Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 21.04.2020. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 532

Rīgā 2017. gada 25. septembrī (prot. Nr. 47 31. §)
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 21.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 21.0. versijā projekta "Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība" (turpmāk – projekts) aprakstu un projekta izmaksas 300 000 euro apmērā.

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

3. Finansēt projektu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros, ja projekta iesniegums atbilst projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumos Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" iekļautajiem nosacījumiem.

4. Noteikt Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 53 297 euro gadā, tai skaitā:

5.1. 35 297 euro segt no Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra pamatbudžeta programmā 39.00.00 "Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana" pieejamiem resursiem;

5.2. 18 000 euro normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt papildus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2017. gada 25. septembra
rīkojumu Nr. 53)
Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība

(Projekts grozīts ar MK 21.04.2020. rīkojumu Nr. 216)  

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Projekta "Tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība" virsmērķis ir nodrošināt efektīvu tiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu, izmantojot elektronisku ekspertīžu un izpētes informācijas sistēmas atbalstu, un tādējādi pāriet no dokumentu aprites papīra formā un klātienes vizītēm uz elektronisku dokumentu saņemšanas, apstrādes un glabāšanas formu, nodrošinot datu automatizētu nodošanu procesā iesaistītajām pusēm un procesā radīto datu nodošanu atkalizmantošanai.

Projekta mērķi

1. Nodrošināt tiesu medicīniskās ekspertīzes un izpētes procesa datu un rezultātu izsekojamību elektroniskā formā – atteikties no papīra reģistrācijas žurnāliem un uzturēt datus strukturētā formā.

2. Nodrošināt elektronisku procesa gala rezultāta nodošanu adresātam, izmantojot oficiālo elektronisko adresi vai starpsistēmu saskarnes, un veicināt efektīvāku starpnozaru procesu.

3. Nodrošināt procesā radīto datu kopu sagatavošanu atkalizmantošanai.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

1. Tiks elektroniski atbalstīts tiesu medicīniskās ekspertīzes process un ar to saistītie procesi, izstrādājot un ieviešot Tiesu medicīniskās ekspertīzes informācijas sistēmu (turpmāk – TMEIS).

TMEIS sastāvēs no šādiem moduļiem:

a) ekspertīzes un izpētes katalogs (tai skaitā ekspertīzes kartītes izveide, automatizēta datu pārņemšana no ārējām sistēmām, procesa plūsmas ierosināšana, informācijas izgūšana vadības lēmumiem);

b) ekspertīzes modulis;

c) laboratoriju modulis;

d) pārskatu modulis;

e) administrēšanas modulis (lietotāju tiesību un klasifikatoru pārvaldība).

2. TMEIS automatizēti izgūs:

a) adrešu reģistra datus;

b) Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (turpmāk – VVIS) ārstniecības iestāžu klasifikatoru, ārstniecības personu klasifikatoru, SSK-10 klasifikatoru;

c) fiziskas personas datu komplektu no Iedzīvotāju reģistra.

3. No TMEIS pārskatu moduļa datiem tiks izveidotas publicējamo datu kopas koplietošanas datu portālam.

4. Tiks izveidota saskarne "Medicīniskās apliecības par nāves cēloni" nodošanai VVIS.

5. Tiks izveidota saskarne TMEIS datu apmaiņai ar Kriminālprocesa informācijas sistēmu un Sodu reģistru.

Plānotie rezultāta rādītāji

Nr. p. k.

 

Rezultāta rādītājsMērvienībaSākotnējā vērtībaSasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigāmSasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām
1.Elektroniski ekspertīzes atzinumi%0100 %100 %
2.Procesa virzītāja (tiesībsargājošo iestāžu) klātienes apmeklējumu īpatsvara samazinājums*%100 %84 %70 %
3.Fiziskas personas dati, ko satur ārējie reģistri un sistēmas, tiek iegūti automātiski (bez manuāla pieprasījuma/ apstrādes)%070 %90 %
4.Medicīniskās ekspertīzes un izpētes procesa izsekojamība bez papīra žurnāliem un novērsta metadatu vairākkārtēja atkārtota manuāla ievadīšana medicīniskās ekspertīzes dokumentos%0100 %100 %
5.Samazinās medicīniskās ekspertīzes (mirušo personu) veikšanas laikietilpība**% no gadījumiem050 %50 %

Piezīmes.

*Procesa virzītāju klātienes apmeklējumi samazināsies dzīvo personu ekspertīzēm, kuru rezultātā ir tikai ekspertīzes atzinums, un procesa virzītājam nav nepieciešams saņemt atpakaļ ekspertīzei nodoto materiālu.

** Uz nosūtījumu un izpētes rezultātu elektroniskas aprites rēķina starp Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra (turpmāk – VTMEC) reģionālajām nodaļām un laboratorijām.

Plānotie iznākuma rādītāji

Nr. p. k.

 

Iznākuma rādītājsMērvienībaStarpvērtība (divus gadus pēc projekta sākuma)Sasniedzamā vērtība projekta beigās
1.Pilnveidots tiesu medicīniskās ekspertīzes process un ar to saistītie procesiskaits13
2.Izveidota Tiesu medicīniskās ekspertīzes informācijas sistēmaskaits01
3.Izveidotas datu apmaiņas saskarnesskaits12
4.Izveidotas publicētās datu kopasskaits04

Projekta finansējuma kopējais apjoms ir 300 000 euro.

Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

VTMEC procesu elektronizācijai vai informācijas sistēmu izstrādei iepriekšējā plānošanas periodā nav tikušas piešķirtas ne Eiropas Savienības struktūrfondu, ne valsts budžeta investīcijas.

Optimizējot un elektronizējot VTMEC procesus, tiks sniegts ieguldījums 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" sasniegšanā. Projekta īstenošanas rezultātā tiks nodrošināta efektīva starpnozaru datu apmaiņa, uzsākot iekļaušanos e-lietas risinājumos un e-veselības sistēmā (kas izveidota Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ietvaros), kā arī VTMEC veidojot unikālu datu kopas, kas nododamas valsts pārvaldes datu portālam.

Projekta izmaksu un ieguvumu analīze atspoguļo VTMEC procesu optimizācijā veikto investīciju finansiālo atdevi, sasniedzot VTMEC projekta rezultatīvos rādītājus.

Finanšu un sociālekonomiskās analīzes ietvaros iegūtā ieguvumu un izmaksu attiecība ir 13,17 %. Tas norāda, ka projekta laikā radītie ieguvumi pārsniedz izmaksas, un liecina, ka projekts ir ar augstu pievienoto vērtību.

Indikatīvais sociālekonomisko un finanšu ieguvumu aprēķins vienam gadam

Nr. p. k.

 

Ieguvumi/pieņēmumiAprēķinsIeguvuma ekvivalents naudas izteiksmē, euro gadāKomentāri
1.Ieguvums no procesa virzītāja (tiesībsargājošo iestāžu) klātienes vizīšu samazinājuma, euro

141 370

Izmaksas samazinās pakāpeniski, un veidosies šādi ietaupījumi:

• pēc TMEIS ieviešanas 2020. gadā un 2021. gadā veidosies ietaupījums 16 % apmērā jeb 22619 euro;

• 2022. gadā un turpmākajos gados veidosies ietaupījums 30 % apmērā jeb 42 411 euro

Tiesu medicīnisko ekspertīžu skaits kriminālprocesa, civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros11 940 
Klātienes apmeklējumos iesaistīto darbinieku mēneša vidējā bruto alga, euro805 
Klātienes apmeklējumos iesaistīto darbinieku mēneša vidējā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa, euro190 
Patēriņš klātienes vizītēm vienas ekspertīzes ietvaros, stundas2 
Mēnešu skaits gadā12 
Stundu skaits gadā2018 
2.Ieguvums no automātiskas (bez manuāla pieprasījuma/apstrādes) fizisko personu datu iegūšanas, euro

71 661

Izmaksas samazinās pakāpeniski, un veidosies šādi ietaupījumi:

• pēc TMEIS ieviešanas 2020. gadā un 2021. gadā veidosies ietaupījums 70 % apmērā, t. i., katru gadu 50 163 euro;

• 2022. gadā un turpmākajos gados veidosies ietaupījums 90 % apmērā jeb 64 495 euro

Tiesu medicīnisko ekspertīžu un izpēšu skaits kopā gadā18883 
Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto darbinieku mēneša vidējā bruto alga, euro1033 
Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto darbinieku mēneša vidējā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa, euro244 
Patēriņš vienas personas datu apstrādei (manuāli), stundas0,5 
Mēnešu skaits gadā12 
Stundu skaits gadā2018 
3.Ieguvums no medicīniskās ekspertīzes un izpētes procesa izsekojamības bez papīra žurnāliem un metadatu atkārtotas manuālas ievadīšanas medicīniskās ekspertīzes dokumentos, euro

71 661

Veidosies šāds ietaupījums:

• pēc projekta ieviešanas 2020. gadā un turpmākajos gados veidosies ietaupījums 100 % apmērā jeb 71 661 euro

Plānotais ekspertīžu un izpēšu skaits gadā18883 
Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto darbinieku mēneša vidējā bruto alga, euro1033 
Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto darbinieku mēneša vidējā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa, euro244 
Patēriņš vienai datu ievadīšanai (manuāli žurnālos), stundas0,5 
Mēnešu skaits gadā12 
Stundu skaits gadā2018 
4.Ieguvums no medicīnisko ekspertīžu veikšanas laika samazinājuma, euro399 000

Izmaksas samazinās, un veidosies šāds ietaupījums:

• 2020. gadā un turpmākajos gados veidosies ietaupījums 50 % apmērā jeb 199500 euro

Reģionālajās nodaļās veicamo ekspertīžu skaits gadā3000 
Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto darbinieku mēneša vidējā bruto alga, euro1033 
Ekspertīžu un izpētes procesā iesaistīto darbinieku mēneša vidējā darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātā iemaksa, euro244 
Vienas ekspertīzes atzinuma sagatavošanas ilgums, stundas17,52 
Mēnešu skaits gadā12 
Stundu skaits gadā2018 
5.Ieguvumu ekvivalents naudas izteiksmē, kopā

683 692

Izmaksas samazinās pakāpeniski, un veidosies šādi ietaupījumi pēc projekta ieviešanas:

• 2020.–2021. gadā 687 886 euro apmērā jeb 343 943 euro gadā;

• 2022. gadā un turpmākajos gados katru gadu veidosies ietaupījums 378 067 euro apmērā

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
21.04.2020