Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 21.10.2016. - 23.08.2017. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr. 519

Rīgā 2015. gada 8. septembrī (prot. Nr. 45 79. §)
Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei vispārējās izglītības iestāžu 1.–9. klases skolēniem (turpmāk – skolēni) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007, kā arī Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģēto regulu (ES) 2016/247, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem (turpmāk – deleģētā regula), un Komisijas 2015. gada 17. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2016/248, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz Savienības atbalstu augļu un dārzeņu, pārstrādātu augļu un dārzeņu, un banānu produktu piegādei un izplatīšanai saskaņā ar programmu skolu apgādei ar augļiem un dārzeņiem, un ar ko nosaka orientējošo šā atbalsta sadalījumu (turpmāk – īstenošanas regula).

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

2. Atbalstu administrē, kā arī deleģētajā regulā un īstenošanas regulā noteiktās kompetentās iestādes un kompetentās kontroles iestādes funkcijas pilda Lauku atbalsta dienests.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

II. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas un atbalsta pretendentu apstiprināšanas kārtība

3. Atbalstu piešķir:

3.1. par svaigiem augļiem – āboliem, bumbieriem, lielogu dzērvenēm – un dārzeņiem – kāpostiem, kolrābjiem, burkāniem, ķirbjiem un kāļiem – vai šo produktu asorti (turpmāk – produkts), ja tie:

3.1.1. ir audzēti, ievērojot integrētās augu aizsardzības vispārīgos principus un normatīvajos aktos par lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasībām un kontroles kārtību noteikto regulējumu, un to apliecina ieraksts Valsts augu aizsardzības dienesta Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas reģistrā, kā arī ievērojot vidi saudzējošās metodes dārzkopībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā, vai ir audzēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību un to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas izsniegts sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu, vai tie atbilst nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām un tos drīkst marķēt tikai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 12. augusta noteikumu Nr. 461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība" 5. pielikuma II daļai;

3.1.2. no to ražošanas un iesaiņošanas vietas līdz attiecīgajai mācību iestādei transportēti ne tālāk par 300 kilometriem;

3.1.3. vispārējās izglītības iestādēm tiek piegādāti atbalsta periodā;

3.1.4. ir sadalīti skolēniem;

3.2. par deleģētās regulas 4. panta 1. punkta "b" apakšpunktā minētajām izmaksām.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

4. Atbalsta pretendents, kas ir atvasināta publiska persona, šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētos produktus atbalsta periodā piegādā vispārējās izglītības iestādēm atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ja vien šajos noteikumos nav noteikts citādi.

5. Atbalsta pretendents ir:

5.1. šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto produktu ražotājs vai produktu ražotāju kooperatīvā sabiedrība (turpmāk – ražotājs), kas ir produktu piegādātājs vai izplatītājs vispārējās izglītības iestādē un ir reģistrējies Pārtikas un veterinārajā dienestā;

5.2. pašvaldība vai izglītības iestāde;

5.3. saimnieciskās darbības veicējs, kas nodrošina ēdināšanu vispārējās izglītības iestādē un ir produktu izplatītājs vispārējās izglītības iestādē;

5.4. juridiska persona, kas īsteno deleģētās regulas 4. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "ii" apakšpunktā minētos reklāmas pasākumus vai izstrādā deleģētās regulas 4. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "iii" apakšpunktā minēto papildu pasākumu (turpmāk – izglītošanas pasākumi) rīkus un ko Lauku atbalsta dienests izraugās saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā;

5.5. šo noteikumu 32. punktā minētā persona, kas veic deleģētās regulas 4. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "i" apakšpunktā minēto izvērtēšanu.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

6. Atbalsta pretendents:

6.1. ir reģistrēts vienotajā zemkopības nozares informācijas sistēmā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu;

6.2. kas minēts šo noteikumu 5.1., 5.2. vai 5.3. apakšpunktā, iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu apstiprinājuma saņemšanai (1. pielikums);

6.3. kas minēts šo noteikumu 5.4. un 5.5. apakšpunktā, pirms šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minēto pasākumu īstenošanas iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu apstiprinājuma saņemšanai (2. pielikums);

6.4. kas minēts šo noteikumu 5.1., 5.2. vai 5.3. apakšpunktā, katru gadu līdz 20. septembrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu dalībai atbalsta programmā kārtējā mācību gadā (3. pielikuma A daļa) un vispārējās izglītības iestādes sagatavotu informāciju par dalību atbalsta programmā kārtējā mācību gadā (3. pielikuma B daļa). Lauku atbalsta dienests savā tīmekļvietnē publicē to vispārējās izglītības iestāžu sarakstu, kuras piedalās atbalsta programmā.

7. Lauku atbalsta dienests piecu darbdienu laikā pēc pareizi aizpildīta šo noteikumu 6.2. un 6.3. apakšpunktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta pretendenta apstiprināšanu.

III. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta aprēķināšanas kārtība

8. Zemkopības ministrs izveido komisiju, iekļaujot tajā Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Veselības ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības un satura centra un Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvjus (turpmāk – komisija), lai atbilstoši regulas Nr. 288/2009 II pielikumā noteiktajam finansējuma apmēram un to vispārējās izglītības iestāžu skaitam, kuras pieteikušās dalībai atbalsta programmā:

8.1. noteiktu produktu sadales periodu (turpmāk – atbalsta periods);

8.2. noteiktu atbalsta likmi par fasētu produktu porciju un nefasētu produktu porciju;

8.3. apstiprinātu reklāmas pasākumu plānu un tāmi, kā arī saskaņotu pārskatu par īstenotajiem reklāmas pasākumiem;

8.3.1 apstiprinātu plānu izglītošanas pasākumu īstenošanai nepieciešamo rīku izstrādei un plāna tāmi, kā arī saskaņotu pārskatu par izstrādātajiem izglītošanas pasākumu rīkiem;

8.4. apstiprinātu atbalsta programmas izvērtējuma sagatavošanas plānu, tāmi un izvērtējuma ziņojumu.

