Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 589

Rīgā 2018. gada 18. septembrī (prot. Nr. 43 9. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 831 "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 8., 11. un 12.1 punktu, 27. panta pirmo daļu,
30. panta 4.1 daļu, 33. panta trešo daļu,
Vispārējās izglītības likuma 4. panta 1. punktu,
Profesionālās izglītības likuma
7. panta 7. punktu un 29. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 831 "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 250. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība".

2. Aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, skaitli un vārdu "27. pantu" ar skaitli un vārdiem "27. panta pirmo daļu".

3. Izteikt 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. izglītības iestāžu vadītāju (izņemot augstskolas, koledžas, citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, kā arī interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības iestādes), arī to izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas (turpmāk - izglītības iestādes vadītāja novērtēšana) kārtību un kritērijus, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu."

4. Izteikt 3. un 4. punktu šādā redakcijā:

"3. Izglītības iestādes, eksaminācijas centra vai izglītības programmas akreditācijai izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms akreditācijas termiņa beigām vai vēlamā izglītības programmas, eksaminācijas centra vai izglītības iestādes akreditācijas laika iesniedz dienestā ar dibinātāju saskaņotu akreditācijas iesniegumu (1. pielikums).

4. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra pašnovērtējuma ziņojumu (2. pielikums) dibinātājs saskaņo pirms akreditācijas ekspertu komisijas (turpmāk - ekspertu komisija) darba sākuma izglītības iestādē vai eksaminācijas centrā."

5. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Ja dienestam nepieciešama papildu informācija, kas saistīta ar akreditācijas procesu, izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs vai dibinātājs nodrošina tās iesniegšanu dienestā rakstveidā 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs 10 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas neiesniedz pieprasīto papildu informāciju, dienests pieņem lēmumu par akreditācijas procesa uzsākšanu, iesaistot ekspertu komisiju."

6. Papildināt noteikumus ar 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas īstenošanas kvalitātes novērtēšanā novērotāja statusā var piedalīties Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas Nacionālā kultūras centra pilnvarots pārstāvis, kurš ir tiesīgs sniegt ekspertu komisijas vadītājam secinājumus par akreditācijas procesā novēroto."

7. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Ekspertu komisija sagatavo ekspertu komisijas ziņojuma (turpmāk - ekspertu komisijas ziņojums) projektu. Ja ir paredzēta personu sertifikācija reglamentēto profesiju jomā, ekspertu komisija sagatavotajam ekspertu komisijas ziņojumam pievieno sertifikācijas institūcijas atzinumu. Ekspertu komisijas vadītājs elektroniski nosūta izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam ekspertu komisijas ziņojuma projektu. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājs divu darbdienu laikā pēc ekspertu komisijas ziņojuma saņemšanas var iesniegt ekspertu komisijas vadītājam iebildumus un papildinājumus par ekspertu komisijas ziņojuma projektu. Izvērtējot iebildumus un papildinājumus, ekspertu komisijas vadītājs veic nepieciešamos labojumus ekspertu komisijas ziņojumā un elektroniski nosūta izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam, kā arī ekspertu komisijas vadītāja parakstīto ekspertu komisijas ziņojumu iesniedz dienestā. Ja izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam ir iebildumi pret ekspertu komisijas ziņojumu, tos septiņu darbdienu laikā pēc ekspertu komisijas gala ziņojuma saņemšanas iesniedz dienestā."

8. Svītrot 18.7. apakšpunktu.

9. Svītrot 19. punktu.

10. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Izglītības iestāde vai eksaminācijas centrs katru gadu līdz 1. februārim iesniedz dienestā informāciju par ekspertu komisijas ziņojumā norādīto ieteikumu ieviešanu. Dibinātājs saskaņo minēto informāciju, kā arī regulāri pārrauga un sniedz atbalstu ieteikumu ieviešanā."

11. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbības vai izglītības programmas īstenošanas vērtēšana".

12. Svītrot 27., 28., 29., 30., 31., 32. un 33. punktu.

13. Aizstāt 34.4., 35.3. un 36.3. apakšpunktā vārdu "un" ar vārdu "vai".

14. Svītrot 40. punkta trešo teikumu.

15. Papildināt noteikumus ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

"42.1 Izglītības iestādes vadītāju nevērtē, ja pirms novērtēšanas sākuma dibinātājs rakstveidā informē dienestu, ka ar izglītības iestādes vadītāju tiks izbeigtas darba tiesiskās attiecības."

