Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.292

Rīgā 2014.gada 9.jūnijā (prot. Nr.32 13.§)
Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013.gada programmas aktivitāšu īstenošanu
Izdoti saskaņā ar Vispārīgās programmas
"Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros
izveidoto fondu vadības likuma 14.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk – fonds) 2013. gada programmas projektu konkursu organizēšanas kārtību šādās aktivitātēs:

1.1.1. 1."a" aktivitātē "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" (turpmāk – 1."a" aktivitāte);

1.1.2. 1."b" aktivitātē "Nacionālais integrācijas centrs un informatīvi pasākumi Latvijas sabiedrībai" (turpmāk – 1."b" aktivitāte);

1.1.3. 2. aktivitātē "Izveidot un ieviest sistēmas, kas paredzētas informācijas par dažādu trešo valstu pilsoņu kategoriju vajadzībām savākšanai un analīzei" (turpmāk – 2. aktivitāte);

1.1.4. 3. aktivitātē "Izstrādāt un ieviest starpkultūru mācību sistēmu, palielinot iespējas un daudzveidības apziņu, valsts, privāto institūciju un sociālo partneru personāla apmācība, kuri nodrošina pakalpojumus, tostarp izglītības iestādes" (turpmāk – 3. aktivitāte);

1.1.5. 4. aktivitātē "Pieredzes, labās prakses un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm integrācijas jomā" (turpmāk – 4. aktivitāte);

1.2. prasības fonda projekta iesnieguma iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.3. fonda projektu iesniegumu (turpmāk – projekta iesniegums) sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, projektu iesniegumu atlases kārtību un vērtēšanas kritērijus;

1.4. granta līguma slēgšanas kārtību;

1.5. tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtību.

2. Finansējuma saņēmējs maksājumus fonda projektu ietvaros par izdevumiem, kas radušies līdz 2015. gada 30. jūnijam, var veikt laikposmā no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai izdots atzinums par nosacījumu izpildi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, līdz granta līgumā noteiktajam projekta gala pārskata iesniegšanas termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. jūlijam. Finansējuma saņēmējs maksājumus 1."b" aktivitātes ietvaros par izdevumiem, kas radušies līdz 2015. gada 30. jūnijam, var veikt laikposmā no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas līdz granta līgumā paredzētajam projekta gala pārskata iesniegšanas termiņam, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 31. jūlijam.

3. Ar fonda aktivitāšu īstenošanu saistītos Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 7. pantā noteiktos vadošās iestādes pienākumus un tiesības īsteno Kultūras ministrija (turpmāk – vadošā iestāde).

4. Ar fonda aktivitāšu īstenošanu saistītos Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 9. pantā noteiktos revīzijas iestādes pienākumus un tiesības īsteno Finanšu ministrija (turpmāk – revīzijas iestāde).

5. Ar fonda aktivitāšu īstenošanu saistītos Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 10. pantā noteiktos sertificēšanas iestādes pienākumus un tiesības īsteno Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – sertificēšanas iestāde).

6. Fonda galvenā mērķa grupa ir bezvalstnieki un tie, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi (turpmāk – trešo valstu pilsoņi) un kuri ir Latvijā ieradušies pēdējo piecu gadu laikā un likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.

7. Lai uzlabotu trešo valstu pilsoņu valsts valodas prasmes, par fonda mērķa grupu var uzskatīt arī tos trešo valstu pilsoņus, kas Latvijas Republikā likumīgi uzturas vairāk nekā piecus gadus.

8. Fonda mērķa grupā var iekļaut trešo valstu pilsoņus, kas uzsākuši tiesību iegūšanas procedūru ieceļošanai Latvijas Republikā, lai pirms ieceļošanas tiem nodrošinātu integrācijas pakalpojumus.

9. Fonda mērķa grupā nav iekļaujami trešo valstu pilsoņi, kuri iesnieguši patvēruma pieteikumu, par ko galīgais lēmums vēl nav pieņemts, kuriem ir bēgļa vai alternatīvais statuss vai kuri var pretendēt uz bēgļa vai alternatīvo statusu saskaņā ar Patvēruma likumu, kā arī sezonas darbu veicēji.

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Vispārīgās prasības projekta iesniedzējam:

10.1. tam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta (ja attiecināms);

10.2. tas nav sniedzis nepatiesu informāciju vadošajai iestādei saistībā ar fonda līdzfinansēto projektu īstenošanu;

10.3. tā interesēs fiziska persona nav izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, kas skāris Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, un tam nav piemēroti piespiedu ietekmēšanas līdzekļi (ja attiecināms);

10.4. tas nav saņēmis finansējumu vai neparedz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no vietējiem, reģionālajiem, valsts vai Eiropas Savienības līdzekļiem;

10.5. ja tas ir bijis finansējuma saņēmējs citā fonda gada programmā, tas ir ievērojis finansējuma saņemšanas nosacījumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kuri regulē plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai un Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības un kontroles kārtību (ja attiecināms);

10.6. tas vienas fonda aktivitātes ietvaros ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu;

10.7. ja tas ir bijis projekta iesniedzējs citā fonda gada programmā, tas līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir atmaksājis neatbilstoši veiktos izdevumus un neizlietoto projekta finansējumu pēc vadošās iestādes pieprasījuma;

10.8. tas neatrodas tiesvedības procesā ar prasību pret vadošo iestādi par citu fonda gada programmu ietvaros iesniegto projekta iesniegumu, tā vērtēšanu un citiem prasījumiem fonda gada programmu sakarā.

11. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta vadību, īstenošanu un projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu.

12. Īstenojot atklātu projektu iesniegumu atlasi, projekta iesniegumā var paredzēt projekta īstenošanu sadarbībā ar partneriem, ar kuriem projekta iesniedzējs noslēdzis partnerības līgumus par projekta aktivitāšu īstenošanu un kuriem tiks piešķirts finansējums aktivitāšu īstenošanai. Uz sadarbības partneri attiecas šo noteikumu 10. punktā minētās prasības.

13. Īstenojot projektu, kas iesniegts ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros, projekta īstenošanā nav atļauts piesaistīt sadarbības partnerus.

III. Projektu iesniegumu atlases organizēšanas kārtība

14. Vadošā iestāde rīko ierobežotu vai atklātu projektu iesniegumu atlasi, ņemot vērā šo noteikumu VII, VIII, IX, X un XI nodaļā minētās prasības.

15. Projektu iesniegumu atlasi vadošā iestāde var rīkot katrai aktivitātei atsevišķi, vienlaikus vairākām aktivitātēm vai vienlaikus visām aktivitātēm vienā vai vairākās kārtās.

16. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā netiek apgūts viss attiecīgajā kārtā pieejamais finansējums vai tiek piešķirts papildu finansējums, vadošā iestāde organizē papildu atlases kārtas par pieejamo finansējumu. Papildu kārtu organizē, ja aktivitāšu īstenošanai atvēlētais laiks nav mazāks par trijiem mēnešiem.

17. Projektu iesniegumu atlasē ir šādi posmi:

17.1. vadošā iestāde izsludina:

17.1.1. atklātu projektu iesniegumu atlasi, ievietojot sludinājumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un publicējot informāciju Kultūras ministrijas mājaslapā;

17.1.2. ierobežotu projektu iesniegumu atlasi, nosūtot uzaicinājumu konkrētai atvasinātai publisko tiesību juridiskajai personai (publiskam nodibinājumam) sabiedrības integrācijas politikas ieviešanas jomā;

17.2. projekta iesniedzējs sagatavo un iesniedz projekta iesniegumu, kas sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas un papildus pievienojamiem dokumentiem;

17.3. vadošā iestāde nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu un pieņem lēmumu par projektu iesniegumu apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

17.4. ja projekta iesniegums apstiprināts ar nosacījumu, vadošā iestāde nodrošina to nosacījumu izpildes izvērtējumu, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

17.5. vadošā iestāde noslēdz granta līgumu ar apstiprinātā projekta iesnieguma iesniedzēju.

18. Sludinājumā par atklātas projektu iesniegumu atlases izsludināšanu vai uzaicinājumā, ja paredzēta ierobežota projektu iesniegumu atlase, vadošā iestāde iekļauj šādu informāciju:

18.1. fonda aktivitātes nosaukums un mērķis;

18.2. fonda aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums;

18.3. projekta iesnieguma iesniegšanas kārtība un termiņš;

18.4. norāde par vadošās iestādes mājaslapu internetā, kurā pieejamas ziņas par projektu iesniegumu sagatavošanai izmantojamiem materiāliem, projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, Eiropas Savienības un valsts finansējuma piešķiršanas kārtību un jautājumu uzdošanas kārtību.

IV. Projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība

19. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu iesniedz vadošajā iestādē šo noteikumu 18. punktā minētajā sludinājumā vai uzaicinājumā norādītajā termiņā.

20. Projekta iesniegums sastāv no aizpildītas projekta iesnieguma veidlapas (1. pielikums) un šādiem papildus pievienojamiem dokumentiem:

20.1. projekta budžeta veidlapa (2. pielikums);

20.2. detalizēts rakstisks pamatojums, ja projekta apakšlīgumu summa pārsniedz 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām (ja attiecināms);

20.3. projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto projekta iesniedzēja personu dzīvesgaitas apraksti (CV) (ja attiecināms);

20.4. projekta sadarbības partneru apliecinājums par piekrišanu piedalīties projekta īstenošanā (3. pielikums);

20.5. projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto projekta sadarbības partnera personu dzīvesgaitas apraksti (CV) (ja attiecināms);

20.6. kredītiestādes izziņa par projekta iesniedzēja un sadarbības partnera kontu atlikumiem vai par kredīta piešķiršanu, ja projektā paredzēts izmantot papildu finanšu līdzekļus, kas nav fonda vai valsts budžeta finansējums, un projekta īstenošanai tiks piesaistīts projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera finansējums. Minētās izziņas iesniedz par summu, kas nav mazāka par projektā plānoto papildu finanšu līdzekļu kopsummu. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā kredītiestādes izziņa nedrīkst būt vecāka par 30 dienām;

20.7. pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms);

20.8. mācību programmas saturs un programmas mācību plāns (1."a" un 3. aktivitātē) (ja attiecināms);

20.9. detalizēts rakstisks pamatojums virsstundu darba nepieciešamībai (ja attiecināms);

20.10. projekta iesnieguma pavadvēstule, kurā norādīts projekta iesniedzēja nosaukums, gada programma, aktivitātes numurs un nosaukums, kā arī projekta nosaukums.

21. Projekta iesniegumu sagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

22. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu vadošajā iestādē var iesniegt:

22.1. papīra formā, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē;

22.2. elektroniska dokumenta formā.

23. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā, to iesniedz vienā eksemplārā, pievienojot elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā ar attiecīgām norādēm uz datu nesēja. Projekta iesnieguma eksemplāru papīra formā iesniedz caurauklotu, ar sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu galus pielīmē, apzīmogo ar projekta iesniedzēja zīmogu un uz uzlīmes norāda informāciju par dokumenta lapu skaitu, apliecinājumu par dokumenta satura pareizību, dokumenta autora nosaukumu, parakstu, datumu un dokumenta izstrādāšanas vietu. Projekta iesniedzēja pilnvarojumu (ja attiecināms) un pavadvēstuli iesniedz atsevišķi un necaurauklotu.

24. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to izstrādā DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datņu formātā, paraksta ar drošu elektronisko parakstu, apstiprina ar laika zīmogu un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

25. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē, to ievieto slēgtā aploksnē, uz kuras norādīta šāda informācija:

25.1. norāde "Ierobežotas pieejamības informācija";

25.2. vadošās iestādes nosaukums un adrese;

25.3. projekta iesniedzēja nosaukums un adrese;

25.4. norāde "Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda projekta iesniegums";

25.5. attiecīgā gada programma, aktivitātes numurs un nosaukums;

25.6. projekta iesnieguma nosaukums.

26. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz vadošās iestādes elektroniskā pasta adresi, elektroniskā pasta paziņojuma sadaļā "Tēma" norāda šo noteikumu 25.1., 25.4., 25.5. un 25.6. apakšpunktā minēto informāciju.

27. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par projekta iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad projekta iesniegums ir nodots pastā. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda faktu, ka sūtījums nodots pastā līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Ja projekta iesniegums ir iesniegts personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad vadošās iestādes pārstāvis uz projekta iesnieguma ir izdarījis atzīmi par tā saņemšanu.

28. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, apstiprina ar laika zīmogu un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad projekta iesniegums nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda faktu, ka projekta iesniegums nosūtīts līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

29. Vadošā iestāde, saņemot projekta iesniegumu, reģistrē to dokumentu lietvedības sistēmā. Ja projekta iesniegums saņemts papīra formā, vadošā iestāde uz aploksnes vai kastes norāda projekta iesnieguma saņemšanas datumu, laiku un reģistrācijas numuru.

V. Projektu iesniegumu vērtēšanas kārtība

30. Projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina vadošās iestādes izveidota projektu iesniegumu vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties sertificēšanas iestādes pārstāvji.

31. Ja izsludināta atklāta projektu iesniegumu atlase, komisija uzsāk projektu iesniegumu vērtēšanu pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām. Maksimālais lēmuma pieņemšanas termiņš par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu ir divi mēneši no projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

32. Ja izsludināta ierobežota projektu iesniegumu atlase, komisija drīkst uzsākt projektu iesniegumu vērtēšanu pirms uzaicinājumā norādītā projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, ja projekta iesniedzējs, kam nosūtīts uzaicinājums, jau iesniedzis projekta iesniegumu.

33. Projektu iesniegumu atvēršanas sanāksmē komisija konstatē, kuri projektu iesniegumi ir iesniegti sludinājumā vai uzaicinājumā noteiktajā termiņā:

33.1. projektu iesniegumiem, kas iesniegti sludinājumā vai uzaicinājumā noteiktajā termiņā, piešķir projekta identifikācijas numuru, un vadošā iestāde par to rakstiski informē projekta iesniedzēju;

33.2. projektu iesniegumus, kas iesniegti pēc sludinājumā vai uzaicinājumā noteiktā termiņa, neatver un neizskata, vadošā iestāde tos nosūta atpakaļ projekta iesniedzējiem, norādot neizskatīšanas iemeslu.

34. Komisija projektu iesniegumus vērtē saskaņā ar šajos noteikumos noteiktajiem administratīvajiem un konkrētajai aktivitātei noteiktajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem. Atklātas projektu iesniegumu atlases ietvaros iesniegtos projektu iesniegumus atbilstoši šajos noteikumos minētajiem specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē fonda vadības komiteja.

35. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav iesniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam kritērijam, vai attiecīgajā kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

36. Vispirms komisija vērtē projektu iesniegumus saskaņā ar neprecizējamiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (4. pielikums). Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šiem kritērijiem, komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka vadošajai iestādei to noraidīt.

37. Ja projekta iesniegums atbilst visiem neprecizējamiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, komisija vērtē projekta iesniegumu saskaņā ar kvalitātes vērtēšanas kritērijiem (5., 6., 7., 8. vai 9. pielikums), specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (10. pielikums) un precizējamiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem (4. pielikums).

38. Kopējo vērtējumu saskaņā ar kvalitātes vērtēšanas kritērijiem iegūst, summējot komisijas locekļu piešķirto punktu skaitu un dalot to ar komisijas locekļu skaitu, kuri vērtējuši projekta iesniegumu. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam neprecizējamam kvalitātes vērtēšanas kritērijam vai nav ieguvis minimālo punktu skaitu saskaņā ar konkrēto kvalitātes vērtēšanas kritēriju, komisija pārtrauc projekta iesnieguma vērtēšanu un iesaka vadošajai iestādei to noraidīt.

39. Ierobežotā projektu iesniegumu atlasē:

39.1. komisija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu un virza vērtēšanai pēc precizējamiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, ja:

39.1.1. projekta iesniegums atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem ieguvis vismaz 55 % no maksimāli iespējamā punktu skaita;

39.1.2. projekta iesniegums ieguvis minimāli nepieciešamo punktu skaitu saskaņā ar konkrēto kvalitātes vērtēšanas kritēriju;

39.1.3. komisija noteikusi, ka nepieciešami precizējumi kādā kvalitātes vērtēšanas kritērijā, kurš saskaņā ar šiem noteikumiem noteikts kā precizējams, ja konkrētajā kvalitātes vērtēšanas kritērijā ir piešķirts vismaz minimāli nepieciešamais punktu skaits;

39.1.4. aktivitātes ietvaros ir pietiekams finansējums attiecīgā projekta iesnieguma īstenošanai;

39.2. tos projektu iesniegumus, kuri neatbilst šo noteikumu 39.1. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, komisija atzīst par neatbilstošiem, tālāk nevērtē un iesaka vadošajai iestādei tos noraidīt;

39.3. komisija vērtē projekta iesniegumus atbilstoši precizējamiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un virza tos:

39.3.1. apstiprināšanai;

39.3.2. apstiprināšanai ar nosacījumu:

39.3.2.1. ja ir nepieciešami precizējumi tādā kritērijā, kurš saskaņā ar šiem noteikumiem ir noteikts kā precizējams;

39.3.2.2. ja nepieciešams precizēt projekta iesnieguma sadaļas atbilstoši šo noteikumu 41.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, kas izvirzāmi lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

39.4. komisijas sekretariāts sagatavo un iesniedz vadošajā iestādē vērtēšanas ziņojumu, kurā iekļauj informāciju par saņemtajiem projektu iesniegumiem, to vērtēšanas gaitu, kā arī apstiprināšanai, apstiprināšanai ar nosacījumu un noraidīšanai ieteiktajiem projektu iesniegumiem un to noraidījuma iemesliem.

40. Atklātā projektu iesniegumu atlasē:

40.1. komisija projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu un virza vērtēšanai fonda vadības komitejā pēc specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, ja tas ieguvis minimāli nepieciešamo punktu skaitu saskaņā ar konkrēto kvalitātes vērtēšanas kritēriju;

40.2. komisija iesniedz projektu iesniegumus fonda vadības komitejā izvērtēšanai saskaņā ar specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem (10. pielikums);

40.3. par projektu iesniegumiem, kas virzāmi noraidīšanai, jo nav ieguvuši nepieciešamo punktu skaitu saskaņā ar kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, komisija sagatavo apkopojošu informāciju fonda vadības komitejai;

40.4. katru projekta iesniegumu atbilstoši specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem vērtē vismaz divi fonda vadības komitejas locekļi;

40.5. kopējo vērtējumu saskaņā ar specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem iegūst, summējot fonda vadības komitejas locekļu piešķirto punktu skaitu un dalot to ar fonda vadības komitejas locekļu skaitu, kuri vērtējuši projekta iesniegumu;

40.6. fonda vadības komiteja sagatavo un iesniedz komisijai projektu iesniegumu vērtējumus atbilstoši specifiskajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem;

40.7. komisija pēc šo noteikumu 40.6. apakšpunktā minētās informācijas saņemšanas saskaita projekta iesnieguma vērtējumā iegūto punktu skaitu saskaņā ar kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un sakārto projektu iesniegumus prioritārā secībā atbilstoši iegūtajam punktu skaitam;

40.8. ja vairāki projektu iesniegumi saskaņā ar kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad, nosakot projektu iesniegumu secību, par prioritāru tiek uzskatīts tas projekta iesniegums, kas ieguvis lielāku punktu skaitu pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem;

40.9. ja vairāki projektu iesniegumi saskaņā ar kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem ieguvuši vienādu punktu skaitu un vienāds punktu skaits ir iegūts arī pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, par prioritāru tiek uzskatīts tas projekta iesniegums, kas saņēmis lielāku punktu skaitu:

40.9.1. 1."a" aktivitātes ietvaros šo noteikumu 5. pielikuma 2. un 16. punktā minētajā kvalitātes kritērijā;

40.9.2. 2. aktivitātes ietvaros šo noteikumu 7. pielikuma 2. un 16. punktā minētajā kvalitātes kritērijā;

40.10. projekta iesniegumu atzīst par atbilstošu un virza vērtēšanai pēc precizējamiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, ja īstenoti visi šie nosacījumi:

40.10.1. projekta iesniegums atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem ieguvis vismaz 55 % no maksimāli iespējamā punktu skaita;

40.10.2. projekta iesniegums ieguvis vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu saskaņā ar konkrēto specifisko vērtēšanas kritēriju;

40.10.3. pēc projektu iesniegumu sakārtošanas prioritārā secībā, ņemot vērā, ka apstiprināmi projektu iesniegumi, kas ieguvuši lielāko punktu skaitu, ir pietiekams finansējums projekta iesnieguma īstenošanai konkrētajā aktivitātē;

40.11. komisija vērtē projekta iesniegumu atbilstoši precizējamiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un virza to:

40.11.1. apstiprināšanai;

40.11.2. apstiprināšanai ar nosacījumu:

40.11.2.1. ja ir nepieciešami precizējumi atbilstoši precizējamiem administratīvajiem vai precizējamiem kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un konkrētajā kritērijā ir piešķirts vismaz minimāli nepieciešamais punktu skaits;

40.11.2.2. ja nepieciešams precizēt projekta iesnieguma sadaļas atbilstoši šo noteikumu 41.2. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, kas izvirzāmi lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu;

40.12. komisija, pamatojoties uz fonda vadības komitejas un komisijas vērtējumiem, iesniedz vadošajā iestādē vērtēšanas ziņojumu. Tajā iekļauj informāciju par saņemtajiem projektu iesniegumiem, vērtēšanas gaitu, kā arī apstiprināšanai, apstiprināšanai ar nosacījumu un noraidīšanai ieteiktajiem projektu iesniegumiem un to noraidījuma iemesliem.

41. Vadošā iestāde, pamatojoties uz komisijas iesniegto vērtēšanas ziņojumu, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma:

41.1. apstiprināšanu šo noteikumu 39.3.1. un 40.11.1. apakšpunktā minētajos gadījumos;

41.2. apstiprināšanu ar nosacījumu, ja nepieciešams:

41.2.1. precizēt projekta iesniegumu, lai nodrošinātu tā atbilstību šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, šo noteikumu 5., 6., 7., 8 vai 9. pielikumā minētajiem precizējamiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem un šo noteikumu 10. pielikumā minētajiem precizējamiem specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, ja konkrētajā kvalitātes un specifiskajā vērtēšanas kritērijā ir piešķirts vismaz minimāli nepieciešamais punktu skaits;

41.2.2. novērst pretrunas attiecībā uz informāciju dažādās projekta iesnieguma sadaļās;

41.2.3. precizēt projekta aktivitāšu un to pasākumu aprakstu, tajā skaitā svītrot neatbilstošās aktivitātes un to pasākumus, un precizēt projekta īstenošanas laika grafiku;

41.2.4. precizēt projekta mērķa grupas raksturojumu un mērķa grupas personu skaitu;

41.2.5. precizēt projekta rezultātu aprakstu, tajā skaitā precizēt skaitliskos rādītājus un informācijas avotus to pārbaudei;

41.2.6. sniegt papildu informāciju vai skaidrojumu, ja projekta iesniegumā norādītā informācija ir nepilnīga vai pretrunīga;

41.2.7. samaksāt nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādus;

41.3. noraidīšanu, ja:

41.3.1. projekta iesniegums neatbilst kaut vienam administratīvās vērtēšanas kritērijam, kas saskaņā ar šiem noteikumiem noteikts kā neprecizējams;

41.3.2. projekta iesniegums atklātā projektu iesniegumu atlasē atbilstoši kvalitātes un specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem, bet ierobežotā projektu iesniegumu atlasē – atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijiem nav ieguvis vismaz 55 % no maksimāli iespējamā punktu skaita;

41.3.3. projekta iesniegums nav ieguvis vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu saskaņā ar konkrēto kvalitātes vai specifisko vērtēšanas kritēriju (ja attiecināms);

41.3.4. projekta iesniegums neatbilst kaut vienam neprecizējamam kvalitātes vai neprecizējamam specifiskajam vērtēšanas kritērijam;

41.3.5. pēc projektu iesniegumu sakārtošanas prioritārā secībā, ņemot vērā, ka apstiprināmi projektu iesniegumi, kas ieguvuši lielāko punktu skaitu, nav pietiekama finansējuma projekta iesnieguma īstenošanai.

42. Vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc šo noteikumu 41. punktā minētā lēmuma pieņemšanas nosūta to projekta iesniedzējam.

43. Nosacījumu izpildi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, projekta iesniedzējs nodrošina vadošās iestādes lēmumā paredzētajā termiņā. Projekta iesniedzējs, izpildot vadošās iestādes lēmumā ietvertos nosacījumus, nav tiesīgs veikt projekta iesniegumā citas ar vadošo iestādi nesaskaņotas izmaiņas.

44. Komisija 10 darbdienu laikā pēc informācijas saņemšanas par nosacījumu izpildi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, izvērtē to atbilstību lēmumā ietvertajiem nosacījumiem.

45. Atklātā projektu iesniegumu atlasē vadošā iestāde piecu darbdienu laikā pēc tam, kad komisija izvērtējusi nosacījumu izpildi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, attiecīgo informāciju nosūta vadības komitejai, lai pārbaudītu, vai nosacījumi izpildīti saskaņā ar specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem.

46. Pēc nosacījumu izpildes izvērtēšanas vadošā iestāde sagatavo atzinumu. Ja nosacījumi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ir izpildīti, vadošā iestāde informē projekta iesnieguma iesniedzēju par granta līguma slēgšanu.

47. Ja nosacījumi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, nav izpildīti vai nav izpildīti lēmumā noteiktajā termiņā, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu un vadošā iestāde par to informē projekta iesniedzēju.

48. Ja tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas jebkurā projekta iesnieguma vērtēšanas stadijā, komisija aptur projekta iesnieguma tālāku vērtēšanu un iesaka vadošajai iestādei to noraidīt.

49. Ja projekta iesniegums tiek noraidīts ierobežotā projektu iesniegumu atlasē, vadošajai iestādei, izvērtējot finanšu pieejamību konkrētajai aktivitātei konkrētās gada programmas ietvaros, ir tiesības atkārtoti nosūtīt attiecīgajam projekta iesniedzējam uzaicinājumu piedalīties iesniegumu atlasē, izņemot gadījumu, ja tiek konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti sniedzis nepatiesas ziņas.

VI. Granta līguma slēgšana

50. Mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pēc atzinuma pieņemšanas par nosacījumu izpildi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, vadošā iestāde ar finansējuma saņēmēju noslēdz granta līgumu, kurā noteikti līgumslēdzēju pušu pienākumi un tiesības, kā arī fonda projekta īstenošanas kārtība un nosacījumi (tajā skaitā finansēšanas nosacījumi un maksāšanas kārtība).

51. Vadošā iestāde izbeidz projektu iesniegumu atlasi, neslēdzot granta līgumu, ja visi iesniegtie projektu iesniegumi ir noraidīti vai tam ir objektīvs pamatojums (nepārvarama vara, nav pieejami finanšu līdzekļi vai citi specifiski apstākļi, kas liedz īstenot fonda projektu).

52. Pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai pēc atzinuma pieņemšanas par nosacījumu izpildi, kas ietverti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, bet pirms granta līguma noslēgšanas finansējuma saņēmējs vai vadošā iestāde drīkst precizēt projekta iesniegumā iekļautu informāciju, kas zaudējusi aktualitāti, pēc būtības nemainot projekta iesniegumu.

53. Finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par projekta īstenošanu atbilstoši apstiprinātajam projekta iesniegumam un sniedz vadošajai iestādei pārskatu par īstenošanas progresu un finanšu izlietojumu saskaņā ar granta līgumu.

54. Ja finansējuma saņēmējs nesasniedz projekta uzraudzības rādītājus, bet sasniedz projekta mērķi, vadošā iestāde proporcionāli samazina finansējumu attiecīgajam projekta pasākumam, izņemot gadījumu, ja finansējuma saņēmējs sasniedzis vismaz 85 % no uzraudzības rādītāja un pierāda, ka ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai sasniegtu projekta uzraudzības rādītājus.

55. Finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai atver atsevišķu kontu Valsts kasē, no kura tiek veikti un kurā tiek saņemti visi ar projekta īstenošanu saistītie maksājumi.

56. Grozījumus projektā izdara atbilstoši granta līgumā noteiktajai kārtībai. Nedrīkst grozīt projekta mērķi un uzraudzības rādītājus, kā arī informāciju, kas ietekmē vērtēšanas kritērijus, kuri šajos noteikumos attiecībā uz konkrēto aktivitāti norādīti kā neprecizējami.

57. Ja projekta īstenošanas laikā nepieciešami grozījumi projektā, finansējuma saņēmējs iesniedz vadošajā iestādē priekšlikumus granta līguma grozījumiem un to pamatojumu. Vadošā iestāde izvērtē iesniegto priekšlikumu atbilstību šo noteikumu 56. punktā minētajām prasībām, kā arī grozījumu ietekmi uz projekta mērķa sasniegšanu un, ja tai nav iebildumu, sagatavo granta līguma grozījumus un nosūta tos parakstīšanai projekta finansējuma saņēmējam.

58. Finansējuma saņēmējs nodrošina mērķa grupai paredzētos informācijas un publicitātes pasākumus saskaņā ar granta līgumu.

59. Finansējuma saņēmējs nodrošina ar projekta īstenošanu saistītās informācijas un dokumentācijas uzglabāšanu līdz 2023. gada 31. decembrim.

VII. 1."a" aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

60. 1."a" aktivitātes mērķis ir organizēt trešo valstu pilsoņiem kvalitatīvas adaptācijas programmas un pasākumus (latviešu valodas kursus, kultūrorientācijas kursus, atbalsta pasākumus mazāk aizsargātām trešo valstu pilsoņu grupām), lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un līdzdalību sabiedrības dzīvē, kā arī nodrošināt uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.

61. 1."a" aktivitātē sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

61.1. latviešu valodas un integrācijas kursos apmācīti 500 trešo valstu pilsoņi, katra individuālā projekta ietvaros paredzot latviešu valodas apmācības vismaz vienā valodas apmācību līmenī vismaz 50 trešo valstu pilsoņiem;

61.2. latviešu valodas apguves atbalsta pasākumos vietējā un reģionālā līmenī iesaistīti un aktīvi darbojas trešo valstu pilsoņi, katra individuālā projekta ietvaros nodrošinot vismaz 50 trešo valstu pilsoņu līdzdalību, tādējādi uzlabojot valodas apmācību un integrācijas programmu kvalitāti un spēju sasniegt dažādas trešo valstu pilsoņu grupas;

61.3. īstenots vismaz viens pasākumu cikls ar vismaz 30 trešo valstu pilsoņiem par pilsonisko līdzdalību un interešu aizstāvību, kurā nodrošināta pilsoniskās sabiedrības pārstāvju un pašvaldību līdzdalība;

61.4. izveidots un darbojas vismaz viens brīvprātīgo atbalsta tīkls imigrantu valodas apmācību atbalstam un atbalstam integrācijai vietējā sabiedrībā ar vismaz 30 brīvprātīgajiem, kurā iesaistīti gan trešo valstu pilsoņi, gan Latvijas pilsoņi.

62. 1."a" aktivitātē projektu ietvaros atļauti šādi pasākumi:

62.1. latviešu valodas un integrācijas kursu īstenošana, lai sniegtu iespēju trešo valstu pilsoņiem apgūt latviešu valodu atbilstoši amatam vai profesijā nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim, kā arī iegūt zināšanas par Latvijas kultūru, tradīcijām, vēsturi, aktuālākajiem sociālajiem un ekonomikas jautājumiem, valsts pārvaldes sistēmas, pamattiesību u. c. jautājumiem;

62.2. pasākumi, kas uzlabo latviešu valodas apmācību un integrācijas programmu spēju sasniegt mazāk aizsargātās trešo valstu pilsoņu grupas (bērnus, sievietes, jauniešus, gados vecus cilvēkus, kā arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām), tajā skaitā ģimenes ar pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, kā arī trešo valstu pilsoņus, kas atstumti nabadzības vai reģionālās nošķirtības dēļ;

62.3. pasākumi, kas uzlabo latviešu valodas apmācības un integrācijas programmu kvalitāti un pieejamību vietējā un reģionālā mērogā (dažādas metodes valodas apguvei, pielāgotas apmācību programmas (piemēram, dažāda laika grupas), iesaistot vietējas nozīmes kopienu resursus – pašvaldību speciālistus, skolas, bibliotēkas, muzejus, kultūras centrus);

62.4. pasākumi, kas veicina trešo valstu pilsoņu un Latvijas pilsoņu aktīvu sadarbību un pilsonisko līdzdalību (piemēram, atbalsts trešo valstu pilsoņu interešu aizstāvības organizāciju veidošanai un dalībai nevalstiskajās organizācijās);

62.5. brīvprātīgo atbalsta tīkla izveide, izmantojot brīvprātīgo darbu kā pamatu trešo valstu pilsoņu un Latvijas pilsoņu sadarbībai.

63. 1."a" aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

64. 1."a" aktivitātē projektu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt valsts iestādes, pašvaldības, pašvaldību iestādes, atvasinātas publiskas personas, biedrības un nodibinājumi, starptautiskas organizācijas, kā arī valsts vai pašvaldību vai citu juridisko personu (izņemot komercsabiedrību) dibinātas augstskolas.

65. 1."a" aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 1 826 280,32 euro, ko veido fonda finansējums 1 369 710,24 euro jeb 75 % apmērā un valsts budžeta finansējums 456 570,08 euro jeb 25 % apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta iesnieguma finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

66. 1."a" aktivitātē pieejamais finansējums viena projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir ne mazāks kā 19 999,89 euro un ne lielāks kā 170 744,62 euro.

67. Projekta ietvaros var īstenot tikai tādus latviešu valodas un integrācijas kursus un programmas, kas izstrādāti pirms projekta iesnieguma iesniegšanas;

67.1. kursa vai programmas aktualizācijas izmaksas nedrīkst pārsniegt 20 % no to izstrādes izmaksām;

67.2. kurss vai programma uzskatāmi par aktualizētiem, ja izmaiņas to saturā pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 50 % no to apjoma. Kurss vai programma, kuru saturā veiktās izmaiņas nepārsniedz 10 % no to apjoma, uzskatāmi par neaktualizētiem. Kurss vai programma, kuru saturā veiktās izmaiņas pārsniedz 50 % no to apjoma, uzskatāmi par izstrādātiem no jauna.

68. Ja projekta iesnieguma ietvaros plānots īstenot tādus latviešu valodas un integrācijas kursus un programmas, kas izstrādāti iepriekš, projekta iesniedzējs šo noteikumu 20.10. apakšpunktā minētajā projekta pavadvēstulē norāda papildu informāciju par latviešu valodas un integrācijas kursa vai programmas izstrādes izmaksām, kā arī iekļauj programmas satura aprakstu, sniedzot informāciju par kursa izstrādes izmaksām un sadaļām, kas tiks aktualizētas.

69. 1."a" aktivitātes ietvaros latviešu valodas un integrācijas kursa vai programmas minimālais apjoms vienā latviešu valodas apmācību līmenī ir 120 akadēmiskās stundas.

70. 1."a" aktivitātes ietvaros izmantotais finansējums vienam projekta tiešās mērķa grupas dalībniekam nedrīkst pārsniegt 1138,30 euro.

71. Projektu iesniegumus 1."a" aktivitātē vērtē saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, 9. pielikumā minētajiem specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un 5. pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

VIII. 1."b" aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

72. 1."b" aktivitātes mērķis ir kvalitatīvu trešo valstu pilsoņu adaptācijas pasākumu izstrāde un organizēšana, lai nodrošinātu pilnvērtīgu piekļuvi pakalpojumiem un līdzdalību sabiedrības dzīvē, kā arī nodrošinātu uzņemošās sabiedrības spēju pieņemt citādo.

73. 1."b" aktivitātē sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

73.1. vismaz 500 trešo valstu pilsoņiem nodrošinātas konsultācijas un palīdzība sociālos, veselības, izglītības, juridiskajos, psiholoģiskos, nodarbinātības u. c. svarīgos jautājumos;

73.2. īstenoti vismaz trīs informatīvi pasākumi, izmantojot sociālos medijus un sadarbības tīklus, lai veicinātu savstarpējo sadarbību starp Latvijas sabiedrību un trešo valstu pilsoņiem, un uzturēta un aktualizēta viena interneta mājaslapa latviešu, krievu un angļu valodā;

73.3. īstenota vismaz viena konsultāciju un apmācību sesija katrā reģionā vismaz 100 valsts pārvaldes iestāžu (pašvaldību, sociālo pakalpojumu sniedzēju, izglītības iestāžu u. c.) un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem darbam ar trešo valstu pilsoņiem;

73.4. nodrošinātas vismaz divas latviešu valodas, kultūras, tradīciju, vēstures apmācības un aktivitātes, kopumā valstī nodrošinot zināšanu apguvi vismaz 300 trešo valstu pilsoņiem;

73.5. nodrošināta vienas bezmaksas informatīvā tālruņa līnijas darbība trešo valstu pilsoņiem par pamattiesību jautājumiem un diskriminējošu gadījumu reģistrēšanai;

73.6. īstenotas trīs informatīvas aktivitātes, lai sniegtu mediju pārstāvjiem informāciju par trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumiem un uzlabotu viņu zināšanas par mediju ietekmi uz sabiedrības integrāciju.

74. 1."b" aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

75. 1."b" aktivitātē projekta iesniedzējs var būt atvasināta publisko tiesību juridiska persona (publisks nodibinājums) sabiedrības integrācijas politikas ieviešanas jomā.

76. 1."b" aktivitātē projektu ietvaros atļauti šādi pasākumi:

76.1. dažādu speciālistu – juristu, psihologu, sociālo darbinieku – konsultācijas un palīdzības sniegšana trešo valstu pilsoņiem krīzes situācijās;

76.2. informatīvu pasākumu organizēšana, sekmējot integrāciju un iepazīstināšanu ar labās prakses piemēriem, lai uzlabotu sapratni starp trešo valstu pilsoņiem un Latvijas sabiedrību;

76.3. konsultāciju sniegšana un apmācību organizēšana reģionos valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem darbam ar trešo valstu pilsoņiem;

76.4. latviešu valodas, kultūras, tradīciju un vēstures kursu un aktivitāšu organizēšana trešo valstu pilsoņiem (tajā skaitā pieaugušajiem un bērniem);

76.5. bezmaksas informatīvā tālruņa līnijas darbības nodrošināšana trešo valstu pilsoņiem par pamattiesību jautājumiem, kā arī diskriminējošu gadījumu reģistrēšanai;

76.6. pasākumi, kas veicina plašsaziņas līdzekļu iesaisti trešo valstu pilsoņu integrācijas jautājumu risināšanā un tolerantas sabiedrības veidošanā.

77. 1."b" aktivitātes ietvaros latviešu valodas, kultūras, tradīciju un vēstures kursu minimālais apjoms vienai apmācības grupai ir 120 akadēmiskās stundas.

78. 1."b" aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 500 000 euro, ko veido fonda finansējums 375 000 euro jeb 75 % apmērā un valsts budžeta finansējums 125 000 euro jeb 25 % apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

79. 1."b" aktivitātē pieejamais finansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir ne mazāks kā 20 000 euro un ne lielāks kā 500 000 euro.

80. Projektu iesniegumus 1."b" aktivitātē vērtē saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un 6. pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

IX. 2. aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

81. 2. aktivitātes mērķis ir trešo valstu pilsoņu integrācijas iespēju novērtēšana un problēmu identificēšana, tajā skaitā nosakot atbilstību Eiropas Savienības tiesību normām un integrācijas politikas efektīvākai īstenošanai.

82. 2. aktivitātē sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

82.1. apzinātas dažādas trešo valstu pilsoņu grupas, tajā skaitā apzināta mērķa grupa, kas Latvijā ieceļo, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30. punktā noteikto;

82.2. pētījums veikts, ievērojot pēctecību ar iepriekš veiktiem pētījumiem, izvērtējot integrācijas galveno rādītāju attīstību dinamikā, apzinot tādas integrācijas jomas kā nodarbinātība, izglītība, veselības aprūpe, sociālā iekļaušanās, pilsoniskā līdzdalība, diskriminācijas mazināšana;

82.3. veikta valodas un integrācijas kursu pieejamības un kvalitātes analīze dažādām trešo valstu pilsoņu grupām;

82.4. sniegta pieejamo pētījumu un datu analīze un identificētas to pieejamības nepilnības;

82.5. ar pētījuma rezultātiem iepazīstināti attiecīgās jomas speciālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji un trešo valstu pilsoņi.

