciju, transportēšanas dokumentu, pārdošanas zīmi, pārņemšanas deklarāciju vai zvejas žurnālu.

8. Latvijas kompetentā iestāde attiecībā uz svēršanas kontroli atbilstoši šim plānam ir Valsts vides dienests.

9. Valsts vides dienests var pieprasīt, lai katru Latvijas apstiprinātajās zvejas ostās un izkraušanas vietās pirmo reizi izkrauto produktu daudzumu pirms to transportēšanas no izkraušanas vietas nosver Valsts vides dienesta amatpersonu klātbūtnē.

10. Valsts vides dienestam pastāvīgi ir brīva piekļuve operatoru svēršanas sistēmām, svēršanas reģistriem, deklarācijām un visām telpām, kurās glabā vai apstrādā produktus.

II. Svaigo produktu svēršana

11. Šā plāna 6. punktā minētās personas reģistrē datus par svēršanu svaigo produktu svēršanas reģistrā saskaņā ar 1. tabulu:

1. tabula

Svaigo produktu svēršanas datu reģistrs

1.
Svēršanas datums (dd. mm. gggg.)
 
2.
Tā kuģa vārds un ārējās reģistrācijas burti un numurs, no kura izkrauti zvejas produkti
 
3.
Sugas FAO trīsburtu kods
 
4.
Nosvērto zvejas produktu sagatavošanas veids
 
5.
Vienas taras vienības svars (kg)
 
6.
Svēršanas rezultāts – produkta svars kilogramos
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
Vidējais svars vienā taras vienībā (kg)
 
8.
Nosvērto taras vienību skaits (gab.)
 
9.
Kopējais taras vienību skaits (gab.)
 
10.
Kopējais zvejas produktu svars (kg)
(7. x 9. aile)
 
11.
Ūdens un ledus noņemšanas dēļ piemērotais procentuālais samazinājums (%)
 
12.
Zvejas produktu sugu paraugu ņemšana zvejas sastāva noteikšanai nozvejā*
Suga
Procentuālais apjoms paraugā
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
vidējais
        
        
        
        
Svaru nosaukums un sertifikāta numurs
 
Zvejas produktus svēra
(uzņēmuma nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts)
 

Piezīme. * Aizpilda tikai par jauktu nozveju.

12. Par katras sugas nozvejas produktu svēršanu aizpilda atsevišķu svēršanas reģistra lapu. Par jaukto sugu nozvejas svēršanu, ja tās izkrauj nešķirotas, aizpilda vienu svēršanas reģistra lapu.

13. Produktu apjomu jaukto sugu nozvejā nosaka, ņemot paraugus no vairākām vietām lomā. Paraugu skaitu nosaka atkarībā no nozvejas apjoma saskaņā ar 2. tabulu. Katra parauga svars ir vismaz divi kilogrami. Sugas sastāva procentu nozvejā aprēķina kā vidējo procentuālo lielumu katrai sugai no atsevišķu paraugu procentu summas.

2. tabula

Nozvejas apjomsParaugu skaits (ne mazāk kā)
Mazāk par 1 tonnu1
1–20 tonnas3
20–40 tonnas5
Vairāk par 40 tonnām7

14. Ja svēršana notiek uz transportiera lentes, tā ir aprīkota ar redzamu skaitītāju, kas reģistrē kopējo svaru. Skaitītāja rādījumu reģistrē svēršanas sākumā, kopējo svaru – svēršanas beigās. Par svēršanu atbildīgā persona reģistrē svēršanas reģistrā visus ar svērējsistēmas lietošanu saistītos datus.

15. Ja produkti tiek izkrauti kastēs vai konteineros, minimālais sveramo kastu vai konteineru skaits atbilst 3. tabulā noteiktajam.

3. tabula

Izkrauto kastu vai konteineru skaits (pa sugām)Sveramo kastu vai konteineru skaits
0–252
25–505
50–1006
100–2007
Katras turpmākās 1004

III. Ledus un ūdens

16. Šā plāna 6. punktā minētās personas pirms svēršanas nodrošina, lai produkti būtu attīrīti no ledus, ciktāl tas iespējams, nenodarot bojājumus zvejas produktiem un nepasliktinot to kvalitāti.

17. Piemērotais kopējā svara samazinājums ūdens un ledus svara atņemšanas dēļ nedrīkst pārsniegt divus procentus no produktu sākotnējā kopējā svara ar ūdeni un ledu. Ūdens un ledus svara dēļ piemēroto samazinājumu procentos ieraksta svēršanas reģistrā kopā ar atņemtā ūdens un ledus svara norādi.

18. Izkrāvumiem, kas paredzēti rūpnieciskām vajadzībām, vai sugām, kas nav pelaģiskās sugas, nepiemēro svara samazinājumu saistībā ar ūdens un ledus svara atņemšanu.

IV. Saldēto produktu svēršana

19. Šā plāna 6. punktā minētās personas reģistrē datus par saldētu produktu katra izkrāvuma svēršanu saldēto produktu svēršanas reģistrā saskaņā ar 4. tabulu.

4. tabula

Saldēto produktu svēršanas datu reģistrs

1.
Svēršanas datums (dd. mm. gggg.)
 
2.
Tā kuģa vārds un ārējās reģistrācijas burti un numurs, no kura izkrauti zvejas produkti
 
3.
Izkrauto zvejas produktu sugas un sagatavošanas veids
 
 
 
4.
Vidējais svars vienā kastē vai citā taras vienībā bruto (kg)
 
5.
Kastu vai citu taras vienību skaits uz viena paliktņa (gab.)
 
6.
Katra paraugā esošā zvejas produktu paliktņa svars bruto (kg)
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
Paliktņu ar zvejas produktiem vidējais svars bruto (kg)
 
8.
Vienas kastes taras svars (kg)
 
9.
Tukša paliktņa vidējais svars (kg)
 
10.
Kopējais paliktņu skaits (gab.)
 
11.
Kopējais kastu skaits (gab.)
 
12.
Izkrauto zvejas produktu svars (kg)

 

(4. x 5. x 10.) – (9. x 10.) – (8. x 11.)

 

 
13.
Zvejas produktu sugu paraugu ņemšana sugu sastāva noteikšanai*
Suga
Procentuālais apjoms paraugā
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
vidējais
        
        
        
        
Svaru nosaukums un sertifikāta numurs
 
Zvejas produktus svēra
(uzņēmuma nosaukums, atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts)
 

Piezīme. * Aizpilda tikai par jauktu nozveju.

20. Ja sver kastēs vai citās taras vienībās izkrautus saldētus produktus, to svaru nosaka pa sugām un attiecīgā gadījumā pa sagatavošanas veidiem, kastu vai citu taras vienību kopējo skaitu reizinot ar vienā kastē vai citā taras vienībā esošo produktu vidējo tīrsvaru, kas aprēķināts saskaņā ar 5. tabulu.

5. tabula

Partijas lielums (kastu vai citu taras vienību skaits)Paraugu lielums (paliktņu skaits)
5000 vai mazāk3
5001–10 0004
10 001–15 0005
15 001–20 0006
20 001–30 0007
30 001–50 0008
Vairāk par 50 0009

21. Par katras produktu sugas svēršanu aizpilda atsevišķu svēršanas reģistra lapu.

22. Vidējo saldētu produktu svaru vienā kastē vai citā taras vienībā nosaka atsevišķi pa produktu sugām, izmantojot 5. tabulu un, ja nepieciešams, ņemot vērā sagatavošanas veidu. Paraugus atlasa pēc nejaušības principa.

23. Nosver katru parauga paliktni ar kastēm vai citām taras vienībām. Lai aprēķinātu viena paliktņa vidējo bruto svaru, ja nepieciešams, ņemot vērā arī sagatavošanas veidu, visu paraugā iekļauto paliktņu kopējo bruto svaru dala ar paraugā iekļauto paliktņu kopējo skaitu.

24. Lai aprēķinātu katras sugas tīrsvaru vienā kastē vai citā taras vienībā, ja nepieciešams, ņemot vērā arī sagatavošanas veidu, no šā plāna 26. punktā minētā parauga paliktņu vidējā bruto svara atskaita:

24.1. vienas kastes vai citas taras vienības vidējo svaru, kas atbilst ledus un kartona, plastmasas vai cita iepakojuma materiāla svaram, reizinātu ar kastu vai citu taras vienību skaitu uz paliktņa. Taras svars vienai kastei vai citai taras vienībai nav lielāks par 1,5 kilogramiem;

24.2. izkraušanā un paraugā izmantoto tukšo paliktņu vidējo svaru.

25. Izmantojot šā plāna 24. punktā noteikto metodiku, aprēķina katras sugas tīrsvaru vienam paliktnim, dalot ar kastu skaitu uz paliktņa.

V. Svēršanas datu novērtēšana un validācija

26. Valsts vides dienesta amatpersonas pieprasa pārsvērt produktus, ja:

26.1. produkti nav svērti uz svariem, kas verificēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautiem mērīšanas līdzekļiem, vai nav ievērota šajā plānā noteiktā metodika;

26.2. ir konstatētas neatbilstības, savstarpēji salīdzinot zvejas dokumentos minēto informāciju ar pārdošanas zīmēs, uzglabāšanas vai transportēšanas dokumentos minēto.

27. Lai nodrošinātu šā plāna 26.2. apakšpunktā minētās prasības, Valsts vides dienesta amatpersonas informācijas sistēmā pārbauda iegūtos zvejas datus, kuģim pieejamos zvejas limitus konkrētām produktu sugām, kā arī pārdošanas zīmju un uzglabāšanas vai transportēšanas dokumentu datus.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
4. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 94
Iesnieguma paraugs
valsts informācijas sistēmas "Latvijas zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma" lietotāja tiesību piešķiršanai

(Pielikums svītrots ar MK 02.07.2019. noteikumiem Nr. 296)

5. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 94

Zvejas un akvakultūras produktu
transportēšanas dokuments Nr. TRD _______
Fishery and Aquaculture Products
Transportation Document No TRD______

Saskaņā ar izkraušanas sadaļu zvejas kuģa zvejas žurnālā Nr. _____
According to the landing Section of the fishing vessel's Logbook No

Iekraušanas vieta un datums 
Place and date of loading 
     
Transportēšanas mērķis   pārdošanai*  uzglabāšanai*  apstrādei
Objective of transportation for sale*for storage*for processing
  
Saņēmēja nosaukums galamērķī 
Name of the consignee at destination 
  
Saņēmēja adrese, vieta 
Address, place of the consignee 
Zvejas un akvakultūras produktu sugas FAO trīsburtu kods

Fishery and aquaculture products species FAO alpha-3 code

Zvejas un akvakultūras produktu svaiguma kategorija
(ekstra, A, B)

Fishery and aquaculture products freshness category (Extra, A, B)

Zvejas un akvakultūras produktu lieluma kategorija
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8)

Fishery and aquaculture products size category
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8)

Svars (kg)

Weight (kg)

Nozvejas vieta (ICES, NAFO zvejas rajons vai apakšrajons atbilstoši ierakstam zvejas žurnālā)

Geographical area of origin (ICES, NAFO fishing division or subdivision according to the record in the fishing logbook)

Zvejas un akvakultūras produktu piedāvāšanas veids

Type of fishery and aquaculture products offer 

Piezīmes**

Notes

       
       
       

Piezīmes.

1. * Par zvejas un akvakultūras produktu pārdošanu pēc to nonākšanas galamērķī vai pārdošanu pēc to uzglabāšanas iesniedz pārdošanas zīmi Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumos Nr. 94 "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi" noteiktajā kārtībā.

After fishery and aquaculture products arrival at destination and sale or sale after its storage, the sales note should be submitted according to the procedures laid down in the Regulation of the Cabinet of Ministers No 94 "Rules for Control of Landing of Fish Caught, Inspection of Trade and Transport Facilities, Warehouses and Production Facilities" of 20 February 2018.

2. ** Norāda minimālo zvejas un akvakultūras produktu lielumu.

Specify the minimum fishery and aquaculture products size.

Zvejas un akvakultūras produktu nosūtītāja (zvejnieka) dati
Fishery and aquaculture products supplier's (fisher's) data
 Zvejas un akvakultūras produktu pārvadātāja dati
Fishery and aquaculture products transporter's data
   
Zvejas un akvakultūras produktu nosūtītāja nosaukums
Name of the fishery and aquaculture products supplier
 

Zvejas un akvakultūras produktu transportētāja nosaukums
Name of the fishery and aquaculture products transporter

   

Tā kuģa reģistrācijas numurs, no kura zivis izkrautas transportēšanai
Registration number of vessel from which fish was landed for transportation

 Pārvadāšanas transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs
State registration number of the transport vehicle
   

Kuģa īpašnieka vai kapteiņa vārds, uzvārds
Name and surname of the vessel's owner or master

 Vārds, uzvārds, paraksts
Name, surname and signature
   
Vārds, uzvārds, paraksts
Name, surname and signature
  
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
6. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 94

Pārkraušanas deklarācija Nr. TRA____________
Transhipment Declaration No TRA ___________

Saskaņā ar zvejas kuģa zvejas žurnālu Nr.

 

According to the fishing vessel's Logbook No

 

 

Saņēmējs

 Pārkrāvējs 
Saņēmējkuģa īpašnieks Pārkrāvējkuģa īpašnieks 
Owner of the recipient vessel Owner of the transhipping vessel 
    
Saņēmējkuģa valstspiederība Pārkrāvējkuģa valstspiederība 
Nationality of the recipient vessel Nationality of the transhipping vessel 
    
Saņēmējkuģa vārds un reģistrācijas Nr. Pārkrāvējkuģa vārds un reģistrācijas Nr. 
Name and registration
No of the recipient vessel
 Name and registration No of the transhipping vessel 
    
Saņēmējkuģa kapteiņa vārds, uzvārds Pārkrāvējkuģa kapteiņa vārds, uzvārds 
Recipient vessel master’s
name, surname
 Transhipping vessel master’s name, surname 
    
Saņēmējkuģa galamērķa osta   
Port of destination of the recipient vessel   
    
Pārkraušanas/saņemšanas vieta/apstiprinātā osta Pārkraušanas/saņemšanas datums un laiks 
Transhipment/place of receipt/designated port Transhipment/receipt date and time 
      
Zvejas vieta (zvejas rajons, apakšrajons)

Fishing zone
(division, subdivision)

Zvejas un akvakultūras produktu sugas FAO trīsburtu kods

Fishery and aquaculture products species FAO alpha-3 code

Produkcijas veids
(svaigas, ķidātas, ar/bez galvām, saldētas, sālītas)

Production type (fresh, gutted, head on/off, frozen, salted)

Kastes (gab.)

Boxes (number)

Vidējais produkta svars kastē (kg)

Average weight of product per box (kg)

Kopējais pārkrauto produktu svars (kg)

Total weight of transhipped products (kg)

      
      
      
    
Saņēmējkuģa kapteiņa
paraksts
 Pārkrāvējkuģa kapteiņa
paraksts
 
Recipient vessel master’s
signature
 Transhipping vessel master’s signature 

Atzīme par kontroli/Inspection note

Valsts vides dienesta amatpersona 
Official of the State Environmental Service(amats/position)
 
(vārds, uzvārds, paraksts/name, surname, signature)
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
7. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada  20. februāra
noteikumiem Nr. 94
Pārdošanas zīmes paraugs

Zivju pircēja reģistrācijas numurs ZP-__
Fish buyer's registration number

Pārdošanas zīme Nr. _____
Sales Note No

Saskaņā ar izkraušanas sadaļu zvejas kuģa zvejas žurnālā Nr. ________
According to the landing Section in the fishing vessel's Logbook No

Pārņemšanas deklarācijas/transportēšanas dokumenta Nr. __________
Take-over declaration/ Transportation document No

Datums, laiks un darījuma vieta 
Date, time and place of transaction 
Zvejas un akvakultūras produktu sugas
FAO trīsburtu kods

The FAO
alpha-3 code
of fishery and aquaculture
products species

Produktu svaiguma kategorija
(ekstra, A, B)

Products freshness category
(Extra A, B)

Produktu lieluma kategorija
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8)

Products size category
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8)

Svars (kg)

Weight (kg)

Pārdošanas cena (bez PVN)
(EUR)

Sales price
(without VAT) (EUR)

Nozvejas vieta (ICES, NAFO zvejas rajons vai apakšrajons atbilstoši ierakstam zvejas žurnālā)

Geographical area of origin (ICES, NAFO fishing division or subdivision according to the record in the fishing logbook)

Produktu piedāvāšanas veids

Type of products offer

Produkta piegādes vieta, ja to izņem no apgrozības

Product destination in case of withdrawal

Piezīmes*

Notes*

         
         
         
         

Piezīme. * Norāda produktu minimālo lielumu/* Specify the minimum product size.

Pārdevēja dati
Seller's data
 Pircēja dati
Buyer's data
   
Pārdevēja nosaukums
Name of seller
 Pircēja nosaukums
Name of buyer
   
Tā kuģa reģistrācijas nosaukums un numurs, no kura produkti izkrauti pārdošanai
Name and registration number of vessel from which products were landed for sale 
 

Vārds, uzvārds, paraksts
Name, surname, signature

   

Izkraušanas osta un datums
Port and date of landing

  
   

Kuģa īpašnieka vai kapteiņa vārds, uzvārds
Name and surname of the vessel's owner or master

  
   
Vārds, uzvārds, paraksts
Name, surname, signature
  
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
8. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 94
Zvejas un jūras akvakultūras produktu izsekojamības dokumenta paraugs

1. Izsekojamības dokumenta un zvejas un jūras akvakultūras produktu partijas unikālais Nr. IZD___________

Numuru nedrīkst piešķirt atkārtoti. Apvienojot vai sadalot produktu partijas, tām jāpiešķir jauns numurs

Fisheries and marine aquaculture product traceability certificate ID. ID number is unique, never to be repeated. If divided in lots, a new ID number should be used.

2. Operatora nosaukums vai vārds, uzvārds 
Designation or name, surname of the operator 
  
3. Address of the operator 
Operatora adrese 
  
4. Kuģa reģistrācijas nosaukums un numurs 
Name and registration number of vessel 
  
5. Nozvejas vai ražošanas datums 
Date of catches or production 
     
6. Zivju pircēja reģistrācijas numurs1  7. Pārdošanas zīmes numurs1 
Fish buyer's registration number  Sales note number 
     
8. Sugas FAO 
trīsburtu kods
  9. Produktu svars neto (kg)/īpatņu skaits (gab.) 
FAO alpha-3 code of the species  Product net weight (kg)/number of individuals 
  
10. Zvejā izmantoto zvejas rīku kategorija 
Category of fishing gear used in capture of fisheries 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Informācija galapatērētājiem2/Information for end consumers

11. Nozvejas ģeogrāfiskais apgabals
(FAO zvejas apgabals
atbilstoši zvejas žurnālam)
 
Geographical catch area 
(ICES, NAFO fishing division or subdivision according to the record in the fishing logbook)
       
12. Ražošanas metode3  Nozvejots jūrā  Jūras akvakultūra
Production method  Caught at sea  Marine aquaculture
    
13. Vai produktu partijā ietilpstošie produkti iepriekš ir tikuši sasaldēti?  Jāatzīmē tikai tad, ja produktu partija vai tās daļa ir tikusi sasaldēta
Have products in the lot been previously frozen?  Should be specified only if the lot or part of it was frozen
  
14. Sugas komerciālais nosaukums 
Commercial name of the species 
  
15. Sugas zinātniskais nosaukums 
Scientific name of the species 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Aizpilda produkta saņēmējs/To be filled out by operator receiving the product4

16. Ja produkts tiek nosūtīts tālāk bez izmaiņām, jaunais partijas numurs 
ID number of the new lot, in case lot is shipped further without any changes

---------------------------------------------------------------------------------------------------

17. Aizpilda, partiju apvienojot/To be filled out only in the case lots are merged

18. Pievienots produktu partijai ar numuru 
Included with the lot number 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

19. Aizpilda, partiju sadalot/To be filled out only in the case lot is split

20. Sadalīts _____________ (skaits) produktu partijās
Split in ___ (number) of lots

21. Jaunizveidoto partiju numuri 
Numbers of newly created lots 

22. Informācija par partiju (atzīmē atbilstošo atbildi)

Partija tiek eksportēta5   
    
Partija tiek izmantota
produkcijas ražošanai, kas ietilpst
kombinētās nomenklatūras
16. nodaļas pozīcijās 1604 un 1604
   
 
 
    
Partija tiek pārdota mazumtirdzniecībai6   
  
Partija tiek nodota citiem mērķiem 
(norādīt, kuriem, piem., dzīvnieku barībai, miltiem u. c.) 

Piezīmes.

1 Aizpilda, ja produktu partiju iegādājas pirmās pirkšanas darījumā.

2 Informāciju, kas paredzēta galapatērētājam (11.–15. aile), produktu partiju operators aizpilda katrā izsekojamības dokumentā. Tā saglabājas nemainīga visā transportēšanas un uzglabāšanas laikā, izņemot 13. aili, kurā izdara atzīmi, ja visa produktu partija vai tās daļa ir tikusi iepriekš sasaldēta.

3 Atzīmē atbilstošo atbildi.

4 Aizpilda produktu partijas saņēmējs, veicot piegādi nākamajam operatoram.

5 Norāda eksporta valsti.

6 Norāda mazumtirdzniecības uzņēmuma nosaukumu un tā reģistrācijas numuru.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
9. pielikums
Ministru kabineta
2018. gada 20. februāra
noteikumiem Nr. 94

Zvejas un akvakultūras produktu pārņemšanas deklarācija Nr. PPD _____
Fishery and Aquaculture Products Take-over Declaration No

Saskaņā ar izkraušanas sadaļu zvejas kuģa zvejas žurnālā Nr. _____
According to the landing Section of the fishing vessel's Logbook No

Transportēšanas dokumenta Nr. TRD____________
Transportation documents No

Tā kuģa nosaukums un reģistrācijas numurs, no kura zivis izkrautas
Name and registration number of vessel from which fish was landed
 
  
Izkraušanas osta un datums 
Port and date of landing 
       

Zvejas un akvakultūras produktu sugas FAO trīsburtu kods

Fishery and aquaculture products species FAO alpha-3 code

Zvejas un akvakultūras produktu svaiguma kategorija
(ekstra, A, B)

Fishery and aquaculture products freshness category
(Extra, A, B)

Zvejas un akvakultūras produktu lieluma kategorija
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8)

Fishery and aquaculture products size category
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 7b, 8)

Svars (kg)

Weight (kg)

Nozvejas vieta (ICES, NAFO zvejas rajons vai apakšrajons atbilstoši ierakstam zvejas žurnālā)

Geographical area of origin (ICES, NAFO fishing division or subdivision according to the record in the fishing logbook)

Zvejas un akvakultūras produktu piedāvāšanas veids

Type of fishery
and aquaculture products offer 

Piezīmes

Notes

       
       
       
       
       
       
       
   
Zvejas un akvakultūras produktu nosūtītāja (zvejnieka) dati
Fishery and aquaculture products supplier's (fisher's) data
 Zvejas un akvakultūras produktu uzglabātāja dati
Data of storer of fishery and aquaculture products
   
Zvejas un akvakultūras produktu nosūtītāja nosaukums
Name of the fishery and aquaculture products supplier
 Uzņēmuma nosaukums, kurā uzglabā zvejas un akvakultūras produktus
Name of the facilities where fishery and aquaculture products are stored
   

Kuģa īpašnieka vai kapteiņa vārds, uzvārds
Name and surname of the vessel's owner or master

 Uzņēmuma adrese, kurā uzglabā zvejas un akvakultūras produktus
Address of the facilities where fishery and aquaculture products are stored
   
Vārds, uzvārds, paraksts
Name, surname and signature
 Vārds, uzvārds, paraksts
Name, surname and signature
Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
05.07.2019