Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 21.09.2018. - 08.10.2020. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 831

Rīgā 2016. gada 20. decembrī (prot. Nr. 69 27. §)
Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība

(Noteikumu nosaukums MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 8., 11. un 12.1 punktu,
27. panta pirmo daļu, 30. panta 4.1 daļu, 33. panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 4. panta 1. punktu,
Profesionālās izglītības likuma 7. panta 7. punktu
un 29. panta ceturto daļu
(Grozīta ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. vispārējās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības iestāžu, citu Izglītības likumā noteikto institūciju (turpmāk – izglītības iestāde) un eksaminācijas centru (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes) akreditācijas kārtību;

1.2. vispārējās pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu, profesionālās pamatizglītības programmu, arodizglītības programmu, profesionālās vidējās izglītības programmu un profesionālās tālākizglītības programmu (turpmāk – izglītības programma) akreditācijas kārtību;

1.3. izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) akreditācijas kārtību profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošanā;

1.4. izglītības iestāžu akreditācijas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanā;

1.5. izglītības iestāžu vadītāju (izņemot augstskolas, koledžas, citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, kā arī interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības iestādes), arī to izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas (turpmāk – izglītības iestādes vadītāja novērtēšana) kārtību un kritērijus, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

2. Akreditācijas procesu organizē Izglītības kvalitātes valsts dienests (turpmāk – dienests).

II. Izglītības iestādes, eksaminācijas centra un izglītības programmas akreditācijas organizēšana

3. Izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai izglītības programmas akreditācijai izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms akreditācijas termiņa beigām vai vēlamā izglītības programmas, eksaminācijas centra vai izglītības iestādes akreditācijas laika iesniedz dienestā ar dibinātāju saskaņotu akreditācijas iesniegumu (1. pielikums).

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

4. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra pašnovērtējuma ziņojumu (2. pielikums) dibinātājs saskaņo pirms akreditācijas ekspertu komisijas (turpmāk – ekspertu komisija) darba sākuma izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

5. Izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs katru gadu līdz 1. septembrim nodrošina pašnovērtējuma ziņojuma aktualizāciju un tā pieejamību izglītības iestādes vai eksaminācijas centra, vai dibinātāja tīmekļvietnē.

6. Ja dienestam nepieciešama papildu informācija, kas saistīta ar akreditācijas procesu, izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs vai dibinātājs nodrošina tās iesniegšanu dienestā rakstveidā 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas neiesniedz pieprasīto papildu informāciju, dienests pieņem lēmumu par akreditācijas procesa uzsākšanu, iesaistot ekspertu komisiju.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

7. Dienests, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pieejamo informāciju:

7.1. organizē akreditāciju;

7.2. informē izglītības iestādi vai eksaminācijas centru un dibinātāju par ekspertu komisijas sastāvu un tās darba sākumu izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā;

7.3. slēdz ar izglītības iestādi vai eksaminācijas centru, vai dibinātāju līgumu par ekspertu darba samaksas un komandējuma (darba brauciena) izdevumu segšanu;

7.4. pieprasa sertifikācijas institūcijai, kas veic personu sertifikāciju reglamentēto profesiju jomā (turpmāk – sertifikācijas institūcija), atzinumu par izglītības iestādes darbības un izglītības programmas īstenošanas atbilstību nozares normatīvo aktu prasībām.

8. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs vai dibinātājs ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms ekspertu komisijas darba sākuma izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā var iesniegt dienestā argumentētus iebildumus pret ekspertu komisijas sastāvu vai akreditācijas laiku.

9. Ja saņemti šo noteikumu 8. punktā minētie iebildumi, dienests divu darbdienu laikā izvērtē to pamatotību, lemj par nepieciešamību noteikt citu ekspertu komisijas sastāvu vai citu akreditācijas laiku un informē izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītāju un dibinātāju par savu lēmumu.

III. Ekspertu komisijas izveide un darbība

10. Ekspertu komisijā izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes novērtēšanai iekļauj personas, kuras ir apguvušas dienesta organizētos izglītības iestāžu darbības, izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas kursus un atbilst šādām prasībām:

10.1. Latvijas Republikas pilsonis;

10.2. pieredze izglītības vadībā, pētniecībā vai darba pieredze nozarē ne mazāk kā trīs gadi;

10.3. izpratne par izglītības sistēmu un izglītības iestādes darbību;

10.4. izpratne par izglītības kvalitātes vērtēšanu;

10.5. augstākā izglītība nozarē, pedagoģijā vai izglītības vadībā vai profesionālā izglītība profesijās, kurās nav iespējams iegūt augstāko izglītību;

10.6. nozaru ekspertu padomes vai likumā noteiktas institūcijas, kas koordinē nozaru ekspertu padomju darbību (ja nozarē nav izveidota nozaru ekspertu padome), deleģējums profesionālās izglītības iestāžu, profesionālās izglītības programmu un eksaminācijas centru akreditācijas ekspertiem.

11. Dienests ar rīkojumu izveido ekspertu komisiju izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes novērtēšanai un nosaka ekspertu komisijas vadītāju.

12. Ekspertu komisija darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem, ekspertu komisijas nolikumu un izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodiku.

13. Ekspertu komisijā iekļaujamo ekspertu skaitu nosaka dienests, ņemot vērā akreditācijai pieteikto izglītības programmu skaitu, veidus un pakāpes, izglītojamo skaitu un piešķiramās profesionālās kvalifikācijas.

14. Eksperts informē dienestu, ja pastāv interešu konflikts vai ir citi apstākļi, kas nepieļauj eksperta dalību konkrētajā ekspertu komisijā.