(Grozīts ar MK 11.10.2016. noteikumiem Nr. 675)

8.1 Valsts izglītības un satura centrs sniedz priekšlikumus par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu iepirkumu procedūras jomā saistībā ar šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minēto atbalsta pretendentu atlasi.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

9. Komisija, nosakot šo noteikumu 8.2. apakšpunktā minēto atbalsta likmi, papildus var noteikt piemaksu:

9.1. par porciju, kas sastāv no divu veidu augļiem un viena veida dārzeņiem vai divu veidu dārzeņiem un viena veida augļiem (turpmāk – asorti);

9.2. par produktu piegādi skolai, kurā ir ne vairāk kā 150 izglītojamo un kura atrodas ārpus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto pilsētu teritorijas;

9.3. par porciju, kas pilnībā sastāv no produktiem, kuri audzēti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģisko lauksaimniecību, un to apliecina normatīvajos aktos par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli noteiktās kontroles institūcijas sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu.

10. Fasēts produkts ir produkts, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (EK) Nr. 1924/2006 un (EK) Nr. 1925/2006, un par Komisijas Direktīvas 87/250/EEK, Padomes Direktīvas 90/496/EEK, Komisijas Direktīvas 1999/10/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/13/EK, Komisijas Direktīvu 2002/67/EK un 2008/5/EK un Komisijas Regulas (EK) Nr. 608/2004 atcelšanu (turpmāk – regula Nr. 1169/2011) 2. panta 2. punkta "e" apakšpunktā sniegtajai definīcijai.

11. Lauku atbalsta dienests līdz kārtējā gada 15. jūlijam oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un savā tīmekļvietnē (www.lad.gov.lv) publicē informāciju par atbalsta periodu un atbalsta likmi vienai produktu porcijai kārtējā mācību gadā.

12. Komisija ir tiesīga pārskatīt atbalsta periodu un atbalsta likmi vienai produktu porcijai kārtējā mācību gadā, ja mainās to vispārējās izglītības iestāžu skaits, kas piedalās atbalsta programmā, vai īstenošanas regulas pielikumā noteiktais finansējums.

(Grozīts ar MK 11.10.2016. noteikumiem Nr. 675)

IV. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas un uzraudzības kārtība

13. Vispārējās izglītības iestāde katru gadu līdz 15. septembrim atbalsta pretendentam sniedz informāciju par dalību atbalsta programmā kārtējā mācību gadā (3. pielikuma B daļa).

14. Ja šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents kādu apstākļu dēļ ir paredzējis pārtraukt šo noteikumu 3. punktā minēto produktu piegādi vispārējās izglītības iestādei, tas 10 darbdienu laikā pirms piegāžu pārtraukšanas minēto lēmumu paziņo Lauku atbalsta dienestam.

15. Lauku atbalsta dienests līdz atbalsta perioda sākumam rakstiski informē Pārtikas un veterināro dienestu par atbalsta programmā iesaistītajām vispārējās izglītības iestādēm un šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētajiem atbalsta pretendentiem. Pārtikas un veterinārais dienests pārbauda atbalsta programmā iesaistīto vispārējās izglītības iestāžu, atbalsta pretendentu un produktu atbilstību pārtikas apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

16. Šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents nodrošina, lai produkti ir tīri, nebojāti, bez kaitēkļiem vai to izraisītiem bojājumiem, bez pārmērīga ārējā mitruma, ar raksturīgu smaržu, garšu un izskatu, kā arī atbilstu šādām prasībām:

16.1. ir sagriezti (izņemot dzērvenes) un tiek pasniegti porcijās;

16.2. porcijas svars nav mazāks par 100 gramiem;

16.3. svaigus ābolus vai bumbierus var piedāvāt nesagrieztus;

16.4. lielogu dzērvenes pasniedz skolēniem tikai asorti, un to svars vienā asorti porcijā nepārsniedz 20 gramu;

16.5. piegādājot porcijās fasētus lietošanai gatavus augļus un dārzeņus, uz primārā iepakojuma vai produktam pievienotas etiķetes norāda produkta izcelsmes valsti un informāciju par produktu saskaņā ar regulu Nr. 1169/2011 un normatīvajiem aktiem par prasībām fasētas pārtikas marķēšanai;

16.6. piegādājot porcijās nefasētus veselus augļus un dārzeņus, uz to iepakojuma vai pavaddokumentos norāda produkta izcelsmes valsti un informāciju par produktu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par prasībām informācijas sniegšanai par nefasētu pārtiku;

16.7. (svītrots ar MK 11.10.2016. noteikumiem Nr. 675).

17. Šo noteikumu 5.1., 5.2. vai 5.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents līdz atbalsta perioda sākumam vispārējās izglītības iestādei, kura piedalās atbalsta programmā, izsniedz no Lauku atbalsta dienesta saņemtu plakātu, kas izgatavots saskaņā ar deleģētās regulas 10. pantu. Atbalsta periodā vispārējās izglītības iestāde saņem vismaz divus plakātus.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

18. Vispārējās izglītības iestāde nodrošina, ka atbalsta periodā trīs reizes mācību nedēļā skolēni saņem augļu vai dārzeņu, vai to asorti porciju. Ja produktu izdales dienā skolēns nav ieradies skolā, viņš attiecīgās dienas porciju ir tiesīgs saņemt nākamajā dienā vai viņa porciju var saņemt kāds cits šīs vispārējās izglītības iestādes skolēns. Vispārējās izglītības iestāde sagatavo atbalsta pretendentam izziņu par izglītības iestādē reģistrēto skolēnu skaita izmaiņām attiecīgajā mēnesī (4. pielikums).

19. Vispārējās izglītības iestāde sadarbībā ar valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām atbild par izglītošanas pasākumu organizēšanu skolēniem atbalsta periodā. Vispārējās izglītības iestāde nodrošina, ka skolēniem atbalsta periodā notiek mācības, praktiskās nodarbības vai citas sesijas par augļu un dārzeņu lietošanu uzturā, kā arī mācību gada laikā tiek organizēts vismaz viens no šādiem pasākumiem:

19.1. augļu un dārzeņu degustācijas sesija;

19.2. mācību ekskursija uz pārtikas uzņēmumu vai zemnieku saimniecību, kas nodarbojas ar augļu vai dārzeņu audzēšanu vai pārstrādi;

19.3. augļu vai dārzeņu ražošanas vai novākšanas talka;

19.4. dalība konkursos par veselīgu uzturu;

19.5. pasākums, kas veido skolēnu izpratni par lauksaimniecību un augļu vai dārzeņu ražošanu.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

20. Atbalsta periodā izglītības iestāde saskaņā ar deleģētās regulas 10. pantu pie galvenās ieejas novieto šo noteikumu 17. punktā minēto plakātu.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

21. Vispārējās izglītības iestāde atbalsta periodā uzskaita izdalītās porcijas un reizi mēnesī sagatavo pārskatu par produktu izlietojumu (porcijās) (divos eksemplāros), saskaņā ar šo noteikumu 18. punktu norādot informāciju par iepirkto un skolēniem sadalīto produktu daudzumu, kā arī par organizētajiem izglītošanas pasākumiem (5. pielikums). Vienu pārskata eksemplāru glabā vispārējās izglītības iestādē, bet otru iesniedz šo noteikumu 5.1., 5.2. vai 5.3. apakšpunktā minētajam atbalsta pretendentam. Ja atbalsta pretendents ir vispārējās izglītības iestāde, pārskatu sagatavo vienā eksemplārā. Prasība iesniegt noteiktu eksemplāru skaitu nav attiecināma, ja dokumenti tiek iesniegti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

22. Lai saņemtu atbalstu, šo noteikumu 5.1., 5.2. vai 5.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

22.1. iesniegumu atbalsta saņemšanai (6. pielikums) par vienu kalendāra mēnesi, kurā izdalīti produkti;

22.2. vispārējās izglītības iestādes sagatavotu izziņu, ja izglītības iestādē attiecīgajā atbalsta perioda mēnesī ir mainījies tajā reģistrēto 1.–9. klases skolēnu skaits (4. pielikums);

22.3. vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu pavaddokumentu atvasinājumus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem dokumentu izstrādes un noformēšanas jomā, vai to kopsavilkumu, kas sagatavots atbilstoši pavaddokumentu apstiprinājumiem. Pavaddokumentā vai kopsavilkumā norāda:

22.3.1. piegādes dokumenta datumu un numuru;

22.3.2. piegādātā produkta veidu, piegādāto porciju skaitu, kā arī piegādāto augļu vai dārzeņu daudzumu kilogramos;

22.3.3. cenu par mērvienību;

22.3.4. piegādātā produkta ražotāju;

22.3.5. vispārējās izglītības iestādes nosaukumu;

22.4. uzskaites dokumentu par produktu sagatavošanu, ja skolēnam tiek izdalīti augļi un dārzeņi vai to asorti, kas sagatavoti vispārējās izglītības iestādes ēdnīcā.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

23. Lai saņemtu atbalstu, šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents Lauku atbalsta dienestā iesniedz:

23.1. atbalsta iesniegumu (7. pielikums);

23.2. darījumu apliecinošus dokumentus, detalizētu tāmi un pārskatu par īstenotajiem reklāmas pasākumiem vai izglītošanas pasākumiem izveidotajiem rīkiem.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

24. Izdevumi, kas saistīti ar šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto produktu izdalīšanu skolēniem izglītības iestādē, no iesniegumā norādītās kopējās atbalsta summas bez pievienotās vērtības nodokļa veido:

24.1. ne vairāk kā piecus procentus – par fasētu produktu porcijām;

24.2. ne vairāk kā 20 procentu – par nefasētu produktu porcijām.

25. Ja iesniegumā atbalsta saņemšanai norādītās produktu izdalīšanas izmaksas pārsniedz šo noteikumu 24. punktā noteikto apmēru, Lauku atbalsta dienests proporcionāli samazina atbalsta summu.

26. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pēc pareizi aizpildīta un derīga atbalsta iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par atbalsta izmaksu un saskaņā ar īstenošanas regulas 5. pantu izmaksā atbalstu.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

27. Lauku atbalsta dienests saskaņā ar īstenošanas regulas 7. un 8. pantu kontrolē ar atbalsta īstenošanu saistītos uzskaites dokumentus un veic atbalsta pretendentu un vispārējās izglītības iestāžu pārbaudes. Lauku atbalsta dienests par veiktajām pārbaudēm sagatavo kontroles ziņojumu.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

28. Ja Lauku atbalsta dienests pārbaudes laikā konstatē, ka vispārējās izglītības iestāde atbalsta periodā nav ievērojusi šo noteikumu 19. punktā minētās prasības, attiecīgā izglītības iestāde nākamajā mācību gadā nepiedalās atbalsta programmā, kā arī atmaksā saņemto atbalstu.

29. Šo noteikumu 5.1., 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabā šo noteikumu 21. punktā, kā arī 22.2., 22.3. un 22.4. apakšpunktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma tos uzrāda Lauku atbalsta dienestam.

30. Vispārējās izglītības iestāde piecus gadus pēc atbalsta perioda beigām glabā šo noteikumu 21. punktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma tos uzrāda Lauku atbalsta dienestam.

31. Šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētais atbalsta pretendents piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabā šo noteikumu 23. punktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma tos uzrāda Lauku atbalsta dienestam.

32. Atbilstoši komisijas apstiprinātajam atbalsta programmas izvērtējuma plānam un tā sagatavošanas tāmei atbalsta programmu izvērtē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (turpmāk – institūts).

33. Institūts atbalsta programmu izvērtē saskaņā ar īstenošanas regulas 6. panta 2. punktu:

33.1. ņemot vērā šo noteikumu 8. pielikumā minētos rādītājus un atbalsta programmā iesaistītās personas (skolēnus, viņu vecākus un skolotājus) un nosakot reprezentatīvo paraugkopu;

33.2. nodrošinot, ka izvērtējumā tiek izmantoti tikai ticami un objektīvi dati, pamatojoties uz zinātnisko metodoloģiju.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

34. Institūts atbalsta programmas izvērtējumā norāda:

34.1. to vispārējās izglītības iestāžu veidus, kuras piedalās atbalsta programmā, un dalības iemeslus;

34.2. kā atbalsta programmas ietekmē ir palielinājies augļu un dārzeņu patēriņš un kādi ir atbalsta programmas īstenošanas galvenie faktori;

34.3. kā atbalsta programma ietekmē skolēnu ēšanas paradumus;

34.4. kā izglītošanas pasākumi ir ietekmējuši skolēnu un viņu vecāku augļu un dārzeņu patēriņu;

34.5. kā pēc atbalsta programmas īstenošanas ir mainījies skolēnu un viņu vecāku augļu un dārzeņu patēriņš;

34.6. kā atbalsta programma ietekmē veselīgu dzīvesveidu (arī fizisko aktivitāti) skolēnu vidū;

34.7. vecāku viedokli par iespējamu daļēju produktu izmaksu segšanu;

34.8. vispārējās izglītības iestāžu vadības, skolotāju, skolēnu un viņu vecāku ierosinājumus programmas pilnveidošanai.

(Grozīts ar MK 11.10.2016. noteikumiem Nr. 675)

35. Institūts līdz 2015. gada 1. oktobrim iesniedz Lauku atbalsta dienestā atbalsta programmas izvērtējuma plānu un tā tāmi, bet līdz 2016. gada 1. oktobrim – atbalsta programmas izvērtējumu un atbalsta iesniegumu (7. pielikums), tam pievienojot izvērtējuma tāmi un darījumu apliecinošos dokumentus.

36. Lauku atbalsta dienests izvērtē:

36.1. sagatavoto atbalsta programmas izvērtējuma plānu un tā tāmi un līdz 2015. gada 1. novembrim nosūta to saskaņošanai komisijai;

36.2. sagatavoto atbalsta programmas izvērtējumu un tā tāmi un līdz 2016. gada 1. novembrim nosūta to saskaņošanai komisijai.

37. Komisija divu nedēļu laikā izskata šo noteikumu 36. punktā minētos dokumentus, pieņem lēmumu par to apstiprināšanu un par lēmumu informē Lauku atbalsta dienestu.

38. Lauku atbalsta dienests triju mēnešu laikā pēc šo noteikumu 35. punktā minētā atbalsta programmas izvērtējuma saņemšanas sedz ar programmas izvērtējumu saistītās izmaksas saskaņā ar deleģētās regulas 4. panta 1. punkta "b" apakšpunkta "i" apakšpunktu un komisijas apstiprināto tāmi.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

39. Institūts piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas glabā šo noteikumu 35. punktā minētos dokumentus vai to atvasinājumus un pēc pieprasījuma tos uzrāda Lauku atbalsta dienestam.

40. Lauku atbalsta dienests, izmaksājot atbalstu šo noteikumu 5. punktā minētajiem atbalsta pretendentiem, sedz pievienotās vērtības nodokļa izmaksas tiem pretendentiem, kuri ir pievienotās vērtības nodokļa maksātāji, ja deleģētā regula nenosaka citādi.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

41. Lauku atbalsta dienests atbilstoši īstenošanas regulas 6. un 11. pantam sniedz informāciju Eiropas Komisijai.

(MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

42. Lauku atbalsta dienests līdz regulas Nr. 288/2009 12. panta 2. punktā minētajam termiņam nosūta Eiropas Komisijai atbalsta programmas izvērtējuma ziņojumu.

V. Noslēguma jautājumi

43. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumus Nr. 737 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 128. nr.; 2011, 143. nr.; 2012, 102. nr.; 2013, 154., 239. nr.; 2014, 113. nr.).

44. Dienesta apstiprinājums, kas piešķirts saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 3. augusta noteikumiem Nr. 757 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādei skolēniem vispārējās izglītības iestādēs", ir spēkā.

45. Šo noteikumu 4. punktā minēto prasību piemēro publiskiem iepirkumiem, ko izsludina pēc 2015. gada 1. oktobra.

46. Šo noteikumu 16.7. apakšpunktā minēto prasību nepiemēro 2015./2016. mācību gadā.

(MK 03.11.2015. noteikumu Nr. 632 redakcijā)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis

1. pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519

(Pielikums MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

Iesniegums apstiprinājuma saņemšanai
Lauku atbalsta dienestamAizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona
Republikas laukums 2Iesnieguma Nr. 
Rīga, LV-1981Saņemšanas datums 

Informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta
nosaukums
  
Vienotais
reģistrācijas Nr.
 LAD klienta Nr. 
Adrese  
Kontaktpersonas
vārds, uzvārds
 Kontaktpersonas
tālruņa Nr.
 
Kontaktpersonas
e-pasta adrese
   

Atbalsta pretendenta apstiprināšanas nosacījumi

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādēm, kuri paredzēti skolēnu patēriņam vispārējās izglītības iestādēs, apņemos:

1) piegādāt atbalsta produktus (augļus, dārzeņus vai to asorti) dalībai atbalsta programmā apstiprinātajām vispārējās izglītības iestādēm;

2) atbalsta produktus (augļus, dārzeņus vai to asorti) izmantot patēriņam vienīgi 1.–9. klases skolēniem;

3) veikt produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) ražotāju uzskaiti, norādot to nosaukumu un adresi, kā arī vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) daudzuma uzskaiti, norādot vispārējās izglītības iestādes nosaukumu un adresi, un visas piegādes apliecināt ar maksājumus un darījumus apliecinošiem dokumentiem;

4) atļaut Lauku atbalsta dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta un Eiropas Savienības audita pārstāvjiem veikt pārbaudes saistībā ar atbalsta programmu par augļu un dārzeņu piegādi skolēniem vispārējās izglītības iestādēs un pēc pieprasījuma uzrādīt apliecinošos dokumentus, kā arī atļaut veikt padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un preču fizisku pārbaudi;

5) atmaksāt jebkuru neattaisnoti saņemtu atbalsta summu;

6) ar atbalsta produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) piegādēm saistītos dokumentus vai to atvasinājumus uzglabāt piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas un uzrādīt pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma;

7) apņemos norēķināties par atbalsta produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) izdali skolā;

8) apņemos uzturēt reģistru, kurā iekļaušu izglītības iestāžu un attiecīgā gadījumā izglītības pārvaldes iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī šīm iestādēm pārdoto vai piegādāto produktu nosaukumus un daudzumu.


Datums*  
Vārds, uzvārds  
Amats  
Paraksts*  

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu.


2. pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519

(Pielikums MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

Iesniegums apstiprinājuma saņemšanai
Lauku atbalsta dienestamAizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona
Republikas laukums 2Iesnieguma Nr. 
Rīga, LV-1981Saņemšanas datums 

Informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta
nosaukums
  
Vienotais
reģistrācijas Nr.
 LAD klienta Nr. 
Adrese  
Kontaktpersonas
vārds, uzvārds
 Kontaktpersonas
tālruņa Nr.
 
Kontaktpersonas
e-pasta adrese
   

Atbalsta pretendenta apstiprināšanas nosacījumi

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādēm, kuri paredzēti skolēnu patēriņam vispārējās izglītības iestādēs, apņemos:

1) izmantot reklāmas, izglītošanas vai izvērtēšanas pasākumu rīkiem piešķirto atbalstu atbilstoši programmas mērķiem;

2) atļaut Lauku atbalsta dienesta un Eiropas Savienības audita pārstāvjiem veikt pārbaudes par izvērtējumu, īstenotajiem reklāmas pasākumiem vai izveidotajiem izglītošanas pasākumu rīkiem un pēc pieprasījuma uzrādīt apliecinošus dokumentus, kā arī atļaut veikt padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un pārbaudi uz vietas;

3) atmaksāt jebkuru neattaisnoti saņemtu atbalsta summu;

4) ar īstenotajiem reklāmas vai izveidotajiem izglītošanas pasākumu rīkiem vai ar izvērtēšanu saistītos dokumentus vai to atvasinājumus uzglabāt piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas un uzrādīt pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma.


Datums*  
Vārds, uzvārds  
Amats  
Paraksts*  

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona, iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu.


3. pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519

(Pielikums MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

Iesniegums dalībai atbalsta programmā _________./_________. mācību gadā
Lauku atbalsta dienestamAizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona
Republikas laukums 2Iesnieguma Nr. 
Rīga, LV-1981Saņemšanas datums 

A daļa (aizpilda atbalsta pretendents)

Informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta
nosaukums
 Apstiprinājuma Nr. 
Kontaktpersona Tālruņa Nr. 
E-pasta adrese 

Informācija par atbalsta produktiem un to piegādātāju

Atbalsta produkti, ko plānots piegādāt vispārējās izglītības iestādei

(attiecīgo atzīmēt ar X)

Atbalsta produkta ražotājs (nosaukums)

Āboli  
Bumbieri  
Lielogu dzērvenes*  
Burkāni  
Kāposti  
Kāļi  
Kolrābji  
Ķirbji  
Asorti, kas pagatavoti no minētajiem produktiem Produkti iegādāti no minētajiem produktu ražotājiem

Atbalsta programmas nosacījumi atbalsta pretendentam

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu piegādēm, kuri paredzēti skolēnu patēriņam vispārējās izglītības iestādēs, apņemos:

1) piegādāt atbalsta produktus (augļus, dārzeņus vai to asorti) dalībai atbalsta programmā apstiprinātām vispārējās izglītības iestādēm;

2) atbalsta produktus (augļus, dārzeņus vai to asorti) izmantot patēriņam vienīgi 1.–9. klases skolēniem;

3) veikt produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) ražotāju uzskaiti, norādot to nosaukumu un adresi, kā arī vispārējās izglītības iestādei piegādāto produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) daudzuma uzskaiti, norādot vispārējās izglītības iestādes nosaukumu un adresi, un visas piegādes apliecināt ar maksājumus un darījumus apliecinošiem dokumentiem;

4) atļaut Lauku atbalsta dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta un Eiropas Savienības audita pārstāvjiem veikt pārbaudes uz vietas saistībā ar atbalsta programmu par augļu un dārzeņu piegādi skolēniem vispārējās izglītības iestādēs un pēc pieprasījuma uzrādīt apliecinošos dokumentus, kā arī atļaut veikt padziļinātu grāmatvedības pārbaudi un preču fizisku pārbaudi;

5) atmaksāt jebkuru neattaisnoti saņemtu atbalsta summu;

6) ar atbalsta produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) piegādēm saistītos dokumentus vai to atvasinājumus uzglabāt piecus gadus pēc atbalsta saņemšanas un uzrādīt pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma;

7) norēķināties par atbalsta produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) izdali skolā;

8) uzturēt reģistru, kurā iekļaušu izglītības iestāžu un attiecīgā gadījumā izglītības pārvaldes iestāžu nosaukumus un adreses, kā arī šīm iestādēm pārdoto vai piegādāto produktu nosaukumu un daudzumu.


Datums**  
Vārds, uzvārds  
Amats  
Paraksts**  

Piezīmes.
1. * Tikai asorti.
2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

B daļa (aizpilda vispārējās izglītības iestāde)

Informācija par vispārējās izglītības iestādi

Vispārējās izglītības
iestādes nosaukums
 Reģistrācijas Nr. 
Adrese Tālruņa Nr. 
E-pasta adrese 
Kontaktpersonas
vārds, uzvārds
 Tālruņa Nr. 
E-pasta adrese 

Informācija par skolēnu skaitu

Kopējais izglītojamo skaits, no tiem:

Izglītības iestādi apmeklē regulāri

Atrodas ilgstošā prombūtnē

1. klasē  
no 2. klases līdz 9. klasei  
Papildu brīvdienas 1. klases skolēniem mācību gada otrajā semestrī 

Atbalsta programmas nosacījumi vispārējās izglītības iestādei

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības atbalstu to augļu un dārzeņu produktu piegādēm, kuri paredzēti skolēnu patēriņam vispārējās izglītības iestādēs, apņemos:

1) atbalstam pieteiktos produktus vai to asorti izmantot patēriņam vienīgi vispārējās izglītības iestādes 1.–9. klases skolēniem;

2) nodrošināt produktu vai to asorti izdalīšanu un to, ka skolēni atbalsta programmas darbības laikā saņem augļu vai dārzeņu, vai to asorti porcijas katru mācību nedēļu, bet tās neietilpst pusdienu ēdienkartē;

3) atbalsta programmas darbības laikā nodrošināt mācību stundas, lekcijas, praktiskās nodarbības vai citas sesijas par augļu un dārzeņu lietošanu uzturā, kā arī attiecīgajā mācību gadā vismaz vienu papildu pasākumu;

4) veikt uzskaiti par skolēniem izlietoto produktu (augļu, dārzeņu vai to asorti) daudzumu atbilstoši skolēnu apmeklējumam vispārējās izglītības iestādē;

5) atļaut Lauku atbalsta dienestam un Eiropas Savienības audita pārstāvjiem veikt pārbaudes uz vietas saistībā ar atbalsta programmu;

6) ar atbalsta produktu piegādēm saistīto dokumentāciju vai to atvasinājumus uzglabāt piecus gadus pēc atbalsta perioda beigām un uzrādīt pēc Lauku atbalsta dienesta pieprasījuma;

7) pie izglītības iestādes galvenās ieejas izvietot plakātu.


Datums* 
Vadītāja vai pilnvarotās personas
vārds, uzvārds**
 
Paraksts* 

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu.


4.pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519
Vispārējās izglītības iestādes iesniegums par skolēnu skaita izmaiņām
Lauku atbalsta dienestamAizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona
 Iesnieguma Nr. 
 Saņemšanas datums 

Informācija par vispārējās izglītības iestādi

Vispārējās izglītības iestādes nosaukums Reģistrācijas Nr. 
Adrese Tālruņa Nr. 
E-pasta adrese 
Kontaktpersonas vārds, uzvārds Tālruņa Nr. 
E-pasta adrese 

Informācija par skolēnu skaitu

Datums, no kura vispārējās izglītības iestādē mainījies skolēnu skaits 

Kopējais izglītojamo skaits, no tiem:

Izglītības iestādi apmeklē regulāri

Atrodas ilgstošā prombūtnē

1. klasē  
2.–9. klasē  

Datums* 
Vadītāja vai tā pilnvarotās personas** vārds, uzvārds 
Paraksts* 

Piezīmes.
1. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. ** Iesniegumam pievieno pilnvaras oriģinālu.

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis

5. pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519

(Pielikums MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

Pārskats par izlietotajiem produktiem un organizētajiem izglītošanas pasākumiem

_______________________________________________________________
(gads, mēnesis)

Vispārējās izglītības iestādes nosaukums

 

Adrese

 

I. Pārskats par izlietotajiem produktiem

Atbalsta produktu porciju atlikums mēneša sākumā, gab.

Āboli

Bumbieri

Kāposti

Burkāni

Kolrābji

Ķirbji

Kāļi

Augļu/ dārzeņu asorti

        

Datums

Kopējais vispārējās izglītības iestādei piegādāto porciju skaits

Āboli

Bumbieri

Kāposti

Burkāni

Kolrābji

Ķirbji

Kāļi

Augļu/dārzeņu asorti

          
          

KOPĀ

         

Atbalsta produktu porciju atlikums mēneša beigās, gab.

Āboli

Bumbieri

Kāposti

Burkāni

Kolrābji

Ķirbji

Kāļi

Augļu/dārzeņu asorti

        

II. Izglītošanas pasākumi saskaņā ar noteikumu 19. punktu

Nr.
p.k.

Izglītošanas pasākuma nosaukums un īss tā apraksts

Pasākuma mērķauditorija
(skolēnu skaits un klase)

  

  

  

  

 Datums*  
 Dokumenta sagatavotāja vārds, uzvārds  
 Paraksts*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


6. pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519

(Pielikums MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

Iesniegums atbalsta saņemšanai

A daļa

Lauku atbalsta dienestamAizpilda Lauku atbalsta dienesta amatpersona
Republikas laukums 2Iesnieguma Nr. 
Rīga, LV-1981Saņemšanas datums 

Informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta
nosaukums
  
Vienotais
reģistrācijas Nr.
 LAD klienta Nr. 
Adrese  
Kontaktpersonas
vārds, uzvārds
 Kontaktpersonas
tālruņa Nr.
 
Kontaktpersonas
e-pasta adrese
   
Lūdzu izmaksāt man atbalstu par __________________ (mēnesis) izlietoto augļu, dārzeņu vai to asorti porcijām

Produkta veids

Iesaiņoti*

Neiesaiņoti**

Izlietoto porciju skaits

Atbalsta likme par vienu porciju, EUR

Atbalsts, EUR (bez PVN)

Āboli     
Bioloģiskie āboli     
Bumbieri     
Bioloģiskie Bumbieri     
Kāposti     
Bioloģiskie Kāposti     
burkāni     
Bioloģiskie burkāni     
Kolrābji     
Bioloģiskie Kolrābji     
kāļi     
Bioloģiskie kāļi     
ĶIRBJI     
Bioloģiskie ĶIRBJI     
Dārzeņu/AUGĻU Asorti     
bioloģisko Dārzeņu/AUGĻU Asorti     

KOPĀ

     
Lūdzu papildus izmaksāt (vajadzīgo atzīmēt ar X):
• saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem kopējai izmaksājamai atbalsta summai aprēķinātu pievienotās vērtības nodokli* 
• piemaksu par produktu piegādi skolām, kurās nav vairāk par 150 izglītojamiem un kuras atrodas ārpus pilsētām, kas ir noteiktas saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu (Daugavpils, Jēkabpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Rīga, Valmiera, Ventspils)* 
Apliecinu, ka par produktu izdalīšanu skolēniem izglītības iestādēs pieprasītā atbalsta summa veido ne vairāk kā 5 % fasētiem un ne vairāk kā 20 % nefasētiem produktiem
 Datums**  
 Vārds, uzvārds  
 Amats  
 Paraksts**  

Svarīgi. Šā pieprasījuma neatņemamas sastāvdaļas ir:

• A daļa – informācija par atbalsta pretendentu un atbalsta piešķiršanu;

• B daļa, kurā norādītas visas apgādājamās vispārējās izglītības iestādes, to adrese un piegādātais programmā noteikto produktu daudzums.

Dati par atbalsta saņēmējiem tiek publiskoti saskaņā ar nosacījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, Komisijas Īstenošanas regulā Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011.

Šā iesnieguma B daļā sniegtā informācija tiek izmantota statistikas ieguvei un publicēšanai par atbalsta programmas darbības rādītājiem.

Saglabājiet aizpildītā iesnieguma kopiju!

Piezīmes.
1. * Vajadzīgo atzīmēt ar X.
2. ** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

B daļa

Informācija par skolēniem izlietoto augļu, dārzeņu vai to asorti daudzumu

_______________________________________________________________
(gads, mēnesis)

Vispārējās izglītības iestādes nosaukums

Adrese

Reģistrēto skolēnu skaits 1.–9. klasē

Produktu izdalīšanas dienu skaits mēnesī

Izdalīšanai izmantoti bioloģiski produkti (vajadzīgo atzīmēt ar X)

Skolēniem izlietoto augļu, dārzeņu vai to asorti porciju skaits

Atbalsta produktu atlikums (porciju skaits)

Informācija par 24. punkta piemērošanu (vajadzīgo atzīmēt ar X)

     

āboli

bumbieri

kāposti

burkāni

kolrābji

kāļi

ķirbji

augļu/ dārzeņu asorti

mēneša sākumā

mēneša beigās

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

Ie-
sai-
ņoti

Ne-
ie-
sai-
ņoti

ne vairāk kā 5 %

ne vairāk kā 20 %

KOPĀ

                        

 Datums*  
 Vārds, uzvārds  
 Paraksts*  

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.


7. pielikums

Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519

(Pielikums MK 11.10.2016. noteikumu Nr. 675 redakcijā)

Atbalsta iesniegums

A daļa

Lauku atbalsta dienestamAizpilda Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2Iesnieguma Nr. 
Rīga, LV-1981Saņemšanas datums 

Informācija par atbalsta pretendentu

Atbalsta pretendenta
nosaukums
  
Vienotais
reģistrācijas Nr.
 LAD klienta Nr. 
Adrese  
Kontaktpersonas
vārds, uzvārds
 Kontaktpersonas
tālruņa Nr.
 