16. Svītrot 43.2. apakšpunktu.

17. Papildināt noteikumus ar 43.1 un 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu (2. pielikums), ja izglītības iestādes vadītāja novērtēšana notiek šo noteikumu 42.1. vai 42.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, saskaņo dibinātājs pirms ekspertu komisijas darba sākuma izglītības iestādē.

43.2 Pirmsskolas izglītības iestāde nodrošina pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanu un publiskošanu izglītības iestādes vai tās dibinātāja tīmekļvietnē līdz iesnieguma par izglītības iestādes vadītāja novērtēšanu iesniegšanai dienestā."

18. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Izglītības iestādes vadītājs un dibinātājs izglītības iestādes vadītāja darba izpildes novērtēšanu veic valsts informācijas sistēmā "Novērtēšanas elektroniskās veidlapas informācijas sistēma" (turpmāk - sistēma NEVIS), kurai pieeju nodrošina dienests. Izglītības iestādes vadītājs un dibinātājs sistēmā NEVIS attiecīgi aizpilda un apstiprina izglītības iestādes vadītāja darba izpildes novērtēšanas veidlapu ne vēlāk kā divas nedēļas, pirms izglītības iestādē darbu uzsāk ekspertu komisija."

19. Papildināt 51. punkta ievaddaļu aiz vārda "apstiprināto" ar vārdu "sistēmas".

20. Izteikt 52. punktu šādā redakcijā:

"52. Ekspertu komisija sagatavo izglītības iestādes vadītāja novērtēšanas ziņojuma par atbilstību vai neatbilstību amatam (turpmāk - novērtēšanas ziņojums) projektu. Ekspertu komisijas vadītājs elektroniski nosūta izglītības iestādes vadītājam novērtēšanas ziņojuma projektu. Izglītības iestādes vadītājs divu darbdienu laikā pēc novērtēšanas ziņojuma saņemšanas var iesniegt ekspertu komisijas vadītājam iebildumus un papildinājumus par novērtēšanas ziņojuma projektu. Izvērtējot iebildumus un papildinājumus par novērtēšanas ziņojuma projektu, ekspertu komisijas vadītājs veic nepieciešamos labojumus novērtēšanas ziņojumā un elektroniski nosūta izglītības iestādes vadītājam, kā arī ekspertu komisijas vadītāja parakstīto novērtēšanas ziņojumu iesniedz dienestā. Ja izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam ir iebildumi pret novērtēšanas ziņojumu, tos septiņu darbdienu laikā pēc gala novērtēšanas ziņojuma saņemšanas iesniedz dienestā."

21. Svītrot 55. punkta trešo teikumu.

22. Svītrot 56. un 57. punktu.

23. Aizstāt 59. punktā vārdu "pārtraukt" ar vārdu "izbeigt".

24. Aizstāt 60. punkta ievaddaļā vārdu "akreditācijas" ar vārdu "ekspertu".

25. Izteikt 61. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"61. Dienests bez ekspertu komisijas ziņojuma, pamatojoties uz sertifikācijas institūcijas atzinumu par izglītības programmu, kas paredz sertifikāciju, izskata akreditētās izglītības iestādes iesniegumu par jaunas izglītības programmas akreditāciju (izņemot izglītības programmu ar atšķirīgu īstenošanas formu) un pieņem lēmumu:".

26. Izteikt 61.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.4. akreditēt izglītības iestādi, kas īsteno mūzikas vai mākslas profesionālās ievirzes izglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno citu ar tādu pašu nosaukumu akreditētu augstākas pakāpes profesionālās ievirzes izglītības programmu vai tās pašas izglītības programmu kopas profesionālās vidējās izglītības programmu;".

27. Papildināt noteikumus ar 61.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.4.1 akreditēt izglītības iestādi, kas īsteno sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu, ja izglītības iestāde īsteno citu Latvijas izglītības klasifikācijai atbilstošu tam pašam sporta veidam piederīgu akreditētu tādas pašas vai augstākas pakāpes sporta profesionālās ievirzes izglītības programmu;".

