Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 25.03.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 428

Rīgā 2017. gada 16. augustā (prot. Nr. 38 68. §)
Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 18.0. versija)

1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 18.0. versijā projekta "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana" (turpmāk – projekts) aprakstu un projekta izmaksas 423 000 euro apmērā.

2. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzaicināt Valsts probācijas dienestu iesniegt projekta iesniegumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) ietvaros.

4. Noteikt Valsts probācijas dienestu par projekta iesniedzēju un atbildīgo par projekta īstenošanu un projekta aprakstā plānoto rezultātu (tai skaitā finanšu, rezultāta un iznākuma rādītāju) sasniegšanu.

5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 50 000 euro gadā, kas tiks segtas no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 04.03.00 "Probācijas īstenošana" pieejamiem resursiem.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
(Apstiprināts ar
Ministru kabineta
2017. gada 16. augusta
rīkojumu Nr. 428)
Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana

(Grozīts ar MK 25.03.2021. rīkojumu Nr. 197)

Projekta apraksts (kopsavilkums)

Valsts probācijas dienests (turpmāk – VPD) e-lietas programmas ietvaros īsteno projektu "Probācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana" (turpmāk – projekts). Projekta mērķis ir nodrošināt Probācijas klientu uzskaites sistēmas (turpmāk – PLUS) darbību e-lietas programmas kontekstā attiecībā uz VPD iesaisti kriminālprocesa virzībā un soda izpildē, samazinot dokumentu plūsmas laiku un uzlabojot VPD efektivitāti ar elektronisko risinājumu palīdzību. Projekta īstenošanas mērķi ir PLUS pilnveide e-lietas programmas kontekstā, risinot dokumentu plūsmas elektronizācijas problēmas starp procesā iesaistītajām iestādēm un nodrošinot elektroniskos pakalpojumus probācijas klientiem.

Projekta mērķi

1. Informācijas apmaiņas ar probācijas klientiem, probācijas klientu darba devējiem, VPD brīvprātīgajiem un iestādēm efektivitātes un kvalitātes uzlabošana, nodrošinot elektronizētu datu apmaiņu.

2. Probācijas klienta lietas pieejamības nodrošināšana vienotā tiesvedības elektroniskā vidē (e-lietas programmas ietvaros izstrādātajā e-lietas platformas publiskajā portālā).

3. PLUS pilnveide, izmantojot e-lietas platformas un valsts centralizētos koplietošanas risinājumus.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

VPD īstenos projekta mērķiem atbilstošu sistēmas risinājumu plānošanu, izstrādi, kvalitātes uzraudzību, apmācību, ieviešanu un sabiedrības informēšanu.

Projektu paredzēts īstenot vairākos secīgos posmos – plānošana, iepirkuma organizēšana, informācijas sistēmas izstrāde (pilnveidošana), ieviešana. Vienlaikus paredzēts sagatavot tiesību aktu projektus par izmaiņām attiecīgos normatīvajos aktos.

1. Projekta īstenošanā, sākot ar plānošanas posmu, tiks iesaistītas projekta partneru iestādes – Tiesu administrācija, Latvijas Republikas Prokuratūra, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts ieņēmumu dienests, Rīgas dome un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija – un uzsākta nepieciešamo normatīvo aktu grozījumu izstrāde un apstiprināšana, atbilstošas starpresoru vienošanās sagatavošana (vai grozījumi) un saskaņošana. Projekta īstenošanas ietvaros tiks veikta projekta pārvaldība un uzraudzība, kā arī izstrādes kvalitātes atbilstības novērtēšana.

2. Projekta izstrādes laikā paredzēta PLUS lietotāju grupu iesaiste plānoto e-pakalpojumu un programmatūras lietojamības novērtēšanā, tādējādi attīstot lietotājiem ērtu un funkcionālu risinājumu. Izstrādes posma ietvaros paredzēts veikt PLUS drošības un veiktspējas auditu.

3. Projekta gaitā un projekta beigās tiks nodrošināta sabiedrības, sadarbības partneru un publiskās pārvaldes iestāžu informēšana par projekta rezultātiem, ieviestajiem e-pakalpojumiem un atvērto datu kopām, kas pieejamas sabiedrībai.

4. Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" 4. darbības "Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas veicināšana" ietvaros un "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" ietvaros.

Projekta mērķu sasniegšanai paredzēts:

1) nodrošināt projekta vadību un īstenošanu;

2) attīstīt un pilnveidot PLUS, nodrošinot no e-pakalpojumiem saņemto datu apstrādi pamatdarbības sistēmā;

3) pilnveidot PLUS un izstrādāt nepieciešamās datu apmaiņas saskarnes e-lietas publiskajā portālā pieprasīto datu nodošanai, izmantojot e-lietas koplietošanas komponentes;

4) pilnveidot PLUS, izstrādājot nepieciešamās datu apmaiņas saskarnes ar ārējiem reģistriem. Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju, nodrošinot informācijas apmaiņu par datiem no Izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā esošās Valsts izglītības informācijas sistēmas, sadarbību ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (turpmāk – VDEĀVK), nodrošinot informācijas apmaiņu par datiem no VDEĀVK pārziņā esošās Invaliditātes informatīvās sistēmas, un ar Valsts ieņēmumu dienestu, nodrošinot datu saņemšanu no Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmas reģistriem par probācijas klienta nodarbinātību un legālo ienākumu esību un veidiem. Papildus minētajam ir plānots attīstīt jau esošo sadarbību ar Rīgas domi, paredzot izveidot risinājumu, kas nodrošinātu, ka VPD darbinieks no PLUS var pieprasīt noteiktus datus par konkrēto probācijas klientu. Tiek saņemta informācija, kas ir Rīgas domes rīcībā, un attēlota VPD darbiniekam PLUS, kurš to var saglabāt probācijas klienta lietā;

5) (svītrots ar MK 25.03.2021. rīkojumu Nr. 197);

6) pilnveidot PLUS, lai probācijas klientu uzraudzības funkcijas ietvaros nodrošinātu datu apmaiņu ar elektroniskās uzraudzības funkciju izpildes informācijas sistēmu un nepieciešamo datu apstrādi PLUS;

7) pilnveidot PLUS, lai nodrošinātu atvērto datu kopu nodošanu publicēšanai atvērto datu portālā;

8) pilnveidot PLUS, lai nodrošinātu VPD resursu pieejamību e-lietas koplietošanas komponentei "Vienotais kalendārs".

Plānotie rezultāta rādītāji

Nr.
p.k.

Rezultāta rādītājs

Mērvienība

Sākotnējā vērtība

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta beigām

Sasniedzamā vērtība trīs gadus pēc projekta beigām

1.Projekta ietvaros ieviesto elektronisko pakalpojumu izmantošanas skaits

skaits gadā

0

10000

18000

2.Elektronisko informācijas pieprasījumu no ārējiem reģistriem (Valsts izglītības informācijas sistēma, Invaliditātes informācijas sistēma) īpatsvars, izmantojot datu apmaiņas saskarni PLUS par probācijas klientu

%

0

100

100

3.Elektroniski izpildei saņemto nolēmumu un saistītajām tieslietu institūcijām (Prokuratūrai, Ieslodzījuma vietu pārvaldei un tiesām) elektroniski nodoto datu īpatsvars par probācijas gaitu un sodu izpildi

%

0

60

90

Plānotie iznākuma rādītāji

Nr.
p.k.

Iznākuma rādītājs

Mērvienība

Sasniedzamā vērtība divus gadus pēc projekta sākuma

Sasniedzamā vērtība projekta beigās

1.

Izstrādāti e-pakalpojumi:

* mani probācijas dati

* informācija VPD

* probācijas klienta dati

* darba devēja/VPD brīvprātīgā informācija VPD

skaits

0

4

2.

Pilnveidoti darbības procesi:

*kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildes organizēšana

*audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildes organizēšana

* izlīgumu vadīšana kriminālprocesā

* izvērtēšanas ziņojumu sniegšana

* probācijas uzraudzība

skaits

0

5

3.Izstrādāta saskarne datu apmaiņai ar e-lietas koplietošanas komponentēm

skaits

0

1

4.Izstrādātas saskarnes ar ārējiem reģistriem automatizētai datu apmaiņai

skaits

0

4

5.Pilnveidota PLUS darbība atvērto datu publicēšanai atvērto datu portālā

skaits

0

1

6.Atvērtas un publicēšanai atvērto datu portālā pieejamās datu kopas

skaits

4

8

Projekta kopējais plānotais finansējums ir 423 000 euro. Projektu plānots īstenot līdz 2021. gada 30. novembrim. PLUS pilnveidojumu plānotās uzturēšanas izmaksas gadā ir apmēram 50 000 euro.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.–2013. gada plānošanas perioda ietvaros Eiropas Reģionālās attīstības fonda ieguldījumi PLUS nav veikti. Iepriekš VPD PLUS attīstība veikta Norvēģijas finanšu instrumenta (Norway grants) 2009.–2014. gada perioda programmas "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" projektu Nr. LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana" (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai) ietvaros.

Projekta īstenošana nodrošinās ieguldījumu specifiskā atbalsta mērķa rezultāta rādītājos atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. novembra noteikumu Nr. 653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" 7.1. un 7.2. apakšpunktā minētajiem iznākuma un rezultāta rādītājiem:

Iznākuma rādītāji līdz 2023. gada 31. decembrim:

• Pilnveidoti pieci darbības procesi, kā arī līdz 2018. gada 31. decembrim noslēgti līgumi ar piegādātāju par informācijas sistēmu izstrādi vai piegādi darbības procesu pilnveidošanai par 50 % no projekta ietvaros pilnveidojamo procesu skaita.

