Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 24.05.2022. - ... / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.22

Jūrmalā 2014.gada 7.augustā (prot. Nr.12, 6.p.)
Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas, nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
2.panta 8.1daļu un Pārejas noteikumu 63.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība realizē likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 2.panta 8.1 daļā deleģētās tiesības attiecībā uz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai piederošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām (to daļām) un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi zem šīm mājām.

(Grozīts ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības domes 05.05.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. 21)

2. Nekustamā īpašuma nodokli par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu), kas ierakstīta zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, un pašvaldībai piederošo vai piekritīgo zemi, uz kuras šī māja atrodas, maksā pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (tās daļu) īrnieki un nomnieki, kuriem īres un nomas līgumi slēgti ar pašvaldību, vai personas, kuras īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju (tās daļu) ieguvušas līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, vai dzīvokļu īpašumu tiesiskie valdītāji (līdz nekustamā īpašuma reģistrēšanai zemesgrāmatā).

3. Nekustamā īpašuma nodokli par pašvaldībai piederošo vai piekritīgo nekustamo īpašumu maksā persona, kurai ar pašvaldības institūcijas lēmumu nekustamais īpašums nodots valdījumā. Ja pašvaldībai piederošais vai piekritīgais nekustamais īpašums nav nodots valdījumā, bet uz likuma vai cita pamata atrodas citas personas lietošanā (faktiskā lietošanā), nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ir attiecīgā nekustamā īpašuma lietotājs (faktiskais lietotājs).

4. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 46.pantā noteiktajā kārtībā un ir piemērojami no 2014. taksācijas gada.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
24.05.2022