28. Izteikt 61.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"61.6. pagarināt izglītības iestādes un tās īstenotās izglītības programmas akreditācijas termiņu, bet ne ilgāk par diviem gadiem, ja akreditācijas termiņš beidzas izglītības iestādes reorganizācijas, likvidācijas laikā, izglītības iestādes būvniecības vai telpu renovācijas laikā."

29. Izteikt 63. punktu šādā redakcijā:

"63. Šo noteikumu 61. punktā minētās izglītības iestādes un izglītības programmas akreditē uz termiņu, kas atbilst iepriekš akreditētās attiecīgās izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijas termiņam (izņemot šo noteikumu 61.6. apakšpunktā minētos gadījumus). Izglītības iestādes un izglītības programmas šo noteikumu 61. punktā minētajā kārtībā var akreditēt vienu reizi."

30. Izteikt 68. punktu šādā redakcijā:

"68. Dienests izsniedz izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam dienesta vadītāja parakstītu:

68.1. lēmumu par izglītības iestādes akreditāciju uz diviem gadiem;

68.2. lēmumu par eksaminācijas centra akreditāciju uz diviem gadiem;

68.3. lēmumu par izglītības iestādes akreditāciju izglītības programmas īstenošanā uz diviem gadiem;

68.4. lēmumu par izglītības programmas akreditāciju uz diviem gadiem;

68.5. lēmumu par akreditācijas atteikumu;

68.6. lēmumu par akreditācijas procesa uzsākšanu, iesaistot ekspertu komisiju;

68.7. lēmumu par izglītības iestādes vadītāja atbilstību amatam;

68.8. lēmumu par izglītības iestādes vadītāja neatbilstību amatam;

68.9. lēmumu par akreditācijas anulēšanu;

68.10. lēmumu par izglītības iestādes vadītāja novērtējuma anulēšanu."

31. Papildināt noteikumus ar 68.1 punktu šādā redakcijā:

"68.1 Par izglītības iestādes, eksaminācijas centra un izglītības programmas akreditāciju uz sešiem gadiem dienests neizsniedz izglītības iestādes vai eksaminācijas centra vadītājam dienesta vadītāja parakstītu lēmumu, bet ievada informāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā."

32. Aizstāt 69. punktā vārdus "un priekšlikumu" ar vārdiem "vai novērtēšanas ziņojumu".

33. Izteikt 70. punktu šādā redakcijā:

"70. Ja izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbībā vai izglītības programmas īstenošanā notikušas izmaiņas (grozīts izglītības iestādes vai eksaminācijas centra nosaukums, mainīts dibinātājs, mainīts izglītības programmas kods vai nosaukums vienas profesionālās izglītības kopas ietvaros), izglītības iestādei, eksaminācijas centram vai dibinātājam ir pienākums 10 darbdienu laikā informēt par izmaiņām, iesniedzot dienestā iesniegumu. Dienests mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas lemj par grozījumiem akreditācijas lēmumā vai par nepieciešamību uzsākt akreditācijas procesu, iesaistot ekspertu komisiju. Ja dienestam ir informācija par izmaiņām izglītības iestādes vai eksaminācijas centra darbībā vai izglītības programmas īstenošanā, dienests ir tiesīgs pieņemt minēto lēmumu pēc savas iniciatīvas."

34. Izteikt 71. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Šādā gadījumā izglītības iestāde saskaņo pašnovērtējuma ziņojumu ar dibinātāju pirms ekspertu komisijas darba sākuma izglītības iestādē un nodrošina tā pieejamību izglītības iestādes vai dibinātāja tīmekļvietnē."

35. Aizstāt 73. punktā vārdu "lapām" ar vārdu "lēmumiem".

36. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 831

Akreditācijas iesnieguma veidlapa

Izglītības kvalitātes valsts dienestam

Nr.  
(datums)    

Iesniegums par akreditāciju

   
  (vieta)  

Lūdzu akreditēt (vajadzīgo atzīmēt ar x):

izglītības programmu(-as)

izglītības iestādi

eksaminācijas centru

I. Informācija par izglītības iestādi/eksaminācijas centru

Nosaukums
Reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā1
Juridiskā adrese
Tīmekļvietnes adrese
Tālruņa numurs, fakss
Elektroniskā pasta adrese
Oficiālā elektroniskā adrese2
Izglītojamo skaits izglītības iestādē (izņemot izglītojamos pirmsskolas izglītības programmās)
Pedagogu skaits izglītības iestādē
Vēlamais akreditācijas laiks3

Piezīmes.
1 Aizpilda eksaminācijas centri.
2 Aizpilda iestāde, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.
3 Aizpilda iestāde, ja plānota akreditācija, iesaistot ekspertu komisiju.