15. Ekspertu komisijai ir tiesības:

15.1. pieprasīt izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam uzrādīt akreditācijai nepieciešamos izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības dokumentus;

15.2. vērot mācību stundas, nodarbības, eksāmenus un izglītības iestādes organizētos pasākumus;

15.3. veikt aptaujas un tikties ar izglītības iestādes vai eksaminācijas centra dibinātāju, personālu, izglītojamiem, eksaminējamām personām, pašpārvaldes pārstāvjiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk – vecāki) un citām izglītības procesā iesaistītajām personām;

15.4. iepazīties ar dienesta vai citu kompetento institūciju pārbaudes aktiem vai atzinumiem par izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbību vai izglītības programmas īstenošanu, kā arī iepazīties ar sertifikācijas institūcijas atzinumu, ja ir paredzēta personu sertifikācija reglamentēto profesiju jomā.

15.1 Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes novērtēšanā novērotāja statusā var piedalīties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas Nacionālā kultūras centra pilnvarots pārstāvis, kurš ir tiesīgs sniegt ekspertu komisijas vadītājam secinājumus par akreditācijas procesā novēroto.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

16. Ekspertu komisija sagatavo ekspertu komisijas ziņojuma (turpmāk – ekspertu komisijas ziņojums) projektu. Ja ir paredzēta personu sertifikācija reglamentēto profesiju jomā, ekspertu komisija sagatavotajam ekspertu komisijas ziņojumam pievieno sertifikācijas institūcijas atzinumu. Ekspertu komisijas vadītājs elektroniski nosūta izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam ekspertu komisijas ziņojuma projektu. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs divu darbdienu laikā pēc ekspertu komisijas ziņojuma saņemšanas var iesniegt ekspertu komisijas vadītājam iebildumus un papildinājumus par ekspertu komisijas ziņojuma projektu. Izvērtējot iebildumus un papildinājumus, ekspertu komisijas vadītājs veic nepieciešamos labojumus ekspertu komisijas ziņojumā un elektroniski nosūta izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam, kā arī ekspertu komisijas vadītāja parakstīto ekspertu komisijas ziņojumu iesniedz dienestā. Ja izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam ir iebildumi pret ekspertu komisijas ziņojumu, tos septiņu darbdienu laikā pēc ekspertu komisijas gala ziņojuma saņemšanas iesniedz dienestā.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

17. Dienests ekspertu komisijas ziņojumu uzglabā saskaņā ar dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumiem un tā publiskojamo daļu ievieto dienesta tīmekļvietnē.

18. Ekspertu komisijas ziņojuma publiskojamā daļā iekļauj:

18.1. izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vispārīgo informāciju (izglītības iestādes vai eksaminācijas centra nosaukums, adrese, izglītības iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā vai eksaminācijas centra reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā, izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs, dibinātājs, izglītojamo skaits);

18.2. informāciju par ekspertu komisijas sastāvu;

18.3. informāciju par vērtēšanas periodu;

18.4. vērtēšanas rezultātu kopsavilkuma tabulu;

18.5. informāciju par izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas īstenošanas stiprajām pusēm un īpašajiem piedāvājumiem;

18.6. ieteikumus izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas īstenošanas uzlabošanai;

18.7. (svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589).

19. (Svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

20. Izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs katru gadu līdz 1. februārim iesniedz dienestā informāciju par ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu ieviešanu. Dibinātājs saskaņo minēto informāciju, kā arī regulāri pārrauga un sniedz atbalstu ieteikumu ieviešanā.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

IV. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas īstenošanas vērtēšanas nosacījumi un kritēriji

21. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti vērtē, ievērojot šos noteikumus un izglītības iestāžu, eksaminācijas centru darbības un izglītības programmu īstenošanas kvalitātes vērtēšanas metodiku, četros kvalitātes vērtējuma līmeņos:

21.1. I līmenis – nepietiekami;

21.2. II līmenis – pietiekami;

21.3. III līmenis – labi;

21.4. IV līmenis – ļoti labi.

22. Izglītības iestādes darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitāti vērtē, nosakot katrai jomai atbilstošo kritēriju ar kvalitātes vērtējuma līmeni (izņemot šo noteikumu 22.3.1., 22.3.2. un 22.4.6. apakšpunktā minētos kritērijus – tos vērtē aprakstoši). Akreditācijas procesā vērtē šādas jomas un kritērijus:

22.1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas;

22.2. mācīšana un mācīšanās:

22.2.1. mācīšanas kvalitāte;

22.2.2. mācīšanās kvalitāte;

22.2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa;

22.3. izglītojamo sasniegumi:

22.3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā;

22.3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos;

22.4. atbalsts izglītojamiem:

22.4.1. psiholoģiskais atbalsts, sociālpedagoģiskais atbalsts;

22.4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība);

22.4.3. atbalsts personības veidošanā;

22.4.4. atbalsts karjeras izglītībā;

22.4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai;

22.4.6. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām;

22.4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni;

22.5. izglītības iestādes vide:

22.5.1. mikroklimats;

22.5.2. fiziskā vide un vides pieejamība;

22.6. izglītības iestādes resursi:

22.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi;

22.6.2. personālresursi;

22.7. izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

22.7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana;

22.7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība;

22.7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

23. Izglītības programmas īstenošanas kvalitāti vai izglītības iestādes darbības kvalitāti, kura izglītības programmu īsteno ieslodzījuma vietā, nevērtē šo noteikumu 22.4.4. un 22.4.7. apakšpunktā minētajā kritērijā.

24. Profesionālās tālākizglītības programmas īstenošanas kvalitāti vai izglītības iestādes darbības kvalitāti, kura īsteno profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmu, nevērtē šo noteikumu 22.4.3., 22.4.4., 22.4.5. un 22.4.7. apakšpunktā minētajā kritērijā.