• Izstrādātas un publicētas astoņas nozares informācijas atkalizmantošanas datu kopas.

Rezultāta rādītāji līdz 2023. gada 31. decembrim:

• Probācijas klientu īpatsvars, kas izmanto e-lietas publiskajā portālā esošos e-pakalpojumus sadarbībai ar VPD un iesniedz veidlapas elektroniski, – 35 %.

Projekta mērķis

Projekta indikatīvais lietderīguma raksturojums

Indikatīvais lietderīguma novērtējums

1.

1) e-pakalpojumi e-lietas publiskajā portālā samazina laiku un finanšu resursus, kas probācijas klientam saistīti ar dokumentu un informācijas apjoma iesniegšanu klātienē;

2) e-pakalpojumi e-lietas publiskajā portālā samazina darba devēja un VPD brīvprātīgā laika resursus saistībā ar informācijas sniegšanu VPD;

3) samazinās laiks, kas VPD darbiniekiem nepieciešams informācijas apstrādei;

4) informācija pieejama vienuviet e-lietas portālā, kur probācijas klientam pieejama informācija par savu lietu

1) izmantojot e-pakalpojumus, probācijas klientam samazinās administratīvais slogs, jo tiek ietaupīts ceļā patērētais laiks, dodoties uz klientu apkalpošanas centru, un ceļa izdevumi;

2) elektronizējot dokumentācijas plūsmu starp VPD un probācijas klientiem un probācijas klientu darba devējiem, samazinās papīra dokumentācijas sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas;

3) samazinoties VPD laika patēriņam, kas attiecināms uz datu ievadi PLUS, VPD darbinieks varēs vairāk laika veltīt darbam ar probācijas klientu un VPD funkciju efektīvākai nodrošināšanai

2., 3.

1) VPD darbiniekiem samazina laiku un finanšu resursus attiecībā uz informācijas pieprasījumu sagatavošanu, informācijas pieprasījumu atbilžu sagatavošanu un nosūtīšanu;

2) samazina informācijas apjomu, kas probācijas klientam jāiesniedz rakstiski klātienē;

3) samazina e-lietas programmā iesaistīto institūciju laiku un finanšu resursus saistībā ar informācijas pieprasījumu sagatavošanu, informācijas pieprasījumu atbilžu sagatavošanu un nosūtīšanu;

4) VPD darbiniekiem atvieglota datu ievade un apstrāde, novēršot dublējošu darbību veikšanu;

5) PLUS sistēmā esošie dati un datu struktūra ir izmantojama e-lietas programmatūras ietvaros paredzēto datu apmaiņai;

6) (svītrots ar MK 25.03.2021. rīkojumu Nr. 197)

1) iegūstot datus elektroniski starp integrētajām sistēmām, VPD darbinieki ietaupa laiku, kas nepieciešams pieprasījumu rakstiskai sagatavošanai, un finanšu resursus, kas saistīti ar dokumentu sagatavošanu (papīrs, printera toneris) un nosūtīšanu (pasta pakalpojumu izmaksas,

e-paraksta izmaksas);

2) ja VPD var pieprasīt datus par probācijas klientu no ārējiem reģistriem elektroniski, probācijas klientam samazinās par sevi rakstiski sniedzamās informācijas apjoms, tādējādi samazinās laiks, ko probācijas klients pavada klientu apkalpošanas centrā;

3) veicot datu apmaiņu un sniedzot informāciju no PLUS uz pārējām e-lietas programmas ietvaros ar PLUS integrētajām sistēmām, tiek ietaupīti šo sistēmu turētāju resursi, kas attiecas uz rakstisku pieprasījuma dokumentu sagatavošanu par probācijas klientu;

4) (svītrots ar MK 25.03.2021. rīkojumu Nr. 197)

Projekta sociālekonomiskie ieguvumi

1. Kopējais administratīvā sloga samazinājums, pilnvērtīgi ieviešot e-pakalpojumus, gada laikā varētu sasniegt apmēram 108 216 euro un projekta pārskata ietvaros kopā 757 000 euro (diskontētā vērtība).

2. Nodrošinot dokumentācijas elektronisku plūsmu starp VPD un probācijas klientiem, probācijas klientu darba devējiem, e-lietas programmā iesaistītajām institūcijām, samazinās papīra dokumentācijas sagatavošanas un nosūtīšanas izmaksas apmēram par 33 616 euro gadā un projekta pārskata ietvaros kopā veido 235 000 euro (diskontētā vērtība).

Kopumā paredzēts, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas projekta sociālekonomiskie ieguvumi projekta pārskata perioda ietvaros, tas ir 10 gadu laikā pēc projekta īstenošanas, varētu sasniegt apmēram 992 000 euro (diskontētā vērtība).

Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients 2,53 un ekonomiskā ienesīguma norma 27,09 % apliecina projekta īstenošanas lietderību.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards
25.03.2021