Kontaktpersonas
e-pasta adrese
   
Lūdzu izmaksāt man atbalstu par turpmāk minētajiem reklāmas pasākumiem vai izveidotajiem izglītošanas pasākumu rīkiem

Īstenotie pasākumi un darbības

Nr.
p.k.

Pasākums/darbība

Izmaksas, EUR
(bez PVN)

PVN, EUR

Atbalsts, EUR
(bez PVN)

     
     
     
     

KOPĀ:

   
Lūdzu papildus izmaksāt pievienotās vērtības nodokli (atzīmēt ar X): 
 Datums**  
 Vārds, uzvārds  
 Amats  
 Paraksts**  

Dati par atbalsta saņēmējiem tiek publiskoti saskaņā ar nosacījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību, Komisijas Īstenošanas regulā Nr. 908/2014, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 piemēro attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām struktūrām, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, noteikumiem par pārbaudēm, nodrošinājumu un pārredzamību, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011.

Šajā iesniegumā sniegtā informācija tiek izmantota statistikas ieguvei un publicēšanai par atbalsta programmas darbības rādītājiem.

Saglabājiet aizpildītā iesnieguma kopiju!

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

8. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 8. septembra
noteikumiem Nr. 519
Atbalsta programmas izvērtējums

A daļa. Aptaujas objekts – vispārējās izglītības iestāde

1. Pirms atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

1.1. vispārējās izglītības iestādes nosaukums un adrese;

1.2. skolēnu skaits un vecums;

1.3. vispārējās izglītības iestādes vadības un skolotāju informētība par augļu un dārzeņu patēriņu veicinošiem pasākumiem (iesaistīšanās, attieksme).

2. Pēc atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

2.1. atbildīgā persona (amats) par atbalsta programmas norisi skolā;

2.2. produktu piegādes biežums;

2.3. produktu izdales laiks (rīts, pusdienlaiks vai pēcpusdiena);

2.4. produktu patēriņa vieta (klase, skolas ēdnīca, cita);

2.5. produktu izcelsme;

2.6. atbalsta programmas laikā patērētais produktu daudzums, augļu un dārzeņu sugas;

2.7. vispārējās izglītības iestādes vadības un skolotāju informētība par augļu un dārzeņu patēriņu veicinošiem pasākumiem (iesaistīšanās, attieksme);

2.8. pasākumi saistībā ar augļu un dārzeņu patēriņa palielināšanu.

B daļa. Aptaujas objekts – skolēnu vecāki

3. Pirms atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

3.1. sociālekonomiskie dati (ģimenes ienākumu līmenis – zems, vidējs vai augsts);

3.2. skolēnu pusdienas (ēd skolas ēdnīcā, mājās vai līdzpaņemtās pusdienas);

3.3. skolēnu augļu un dārzeņu patēriņš, biežums un to veids (svaigi, vārīti vai cepti, sula);

3.4. vecāku zināšanas par to, cik bieži jāēd augļi un dārzeņi;

3.5. ģimenes nodrošinājums ar augļiem un dārzeņiem (pirkti, pašu audzēti, cits variants). Ja ģimene augļus un dārzeņus pērk, norāda – cik bieži.

4. Pēc atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

4.1. sociālekonomiskie dati (ģimenes ienākumu līmenis – zems, vidējs vai augsts);

4.2. skolēnu pusdienas (ēd skolas ēdnīcā, mājās vai līdzpaņemtās pusdienas);

4.3. skolēnu augļu un dārzeņu patēriņš, biežums un to veids (svaigi, vārīti vai cepti, sula);

4.4. vecāku zināšanas par to, cik bieži jāēd augļi un dārzeņi;

4.5. ģimenes nodrošinājums ar augļiem un dārzeņiem (pirkti, pašu audzēti, cits variants). Ja ģimene augļus un dārzeņus pērk, norāda – cik bieži.

C daļa. Aptaujas objekts – skolēns

5. Pirms atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

5.1. sociālekonomiskie dati (ģimenes ienākumu līmenis – zems, vidējs vai augsts);

5.2. sabiedrības veselības indikatori;

5.3. dārzeņi un augļi (suga, svaigi, vārīti vai cepti, sula), kam skolēns dod priekšroku;

5.4. augļu un dārzeņu patēriņa biežums;

5.5. augļu un dārzeņu ēšanas iemesli (veselības apsvērumi, sociālie faktori, ģimenes paradumi);

5.6. augļu un dārzeņu ēšanas laiks un vieta;

5.7. skolēna viedoklis par veselīgu dzīvesveidu.

6. Pēc atbalsta programmas īstenošanas iegūstamā informācija:

6.1. sociālekonomiskie dati (ģimenes ienākumu līmenis – zems, vidējs vai augsts);

6.2. sabiedrības veselības indikatori;

6.3. dārzeņi un augļi (suga, svaigi, vārīti vai cepti, sula), kam skolēns dod priekšroku;

6.4. augļu un dārzeņu patēriņa biežums;

6.5. augļu un dārzeņu ēšanas iemesli (veselības apsvērumi, sociālie faktori, ģimenes paradumi);

6.6. augļu un dārzeņu ēšanas laiks un vieta;

6.7. skolēna viedoklis par veselīgu dzīvesveidu.

Zemkopības ministra vietā –
labklājības ministrs Uldis Augulis
21.10.2016