25. Profesionālās izglītības iestāde vai izglītības iestāde, kura īsteno profesionālās izglītības programmu (izņemot izglītības iestādi, kura īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmu), pašnovērtējuma ziņojumā šo noteikumu 22. punktā minēto kritēriju aprakstos attiecīgi iekļauj informāciju par izglītības kvalitātes indikatoriem:

25.1. pedagogu dalība profesionālās kompetences pilnveidē;

25.2. izglītojamo dalība profesionālās izglītības programmās;

25.3. profesionālo izglītību ieguvušie;

25.4. izglītību ieguvušo nodarbinātība;

25.5. apgūto prasmju izmantošana darba vietā;

25.6. riska grupu iekļaušanās profesionālajā izglītībā;

25.7. profesionālās izglītības programmu pieprasījuma apzināšana darba tirgū;

25.8. profesionālās izglītības programmu pieejamības veicināšana.

26. Eksaminācijas centra darbību vērtē, nosakot katrai jomai atbilstošo kritēriju ar kvalitātes vērtējuma līmeni (izņemot šo noteikumu 26.3.3. apakšpunktā minēto kritēriju – to vērtē aprakstoši). Akreditācijas procesā vērtē šādas jomas un kritērijus:

26.1. eksāmenu saturs:

26.1.1. eksāmenu programma, vērtēšanas metodika un kritēriji;

26.1.2. eksāmenu satura datubāze un metodiskais nodrošinājums;

26.2. eksaminēšana – eksāmenu organizēšana, vērtēšana un analīze, eksaminētāju nodrošināšana;

26.3. atbalsts eksaminējamām personām:

26.3.1. konsultatīvais atbalsts;

26.3.2. eksaminējamo personu drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība);

26.3.3. atbalsts eksaminējamām personām ar speciālām vajadzībām;

26.4. eksaminācijas centra vide – fiziskā vide un vides pieejamība;

26.5. eksaminācijas centra resursi:

26.5.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi;

26.5.2. atbilstošs kvalifikācijas eksāmenu komisijas sastāvs un personālresursi;

26.6. eksaminācijas centra darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

26.6.1. eksaminācijas centra darba pašvērtēšana un attīstības plānošana;

26.6.2. eksaminācijas centra vadības darbs un personāla pārvaldība;

26.6.3. eksaminācijas centra sadarbība ar citām institūcijām.

V. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas īstenošanas vērtēšana

(Nodaļas nosaukums MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

27. (Svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

28. (Svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

29. (Svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

30. (Svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

31. (Svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

32. (Svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

33. (Svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

34. Izglītības iestādi, kura īsteno:

34.1. vispārējās pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu, profesionālās pamatizglītības programmu, arodizglītības programmu vai profesionālās vidējās izglītības programmu, akreditē uz sešiem gadiem, ja visi šo noteikumu 22. punktā minētie kritēriji (izņemot tos, kurus vērtē aprakstoši) novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "pietiekami" vai augstāku;

34.2. profesionālās ievirzes izglītības programmu, akreditē uz sešiem gadiem, ja šo noteikumu 22.2.1. un 22.6.1. apakšpunktā minētie kritēriji ir novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "labi" vai augstāku, bet pārējie šo noteikumu 22. punktā minētie kritēriji (izņemot tos, kurus vērtē aprakstoši) novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "pietiekami" vai augstāku;

34.3. profesionālās ievirzes izglītības programmu, akreditē uz diviem gadiem, ja kaut viens no šo noteikumu 22.2.2., 22.2.3., 22.4.1., 22.4.3., 22.4.4., 22.4.5., 22.4.7., 22.5.1., 22.5.2., 22.7.1. un 22.7.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "nepietiekami";

34.4. profesionālās ievirzes izglītības programmu, akreditē uz diviem gadiem, ja šo noteikumu 22.2.1. vai 22.6.1. apakšpunktā minētie kritēriji novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "pietiekami".

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

35. Izglītības programmu (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu) akreditē:

35.1. uz sešiem gadiem, ja šo noteikumu 22.2.1. un 22.6.1. apakšpunktā minētie kritēriji ir novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "labi" vai augstāku, bet pārējie šo noteikumu 22. punktā minētie kritēriji (izņemot tos, kurus vērtē aprakstoši) novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "pietiekami" vai augstāku;

35.2. uz diviem gadiem, ja kaut viens no šo noteikumu 22.2.2., 22.2.3., 22.4.1., 22.4.3., 22.4.4., 22.4.5., 22.4.7., 22.5.1., 22.5.2., 22.7.1. un 22.7.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "nepietiekami";

35.3. uz diviem gadiem, ja šo noteikumu 22.2.1. vai 22.6.1. apakšpunktā minētie kritēriji novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "pietiekami".

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

36. Profesionālās tālākizglītības programmu un izglītības iestādi, kura īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmu un profesionālās tālākizglītības programmu, akreditē:

36.1. uz sešiem gadiem, ja šo noteikumu 22.2.1. un 22.6.1. apakšpunktā minētie kritēriji ir novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "labi" vai augstāku, bet pārējie šo noteikumu 22. punktā minētie kritēriji (izņemot tos, kurus vērtē aprakstoši) novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "pietiekami" vai augstāku;

36.2. uz diviem gadiem, ja kaut viens no šo noteikumu 22.2.2., 22.2.3., 22.4.1., 22.5.1., 22.5.2., 22.7.1. un 22.7.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "nepietiekami";

36.3. uz diviem gadiem, ja šo noteikumu 22.2.1. vai 22.6.1. apakšpunktā minētie kritēriji novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "pietiekami".

