Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 02.09.2021. - ... / Spēkā esošā
Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.4

Liepājā 2015.gada 22.janvārī (prot. Nr.1, 12.§)
Par mājokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības

(Saistošo noteikumu nosaukums grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā
" 25.2panta piekto daļu
I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka mājokļa pabalsta aprēķināšanas un izmaksas kārtību, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto izdevumu segšanas normatīvus pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

2. Mājokļa pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības un par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS BĀRIŅTIESA", piešķir un izmaksā Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde "LIEPĀJAS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLAIS DIENESTS" (turpmāk – Sociālais dienests).

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

II. MĀJOKĻA PABALSTA PIEPRASĪŠANAS UN PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

3. Mājokļa pabalsta saņemšanai pilngadību sasniegušais bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, (turpmāk – pabalsta pieprasītājs) Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

3.1. iesniegumu;

3.2. mājokļa īres vai citu mājokļa lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma grozīšanas gadījumā vai izbeigšanas gadījumā pieprasītājs iesniedz līguma grozījumus vai jaunu īres līgumu;

3.3. līdz katra mēneša 20. datumam izdevumu ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu apliecinošu dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

4. Mājokļa pabalstu nepiešķir, ja pabalsta pieprasītājs dzīvojamā telpā, par kuru pieprasīts mājokļa pabalsts, nedzīvo.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

5. Ja pabalsta pieprasītājam nav tiesību saņemt mājokļa pabalstu, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt mājokļa pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

6. (Svītrots ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

III. MĀJOKĻA PABALSTA APRĒĶINĀŠANAS UN IZMAKSAS KĀRTĪBA

(Nodaļas nosaukums grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

7. Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, pamatojoties uz noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajiem dokumentiem, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteiktās ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu pozīciju minimālās normas.

(Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

8. (Svītrots ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

9. Mājokļa pabalstu, izņemot pabalsta daļu kurināmā iegādei, katru mēnesi izmaksā dzīvojamās telpas īpašniekam vai dzīvojamās telpas pārvaldniekam un/ vai pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, sniedzējam.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

10. Mājokļa pabalsta daļu kurināmā iegādei izmaksā pabalsta pieprasītājam apkures sezonā (no novembra līdz aprīlim) katru mēnesi vai vienu reizi kalendārā gadā pēc pabalsta pieprasītāja izvēles.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

11. Ja pabalsta pieprasītājam objektīvu iemeslu dēļ noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus Sociālajā dienestā nav iespējams iesniegt, viņam par to savlaicīgi ir jāpaziņo Sociālajam dienestam. Šādā gadījumā Sociālais dienests mājokļa pabalstu izmaksā uz iepriekš iesniegto dokumentu pamata.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

12. Ja pabalsta pieprasītājs noteikumu 3.3.apakšpunktā minētos dokumentus Sociālajā dienestā nav iesniedzis, neinformējot par objektīviem iemesliem, mājokļa pabalstu par attiecīgo mēnesi neizmaksā.

(Grozīts ar Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 19.08.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 12)

IV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS

13. Noteikumi publicējami un stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs U.Sesks
02.09.2021