Nr.
p.k.
II. Informācija par izglītības programmu(-ām)
1. Izglītības programmas nosaukums  
Kods  
Licences numurs  
Licences izdošanas datums  
Izglītojamo skaits izglītības programmā  
Izglītības programmas īstenošanas vietas(-u) adrese4  
Izglītības programmas īstenošanas laiks un ilgums5  
Piešķiramās profesionālās kvalifikācijas nosaukums un līmenis (ja izglītības programma to paredz)6  
2.  

Piezīmes.
4 Norāda izglītības programmas īstenošanas vietas adresi atbilstoši akreditācijas procesa organizēšanas laikam.
5 Īstenošanas laiku un ilgumu norāda tikai profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmām.
6 Eksaminācijas centrs papildus norāda profesijas kodu saskaņā ar Profesiju klasifikatoru.

III. Informācija par izglītības iestādes/eksaminācijas centra dibinātāju

Dibinātāja nosaukums  
Juridiskā adrese  
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā  
Tīmekļvietnes adrese  

IV. Informācija par akreditācijas izdevumu maksātāju

Maksātāja nosaukums  
Juridiskā adrese  
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā  
Bankas nosaukums  
Kods  
Konta numurs  

V. Informācija par personu, kas ir pilnvarota kārtot ar akreditāciju saistītos jautājumus

Vārds, uzvārds  
Amats  
Tālruņa numurs  
Elektroniskā pasta adrese  

Izglītības iestādes/eksaminācijas centra vadītājs  
  (paraksts)   (vārds, uzvārds)

Z. v.

SASKAŅOTS

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
 
(paraksts)   (vārds, uzvārds)
   
(datums)    

Z. v.

Izglītības iestādes vadītājs  
  (paraksts)   (vārds, uzvārds)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

37. Izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 20. decembra
noteikumiem Nr. 831

Izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas iesnieguma veidlapa

Izglītības kvalitātes valsts dienestam

Nr.  
(datums)    

Iesniegums par izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanu

   
  (vieta)  

Lūdzu novērtēt (vajadzīgo atzīmēt ar x):

izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību vienlaikus ar izglītības iestādes darbības un tās īstenotās(-o) izglītības programmas(-u) kvalitātes novērtēšanu

izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību

izglītības iestādes vadītāja profesionālo darbību ārpus kārtas

I. Informācija par izglītības iestādes vadītāju un izglītības iestādi

Izglītības iestādes vadītāja vārds, uzvārds
Izglītības iestādes vadītāja tālruņa numurs
Izglītības iestādes vadītāja elektroniskā pasta adrese
Izglītības iestādes nosaukums
Izglītības iestādes reģistrācijas numurs Izglītības iestāžu reģistrā
Izglītības iestādes juridiskā adrese
Izglītības iestādes tīmekļvietnes adrese
Izglītības iestādes tālruņa numurs, fakss
Izglītības iestādes elektroniskā pasta adrese
Oficiālā elektroniskā adrese1
Datums, kad izglītības iestādes vadītājs stājies amatā izglītības iestādē
Izglītojamo skaits izglītības iestādē

Piezīme. 1 Aizpilda iestāde, ja ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts.

II. Informācija par izglītības iestādes dibinātāju

Dibinātāja nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
Tīmekļvietnes adrese

III. Informācija par izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas izdevumu maksātāju

Maksātāja nosaukums
Juridiskā adrese
Reģistrācijas numurs Uzņēmumu reģistrā
Bankas nosaukums
Kods
Konta numurs

Pielikumā:

1. Izglītības iestādes vadītāja dzīvesgaitas apraksts (Europass CV).

2. Izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojums.

Izglītības iestādes vadītājs  
  (paraksts)   (vārds, uzvārds)

Z. v.

SASKAŅOTS

(dokumenta saskaņotāja pilns amata nosaukums)
 
(paraksts)   (vārds, uzvārds)
   
(datums)    

Z. v.

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "Z. v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

38. Svītrot 4., 5., 6. un 7. pielikumu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

21.09.2018