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

37. Eksaminācijas centru akreditē:

37.1. uz sešiem gadiem, ja visi šo noteikumu 26. punktā minētie kritēriji (izņemot to, kuru vērtē aprakstoši) novērtēti ar kvalitātes vērtējuma līmeni "pietiekami" vai augstāku;

37.2. uz diviem gadiem, ja kaut viens no šo noteikumu 26.3.1., 26.4., 26.6.1. un 26.6.3. apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "nepietiekami".

38. Lēmumu par izglītības iestādes vai izglītības programmas akreditācijas atteikumu pieņem, ja kaut viens no šo noteikumu 22.1., 22.2.1., 22.4.2., 22.6.1., 22.6.2. un 22.7.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "nepietiekami".

39. Lēmumu par eksaminācijas centra akreditācijas atteikumu pieņem, ja kaut viens no šo noteikumu 26.1.1., 26.1.2., 26.2., 26.3.2., 26.5.1., 26.5.2. un 26.6.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar kvalitātes vērtējuma līmeni "nepietiekami".

40. Ja pieņemts lēmums par akreditāciju uz diviem gadiem, dibinātājs mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas iesniedz dienestā rīcības plānu ekspertu komisijas ziņojumā norādīto nepilnību novēršanai un ieteikumu ieviešanai. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs reizi pusgadā informē dienestu par šā plāna izpildi.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

VI. Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšana

41. Ievērojot Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteiktos mērķus, dibinātājs kopā ar izglītības iestādes vadītāju nosaka izglītības iestādes vadītāja individuālos darbības mērķus un uzdevumus konkrētajam vērtēšanas periodam, vērtējamās kompetences, mācību un attīstības vajadzības. Dibinātājs izglītības iestādes vadītāju vērtē ne retāk kā reizi divos gados.

42. Dienests organizē izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu reizi sešos gados kārtējās akreditācijas laikā, izņemot:

42.1. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu – to organizē reizi sešos gados;

42.2. tāda izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu, kurš stājies amatā pirmo reizi (tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja), – to organizē divu gadu laikā, bet ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no amatā stāšanās dienas.

42.1 Izglītības iestādes vadītāju nevērtē, ja pirms novērtēšanas sākuma dibinātājs rakstveidā informē dienestu, ka ar izglītības iestādes vadītāju tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

43. Novērtēšanai izglītības iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms novērtēšanas laika iesniedz dienestā:

43.1. izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas iesniegumu (turpmāk – novērtēšanas iesniegums) (3. pielikums);

43.2. (svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589);

43.3. izglītības iestādes vadītāja dzīvesgaitas aprakstu (Europass CV).

43.1 Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu (2. pielikums), ja izglītības iestādes vadītāja novērtēšana notiek šo noteikumu 42.1. vai 42.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, saskaņo dibinātājs pirms ekspertu komisijas darba sākuma izglītības iestādē.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

43.2 Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu un publiskošanu izglītības iestādes vai tās dibinātāja tīmekļvietnē līdz iesnieguma par izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu iesniegšanai dienestā.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

44. Izglītības iestādes vadītājs un dibinātājs izglītības iestādes vadītāja darba izpildes novērtēšanu veic valsts informācijas sistēmā "Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma" (turpmāk – sistēma NEVIS), kurai pieeju nodrošina dienests. Izglītības iestādes vadītājs un dibinātājs sistēmā NEVIS attiecīgi aizpilda un apstiprina izglītības iestādes vadītāja darba izpildes novērtēšanas veidlapu ne vēlāk kā divas nedēļas, pirms izglītības iestādē darbu uzsāk ekspertu komisija.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

45. Dienests ar rīkojumu izveido ekspertu komisiju izglītības iestādes vadītāja novērtēšanai un nosaka ekspertu komisijas vadītāju.

46. Ekspertu komisijā izglītības iestādes vadītāja novērtēšanai iekļauj personas, kuras ir apguvušas dienesta organizētos kursus un atbilst šādām prasībām:

46.1. Latvijas Republikas pilsonis;

46.2. pieredze izglītības vadībā, pētniecībā vai darba pieredze nozarē ne mazāk kā trīs gadi;

46.3. izpratne par izglītības sistēmu, izglītības iestādes darbību un izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību;

46.4. izpratne par izglītības kvalitātes vērtēšanu;

46.5. augstākā izglītība nozarē, pedagoģijā vai izglītības vadībā.

47. Ekspertu komisija darbojas saskaņā ar šiem noteikumiem, ekspertu komisijas nolikumu un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas metodiku.

48. Izglītības iestādes vadītājs vai dibinātājs ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas var iesniegt dienestā argumentētus iebildumus pret ekspertu komisijas sastāvu un izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas laiku.

49. Ja saņemti šo noteikumu 48. punktā minētie iebildumi, dienests divu darbdienu laikā izvērtē to pamatotību, lemj par nepieciešamību noteikt citu ekspertu komisijas sastāvu vai izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas laiku un informē izglītības iestādes vadītāju un dibinātāju par savu lēmumu.

50. Eksperts informē dienestu, ja pastāv interešu konflikts vai ir citi apstākļi, kas nepieļauj eksperta dalību konkrētajā ekspertu komisijā.

51. Ekspertu komisija iepazīstas ar aizpildīto un apstiprināto sistēmas NEVIS darba izpildes novērtēšanas veidlapu, un tai ir tiesības:

51.1. pieprasīt izglītības iestādes vadītāja novērtēšanai nepieciešamos izglītības iestādes darbības dokumentus;

51.2. iepazīties ar dienesta vai citu kompetento institūciju pārbaudes aktiem vai atzinumiem par izglītības iestādi un tās vadītāja profesionālo darbību;

51.3. tikties ar izglītības iestādes dibinātāju, personālu, izglītojamiem, pašpārvaldes pārstāvjiem, izglītojamo vecākiem un citām izglītības procesā iesaistītajām personām.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

52. Ekspertu komisija sagatavo izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas ziņojuma par atbilstību vai neatbilstību amatam (turpmāk – novērtēšanas ziņojums) projektu. Ekspertu komisijas vadītājs elektroniski nosūta izglītības iestādes vadītājam novērtēšanas ziņojuma projektu. Izglītības iestādes vadītājs divu darbdienu laikā pēc novērtēšanas ziņojuma saņemšanas var iesniegt ekspertu komisijas vadītājam iebildumus un papildinājumus par novērtēšanas ziņojuma projektu. Izvērtējot iebildumus un papildinājumus par novērtēšanas ziņojuma projektu, ekspertu komisijas vadītājs veic nepieciešamos labojumus novērtēšanas ziņojumā un elektroniski nosūta izglītības iestādes vadītājam, kā arī ekspertu komisijas vadītāja parakstīto novērtēšanas ziņojumu iesniedz dienestā. Ja izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam ir iebildumi pret novērtēšanas ziņojumu, tos septiņu darbdienu laikā pēc gala novērtēšanas ziņojuma saņemšanas iesniedz dienestā.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

53. Izglītības iestādes vadītāju novērtē, ievērojot šos noteikumus un normatīvos aktus par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu, ar šādiem vērtējumiem:

53.1. "teicami";

53.2. "ļoti labi";

53.3. "labi";

53.4. "jāpilnveido";

53.5. "neapmierinoši".

54. Izglītības iestādes vadītāju vērtē šo noteikumu 54.1., 54.2. un 54.4. apakšpunktā un izlases kārtībā piecos šo noteikumu 54.3. apakšpunkta kritērijos:

54.1. mērķu un uzdevumu izpilde;

54.2. amata pienākumu izpilde;

54.3. kompetences:

54.3.1. attiecību veidošana un uzturēšana;

54.3.2. darbinieku motivēšana un attīstīšana;

54.3.3. komandas vadīšana;

54.3.4. organizācijas vērtību apzināšanās;

54.3.5. orientācija uz attīstību;

54.3.6. orientācija uz rezultātu sasniegšanu;

54.3.7. pārmaiņu vadīšana;

54.3.8. spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

54.3.9. stratēģiskais redzējums;

54.3.10. izglītības iestādes materiāltehnisko resursu pārvaldīšana;

54.4. profesionālā kvalifikācija:

54.4.1. izglītība;

54.4.2. profesionālā pieredze;

54.4.3. profesionālās zināšanas un prasmes;

54.4.4. vispārējās zināšanas un prasmes.

55. Ja kāds no šo noteikumu 54. punktā minētajiem kritērijiem novērtēts ar vērtējuma līmeni "jāpilnveido", dibinātājs mēneša laikā pēc lēmuma saņemšanas iesniedz dienestā rīcības plānu izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības uzlabošanai. Izglītības iestādes vadītājs reizi pusgadā informē dienestu par šā plāna izpildi.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

56. (Svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

57. (Svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

58. Lēmumu par izglītības iestādes vadītāja atbilstību amatam pieņem, ja šo noteikumu 54. punktā minētie kritēriji ir vērtēti ar vērtējumu "jāpilnveido" vai augstāku.

59. Lēmumu par izglītības iestādes vadītāja neatbilstību amatam pieņem, ja kaut viens no šo noteikumu 54. punktā minētajiem kritērijiem ir novērtēts ar vērtējumu "neapmierinoši". Par to informē dibinātāju, rosinot izbeigt darba tiesiskās attiecības ar izglītības iestādes vadītāju.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

VII. Dienesta lēmumu veidi un to pieņemšanas kārtība

60. Dienests, pamatojoties uz ekspertu komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu:

60.1. par tādas izglītības iestādes akreditāciju uz sešiem gadiem, kura īsteno vismaz vienu akreditētu vispārējās pamatizglītības programmu, vispārējās vidējās izglītības programmu, profesionālās pamatizglītības programmu, arodizglītības programmu vai profesionālās vidējās izglītības programmu;

60.2. par eksaminācijas centra un tādas izglītības iestādes akreditāciju uz sešiem gadiem, kura īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmu vai profesionālās ievirzes izglītības programmu, vai profesionālās tālākizglītības programmu;

60.3. par eksaminācijas centra un tādas izglītības iestādes akreditāciju uz diviem gadiem, kura īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmu vai profesionālās ievirzes izglītības programmu, vai profesionālās tālākizglītības programmu;

60.4. par izglītības iestādes akreditācijas atteikumu;

60.5. par izglītības programmas akreditāciju uz sešiem gadiem;

60.6. par izglītības programmas akreditāciju uz diviem gadiem;

60.7. par izglītības programmas akreditācijas atteikumu;

60.8. par izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtējumu un atbilstību amatam;

60.9. par izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtējumu un neatbilstību amatam.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

61. Dienests bez ekspertu komisijas ziņojuma, pamatojoties uz sertifikācijas institūcijas atzinumu par izglītības programmu, kas paredz sertifikāciju, izskata akreditētās izglītības iestādes iesniegumu par jaunas izglītības programmas akreditāciju (izņemot izglītības programmu ar atšķirīgu īstenošanas formu) un pieņem lēmumu:

61.1. akreditēt vispārējās pamatizglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno citu akreditētu vispārējās pamatizglītības programmu vai citu akreditētu vispārējās vidējās izglītības programmu;

61.2. akreditēt vispārējās vidējās izglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno citu akreditētu vispārējās vidējās izglītības programmu;

61.3. akreditēt profesionālās izglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno citu Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai izglītības programmas kopai piederīgu akreditētu profesionālās izglītības programmu:

61.3.1. akreditēt arodizglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai izglītības programmu kopai piederīgu akreditētu profesionālās vidējās izglītības programmu;

61.3.2. akreditēt profesionālās pamatizglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai izglītības programmu kopai piederīgu akreditētu profesionālās vidējās izglītības programmu vai arodizglītības programmu;

61.3.3. akreditēt profesionālās tālākizglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai izglītības programmu kopai piederīgu tā paša vai augstāka profesionālās kvalifikācijas līmeņa akreditētu profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības programmu, profesionālās tālākizglītības programmu vai akreditētam studiju virzienam atbilstošu profesionālās augstākās izglītības programmu;

61.3.4. akreditēt profesionālās izglītības programmu, ja tās veids, nosaukums, piešķiramā kvalifikācija, izglītības pakāpe ir identiska ar izglītības iestādē īstenojamās citas akreditētas izglītības programmas veidu, nosaukumu, piešķiramo kvalifikāciju, izglītības pakāpi, bet īstenošanas ilgums vai uzsākšanas laiks ir atšķirīgs;

61.4. akreditēt izglītības iestādi, kas īsteno mūzikas vai mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno citu ar tādu pašu nosaukumu akreditētu augstākas pakāpes profesionālās ievirzes izglītības programmu vai tās pašas izglītības programmu kopas profesionālās vidējās izglītības programmu;

61.4.1 akreditēt izglītības iestādi, kas īsteno sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno citu Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tam pašam sporta veidam piederīgu akreditētu tādas pašas vai augstākas pakāpes sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu;

61.5. akreditēt izglītības iestādi, kas īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno citu Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tai pašai izglītības programmas kopai piederīgu akreditētu profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības, profesionālās pamatizglītības programmu vai profesionālās tālākizglītības programmu;

61.6. pagarināt izglītības iestādes un tās īstenotās izglītības programmas akreditācijas termiņu, bet ne ilgāk par diviem gadiem, ja akreditācijas termiņš beidzas izglītības iestādes reorganizācijas, likvidācijas laikā, izglītības iestādes būvniecības vai telpu renovācijas laikā.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

62. Ja izglītības iestāde īsteno profesionālās pilnveides izglītības programmu, kuras klasifikācija atbilst akreditētajam studiju virzienam augstākajā izglītībā, izglītības iestādei akreditācijas iesniegums dienestā nav jāiesniedz.

63. Šo noteikumu 61. punktā minētās izglītības iestādes un izglītības programmas akreditē uz termiņu, kas atbilst iepriekš akreditētās attiecīgās izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas termiņam (izņemot šo noteikumu 61.6. apakšpunktā minētos gadījumus). Izglītības iestādes un izglītības programmas šo noteikumu 61. punktā minētajā kārtībā var akreditēt vienu reizi.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

64. Ja izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā, vai izglītības programmas īstenošanā, kura pieteikta akreditācijai šo noteikumu 61. punktā minētajā kārtībā, ir konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi vai saņemts negatīvs sertifikācijas institūcijas atzinums, dienests pieņem lēmumu par akreditācijas procesa uzsākšanu, iesaistot ekspertu komisiju.

65. Uz atkārtotu akreditāciju izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs var pieteikties ne agrāk kā trīs mēnešus pēc tam, kad stājies spēkā lēmums par izglītības iestādes vai eksaminācijas centra, vai izglītības programmas akreditācijas atteikumu.

66. Dienestam ir tiesības pieņemt lēmumu par akreditācijas vai izglītības iestādes vadītāja novērtējuma anulēšanu šādos gadījumos:

66.1. izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs vai dibinātājs sniedzis nepatiesas vai maldinošas ziņas;

66.2. izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbībā, izglītības programmas īstenošanā vai izglītības iestādes vadītāja darbībā konstatēti normatīvo aktu pārkāpumi, kas norādīti dienesta vai citu kompetento institūciju pārbaudes aktos vai atzinumos, un piemērots administratīvais sods;

66.3. saņemts negatīvs normatīvajos aktos noteiktās sertifikācijas institūcijas atzinums par izglītības programmu, kas paredz sertifikāciju.

67. Ja izglītības programmas licence anulēta vai zaudējusi spēku, izglītības programmas akreditācija zaudē spēku.

68. Dienests izsniedz izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam dienesta vadītāja parakstītu:

68.1. lēmumu par izglītības iestādes akreditāciju uz diviem gadiem;

68.2. lēmumu par eksaminācijas centra akreditāciju uz diviem gadiem;

68.3. lēmumu par izglītības iestādes akreditāciju izglītības programmas īstenošanā uz diviem gadiem;

68.4. lēmumu par izglītības programmas akreditāciju uz diviem gadiem;

68.5. lēmumu par akreditācijas atteikumu;

68.6. lēmumu par akreditācijas procesa uzsākšanu, iesaistot ekspertu komisiju;

68.7. lēmumu par izglītības iestādes vadītāja atbilstību amatam;

68.8. lēmumu par izglītības iestādes vadītāja neatbilstību amatam;

68.9. lēmumu par akreditācijas anulēšanu;

68.10. lēmumu par izglītības iestādes vadītāja novērtējuma anulēšanu.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

68.1 Par izglītības iestādes, eksaminācijas centra un izglītības programmas akreditāciju uz sešiem gadiem dienests neizsniedz izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam dienesta vadītāja parakstītu lēmumu, bet ievada informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

69. Pēc lēmuma pieņemšanas dienests elektroniski nosūta izglītības iestādei vai eksaminācijas centram un dibinātājam ekspertu komisijas ziņojumu vai novērtēšanas ziņojumu.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

70. Ja izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbībā vai izglītības programmas īstenošanā notikušas izmaiņas (grozīts izglītības iestādes vai eksaminācijas centra nosaukums, mainīts dibinātājs, mainīts izglītības programmas kods vai nosaukums vienas profesionālās izglītības kopas ietvaros), izglītības iestādei, eksaminācijas centram vai dibinātājam ir pienākums 10 darbdienu laikā informēt par izmaiņām, iesniedzot dienestā iesniegumu. Dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas lemj par grozījumiem akreditācijas lēmumā vai par nepieciešamību uzsākt akreditācijas procesu, iesaistot ekspertu komisiju. Ja dienestam ir informācija par izmaiņām izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbībā vai izglītības programmas īstenošanā, dienests ir tiesīgs pieņemt minēto lēmumu pēc savas iniciatīvas.

(MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

71. Dienests pieņem lēmumu par ārkārtas akreditāciju vai izglītības iestādes vadītāja ārkārtas novērtēšanu, ja saņemts dibinātāja vai Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājums. Šādā gadījumā izglītības iestāde saskaņo pašnovērtējuma ziņojumu ar dibinātāju pirms ekspertu komisijas darba sākuma izglītības iestādē un nodrošina tā pieejamību izglītības iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē. Ārkārtas akreditāciju vai izglītības iestādes vadītāja ārkārtas novērtēšanu veic, ievērojot šajos noteikumos noteiktās prasības kārtējai akreditācijai vai izglītības iestādes vadītāja novērtēšanai.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

72. Dienesta lēmums par akreditāciju, tās atteikumu vai izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtējumu un atbilstību vai neatbilstību amatam stājas spēkā ar dienu, kad par to paziņots adresātam. Lēmumu var apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

73. Par izglītības iestādes (izņemot izglītības iestādi, kura īsteno profesionālās pilnveides vai profesionālās ievirzes izglītības programmu) vai eksaminācijas centra akreditācijas termiņa beigām uzskatāms garākais termiņš, kas norādīts kādā no izglītības iestādes vai eksaminācijas centra akreditācijas lēmumiem.

(Grozīts ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

VIII. Akreditācijas un izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas finansēšana

74. Izglītības iestāde, eksaminācijas centrs vai dibinātājs sedz eksperta atlīdzību proporcionāli pienākumu pildīšanas apjomam saskaņā ar dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi.

75. Eksperta komandējumu (darba braucienu) izdevumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem (darba braucieniem) saistītie izdevumi, sedz izglītības iestāde, eksaminācijas centrs vai dibinātājs.

IX. Noslēguma jautājumi

76. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 14. septembra noteikumus Nr. 852 "Kārtība, kādā akreditē vispārējās un profesionālās izglītības programmas, izglītības iestādes un eksaminācijas centrus" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 148. nr.; 2011, 73. nr.; 2012, 93. nr.).

77. Ar 2017. gada 1. janvāri izglītības iestādes vadītāju vērtē kārtējās akreditācijas laikā, izņemot:

77.1. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju – to vērtē sešu gadu laikā no 2018. gada 1. janvāra;

77.2. izglītības iestādes vadītāju, kurš stājies amatā pēc 2017. gada 1. janvāra, – to vērtē divu gadu laikā, bet ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no amatā stāšanās dienas.

78. Šo noteikumu 5. punktā minētās prasības attiecībā uz pirmsskolas izglītības iestādi piemēro ar 2018. gada 1. janvāri.

79. Izglītības iestādes, kuras akreditētas uz nenoteiktu laiku, akreditē līdz 2017. gada 31. decembrim.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 831

(Pielikums MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

Akreditācijas iesnieguma veidlapa

Izglītības kvalitātes valsts dienestam

 Nr.  
(datums)   

Iesniegums par akreditāciju

   
 (vieta) 

Lūdzu akreditēt (vajadzīgo atzīmēt ar x):

izglītības programmu(-as)

izglītības iestādi

eksaminācijas centru

I. Informācija par izglītības iestādi/eksaminācijas centru

Nosaukums 
Reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā 
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā1 
Juridiskā adrese 
Tīmekļvietnes adrese 
Tālruņa numurs, fakss 
Elektroniskā pasta adrese 
Oficiālā elektroniskā adrese2 
Izglītojamo skaits izglītības iestādē (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības programmās) 
Pedagogu skaits izglītības iestādē 
Vēlamais akreditācijas laiks3 

Piezīmes.
1 Aizpilda eksaminācijas centri.
2 Aizpilda iestāde, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.
3 Aizpilda iestāde, ja plānota akreditācija, iesaistot ekspertu komisiju.
 

Nr.
p.k.
II. Informācija par izglītības programmu(-ām)
1.Izglītības programmas nosaukums 
Kods 
Licences numurs 
Licences izdošanas datums 
Izglītojamo skaits izglītības programmā 
Izglītības programmas īstenošanas vietas(-u) adrese4 
Izglītības programmas īstenošanas laiks un ilgums5 
Piešķiramās profesionālās kvalifikācijas nosaukums un līmenis (ja izglītības programma to paredz)6 
2. 

Piezīmes.
4 Norāda izglītības programmas īstenošanas vietas adresi atbilstoši akreditācijas procesa organizēšanas laikam.
5 Īstenošanas laiku un ilgumu norāda tikai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmām.
6 Eksaminācijas centrs papildus norāda profesijas kodu saskaņā ar Profesiju klasifikatoru.

III. Informācija par izglītības iestādes/eksaminācijas centra dibinātāju

Dibinātāja nosaukums 
Juridiskā adrese 
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 
Tīmekļvietnes adrese 

IV. Informācija par akreditācijas izdevumu maksātāju

Maksātāja nosaukums 
Juridiskā adrese 
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 
Bankas nosaukums 
Kods 
Konta numurs 

V. Informācija par personu, kas ir pilnvarota kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Vārds, uzvārds 
Amats 
Tālruņa numurs 
Elektroniskā pasta adrese 
 
Izglītības iestādes/eksaminācijas centra vadītājs   
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Z. v.

SASKAŅOTS

 
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
   
(paraksts) (vārds, uzvārds)
   
(datums)  

Z. v.

Izglītības iestādes vadītājs   
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 831
Izglītības iestādes/eksaminācijas centra pašnovērtējuma ziņojuma struktūra
  

(vieta, datums)

 

1. Izglītības iestādes vispārīgs raksturojums.

2. Izglītības iestādes darbības pamatmērķi (iepriekšējo mācību gadu prioritātes un konkrēti rezultāti).

3. Iepriekšējā vērtēšanas perioda ieteikumu izpilde (ja attiecināms).

4. Izglītības iestādes sniegums un tā novērtējums ar kvalitātes vērtējuma līmeni atbilstošajos kritērijos:

4.1. mācību saturs – iestādes īstenotās izglītības programmas;

4.2. mācīšana un mācīšanās:

4.2.1. mācīšanas kvalitāte;

4.2.2. mācīšanās kvalitāte;

4.2.3. vērtēšana kā mācību procesa sastāvdaļa;

4.3. izglītojamo sasniegumi:

4.3.1. izglītojamo sasniegumi ikdienas darbā;

4.3.2. izglītojamo sasniegumi valsts pārbaudes darbos (nevērtē pirmsskolas izglītības iestādes);

4.4. atbalsts izglītojamiem:

4.4.1. psiholoģiskais atbalsts un sociālpedagoģiskais atbalsts;

4.4.2. izglītojamo drošības garantēšana (drošība un darba aizsardzība);

4.4.3. atbalsts personības veidošanā;

4.4.4. atbalsts karjeras izglītībā;

4.4.5. atbalsts mācību darba diferenciācijai;

4.4.6. atbalsts izglītojamiem ar speciālām vajadzībām;

4.4.7. sadarbība ar izglītojamā ģimeni;

4.5. izglītības iestādes vide:

4.5.1. mikroklimats;

4.5.2. fiziskā vide un vides pieejamība;

4.6. izglītības iestādes resursi:

4.6.1. iekārtas un materiāltehniskie resursi;

4.6.2. personālresursi;

4.7. izglītības iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana:

4.7.1. izglītības iestādes darba pašvērtēšana un attīstības plānošana;

4.7.2. izglītības iestādes vadības darbs un personāla pārvaldība;

4.7.3. izglītības iestādes sadarbība ar citām institūcijām.

5. Citi sasniegumi (izglītības iestādei svarīgais, specifiskais).

6. Turpmākā attīstība (balstīta uz pašnovērtējumā iegūtajiem secinājumiem).

Izglītības iestādes/eksaminācijas centra

vadītājs   
 

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

Z. v.

SASKAŅOTS

 

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)

   

(paraksts)

 

(vārds, uzvārds)

   

(datums)

  

Z. v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis
3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 831

(Pielikums MK 18.09.2018. noteikumu Nr. 589 redakcijā)

Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas iesnieguma veidlapa

Izglītības kvalitātes valsts dienestam

 Nr.  
(datums)   

Iesniegums par izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu

   
 (vieta) 

Lūdzu novērtēt (vajadzīgo atzīmēt ar x):

izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību vienlaikus ar izglītības iestādes darbības un tās īstenotās(-o) izglītības programmas(-u) kvalitātes novērtēšanu

izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību

izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību ārpus kārtas

I. Informācija par izglītības iestādes vadītāju un izglītības iestādi

Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds 
Izglītības iestādes vadītāja tālruņa numurs 
Izglītības iestādes vadītāja elektroniskā pasta adrese 
Izglītības iestādes nosaukums 
Izglītības iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā 
Izglītības iestādes juridiskā adrese 
Izglītības iestādes tīmekļvietnes adrese 
Izglītības iestādes tālruņa numurs, fakss 
Izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese 
Oficiālā elektroniskā adrese1 
Datums, kad izglītības iestādes vadītājs stājies amatā izglītības iestādē 
Izglītojamo skaits izglītības iestādē 

Piezīme. 1 Aizpilda iestāde, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

II. Informācija par izglītības iestādes dibinātāju

Dibinātāja nosaukums 
Juridiskā adrese 
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 
Tīmekļvietnes adrese 

III. Informācija par izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas izdevumu maksātāju

Maksātāja nosaukums 
Juridiskā adrese 
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā 
Bankas nosaukums 
Kods 
Konta numurs 

Pielikumā:

1. Izglītības iestādes vadītāja dzīvesgaitas apraksts (Europass CV).

2. Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums.
 

Izglītības iestādes vadītājs   
 (paraksts) (vārds, uzvārds)

Z. v.

SASKAŅOTS

 
(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
   
(paraksts) (vārds, uzvārds)
   
(datums)  

Z. v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 831
Izglītības iestādes akreditācijas lapas veidlapa

(Pielikums svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 831
Eksaminācijas centra akreditācijas lapas veidlapa

(Pielikums svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

6. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 831
Izglītības iestādes akreditācijas lapas veidlapa izglītības programmas īstenošanā

(Pielikums svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

7. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 831
Izglītības programmas akreditācijas lapas veidlapa

(Pielikums svītrots ar MK 18.09.2018. noteikumiem Nr. 589)

21.09.2018