Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.383

Rīgā 2015.gada 15.jūlijā (prot. Nr.34 11.§)

Par valsts nekustamā īpašuma "Sakņu pagrabs" Višķu pagastā, Daugavpils novadā, nodošanu bez atlīdzības Daugavpils novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Daugavpils novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "Sakņu pagrabs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4498 005 0451) - zemes vienību 1,4000 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4498 005 0451) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 4498 005 0451 001 un 4498 005 0451 002) - Višķu pagastā, Daugavpils novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai nodrošinātu likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2., 6., 9. un 10. punktā minēto funkciju īstenošanu - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšanai, palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā, saimnieciskās darbības veicināšanai Daugavpils novada teritorijā un rūpēm par bezdarba samazināšanu.

2. Daugavpils novada pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Daugavpils novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile