Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr. 791

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 55. §)
Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru
Izdoti saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu
un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
79. panta pirmo daļu
un ceturto daļu, 106. panta trešo daļu, 112. panta pirmo daļu,
114. panta pirmo daļu un 117. panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību (turpmāk – kapitālsabiedrība):

1.1. valdes locekļu un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem;

1.2. valdes locekļu un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru atbilstoši kapitālsabiedrības raksturojošiem rādītājiem.

2. Kapitālsabiedrības valdes locekļa un padomes locekļa mēneša atlīdzība šo noteikumu izpratnē ir mēnešalga pirms nodokļu nomaksas. Mēneša atlīdzībā neietilpst prēmijas, pilnvarojuma līgumā pielīgtā apdrošināšana un atsaukšanas pabalsts.

3. Lai noteiktu kapitālsabiedrības valdes locekļu un padomes locekļu skaitu, kā arī mēneša atlīdzības maksimālo apmēru saskaņā ar šo noteikumu pielikumu, kapitālsabiedrības iedala trijās grupās:

3.1. mazas kapitālsabiedrības;

3.2. vidējas kapitālsabiedrības;

3.3. lielas kapitālsabiedrības.

4. Kapitālsabiedrības lielumu raksturo šādi kritēriji:

4.1. vidējais darbinieku skaits saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – vidējais darbinieku skaits). To nosaka, saskaitot kapitālsabiedrībā strādājošos darbiniekus pārskata gada katra mēneša pēdējā datumā un summu dalot ar mēnešu skaitu pārskata gadā;

4.2. finanšu rādītāji:

4.2.1. bilances kopsumma saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – bilances kopsumma);

4.2.2. neto apgrozījums saskaņā ar pēdējo apstiprināto gada pārskatu (turpmāk – neto apgrozījums).

5. Pieņem, ka jaundibinātai kapitālsabiedrībai līdz pirmā gada pārskata apstiprināšanai šo noteikumu 4. punktā minēto kritēriju vērtības ir plānotās kapitālsabiedrības lielumu raksturojošo kritēriju vērtības pirmajam pārskata gadam.

6. Reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas kapitāla daļu turētājs izvērtē kapitālsabiedrības vidējo darbinieku skaitu un finanšu rādītājus (bilances kopsummu un neto apgrozījumu) un iedala kapitālsabiedrību attiecīgajā grupā:

6.1. maza kapitālsabiedrība, ja kapitālsabiedrība bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām:

6.1.1. bilances kopsumma – 4 000 000 euro;

6.1.2. neto apgrozījums – 8 000 000 euro;

6.1.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 50;

6.2. vidēja kapitālsabiedrība, ja kapitālsabiedrība nav maza kapitālsabiedrība un ja kapitālsabiedrība bilances datumā nepārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām:

6.2.1. bilances kopsumma – 20 000 000 euro;

6.2.2. neto apgrozījums – 40 000 000 euro;

6.2.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250;

6.3. liela kapitālsabiedrība, ja kapitālsabiedrība bilances datumā pārsniedz vismaz divas no trim šādām kritēriju robežvērtībām:

6.3.1. bilances kopsumma – 20 000 000 euro;

6.3.2. neto apgrozījums – 40 000 000 euro;

6.3.3. vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 250.

7. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi un padomes priekšsēdētājam par padomes priekšsēdētāja pienākumu izpildi nosaka mēneša atlīdzību, piemērojot koeficientu saskaņā ar šo noteikumu pielikumu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro.

8. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa vienoto mēneša atlīdzību veido atlīdzība par valdes locekļa pienākumu izpildi un atlīdzība par cita amata pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā, kuru nosaka, ņemot vērā kapitālsabiedrības atlīdzības politikas vispārējos principus, kas saskaņoti ar dalībnieku (akcionāru) sapulci vai padomi (ja tāda ir izveidota). Mēneša atlīdzība par valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amata pienākumu izpildi nav mazāka par 80 procentiem no vienotās mēneša atlīdzības.

9. Padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļu, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu mēneša atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā kapitālsabiedrības vidējā termiņa vai ilgtermiņa stratēģijā definētos mērķus un sasniedzamos rezultātus, atsevišķos gadījumos nozari, kurā kapitālsabiedrība darbojas, kā arī:

9.1. kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus;

9.2. kapitālsabiedrības pašu ieņēmumu īpatsvaru un publisko finanšu resursu īpatsvaru kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos;

9.3. šādus papildu vērtējuma kritērijus, kurus dalībnieku (akcionāru) sapulce vai padome (ja tāda ir izveidota) var piemērot papildus šo noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktā minētajiem kritērijiem:

9.3.1. vidēja termiņa stratēģijā neplānotu vai pilnvarojuma līgumā neminētu, bet kapitālsabiedrības jaunu funkciju vai īpaši svarīgu darba uzdevumu izpildes nodrošināšana;

9.3.2. iepriekšējā pārskata gadā iesāktu un tuvākajā pārskata periodā izpildāmu kapitālsabiedrībai nepieciešamu nozīmīga apjoma pārmaiņu vadīšana;

9.3.3. tautsaimniecībai vai stratēģiskās infrastruktūras uzlabošanai svarīgu nacionāla un starptautiska līmeņa projektu vadīšana un īstenošana;

9.3.4. būtisku risku un darbības grūtību novēršana, panākot kapitālsabiedrības darbības, finanšu un nefinanšu mērķu izpildes uzlabošanos;

9.4. dalībnieku (akcionāru) sapulces vai padomes (ja tāda ir izveidota) noteiktus citus individuāla vērtējuma kritērijus.

10. Kapitālsabiedrības valdes loceklim par valdes locekļa pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā nosaka mēneša atlīdzību līdz 90 procentiem no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības par valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildi kapitālsabiedrībā.

11. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa mēneša atlīdzību par darbu padomē nosaka līdz 90 procentiem no padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības par darbu padomē, bet ne mazāku par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.

12. Ja saskaņā ar kapitālsabiedrības statūtiem tās valde sastāv no viena valdes locekļa, valdes locekļa maksimālās mēneša atlīdzības apmēra noteikšanai var piemērot šo noteikumu pielikumā norādīto valdes priekšsēdētāja maksimālās mēneša atlīdzības apmēra noteikšanai piemērojamo koeficientu.

13. Dalībnieku (akcionāru) sapulce vai padome (ja tāda ir izveidota) nodrošina, ka:

13.1. līdz 2016. gada 1. jūnijam pārskata un nosaka vienotās mēneša atlīdzības apmēru tām amatpersonām, kuras ievēlētas amatā vai ar kurām noslēgti līgumi un tām noteikta vienota mēneša atlīdzība līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nodrošinot, ka attiecīgai amatpersonai vienotās mēneša atlīdzības apmēra palielinājums nepārsniedz 25 procentus salīdzinājumā ar vienotās mēneša atlīdzības apmēru, kāds noteikts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai;

13.2. līdz 2016. gada 1. jūnijam nosaka vienotās mēneša atlīdzības apmēru vai mēneša atlīdzības apmēru tām amatpersonām, kuras ievēlētas amatā vai ar kurām noslēgti līgumi un tām nav noteikta vienota mēneša atlīdzība līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nodrošinot, ka attiecīgai amatpersonai vienotās mēneša atlīdzības (ja tāda tiek noteikta) vai mēneša atlīdzības (ja vienota mēneša atlīdzība netiek noteikta) apmēra palielinājums nepārsniedz 25 procentus salīdzinājumā ar mēneša atlīdzības apmēru, kāds amatpersonai noteikts līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai;

13.3. 2017. gadā un turpmākajos gados nosakot vienotās mēneša atlīdzības apmēru amatpersonai, tā palielinājums nepārsniedz 25 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto vienotās mēneša atlīdzības apmēru vai mēneša atlīdzības (ja amatpersonai nebija noteikta vienotā mēneša atlīdzība) apmēru;

13.4. 2017. gadā un turpmākajos gados nosakot mēneša atlīdzības (ja amatpersonai netiks noteikta vienota atlīdzība) apmēru amatpersonai, tā palielinājums nepārsniedz 25 procentus salīdzinājumā ar iepriekšējā pārskata gadā noteikto vienotās mēneša atlīdzības apmēru vai mēneša atlīdzības apmēru (ja vienota mēneša atlīdzība nav tikusi noteikta).

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 22. decembra
noteikumiem Nr. 791
Publisku personu kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību padomes un valdes locekļu skaits atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients atbilstoši kapitālsabiedrības iedalījumam

Nr.
p.k.

Kapitālsabiedrību iedalījums

Valdes locekļu skaits

Padomes locekļu skaits

Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients

Padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanai piemērojamais koeficients

1.

Maza

ne vairāk kā 2

nav

ne vairāk kā 5

nav

2.

Vidēja

ne vairāk kā 3

ne vairāk kā 3

ne vairāk kā 8

ne vairāk kā 2,4

3.

Liela

ne vairāk kā 5

ne vairāk kā 5

ne vairāk kā 10

ne vairāk kā 3

Finanšu ministra vietā –
ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs
30.12.2015