Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 425

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 7. §)

Par valsts nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" Rundāles pagastā, Rundāles novadā, zemes vienības daļas nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4076 003 0354) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 003 0356) daļu aptuveni 0,15 ha platībā Rundāles pagastā, Rundāles novadā, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. un 10. punktu to izmantotu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), saimnieciskās darbības sekmēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā un bezdarba samazināšanai.

2. Lūgt Rundāles novada pašvaldību veikt nepieciešamās darbības, lai no valsts nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4076 003 0354) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 003 0356) Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodalītu zemes vienības daļu aptuveni 0,15 ha platībā atsevišķā nekustamajā īpašumā.

3. Šā rīkojuma 2. punktā minētās darbības veikt par Rundāles novada pašvaldības līdzekļiem.

4. Rundāles novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

5. Rundāles novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

5.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rundāles novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

5.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

6. Šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola