Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 264

Rīgā 2017. gada 31. maijā (prot. Nr. 28 17. §)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Kārsavas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Kārsavas novada pašvaldības īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu "Sentornis" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6868 009 0637) - zemes vienību 0,5393 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6868 009 0634) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 6868 009 0550 016 un 6868 009 0550 022) - Kļavu ielā 15, Malnavā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktu - iedzīvotājiem nepieciešamo komunālo pakalpojumu nodrošināšanai (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

1.2. nekustamo īpašumu "Ūdenstornis" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6868 009 0638) - zemes vienību 0,2401 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6868 009 0633) - Malnavā, Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1. punktu - iedzīvotājiem nepieciešamo komunālo pakalpojumu nodrošināšanai (ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, sadzīves atkritumu apsaimniekošana, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;

1.3. nekustamo īpašumu "Zīdūņs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6868 009 0639) - zemes vienību 12,2934 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6868 009 0636) - Malnavas pagastā, Kārsavas novadā, pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana, ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana, parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana, atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole, pretplūdu pasākumi, kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana).

2. Kārsavas novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Kārsavas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Kārsavas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai saņemtu Eiropas Savienības fondu atbalstu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis