Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 09.05.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 292

Rīgā 2016. gada 10. maijā (prot. Nr. 22 8. §)
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā katrai pašvaldībai prognozē nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – nodoklis) ieņēmumus nākamajam taksācijas periodam atbilstoši Valsts zemes dienesta datiem par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību.

2. Finanšu ministrija līdz taksācijas perioda 12. augustam (izņemot šo noteikumu 15. punktā minēto gadījumu) apkopo pašvaldību iesniegto nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam taksācijas periodam un aprēķina kopējo nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam taksācijas periodam.

3. Pašvaldības nodokļa ieņēmumus prognozē, izmantojot Valsts zemes dienesta oficiālo informāciju par katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību, būvju un telpu grupu) un zemes vienības daļu prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam.

4. Pašvaldības zemes vienībām (to daļām), kuras atrodas administratīvajās teritorijās ārpus pilsētām un kuru platība pārsniedz trīs hektārus, un kurām vismaz viens no noteiktajiem lietošanas mērķiem ir no lietošanas mērķu grupas "Lauksaimniecības zeme", "Mežsaimniecības zeme un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, kurās saimnieciskā darbība ir aizliegta ar normatīvo aktu" vai "Ūdens objektu zeme" (turpmāk – lauku zeme), nodokļa ieņēmumus līdz 2025. taksācijas gadam prognozē, izmantojot Valsts zemes dienesta noteikto prognozēto speciālo vērtību.

5. Nodokļa ieņēmumu prognozes aprēķinā pašvaldības ņem vērā to rīcībā esošos datus par nodokļa objektiem uz taksācijas perioda 1. jūniju.

6. Valsts zemes dienests 10 darbdienu laikā pēc kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz taksācijas perioda 22. jūnijam aprēķina katras pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamā īpašuma objektu (zemes vienību, būvju un telpu grupu) un zemes vienības daļu prognozēto kadastrālo vērtību pēc nekustamo īpašumu stāvokļa uz taksācijas perioda 1. jūniju un nodod katrai pašvaldībai šādu informāciju par katru nekustamā īpašuma objektu un zemes vienības daļu:

6.1. kadastra apzīmējums;

6.2. apjoma rādītājs, kas izmantots kadastrālās vērtības aprēķinā, un tā mērvienība;

6.3. adrese, ja nekustamā īpašuma objekts ir adresācijas objekts;

6.4. prognozētā kadastrālā vērtība;

6.5. jaunaudzes platība zemes vienībā (kvadrātmetros);

6.6. valsts robežas joslas platību zemes vienībā (kvadrātmetros).

(Grozīts ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 255)

7. Līdz 2025. taksācijas gadam, pamatojoties uz lauku zemes kadastrālo vērtību, Valsts zemes dienests nosaka speciālo vērtību, kuru atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajam termiņam nodod pašvaldībām.

8. Pašvaldība, neņemot vērā nodokļa likmi, kas noteikta saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem, aprēķina nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam taksācijas periodam:

8.1. zemei (izņemot lauku zemes) un ēkām (izņemot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētos nodokļa objektus (turpmāk – mājokļi)), pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam, piemērojot nodokļa likmi 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Prognozē netiek iekļautas dzīvojamo māju palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

8.2. lauku zemēm, pamatojoties uz noteikto prognozēto speciālo vērtību nākamajam taksācijas gadam, piemērojot nodokļa likmi 1,5 % no nekustamā īpašuma speciālās vērtības;

8.3. inženierbūvēm, pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam, piemērojot nodokļa likmi 1,5 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības;

8.4. mājokļiem, pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam, piemērojot nodokļa likmi 0,2 % no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Prognozē netiek iekļautas dzīvojamo māju palīgēkas un garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fizisko personu garāžas, ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai;

8.5. nepiemērojot likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 3.1 daļā noteikto minimālo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu katram maksātājam attiecīgajā pašvaldībā.

9. Prognozētā nodokļa apjomu pašvaldība samazina:

9.1. par 100 % no maksātnespējīgiem komersantiem un maksātnespējīgām fiziskām personām aprēķinātās nodokļa summas, pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam;

9.2. (svītrots ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 255);

9.3. par 80 % no speciālo ekonomisko zonu un brīvostu licencētajiem komersantiem aprēķinātās nodokļa summas (neņemot vērā atvieglojumus), pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam;

9.4. par 50 % no politiski represētajām personām aprēķinātās nodokļa summas (neņemot vērā atvieglojumus), pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam;

9.5. par 100 % no taksācijas gadā aprēķinātajiem un piešķirtajiem atvieglojumiem trūcīgajām personām par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi;

9.6. par 100 % no taksācijas gadā aprēķinātajiem un piešķirtajiem atvieglojumiem maznodrošinātajām personām par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi;

9.7. par 50 % no taksācijas gadā personai aprēķinātās nodokļa summas par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi, bet ne vairāk par likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto apmēru, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem (arī tad, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta).

(Grozīts ar MK 20.06.2017. noteikumiem Nr. 346)

10. Saskaņā ar šo noteikumu 8. punktu aprēķināto nodokļa ieņēmumu prognozi, kas samazināta atbilstoši šo noteikumu 9. punktam, pašvaldība koriģē ar iekasējamības koeficientu 0,8.

11. Pārskatu par nodokļa ieņēmumu prognozi (5. pielikums) pašvaldība iesniedz Finanšu ministrijai Valsts kases informācijas sistēmā "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma" (turpmāk – ePārskatu sistēma) līdz taksācijas perioda 7. augustam. 5. pielikumā sniedz:

11.1. šo noteikumu 10. punktā minēto informāciju un nodokļa ieņēmumu kopējo prognozi nākamajam taksācijas gadam bez šo noteikumu 9. punktā minētajiem samazinājumiem un iekasējamības koeficienta 0,8;

11.2. informāciju par nodokļa ieņēmumu prognozes samazinājuma apmēriem atbilstoši šo noteikumu 9. punktam;

11.3. informāciju par taksācijas periodā aprēķināto mājokļa nodokli, informāciju par to personu skaitu, kurām taksācijas periodā piemērots likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 3.1 daļā noteiktais minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums (katram maksātājam katrā pašvaldībā), kā arī informāciju par kopējo nodokļa summas palielinājumu, kas radies, piemērojot minimālo nodokļa maksājumu.

(MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

12. Ja līdz taksācijas perioda 7. augustam pašvaldība nav iesniegusi ePārskatu sistēmā šo noteikumu 10. punktā minēto informāciju, Finanšu ministrija pieprasa attiecīgās ziņas Valsts zemes dienestam un aprēķina pašvaldībai prognozēto nodokļa apjomu saskaņā ar prognozētajām kadastrālajām vērtībām (lauku zemēm saskaņā ar noteikto prognozēto speciālo vērtību), neņemot vērā šo noteikumu 9. punktā minētos samazinājumus.

(MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

13. Valsts zemes dienests pēc pieprasījuma iesniedz Finanšu ministrijā šādas ziņas par attiecīgo pašvaldību:

13.1. zemes (izņemot lauku zemi) vienību prognozētā kadastrālo vērtību kopsumma;

13.2. lauku zemēm prognozētā speciālo vērtību kopsumma;

13.3. to ēku prognozētā kadastrālo vērtību kopsumma, kuru galvenā lietošanas veida kods ir 1110, 1121, 1122 vai 1130;

13.4. ēku (izņemot šo noteikumu 13.3. apakšpunktā minētās ēkas) prognozētā kadastrālo vērtību kopsumma;

13.5. inženierbūvju prognozētā kadastrālo vērtību kopsumma.

14. (Svītrots ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 255)

15. Ja nepieciešams, Finanšu ministrija pēc šo noteikumu 2. punktā minētā termiņa pieprasa pašvaldībai informāciju par nodokļa ieņēmumu prognozes aprēķinu un Valsts zemes dienestam šo noteikumu 13. punktā minēto papildu informāciju un līdz taksācijas perioda 30. augustam aprēķina kopējo nodokļa ieņēmumu prognozi nākamajam taksācijas periodam.

16. Ja pēc šo noteikumu 15. punktā minētās informācijas saņemšanas un izvērtēšanas Finanšu ministrija konstatē, ka pašvaldības aprēķinātā nodokļa ieņēmumu prognoze nākamajam taksācijas periodam ir nepamatoti samazināta un šīs kļūdas apmērs pārsniedz 10 % no aprēķinātās nodokļa prognozes, Finanšu ministrija nodokļa prognozi aprēķina atbilstoši šo noteikumu 12. punktā minētajam nosacījumam.

16.1 Pašvaldības, nosakot nodokļa ieņēmumu prognozi zemei 2018. gadam, ņem vērā Valsts zemes dienesta sniegto informāciju par valsts robežas joslas platību konkrētā zemes vienībā.

(MK 20.06.2017. noteikumu Nr. 346 redakcijā)

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 24. augusta noteikumus Nr. 802 "Noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 141. nr.; 2011, 91. nr.; 2012, 99. nr.; 2013, 70., 159. nr.; 2015, 119. nr.).

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā –
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs
1. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 292

(Pielikums svītrots ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 255)

2. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 292

(Pielikums svītrots ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 255)

3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 292

(Pielikums svītrots ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 255)

4. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 292

(Pielikums svītrots ar MK 03.05.2018. noteikumiem Nr. 255)

5. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 10. maija
noteikumiem Nr. 292

(Pielikums MK 03.05.2018. noteikumu Nr. 255 redakcijā)

Sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 10. maija noteikumiem Nr. 292 "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība"

Veidlapa Nr. 13_NIN

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognoze

 

KODI

Pašvaldības nosaukums

 

Iestādes nosaukums

 

Pārskata gads

 

(euro)

Klasifikācijas kods

Nekustamā īpašuma nodokļa objekts

Prognoze n gadam

Prognoze n+1 gadam bez samazinājumiem

Prognozes n+1 gadam samazinā-juma apmērs

Prognoze n+1 gadam

Izmaiņas
(n+1 pret n)

euro
(4. aile – 1. aile)

%
(5. aile : 1. aile x 100)

A

B

1

2

3

4

5

6

4.1.1.1. Zeme

 

x

x

     
4.1.2.1. Ēkas un inženierbūves

 

x

x

     
4.1.2.1.E Ēkas

 

x

x

 

 

 

4.1.2.1.I Inženierbūves

 

x

x

 

 

 

4.1.3.1. Mājokļi

 

x

x

     

x

Kopā

 

 

 

     
n – taksācijas gads

Informācija par prognozes samazinājuma apmēru
(euro)

Kods

Samazinājuma veids

n+1 gadam

A

B

1

1.1

par 100 % no maksātnespējīgiem komersantiem un maksātnespējīgām fiziskām personām aprēķinātās nodokļa summas, pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam  

1.2

par 80 % no speciālo ekonomisko zonu un brīvostu licencētajiem komersantiem aprēķinātās nodokļa summas (neņemot vērā atvieglojumus), pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam  

1.3

par 50 % no politiski represētajām personām aprēķinātās nodokļa summas (neņemot vērā atvieglojumus), pamatojoties uz prognozētajām kadastrālajām vērtībām nākamajam taksācijas gadam  

1.4

par 100 % no taksācijas gadā aprēķinātajiem un piešķirtajiem atvieglojumiem trūcīgajām personām par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi  

1.5

par 100 % no taksācijas gadā aprēķinātajiem un piešķirtajiem atvieglojumiem maznodrošinātajām personām par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi  

1.6

par 50 % no taksācijas gadā personai aprēķinātās nodokļa summas par mājokļiem un tiem piekritīgo zemi, bet ne vairāk par likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteikto apmēru, ja šai personai (pašai vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un ja personai vai tās laulātajam šajā objektā ir deklarēta dzīvesvieta kopā ar vismaz trim no minētajiem bērniem (arī tad, ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem vai personas vai tās laulātā pirmās pakāpes augšupējais radinieks, kuram šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta)  

x

Kopā  

Informācija par taksācijas periodā aprēķināto mājokļa nodokli un minimālo nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu

Kods

Informācijas saturs

n gadam

A

B

1

2.1

taksācijas periodā aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis mājokļiem (euro)  

2.2

kopējais nekustamā īpašuma nodokļa summas palielinājums, kas radies, piemērojot minimālo nodokļa maksājumu (euro)  

2.3

personu skaits, kurām taksācijas periodā piemērots likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta 3.1 daļā noteiktais minimālais nekustamā īpašuma nodokļa maksājums (skaits)  

Informāciju sagatavoja:

Vārds, uzvārds _________________________________

Tālrunis _________________

09.05.2018