83. 2. aktivitātē projektu ietvaros atļauti šādi pasākumi:

83.1. veikts pētījums par trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā, identificējot nepilnības, nosakot nepieciešamos uzlabojumus šādās jomās – nodarbinātība, izglītība, veselības aprūpe, pilsoniskā līdzdalība un diskriminācijas mazināšana – un novērtējot integrācijas un valodas kursu pieejamību un dažādu trešo valstu pilsoņu grupu piekļuvi darba tirgum;

83.2. nodrošināta pētījuma publikācija un izplatīšana attiecīgās jomas speciālistiem;

83.3. attiecīgās jomas speciālistu, nevalstisko organizāciju pārstāvju un trešo valstu pilsoņu iepazīstināšana ar pētījuma rezultātiem.

84. 2. aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

85. 2. aktivitātē projekta iesniedzējs var būt atvasināta publisko tiesību juridiska persona (publisks nodibinājums) sabiedrības integrācijas politikas ieviešanas jomā.

86. 2. aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 25 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 18 750,00 euro jeb 75 % apmērā un valsts budžeta finansējums 6 250,00 euro jeb 25 % apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

87. 2. aktivitātē pieejamais finansējums projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir ne mazāks kā 20 000,00 euro un ne lielāks kā 25 000,00 euro.

88. Projektu iesniegumus 2. aktivitātē vērtē saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un 7. pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

X. 3. aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

89. 3. aktivitātes mērķis ir stiprināt spēju koordinēt, īstenot, uzraudzīt un novērtēt trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumus dažādos valsts pārvaldes un pakalpojumu sniegšanas līmeņos, kā arī stiprināt iesaistīto speciālistu daudzveidības pārzināšanas un starpkultūru dialoga prasmes.

90. 3. aktivitātē sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji:

90.1. reģionos īstenoti pieci pasākumu cikli dažādiem speciālistiem, lai nodrošinātu starpdisciplināru sadarbību darbam ar trešo valstu pilsoņiem;

90.2. uzlabota 200 dažādu speciālistu kompetence starpkultūru komunikācijā un zināšanas par trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem, it īpaši Latvijas reģionos.

91. 3. aktivitāti īsteno atklātas projektu iesniegumu atlases veidā.

92. 3. aktivitātē projektu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt valsts iestādes, pašvaldības, pašvaldību iestādes, atvasinātas publiskas personas, biedrības un nodibinājumi, starptautiskas organizācijas, kā arī valsts vai pašvaldību vai citu juridisko personu (izņemot komercsabiedrību) dibinātas augstskolas.

93. 3. aktivitātē projektu ietvaros atļauti šādi pasākumi:

93.1. pasākumi, kuros īsteno starpkultūru mācību sistēmu, it īpaši pasākumi, kuros tiek apmācīti pedagogi darbam starpkultūru vidē, metodisko materiālu lietošanā un sadarbības veidošanā ar trešo valstu pilsoņu bērnu ģimenēm, kā arī pasākumi, kuros tiek veidotas trešo valstu un Latvijas profesionāļu komandas;

93.2. speciālistu apmācības par trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem, kompetences paaugstināšana starpkultūru komunikācijā, it īpaši Latvijas reģionos.

94. 3. aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 88 259,20 euro, ko veido fonda finansējums 66 194,40 euro jeb 75 % apmērā un valsts budžeta finansējums 22 064,80 euro jeb 25 % apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

95. 3. aktivitātē pieejamais finansējums projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu segšanai ir ne mazāks kā 20 000,00 euro un ne lielāks kā 88 259,20 euro.

96. Projektu iesniegumus 3. aktivitātē vērtē saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem, 10. pielikumā minētajiem specifiskajiem vērtēšanas kritērijiem un 8. pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

XI. 4. aktivitātes īstenošana un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

97. 4. aktivitātes mērķis ir uzlabot Latvijas politikas veidošanas un koordinēšanas metodes, apgūstot labākās prakses piemērus citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.

98. 4. aktivitātē ir sasniedzams šāds uzraudzības rādītājs – vismaz 10 speciālisti (valsts pārvaldes, pašvaldību institūciju un nevalstisko organizāciju eksperti) guvuši pieredzi ārvalstīs trešo valstu pilsoņu integrācijas jomā un izveidojuši sadarbību ar citu dalībvalstu ekspertiem.

99. 4. aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

100. 4. aktivitātē projekta iesniedzējs var būt atvasināta publisko tiesību juridiska persona (publisks nodibinājums) sabiedrības integrācijas politikas ieviešanas jomā.

101. 4. aktivitātē projekta ietvaros atļauti pasākumi, kas veicina informācijas un labākās pieredzes apmaiņu un sadarbību ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm trešo valstu pilsoņu integrācijas politikas jomā.

102. 4. aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums ir 15 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 11 250,00 euro jeb 75 % apmērā un valsts budžeta finansējums 3 750,00 euro jeb 25 % apmērā. Papildus fonda un valsts budžeta līdzekļiem projekta finansēšanai var piesaistīt projekta iesniedzēja finanšu līdzekļus.

103. 4. aktivitātē pieejamais finansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir ne vairāk kā 15 000,00 euro.

104. Projektu iesniegumus 4. aktivitātē vērtē saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikumā minētajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un 9. pielikumā minētajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

XII. Projektu īstenošanas nosacījumi

105. Īstenojot atklātu projektu iesniegumu atlasi, sadarbības partnerus attiecībās ar vadošo iestādi pārstāv finansējuma saņēmējs un vadošajai iestādei ir saistības tikai ar finansējuma saņēmēju. Sadarbības partneri saskaņā ar partnerības līgumu visi kopā drīkst īstenot ne vairāk kā 30 % projekta aktivitāšu un saņemt ne vairāk kā 30 % no projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma.

106. Fonda ietvaros ir attiecināmas tiešās un netiešās izmaksas atbilstoši fonda izmaksu noteikumiem (11. pielikums).

107. Ja, īstenojot projektu, veiktās tiešās attiecināmās izmaksas ir mazākas par projekta iesniegumā paredzētajām izmaksām, vadošā iestāde pieņem lēmumu par projekta netiešo attiecināmo izmaksu proporcionālu samazinājumu, lai netiešās attiecināmās izmaksas nepārsniegtu šo noteikumu 11. pielikumā minēto proporciju no projekta atbilstoši veiktajām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

108. Ja, īstenojot projektu, tiek konstatēts, ka apakšuzņēmumu līgumu summa pārsniegs 40 % no tiešajām attiecināmajām izmaksām, finansējuma saņēmējs pirms apakšuzņēmumu līgumu slēgšanas informē vadošo iestādi, iesniedzot pārsnieguma pamatojumu. Vadošā iestāde granta līgumā paredzētajā kārtībā izskata pārsnieguma pamatojumu un izvērtē, vai aktivitātes, kuras paredzēts īstenot, slēdzot attiecīgos apakšlīgumus, finansējuma saņēmējs vai tā sadarbības partneris nevar īstenot efektīvāk un labāk, vai apakšuzņēmumu līgumu slēgšana ir nepieciešama konkrētās aktivitātes īstenošanai un vai netiek pārkāptas šo noteikumu 105. punktā minētās prasības. Ja vadošā iestāde piekrīt apakšuzņēmumu līgumu proporcijas palielināšanas pamatojumam, tā izsniedz rakstisku saskaņojumu apakšuzņēmumu līgumu slēgšanai. Ja vadošā iestāde nepiekrīt apakšuzņēmumu līgumu proporcijas palielināšanas pamatojumam, tā nesaskaņo apakšuzņēmumu līguma slēgšanu un nosūta finansējuma saņēmējam rakstisku vēstuli. Ja finansējuma saņēmējs ir noslēdzis apakšuzņēmumu līgumus, bet nav iesniedzis pārsnieguma pamatojumu vadošajā iestādē saskaņošanai, vadošā iestāde pārsnieguma summu atzīst par neatbilstoši veiktiem izdevumiem.

109. Pievienotās vērtības nodokļa maksājumus fonda projekta ietvaros plāno kā attiecināmās izmaksas, ja finansējuma saņēmējs pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt no valsts budžeta atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu jomā.

110. Finansējuma saņēmējs, slēdzot līgumus par projekta aktivitāšu īstenošanu, nodrošina atklātuma, brīvas konkurences un optimāla fonda līdzekļu izmantošanas principa un publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu.

111. Finansējuma saņēmējs, slēdzot līgumus par projekta aktivitāšu īstenošanu, ievēro atbilstošu publicitāti, lai nodrošinātu pārskatāmības, nediskriminācijas un vienlīdzīgas attieksmes principa ievērošanu. Līgumus, kuru vērtība ir no 5000,00 līdz 70 000,00 euro, var slēgt, ja finansējuma saņēmējs ir pieprasījis un izskatījis vismaz trīs cenu piedāvājumus. Līgumus, kuru vērtība ir 70 000,00 euro vai lielāka, slēdz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem.

112. Darba samaksa projekta iesniegumā nepārsniedz projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera parasti veikto darba samaksu par līdzīgu darbu veikšanu un ir ne vairāk kā 8,54 euro stundā (neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas), izņemot samaksu par virsstundu darbu. Samaksu par virsstundu darbu veic saskaņā ar darba tiesības regulējošiem normatīvajiem aktiem. Fonda projekta finansējuma ietvaros piemaksa par virsstundu darbu ir ne vairāk kā 100 % no darbiniekam noteiktās stundas vai dienas algas likmes, bet, ja nolīgta akorda alga, – ne vairāk kā 100 % apmērā no akorddarba izcenojuma par paveiktā darba daudzumu. Projekta iesniegumā jāpamato virsstundu darba nepieciešamība.

113. Finansējuma saņēmēja personām aizliegts piedalīties lēmuma pieņemšanā par saimnieciska rakstura līgumu slēgšanu un slēgt līgumus (izņemot darba līgumu) ar personām, kas ir finansējuma saņēmēja vai sadarbības partnera darbinieki, biedri, amatpersonas, to laulātie, vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, brāļi, māsas, pusbrāļi vai pusmāsas, adoptētie vai adoptētāji, vai ar komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem, kuru biedru skaits ir vismaz 10 dalībnieki un kuru dalībnieki, kapitāldaļu īpašnieki vai valdes locekļi ir šajā punktā minētās personas.

114. Finansējuma saņēmējs vai tā sadarbības partneris var slēgt līgumus par projektā paredzētu pienākumu veikšanu projekta īstenošanā ar citām personām (fiziskām personām, kas nav finansējuma saņēmēja vai tā sadarbības partnera pastāvīgie darbinieki, biedri vai brīvprātīgie), ja visu ar vienu personu noslēgto līgumu kopsumma nepārsniedz šo noteikumu 111. punktā minēto apmēru – 5 000,00 euro (bez pievienotās vērtības nodokļa, ja attiecināms). Minēto līgumu summas ņem vērā, aprēķinot sadarbības partneriem nodotā finansējuma apjomu saskaņā ar šo noteikumu 105. punktu.

XIII. Tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošana

115. Tehniskās palīdzības aktivitāti īsteno šādas fonda vadībā, kontrolē un uzraudzībā iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas (turpmāk – atbildīgās iestādes):

115.1. vadošā iestāde;

115.2. revīzijas iestāde;

115.3. sertificēšanas iestāde.

116. Tehniskās palīdzības aktivitātes maksimāli pieejamo fonda finansējumu nosaka fonda attiecīgā gada programma. Par tehniskās palīdzības finansējuma sadalījumu starp vadošo iestādi, revīzijas iestādi un sertificēšanas iestādi vienojas fonda vadības komitejā.

117. Tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas attiecināmos izdevumus sedz 100 % apmērā no fonda finansējuma.

118. Lai nodrošinātu revīzijas iestādes vai sertificēšanas iestādes tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanu, kā arī pienācīgu revīzijas iestādes un sertificēšanas iestādes funkciju nodalīšanu, vadošā iestāde ar revīzijas iestādi un sertificēšanas iestādi slēdz vienošanos par revīzijas iestādes vai sertificēšanas iestādes tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtību.

119. Lai nodrošinātu vadošās iestādes tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanu, vadošā iestāde izdod iekšējo normatīvo aktu, kurā nosaka vadošās iestādes tehniskās palīdzības projekta īstenošanas un uzraudzības kārtību, kā arī grozījumu veikšanas kārtību vadošās iestādes tehniskās palīdzības projektā.

120. Vadošā iestāde šo noteikumu 118. punktā minēto vienošanos slēdz un šo noteikumu 119. punktā minēto iekšējo normatīvo aktu izdod par visu fonda programmu īstenošanas periodu.

121. Grozījumus tehniskās palīdzības projektā veic pēc atbildīgās iestādes ierosinājuma, grozot šo noteikumu 118. punktā minēto vienošanos vai izdodot rīkojumu par vadošās iestādes tehniskās palīdzības projekta grozījumiem. Saņemot atbildīgās iestādes ierosinājumu izdarīt grozījumus tehniskās palīdzības projektā, vadošā iestāde izvērtē ierosināto grozījumu atbilstību fonda izmaksu noteikumiem, gada programmām un citiem fonda darbību regulējošiem tiesību aktiem un sagatavo vienošanās vai rīkojuma grozījumu projektu vai nosūta vēstuli, ar kuru informē, ka iesniegtie grozījumi neatbilst fonda izmaksu noteikumiem, gada programmām un citiem fonda darbību regulējošiem tiesību aktiem un nav atbalstāmi.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Kultūras ministre Dace Melbārde
Kultūras ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.292

FONDA PROJEKTA IESNIEGUMS

Fonda nosaukums Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds
Fonda projekta iesniedzējs  
Fonda projekta nosaukums  
Aktivitātes numurs un nosaukums  

Turpmākās sadaļas aizpilda vadošā iestāde!

Fonda projekta iesnieguma iesniegšanas datums

______/______/_______
dd /mm/gggg

Projekta iesnieguma identifikācijas Nr.

Nr. ____________

Fonda projekta iesnieguma atkārtotais iesniegšanas datums pēc nosacījumu izpildes (ja attiecināms)

______/______/_______ dd/mm/gggg


Turpmākās sadaļas aizpilda projekta iesnieguma iesniedzējs!

SATURS

Dokumenti

Pievienots
(Jā, Nē, N/A

(Nav attiecināms))

Kopējais lapu skaits

FONDA PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAS SARAKSTS
1.Projekta iesnieguma veidlapa    
FONDA PROJEKTA IESNIEGUMA PIELIKUMU SARAKSTS
2.Projekta budžeta veidlapa    
3.Detalizēts rakstisks pamatojums, ja projekta apakšlīgumu summa pārsniedz 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām ( ja attiecināms)    
4.Kredītiestādes izziņa par kredīta piešķiršanu projekta iesniedzējam vai tā sadarbības partnerim vai to konta atlikumiem, ja projektā paredzēts izmantot papildu finanšu līdzekļus, kas nav fonda vai valsts budžeta finansējums, ja projekta īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā tiks piesaistīts fonda projekta iesnieguma iesniedzēja vai tā partnera finansējums. Minētās izziņas iesniedz par summu, kas nav mazāka par projektā plānoto papildus finanšu līdzekļu kopsummu. Projekta iesnieguma iesniegšanas dienā kredītiestādes izziņa nedrīkst būt vecāka par 30 kalendāra dienām    
Dokumenti, kas saistīti ar projekta iesniedzēju
5. Projekta iesnieguma iesniedzēja fonda projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu dzīves apraksts (CV) (ja attiecināms)    
6. Pilnvarojumu apliecinoši dokumenti (ja attiecināms)    
7. Projekta iesniedzēja pavadvēstule, kurā norāda projekta iesniedzēja nosaukumu, gada programmu, aktivitātes numuru un nosaukumu, kā arī projekta nosaukumu    
Dokumenti, kas saistīti ar sadarbības partneriem:
8.Sadarbības partneru apliecinājums par piekrišanu piedalīties fonda projekta īstenošanā    
9. Sadarbības partnera fonda projekta administrēšanā un īstenošanā iesaistīto personu dzīves apraksts (CV) (ja attiecināms)    

Kopējais projekta iesnieguma un tā pielikumu dokumentu skaits:  

I INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU

1.1. Informācija par projekta iesniedzēju

Iesniedzēja institūcijas nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. (ja attiecināms)  
Juridiskā adrese  
Dibināšanas un darbības uzsākšanas datums  
Galvenie darbības virzieni  

1.2. Kontaktpersonas

 

Organizācijas vadītājs

Finanšu dienesta vadītājs
(ja attiecināms)

Projekta vadītājs
(ja attiecināms)

Vārds, uzvārds      
Amats (organizācijā)      
Tālrunis      
Fakss      
E-pasta adrese      

1.3. Projekta iesniedzēja īstenotie ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta līdzfinansētie projekti

1.3.1. Īstenotie projekti un to finansēšanas avoti

Projekta numurs un nosaukums  
Projekta budžets (euro)  
Īstenošanas periods  
Projekta finansēšanas avots  

1.3.2. Iesāktie projekti un to finansēšanas avoti

Projekta numurs un nosaukums:  
Projekta budžets (euro):  
Ieviešanas periods:  
Projekta finansēšanas avoti:  

1.3.3. Plānotie projekti un to finansēšanas avoti

Projekta numurs un nosaukums:  
Projekta budžets (euro):  
Ieviešanas periods:  
Projekta finansēšanas avoti:  

1.4. Projekta iesniedzēja pieredze darbā ar fonda mērķa grupu – ilgums un īstenotās aktivitātes, veiktie darbi u.tml.

(Ne vairāk kā 1000 vārdi)

II INFORMĀCIJA PAR SADARBĪBAS PARTNERIEM (ja īsteno aktivitātes un saņem finansējumu)

(aizpilda par katru sadarbības partneri, nemainot sadaļu numerāciju)

2.1. Informācija par sadarbības partneri

Iesniedzēja institūcijas nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  
Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācijas Nr. (ja attiecināms)  
Juridiskā adrese  
Dibināšanas un darbības uzsākšanas datums  
Galvenie darbības virzieni  

2.2 Kontaktpersonas

 

Organizācijas vadītājs

Finanšu dienesta vadītājs

Sadarbības partnera kontaktpersona

Vārds, uzvārds      
Amats (organizācijā)      
Tālrunis      
Fakss      
E-pasta adrese      

2.3. Sadarbības partnera īstenotie ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta līdzfinansētie projekti

2.3.1. Īstenotie projekti un to finansēšanas avoti

Projekta numurs un nosaukums  
Projekta budžets (euro)  
Īstenošanas periods  
Projekta finansēšanas avoti  
Īstenotā projekta saistība ar citiem projektiem un šo projektu  

2.3.2. Iesāktie projekti un to finansēšanas avoti

Projekta numurs un nosaukums:  
Projekta budžets (euro):  
Ieviešanas periods:  
Projekta finansēšanas avoti:  
Iesāktā projekta saistība ar citiem projektiem un šo projektu:  

2.3.3. Plānotie projekti un to finansēšanas avoti

Projekta numurs un nosaukums:  
Projekta budžets (euro):  
Ieviešanas periods:  
Projekta finansēšanas avoti:  
Plānotā projekta saistība ar citiem projektiem un šo projektu:  

2.4. Sadarbības partera pieredze darbā ar fonda mērķa grupu – ilgums un īstenotās aktivitātes, veiktie darbi

(līdz 350 vārdiem)

III INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

3.1. Projekta iesnieguma kopsavilkums (kopsavilkums par projekta mērķi, aktivitātēm, īstenošanas ilgumu un budžetu, kā arī cita būtiskākā informācija par projektu, šajā punktā norādītā informācija projekta apstiprināšanas gadījumā tiks publiskota)

(Ne vairāk kā 700 vārdi)

3.2. Projekta atbilstība valsts politikai sabiedrības integrācijas jomā

(Ne vairāk kā 650 vārdi)

3.3.Projekta atbilstība Fonda stratēģiskajiem mērķiem

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda stratēģiskie mērķi

Projekta plānotā ietekme

Nodrošināt trešo valstu valstspiederīgo un uzņemošās sabiedrības aktīvu līdzdalību integrācijas procesā  
Paaugstināt integrācijas pasākumu efektivitāti, nodrošinot neaizsargāto grupu (sievietes, bērni un jaunieši, vecāki cilvēki u.c.) vajadzību ievērošanu  
Veicināt vairāku līmeņu sadarbību starp integrācijas stratēģiju un pasākumu veidojošām pārvaldes struktūrām un augšupēju integrāciju  
Ietekme pirms ieceļošanas pasākumiem kā vienam no integrācijas atbalsta mehānismiem  

3.4. Projekta mērķi

Projekta vispārīgais mērķis

 

Projekta specifiskais mērķis

 

3.5. Projekta mērķa grupas raksturojums (dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības u.c. griezumos, norādot arī mērķa grupai piederošo personu skaitu Latvijas Republikā (strukturēti pa aktivitātēm un saskaņoti ar visām projekta iesnieguma sadaļām))

(Ne vairāk kā 1200 vārdi)

3.6. Situācijas un problēmu apraksts

(Ne vairāk kā 1200 vārdi)

3.7. Projekta ietvaros piedāvātais problēmu risinājums (strukturēti pa aktivitātēm un saskaņoti ar visām projekta iesnieguma sadaļām)

(Ne vairāk kā 1200 vārdi)

3.8. Projekta ietvaros veicamie pasākumi, auditējamās vērtības un projekta rezultāti

3.8.1. Aktivitāšu ietvaros veicamie pasākumi un rezultāti

Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums

Detalizēts aktivitātes/ apakšaktivitātes pasākumu apraksts

Pasākumu rezultāti

nosaukums

skaits/ mērvienība

3.8.2. Projekta aktivitāšu sasniedzamie uzraudzības rādītāji

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums

Uzraudzības rādītājs (auditējamās vērtības)

Informācijas avoti

nosaukums

skaits/ mērvienība

3.9. Projekta ietekme uz Ministru kabineta noteikumos noteiktajiem konkrētās aktivitātes uzraudzības rādītājiem

MK noteikumos noteiktie uzraudzības rādītāji

Projekta plānotā ietekme uz MK noteikumos noteiktajiem aktivitātes uzraudzības rādītājiem

3.10. Projekta īstenošanas ilgums

Kopējais projekta īstenošanas ilgums   mēneši

3.11. Projekta kalendārais plāns

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums

1. ieviešanas kalendārais gads

2. ieviešanas kalendārais gads

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.12. Faktiskā projekta īstenošanas vieta(-s)

Adrese:

 

3.13. Projekta saikne ar finansējuma saņēmēja un tā sadarbības partneru agrāk īstenotiem projektiem

Projekta nosaukums

Projekta finansētājs

Projekta īstenošanas laiks

Saikne ar projekta iesniegumu

3.14. Projekta tiešie galējā labuma guvēji

3.14.1. Kopējais projekta unikālo tiešā labuma guvēju skaits visās aktivitātēs

Tiešā labuma guvēju tiesiskais statuss

Unikālo tiešā labuma guvēju skaits

Trešo valstu pilsoņi  
Latvijas nepilsoņi  
Kopā  

3.14.2. Projekta tiešā labuma guvēji sadalīti pa aktivitātēm (katrā aktivitātē/apakšaktivitātē norādot unikālo tiešā labuma guvēju skaitu)

Aktivitāte/apakšaktvitātes numurs, nosaukums

Tiešo labuma guvēju raksturojums

Tiešo labuma guvēju skaits

Plānotais tiešo labuma guvēju skaitu un veidu apliecinošais dokuments

3.15. Projekta netiešie labuma guvēji

Pasākuma/ apakšpasākuma numurs, nosaukums

Netiešo labuma guvēju raksturojums

Netiešo labuma guvēju skaits

Plānotais netiešo labuma guvēju skaitu un veidu apliecinošais dokuments

3.16. Projektā plānoto līgumu saraksts

Nr.
p.k.

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs, nosaukums

Līguma priekšmets
(t.sk. vārds, uzvārds (ja attiecināms))

Līguma veids

Paredzamā līguma summa (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli vai ieskaitot citu nodokļu maksājumus, ja tādi tiks veikti saistībā ar līgumu, izņemot DD VSAOI), euro

Paredzamā DD VSAOI summa, euro

Iepirkuma procedūra (metode)


IV PROJEKTA ĪSTENOŠANAS ORGANIZĀCIJA

4.1. Projekta īstenošanā iesaistītā personāla galveno pienākumu un kvalifikācijas apraksts

(ja persona ir projekta iesniedzēja vai tā sadarbības partnera darbinieks, amatpersona, biedrs vai brīvprātīgais un ir zināma konkrētā persona, kura projektā tiks nodarbināta uz darba līguma vai brīvprātīgā darba līguma pamata – pievieno CV )

 

4.2. Fonda projekta īstenošanai nepieciešamais materiāli tehniskā nodrošinājuma apraksts

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs, nosaukums

Materiāltehniskā nodrošinājuma apraksts

Pieejams/nepieciešams

4.3. Projekta īstenošanas uzraudzība un vadības shēma

 

4.4. Projekta īstenošanas riski un to mazināšanas pasākumi

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs, nosaukums

Riska apraksts

Riska mazināšanas pasākumi

4.5. Projekta ilgtspēja un pārmantojamība

Ilgtermiņa ietekme pēc projekta ieviešanas

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs, nosaukums

Plāns

Izpilde

4.6. Plānotie projekta informācijas un publicitātes pasākumi

4.6.1. Pārskats par publicitāti Projekta īstenotāja mājas lapā (ja attiecināms)

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs, nosaukums

Publikācijas/kampaņas nosaukums

Plānotais publicēšanas datums

Mājas lapas adrese

4.6.2. Publikācijas/kampaņas plašsaziņas līdzekļos (prese, radio, TV, tīmekļa lapas)

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs, nosaukums

Publikācijas/kampaņas nosaukums

Plānotais publicēšanas datums

Plašsaziņas līdzekļa veids

4.6.3. Informācijas izplatīšana (brošūras, bukletu, konferenču/semināru materiālu, mācību materiālu drukāšana)

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs, nosaukums

Informatīvo materiālu nosaukums

Plānotais informācijas izplatīšanas datums

Saņēmēji

4.6.4. Informācijas uzstādīšana (informatīvie stendi, informācijas plāksnes, plakāti)

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs, nosaukums

Uzstādītās informācijas nosaukums

Plānotais uzstādīšanas datums

Uzstādīšanas vieta

4.6.5. Aprīkojuma/tehnikas noformēšana (uzlīmes uz piegādātā aprīkojuma - tehnikas, automašīnas u.c. informācijas paneļi)

Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs, nosaukums

Noformētā aprīkojuma/ tehnikas nosaukums

Plānotais noformēšanas datums

Aprīkojuma/tehnikas atrašanās vieta


V APLIECINĀJUMS

5.1.Projekta iesniedzēja apliecinājums

Apliecinu, ka:

1. Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk – fonds) projekta īstenošanā netiks pieļauta diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām;

2. projekta iesniedzējs ir iepazinies ar finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta ieviešanas gaitā apņemas tos ievērot;

3. projekta iesniegumā un papildus iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir patiesa;

4. projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs un tas neradīs peļņu;

5. projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta ieviešanu un vadību, fonda projekta rezultātu un mērķu sasniegšanu. Projekta iesniedzējs nav starpnieks;

6. nepastāv spēkā esošs spriedums vai priekšraksts par sodu, ar ko projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas atzīta par vainīgu krāpšanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar kukuļošanu, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas finanšu intereses;

7. projekta iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu, materiāltehniskie un cilvēkresursi, lai nodrošinātu projekta ieviešanas nepārtrauktību un īstenošanu paredzētajā termiņā;

8. projekts nav ieviests vai tā ieviešana nav uzsākta, finansējot to no citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem, ārvalstu finanšu instrumentiem vai Latvijas Republikas valsts finansējuma;

9. projekta ietvaros iegādājamais vai nomājamais nekustamais īpašums pirms projekta ieviešanas nav iegādāts ar Eiropas Savienības finanšu atbalstu;

10. projekta iesniedzējs ir atbildīgs par iepirkuma procedūru un līguma slēgšanas procedūru norisi un dokumentēšanu;

11. projekta iesniedzējs vismaz astoņus gadus pēc projekta pabeigšanas glabās visu ar projekta ieviešanu saistīto dokumentāciju un informāciju un, ja nepieciešams, to uzrādīs, kā arī piekrīt Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms fonda projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;

12. projekta iesniedzējs apliecina, ka sabiedrība tiks informēta par fonda finansējuma ieguldījumu projekta ieviešanā, kā arī tiks ievēroti granta līguma noteikumi par publicitāti un vizuālo identitāti;

13. ja projekta iesniedzējs ir bijis projekta iesniedzējs citā fonda gada programmā, tas līdz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim ir atmaksājis neatbilstoši veiktus izdevumus, ja vadošā iestāde to ir pieprasījusi.

Apzinos, ka, ja apzināti vai nolaidības dēļ esmu sniedzis nepatiesas ziņas, vadošā iestāde liegs iespēju saņemt fonda finansējumu, apturot fonda projekta iesnieguma izskatīšanu, un varēs vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Organizācijas/iestādes vadītājs

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

Kultūras ministre Dace Melbārde
2.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.292

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds

Organizācijas nosaukums  
Projekta Nr.  
Projekta nosaukums  

BUDŽETA VEIDLAPA

1. Projekta finansējuma avoti

 

Kopējās projekta izmaksas

aprēķins

euro

Kopējās izmaksas

A = B + C + D

 
Fonda finansējums (nepārsniedzot 75 % no attiecināmajām izmaksām)

B

 
Valsts budžeta finansējums (nepārsniedzot 25 % no attiecināmajām izmaksām)

C

 
Projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera finansējums (ja attiecināms)

D

 

2. Projekta kopējais budžets

Tiešās attiecināmās izmaksas

Aktivitāte

Aktivitāte

Aktivitāte

Aktivitāte

Aktivitāte

Kopā, euro

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

1. Personāla izmaksas            
2. Aprīkojums            
3. Nekustamā īpašuma noma (tikai projekta mērķiem)            
4. Apakšuzņēmumu līgumi            
5. Citas tiešās izmaksas            

Kopā tiešās attiecināmās izmaksas

           
Netiešās attiecināmās izmaksas
6. Netiešās administratīvās izmaksas            

Kopā attiecināmās izmaksas

           
 

euro

%

Maks. %

     
Kopējās tiešās izmaksas    

100

     
Kopējās netiešās izmaksas    

7

     
Kopējā apakšuzņēmumu līgumu summa    

40

     
 

euro

%

Maks. %

     
Sadarbības partnera izdevumu kopsumma    

30

     

3. Finansējuma saņēmēja budžets

Tiešās attiecināmās izmaksas

Aktivitāte

Aktivitāte

Aktivitāte

Aktivitāte

Aktivitāte

Kopā, euro

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

1. Personāla izmaksas            
2. Aprīkojums            
3. Nekustamā īpašuma noma (tikai projekta mērķiem)            
4. Apakšuzņēmumu līgumi            
5. Citas tiešās izmaksas            

Kopā tiešās attiecināmās izmaksas

           
Netiešās attiecināmās izmaksas
6. Netiešās administratīvās izmaksas            

Kopā attiecināmās izmaksas

           

4. Sadarbības partnera budžets (ja attiecināms)

Tiešās attiecināmās izmaksas

Aktivitāte

Aktivitāte

Aktivitāte

Aktivitāte

Aktivitāte

Kopā, euro

Nr.1

Nr.2

Nr.3

Nr.4

Nr.5

1. Personāla izmaksas            
2. Aprīkojums            
3. Nekustamā īpašuma noma (tikai projekta mērķiem)            
4. Apakšuzņēmumu līgumi            
5. Citas tiešās izmaksas            

Kopā tiešās attiecināmās izmaksas

           
Netiešās attiecināmās izmaksas
6. Netiešās administratīvās izmaksas            

Kopā attiecināmās izmaksas

           

Iestādes/organizācijas vadītājs   V.Uzvārds  
 

/paraksts/

   
Finanšu dienesta vadītājs   V.Uzvārds  
 

/paraksts/

   
Projekta vadītājs   V.Uzvārds  
 

/paraksts/

   

Turpinājumā: budžeta līnijas Nr.1– Nr.6.

Tiešās attiecināmās izmaksas

1. Personāla izmaksas

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.1
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.2
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.3
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.4
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.5
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       

Tiešās attiecināmās izmaksas

2. Aprīkojums

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.1
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.2
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.3
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.4
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.5
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       

Tiešās attiecināmās izmaksas

3. Nekustamā īpašuma noma (tikai projekta mērķiem)

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.1
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.2
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.3
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.4
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.5
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       

Tiešās attiecināmās izmaksas

4. Apakšuzņēmumu līgumi

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.1
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.2
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.3
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.4
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.5
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       

Tiešās attiecināmās izmaksas

5. Citas tiešās izmaksas

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.1
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.2
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.3
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.4
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.5
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       

Netiešās attiecināmās izmaksas

6. Netiešās administratīvās izmaksas

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.1
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.2
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.3
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.4
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
 

Identifikācijas Nr.

Aktivitāte Nr.5
/Aktivitātes nosaukums/

Finansējuma
saņēmēja summa, euro

Sadarbības
partnera summa, euro

Kopā, euro

         
         
         
       
Kultūras ministre Dace Melbārde
3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.292

Sadarbības partnera apliecinājums

Apliecinu, ka:

1) Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (turpmāk – fonds) projekta ieviešanā netiks pieļauta diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām;

2) pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vadošajā iestādē esmu iepazinies ar projekta iesnieguma saturu un savu lomu projekta ieviešanā;

3) pilnvaroju projekta iesniedzēju noslēgt granta līgumu ar vadošo iestādi un pārstāvēt sadarbības partneri visās ar projekta ieviešanu saistītajās darbībās;

4) vismaz astoņus gadus pēc projekta pabeigšanas glabāšu visu ar projekta ieviešanu saistīto dokumentāciju un informāciju un, ja nepieciešams, to uzrādīšu, kā arī piekrītu Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;

5) projekta ietvaros iegādājamais vai nomājamais nekustamais īpašums pirms projekta ieviešanas nav iegādāts ar Eiropas Savienības finanšu atbalstu;

6) ja sadarbības partneris ir bijis projekta iesniedzējs citā fonda gada programmā, tas līdz projekta iesnieguma iesniegšanas dienai ir atmaksājis neatbilstoši veiktus izdevumus, ja vadošā iestāde to ir pieprasījusi;

7) projekta iesniegumā plānotās aktivitātes nav un netiks finansētas no citiem ārvalstu finanšu resursiem.

Sadarbības partnera iestādes/organizācijas vadītājs

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

 

(datums)

Kultūras ministre Dace Melbārde
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.292

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas aktivitāšu projektu iesniegumu administratīvie vērtēšanas kritēriji

Nr.
p. k.

Kritērijs

Drīkst (P)/ nedrīkst (N) precizēt fonda projekta iesniegumu

1.

Projekta iesniegums ir iesniegts sludinājumā par atklāta konkursa izsludināšanu vai uzaicinājumā noteiktajā termiņā

N

2.

Projekta iesniedzējs vai tā pilnvarotā persona projekta iesniegumu ir iesniegusi personīgi vai nosūtījusi pa pastu slēgtā aploksnē vai elektroniska dokumenta veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu

N

3.

Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, tai skaitā tam pievienoti visi Ministru kabineta 2014. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) minētie pielikumi

P

4.

Projekta iesniegums ir izstrādāts atbilstoši noteikumu prasībām

P

5.

Projekta iesniegumam pievienota projekta iesnieguma elektroniskā versija, un tā pilnībā atbilst projekta iesnieguma oriģinālam (ja attiecināms)

P

6.

Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

N

7.

Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā

N

8.

Projekta iesniedzējs un tā sadarbības partneri atbilst noteikumu prasībām

N

9.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona atbilstoši projekta iesniedzēja darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem vai arī projekta iesniegums ir parakstīts ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu

N

10.

Ja projekta iesniedzējs ir iesniedzis projektu arī citā fonda gada programmā, tas līdz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdim ir atmaksājis neatbilstoši veiktus izdevumus, ja vadošā iestāde to ir pieprasījusi

N

11.

Projekta iesniedzējam un tā sadarbības partneriem nav nodokļu parādu projekta iesniegšanas brīdī

P

12.

Projekta iesniedzējam un/vai tā sadarbības partnerim ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process, ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, tam nav uzsākta bankrota procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta (valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības un publisko tiesību juridiskās personas saskaņā ar šo kritēriju nevērtē)

N

13.

Vienas fonda aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējs ir iesniedzis vienu projekta iesniegumu

N

14.

Projekta izdevumi nepārsniedz vienam projektam konkrētās aktivitātes ietvaros pieejamo finansējumu un pārsniedz vai ir identiski ar vienam projektam konkrētās aktivitātes ietvaros noteikto minimālo pieejamo finansējumu

N

15

Projekta budžets ir sabalansēts, izmaksu kopsumma atbilst ienākumu kopsummai, tai skaitā fonda finansējuma un valsts budžeta finansējuma apjoms ir aprēķināts aritmētiski pareizi

P

16.

Projekta iesnieguma finanšu aprēķini ir veikti euro un ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāti

P

17.

Projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas atbilst noteikumos minētajām izmaksām

P

18.

Projekta iesniegumā norādītā apakšlīgumu proporcija nepārsniedz noteikumos minēto proporciju vai projekta iesniegumam pievienotais detalizētais rakstiskais pamatojums sniedz pietiekamu skaidrojumu par apakšlīgumu proporcijas pārsniegšanu

P

19.

Projekta iesniegumā ievērota proporcija tam, cik lielu finansējuma un pasākumu īstenošanas daļu var nodot sadarbības partneriem

P

20.

Projekta iesniegumā norādīto netiešo attiecināmo izmaksu proporcija nepārsniedz noteikumos minēto proporciju

P

21.

Projekta kalendāra plānā paredzēti saprātīgi un pietiekami termiņi projekta pasākumu īstenošanai

P

22.

Projekta ietvaros izdevumi plānoti laikposmā no dienas, kad pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai apstiprināts atzinums par nosacījumu izpildi, kas minēti lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, līdz 2015. gada 30. jūnijam

P

23.

Projekta iesniegumā ir ievēroti fonda teritoriālās darbības ierobežojumi

P

24.

Projekta iesniegums (vai atsevišķi tajā ietvertie pasākumi) nav iesniegts vai apstiprināts finansēšanai no cita finanšu avota, izņemot gadījumu, ja pirms iesniegšanas vadošajā iestādē projektu iesniegumu atlasei tas jau noraidīts

N

25.

Projektā plānoto līgumu saraksts atbilst projekta pasākumiem, fonda projekta budžeta veidlapai un ir pareizi izstrādāts, izvēlētās iepirkuma procedūras atbilst normatīvajiem aktiem iepirkumu jomā

P

Kultūras ministre Dace Melbārde
5.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.292

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas 1."a" aktivitātes "Valodas un adaptācijas programmu attīstība trešo valstu pilsoņu integrācijai un saliedētas sabiedrības veidošanai" projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji
(atklāta projektu iesniegumu atlase)

Nr.
p. k.

Kvalitātes kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

I. Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

1.

Projekta iesniegumā vispārīgais un projekta specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1.

nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

 

1.2.

definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

 

1.3.

skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

 

2.

Projekta iesnieguma īstenošana:

0–5

1/N

2.1.

nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāja sasniegšanā

0

 

2.2.

dod ieguldījumu viena aktivitātes uzraudzības rādītāja sasniegšanā

1

 

2.3.

dod ieguldījumu divu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

2

 

2.4.

dod ieguldījumu triju aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

3

 

2.5.

dod ieguldījumu visu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

5

 

3.

Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1.

neatbilst Ministru kabineta 2014. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) paredzētajiem atļautajiem pasākumiem

0

 

3.2.

atbilst noteikumos paredzētajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanai

2

 

3.3.

atbilst noteikumos paredzētajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanai

5

 

4.

Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1.

nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

 

4.2.

pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

 

4.3.

pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

 

5.

Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1.

nav definēta un pamatota

0

 

5.2.

ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

 

5.3.

ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

 

5.4.

ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

 

6.

Projekta iesniegumā savstarpēja sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1.

nav norādīta

0

 

6.2.

ir norādīta, taču neskaidri

2

 

6.3.

ir skaidri norādīta

5

 

7.

Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1.

nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

 

7.2.

sniedz priekšstatu par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

 

7.3.

sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

 

8.

Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1.

nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

 

8.2.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

 

8.3.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

 

8.4.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

 

8.5.

apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

 

9.

Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

0/P

9.1.

nav pietiekama

0

 

9.2.

ir nodrošināta daļēji

3

 

9.3.

ir nodrošināta pilnībā

5

 

10.

Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1.

nav definēta

0

 

10.2.

ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

 

10.3.

ir skaidri definēta un nodrošina efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

 

11.

Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1.

nav definēti

0

 

11.2.

ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

 

11.3.

ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

 

12.

Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1.

izmaksas ir nesamērīgas, neatbilstošas tirgus cenām un projekta mērķim

0

 

12.2.

izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr četrās vai vairāk budžeta pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

 

12.3.

izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr ne vairāk kā trijās budžeta pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

4

 

12.4.

izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

 

13.

Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1.

nav formulētas

0

 

13.2.

ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

3

 

13.3.

ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

5

 

14.

Projekta iesnieguma riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1.

nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

 

14.2.

ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

 

14.3.

ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5

 

II. Projekta iesnieguma kvalitātes vērtēšanas kritēriji, kas nosaka projekta atbilstību aktivitātes prasībām

15.

Projekta iesniegumā plānots nodrošināt valsts valodas prasmes pārbaudi, lai kursa dalībnieki varētu iegūt Latvijas Republikā atzītu valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu dokumentu – valsts valodas prasmes apliecību:

0-2

0/P

15.1.

plānota valsts valodas prasmes pārbaude, pēc kuras vismaz 30 dalībnieki varēs iegūt Latvijas Republikā atzītu valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu dokumentu

2

 

15.2.

nav plānota dalībnieku valsts valodas prasmes pārbaude, pēc kuras var iegūt Latvijas Republikā atzītu valsts valodas prasmes līmeni apliecinošu dokumentu

0

 

16.

Projekta iesniegumā plānotais tiešā labuma guvēju skaits visos fonda projektā paredzētajos pasākumos kopumā (atkarībā no projektā plānotajām kopējām izmaksām):

0–5

2/P

16.1.

ja projekta kopējās izmaksas plānotas 20 000,00 – 85 372,31 euro apmērā, ir:    

16.1.1.

līdz 49 (ieskaitot) cilvēkiem

0

 

16.1.2.

no 50 līdz 99 (ieskaitot) cilvēkiem

2

 

16.1.3.

no 100 līdz 149 (ieskaitot) cilvēkiem

3

 

16.1.4.

no 150 līdz 200 (ieskaitot) cilvēkiem

4

 

16.1.5.

vairāk par 200 cilvēkiem

5

 

16.2.

ja projekta kopējās izmaksas plānotas 85 372,32 – 170 744,62 euro apmērā, ir:  

2/P

16.2.1.

līdz 99 (ieskaitot) cilvēkiem

0

 

16.2.2.

no 100 līdz 149 (ieskaitot) cilvēkiem

2

 

16.2.3.

no 150 līdz 200 (ieskaitot) cilvēkiem

3

 

16.2.4.

no 201 līdz 300 (ieskaitot) cilvēkiem

4

 

16.2.5.

vairāk par 300 cilvēkiem

5

 

17.

Projekta iesnieguma ieguldījums atbalsta mehānismu izveidošanā mazāk aizsargātām trešo valstu pilsoņu grupām (sievietēm, bērniem, veciem cilvēkiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām vai personām ar zemu izglītības līmeni):

0–5

0/P

17.1.

nav izveidots neviens atbalsta mehānisms

0

 

17.2.

izveidots viens vai divi atbalsta mehānismi

2

 

17.3.

izveidoti trīs vai vairāk dažādi atbalsta mehānismi

5

 
 

Kopā

0–80

 
Kultūras ministre Dace Melbārde
6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.292

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas 1."b" aktivitātes "Nacionālais integrācijas centrs un informatīvi pasākumi Latvijas sabiedrībai" projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji
(ierobežota projektu iesniegumu atlase)

Nr.
p. k.

Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

1.

Projekta iesniegumā vispārīgais un projekta specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1.

nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

 

1.2.

definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

 

1.3.

skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

 

2.

Projekta iesnieguma īstenošana:

0–5

1/N

2.1.

nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

0

 

2.2.

dod ieguldījumu viena līdz divu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

1

 

2.3.

dod ieguldījumu trīs aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

2

 

2.4.

dod ieguldījumu četru aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

3

 

2.5.

dod ieguldījumu piecu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

4

 

2.6.

dod ieguldījumu visu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

5

 

3.

Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1.

neatbilst Ministru kabineta 2014. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) paredzētajiem atļautajiem pasākumiem

0

 

3.2.

atbilst noteikumos paredzētajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanai

2

 

3.3.

atbilst noteikumos paredzētajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanai

5

 

4.

Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1.

nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

 

4.2.

pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

 

4.3.

pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

 

5.

Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1.

nav definēta un pamatota

0

 

5.2.

ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

 

5.3.

ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

 

5.4.

ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

 

6.

Projekta iesniegumā savstarpēja sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1.

nav norādīta

0

 

6.2.

ir norādīta, taču neskaidri

2

 

6.3.

ir skaidri norādīta

5

 

7.

Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1.

nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

 

7.2.

sniedz priekšstatu par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

 

7.3.

sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

 

8.

Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1.

nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

 

8.2.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

 

8.3.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

 

8.4.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

 

8.5.

apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

 

9.

Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

0/P

9.1.

nav pietiekama

0

 

9.2.

ir nodrošināta daļēji

3

 

9.3.

ir nodrošināta pilnībā

5

 

10.

Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1.

nav definēta

0

 

10.2.

ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

 

10.3.

ir skaidri definēta un nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

 

11.

Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1.

nav definēti

0

 

11.2.

ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

 

11.3.

ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

 

12.

Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1.

izmaksas ir nesamērīgas, neatbilstošas tirgus cenām un projekta mērķim

0

 

12.2.

izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr četrās vai vairāk budžeta pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

 

12.3.

izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr ne vairāk kā trijās budžeta pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

4

 

12.4.

izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

 

13.

Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1.

nav formulētas

0

 

13.2.

ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

3

 

13.3.

ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

5

 

14.

Projekta iesnieguma riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1.

nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

 

14.2.

ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

 

14.3.

ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5

 

15.

Projekta iesnieguma ieguldījums trešo valstu pilsoņu integrācijā:

0–5

2/N

15.1.

projekta iesniegumā netiek risinātas politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu pilsoņu integrācijā

0

 

15.2.

projekta iesniegumā tiek risinātas politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu pilsoņu integrācijā, tomēr piedāvātie risinājumi nav pietiekami

2

 

15.3.

projekta iesniegumā tiek risinātas politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu pilsoņu integrācijā un sniegts būtisks ieguldījums problēmu risināšanā

5

 

16.

Projekta rezultātu turpmākā izmantošana un ilgtspēja:

0–5

3/P

16.1.

projekta iesniegumā nav aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un turpmāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus

0

 

16.2.

projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un turpmāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tomēr netiek sniegta informācija par projekta iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu turpmākai izmantošanai

3

 

16.3.

projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un turpmāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tai skaitā aprakstīta projekta iesniedzēja materiāltehniskā, personāla un finansiālā nodrošinājuma izmantošana

5

 

17.

Projekta iesniegumā plānotais tiešā labuma guvēju skaits visos projekta iesniegumā paredzētajos pasākumos kopumā (atkarībā no projektā plānotajām kopējām izmaksām):

0–5

1/P

17.1.

ja projekta kopējās izmaksas plānotas 20 000,00 – 85 372,31 euro apmērā, ir:    

17.1.1.

līdz 49 (ieskaitot) cilvēkiem

0

 

17.1.2.

no 50 līdz 99 (ieskaitot) cilvēkiem

2

 

17.1.3.

no 100 līdz 149 (ieskaitot) cilvēkiem

3

 

17.1.4.

no 150 līdz 200 (ieskaitot) cilvēkiem

4

 

17.1.5.

vairāk par 200 cilvēkiem

5

 

17.2.

ja projekta kopējās izmaksas plānotas 85 372,31 500 000,00 euro apmērā, ir:  

1/P

17.2.1.

līdz 99 (ieskaitot) cilvēkiem

0

 

17.2.2.

no 100 līdz 199 (ieskaitot) cilvēkiem

1

 

17.2.3.

no 200 līdz 299 (ieskaitot) cilvēkiem

2

 

17.2.4.

no 300 līdz 399 (ieskaitot) cilvēkiem

3

 

17.2.5.

no 400 līdz 500 (ieskaitot) cilvēkiem

4

 

17.2.6.

vairāk par 500 cilvēkiem

5

 

18.

Projekta iesniegums:

0–5

5/N

18.1.

neparedz turpināt Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas 1."b"aktivitātes "Vienotas koordinējošas un informatīvas struktūras izveide trešo valstu pilsoņu integrācijas atbalstam" ietvaros īstenotā projekta darbības

0

 

18.2.

paredz turpināt Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012. gada programmas 1."b"aktivitātes "Vienotas koordinējošas un informatīvas struktūras izveide trešo valstu pilsoņu integrācijas atbalstam" ietvaros īstenotā projekta darbības

5

 

Kopā

0–88

 
Kultūras ministre Dace Melbārde
7.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.292

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas 2. aktivitātes "Izveidot un ieviest sistēmas, kas paredzētas informācijas par dažādu trešo valstu pilsoņu kategoriju vajadzībām savākšanai un analīzei" projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji
(ierobežota projektu iesniegumu atlase)

Nr.
p. k.

Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

1.

Projekta iesniegumā vispārīgais un projekta specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1.

nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

 

1.2.

definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

 

1.3.

skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

 

2.

Projekta iesnieguma īstenošana:

0–5

1/N

2.1.

nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

0

 

2.2.

dod ieguldījumu viena aktivitātes uzraudzības rādītāja sasniegšanā

1

 

2.3.

dod ieguldījumu divu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

2

 

2.4.

dod ieguldījumu triju aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

3

 

2.5.

dod ieguldījumu četru aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

4

 

2.6.

dod ieguldījumu piecu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

5

 

3.

Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1.

neatbilst Ministru kabineta 2014. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292. "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) paredzētajiem atļautajiem pasākumiem

0

 

3.2.

atbilst noteikumos paredzētajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanai

2

 

3.3.

atbilst noteikumos paredzētajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanai

5

 

4.

Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1.

nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

 

4.2.

pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

 

4.3.

pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

 

5.

Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1.

nav definēta un pamatota

0

 

5.2.

ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

 

5.3.

ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

 

5.4.

ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

 

6.

Projekta iesniegumā savstarpēja sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1.

nav norādīta

0

 

6.2.

ir norādīta, taču neskaidri

2

 

6.3.

ir skaidri norādīta

5

 

7.

Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1.

nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

 

7.2.

sniedz priekšstatu par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

 

7.3.

sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

 

8.

Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1.

nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

 

8.2.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

 

8.3.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

 

8.4.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

 

8.5.

apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

 

9.

Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

0/P

9.1.

nav pietiekama

0

 

9.2.

ir nodrošināta daļēji

3

 

9.3.

ir nodrošināta pilnībā

5

 

10.

Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1.

nav definēta

0

 

10.2.

ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

 

10.3.

ir skaidri definēta un nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

 

11.

Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1.

nav definēti

0

 

11.2.

ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

 

11.3.

ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

 

12.

Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1.

izmaksas ir nesamērīgas, neatbilstošas tirgus cenām un projekta mērķim

0

 

12.2.

izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr četrās vai vairāk budžeta pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

 

12.3.

izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr ne vairāk kā trijās budžeta pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

4

 

12.4.

izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

 

13.

Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1.

nav formulētas

0

 

13.2.

ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

3

 

13.3.

ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

5

 

14.

Projekta iesnieguma riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1.

nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

 

14.2.

ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

 

14.3.

ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5

 

15.

Projekta iesnieguma ieguldījums dažādu trešo valstu pilsoņu kategoriju vajadzību apzināšanai un analīzei:

0–5

1/P

15.1.

nav plānots īstenot nevienu no šā pielikuma 15.4. apakšpunktā minētajām aktivitātēm

0

 

15.2.

plānots īstenot vienu no šā pielikuma 15.4. apakšpunktā minētajām aktivitātēm

1

 

15.3.

plānots īstenot divas līdz trīs no šā pielikuma 15.4. apakšpunktā minētajām aktivitātēm

2

 

15.4.

plānots veikt pētījumu par trešo valstu pilsoņu integrāciju Latvijā, nosakot nepilnības un identificējot nepieciešamos uzlabojumus tādās jomās kā nodarbinātība, izglītība, veselības aprūpe, pilsoniskā līdzdalība, diskriminācijas mazināšana, kā arī novērtēta integrācijas un valodas kursu pieejamība un dažādu trešo valstu pilsoņu grupu piekļuve darba tirgum; plānots nodrošināt pētījuma publikāciju un izplatīšanu attiecīgās jomas speciālistiem; plānots ar pētījuma rezultātiem iepazīstināt attiecīgās jomas speciālistus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un trešo valstu pilsoņus

5

 

16.

Pētījumā par trešo valstu pilsoņu integrācijas sistēmas novērtēšanu:

0–5

5/P

16.1.

nav paredzēts iesaistīt trešo valstu pilsoņus

0

 

16.2.

plānots iesaistīt vismaz 100 trešo valstu pilsoņus, tajā skaitā trešo valstu pilsoņus, kas Latvijā ieceļo, pamatojoties uz Imigrācijas likuma 23. panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30. punktā noteikto

5

 

Kopā

0–78

 
Kultūras ministre Dace Melbārde
8.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.292

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas 3. aktivitātes "Izstrādāt un ieviest starpkultūru mācību sistēmu, palielinot iespējas un daudzveidības apziņu, valsts, privāto institūciju un sociālo partneru personāla apmācība, kuri nodrošina pakalpojumus, tostarp izglītības iestādes" projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji
(atklāta projektu iesniegumu atlase)

Nr.
p. k.

Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

1.

Projekta iesniegumā vispārīgais un projekta specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1.

nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

 

1.2.

definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

 

1.3.

skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

 

2.

Projekta iesnieguma īstenošana:

0–5

1/N

2.1.

nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāja sasniegšanā

0

 

2.2.

dod ieguldījumu viena aktivitātes uzraudzības rādītāja sasniegšanā

2

 

2.3.

dod ieguldījumu divu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

5

 

3.

Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1.

neatbilst Ministru kabineta 2014. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) paredzētajiem atļautajiem pasākumiem

0

 

3.2.

atbilst noteikumos paredzētajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanai

2

 

3.3.

atbilst noteikumos paredzētajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanai

5

 

4.

Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1.

nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

 

4.2.

pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

 

4.3.

pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

 

5.

Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1.

nav definēta un pamatota

0

 

5.2.

ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

 

5.3.

ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

 

5.4.

ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

 

6.

Projekta iesniegumā savstarpēja sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1.

nav norādīta

0

 

6.2.

ir norādīta, taču neskaidri

2

 

6.3.

ir skaidri norādīta

5

 

7.

Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1.

nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

 

7.2.

sniedz priekšstatu par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

 

7.3.

sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

 

8.

Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1.

nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

 

8.2.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

 

8.3.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

 

8.4.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

 

8.5.

apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

 

9.

Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

0/P

9.1.

nav pietiekama

0

 

9.2.

ir nodrošināta daļēji

3

 

9.3.

ir nodrošināta pilnībā

5

 

10.

Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1.

nav definēta

0

 

10.2.

ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

 

10.3.

ir skaidri definēta un nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

 

11.

Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1.

nav definēti

0

 

11.2.

ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

 

11.3.

ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

 

12.

Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1.

izmaksas ir nesamērīgas, neatbilstošas tirgus cenām un projekta mērķim

0

 

12.2.

izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr četrās vai vairāk budžeta pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

 

12.3.

izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr ne vairāk kā trijās budžeta pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

4

 

12.4.

izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

 

13.

Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1.

nav formulētas

0

 

13.2.

ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

3

 

13.3.

ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

5

 

14.

Projekta iesnieguma riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1.

nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

 

14.2.

ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

 

14.3.

ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5

 

15.

Projekta iesnieguma ieguldījums aktivitāšu īstenošanā, kas nodrošina administratīvās kapacitātes stiprināšanu attiecīgās jomas speciālistiem, kuri nodrošina pakalpojumus trešo valstu pilsoņiem, īpaši vietējā un reģionālā līmenī:

0–5

1/P

15.1.

nav plānots īstenot nevienu no šā pielikuma 15.4.apakšpunktā minētajām aktivitātēm

0

 

15.2.

plānots īstenot vienu no šā pielikuma 15.4. apakšpunktā minētajām aktivitātēm

1

 

15.3.

plānots īstenot divas no šā pielikuma 15.4. apakšpunktā minētajām aktivitātēm

2

 

15.4.

plānots uzlabot dažādu speciālistu kompetenci starpkultūru komunikācijā un zināšanas par trešo valstu pilsoņu uzņemšanas un integrācijas jautājumiem, it īpaši Latvijas reģionos, vienlaicīgi nodrošinot starpdisciplināru komandu veidošanu; plānots uzlabot pedagoģiskā personāla spējas strādāt starpkultūru vidē un sadarboties ar trešo valstu pilsoņu ģimenēm, tajā skaitā nodrošināta apmācība darbam ar metodiskajiem materiāliem dažādām vecuma grupām un nodrošināti metodisko materiālu komplekti

5

 

16.

Projekta iesniegumā plānotais tiešā labuma guvēju skaits visos fonda projektā paredzētajos pasākumos kopumā (atkarībā no projektā plānotajām kopējām izmaksām):

0–5

2/P

16.1.

ja projekta kopējās izmaksas plānotas 23 549,03 – 49 999,00 euro apmērā, ir:    

16.1.1.

līdz 49 (ieskaitot) cilvēkiem

0

 

16.1.2.

no 50 līdz 99 (ieskaitot) cilvēkiem

2

 

16.1.3.

no 100 līdz 149 (ieskaitot) cilvēkiem

3

 

16.1.4.

no 150 līdz 200 (ieskaitot) cilvēkiem

4

 

16.1.5.

vairāk par 200 cilvēkiem

5

 

16.2.

ja projekta kopējās izmaksas plānotas 50 000,00 – 88 259,20 euro apmērā, ir:  

2/P

16.2.1.

līdz 99 (ieskaitot) cilvēkiem

0

 

16.2.2.

no 100 līdz 149 (ieskaitot) cilvēkiem

1

 

16.2.3.

no 150 līdz 200 (ieskaitot) cilvēkiem

3

 

16.2.4.

vairāk par 200 cilvēkiem

5

 

Kopā

0–78

 
Kultūras ministre Dace Melbārde
9.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.292

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas 4. aktivitātes "Pieredzes, labās prakses un informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm integrācijas jomā" projektu iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji
(ierobežota projektu iesniegumu atlase)

Nr.
p. k.

Projekta iesnieguma vispārīgie kvalitātes vērtēšanas kritēriji

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt projekta iesniegumu

1.

Projekta iesniegumā vispārīgais un projekta specifiskais mērķis:

0–5

2/N

1.1.

nav definēts vai neatbilst aktivitātes mērķim

0

 

1.2.

definēts neskaidri, bet atbilst aktivitātes mērķim

2

 

1.3.

skaidri definēts un atbilst aktivitātes mērķim

5

 

2.

Projekta iesnieguma īstenošana:

0–3

3/N

2.1.

nedod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāju sasniegšanā

0

 

2.2.

dod ieguldījumu aktivitātes uzraudzības rādītāja sasniegšanā

3

 

3.

Projekta iesniegumā paredzētie pasākumi:

0–5

2/P

3.1.

neatbilst Ministru kabineta 2014. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) paredzētajiem atļautajiem pasākumiem

0

 

3.2.

atbilst noteikumos paredzētajiem atļautajiem pasākumiem, bet nav skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanai

2

 

3.3.

atbilst noteikumos paredzētajiem atļautajiem pasākumiem, un ir skaidri un nepārprotami pamatota to nepieciešamība projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanai

5

 

4.

Projekta iesniegums:

0–5

2/P

4.1.

nepamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī nav sniegts mērķa grupas raksturojums

0

 

4.2.

pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, tomēr pamatojums un raksturojums ir vispārīgs

2

 

4.3.

pamato izvēlētās mērķa grupas vajadzības, kā arī ir sniegts mērķa grupas raksturojums, pamatojums un raksturojums ir izvērsts un pietiekams, dotas skaidras atsauces uz izmantoto statistikas datu avotiem un citu informāciju, kas pierāda projekta iesniegumā norādītās informācijas pamatotību

5

 

5.

Projekta iesniegumā problēma:

0–5

2/P

5.1.

nav definēta un pamatota

0

 

5.2.

ir definēta nepilnīgi, kā arī ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

2

 

5.3.

ir definēta pilnīgi, taču ir sniegts tikai vispārīgs pamatojums

3

 

5.4.

ir definēta pilnīgi, kā arī ir sniegts izvērsts pamatojums ar skaidrām norādēm uz informācijas avotiem

5

 

6.

Projekta iesniegumā savstarpēja sasaiste ar esošo situāciju, identificētajām problēmām, izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem fonda projekta rezultātiem:

0–5

0/P

6.1.

nav norādīta

0

 

6.2.

ir norādīta, taču neskaidri

2

 

6.3.

ir skaidri norādīta

5

 

7.

Projekta iesniegumā noteiktie projekta uzraudzības rādītāji:

0–5

2/P

7.1.

nesniedz priekšstatu (nav precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju)

0

 

7.2.

sniedz priekšstatu par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātu multiplikatīvo efektu un ilgtspēju), tomēr uzraudzības rādītāji nav precīzi definēti vai izmērāmi vai arī nav pamatota uzlabojumu ietekme

2

 

7.3.

sniedz skaidru priekšstatu (ir precīzi definēti un izmērāmi) par projekta rezultātu un sasniegto uzlabojumu (ieguvumu) attiecībā pret identificēto stāvokli un ilgtermiņa ietekmi (tai skaitā rezultātiem ir multiplikatīvais efekts, ir parādīta to ilgtspēja)

5

 

8.

Izvēlētais personāls (ja pievienots CV) un fonda projekta iesniegumā definētās prasības personāla kompetencei, pieredzei un profesionālajai kvalifikācijai:

0–5

1/P

8.1.

nav pietiekamas projekta īstenošanai, jo prasības nav saistītas ar norādītajiem pienākumiem vai prasības nav definētas, vai izvēlētā projekta personāla izglītība un pieredze neatbilst izvirzītajām prasībām

0

 

8.2.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi vai izvēlētajam projekta personālam nav pieredzes vai atbilstošas izglītības attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

1

 

8.3.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, tomēr prasības ir definētas vispārīgi, bet izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

2

 

8.4.

ir daļēji pietiekamas projekta īstenošanai, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība, bet neliela pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

3

 

8.5.

apliecina spēju sekmīgi ieviest projektu, prasības ir definētas skaidri un atbilst pienākumu aprakstam, kā arī izvēlētajam projekta personālam ir atbilstoša izglītība un ilgstoša pieredze attiecībā uz uzticētajiem pienākumiem

5

 

9.

Projekta īstenošanai nepieciešamā materiāltehniskā bāze:

0–5

0/P

9.1.

nav pietiekama

0

 

9.2.

ir nodrošināta daļēji

3

 

9.3.

ir nodrošināta pilnībā

5

 

10.

Projekta iesniegumā plānotā projekta uzraudzība:

0–3

1/P

10.1.

nav definēta

0

 

10.2.

ir definēta, tomēr projekta uzraudzības apraksts nesniedz skaidru priekšstatu, kā finansējuma saņēmējs nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

1

 

10.3.

ir skaidri definēta un nodrošinās efektīvu projekta ieviešanas kontroli un fonda finansējuma saņēmēja kontroli pār veiktajiem pasākumiem un izdevumiem

3

 

11.

Projekta publicitātes pasākumi:

0–3

0/P

11.1.

nav definēti

0

 

11.2.

ir definēti, tomēr sniegs tikai nelielu informāciju par fonda projektu vai arī sasniegs tikai šauru personu loku

1

 

11.3.

ir definēti, sniedz plašu informāciju par fonda projektu un sasniedz plašu personu loku

3

 

12.

Projekta iesnieguma budžetā:

0–7

2/P

12.1.

izmaksas ir nesamērīgas, neatbilstošas tirgus cenām un projekta mērķim

0

 

12.2.

izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr četrās vai vairāk budžeta pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

2

 

12.3

izmaksas ir samērīgas, atbilst fonda projekta specifikai un mērķim un ir atbilstošas tirgus cenām, tomēr ne vairāk kā trijās budžeta pozīcijās izmaksas pārsniedz tirgus cenas

4

 

12.4.

izmaksas ir samērīgas un atbilstošas tirgus cenām visās izmaksu pozīcijās, ir pamatotas un atbilst fonda projekta specifikai un mērķim

7

 

13.

Projekta iesniegumā metodes mērķa grupas sasniegšanai:

0–5

3/P

13.1.

nav formulētas

0

 

13.2.

ir formulētas, tomēr nerada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

3

 

13.3.

ir skaidri un nepārprotami formulētas un rada pilnīgu skaidrību par izvēlēto metožu atbilstību plānotajiem projekta pasākumiem un efektivitāti mērķa grupas sasniegšanai

5

 

14.

Projekta iesnieguma riski, kas saistīti ar projekta pasākumu īstenošanu:

0–5

2/P

14.1.

nav aprakstīti un nav izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

0

 

14.2.

ir daļēji aprakstīti un daļēji izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

2

 

14.3.

ir aprakstīti un izstrādāts risku novēršanas vai mazināšanas plāns

5

 

15.

Projekta iesnieguma ieguldījums trešo valstu pilsoņu integrācijā:

0–5

2/N

15.1.

projekta iesniegumā netiek risinātas politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu pilsoņu integrācijā

0

 

15.2.

projekta iesniegumā tiek risinātas politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu pilsoņu integrācijā, tomēr piedāvātie risinājumi nav pietiekami

2

 

15.3.

projekta iesniegumā tiek risinātas politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu pilsoņu integrācijā un sniegts būtisks ieguldījums problēmu risināšanā

5

 

16.

Projekta rezultātu tālāka izmantošana un ilgtspēja:

0–5

3/P

16.1.

projekta iesniegumā nav aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un turpmāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus

0

 

16.2.

projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un turpmāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tomēr netiek sniegta informācija par projekta iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu turpmākai izmantošanai

3

 

16.3.

projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un turpmāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tai skaitā aprakstīta projekta iesniedzēja materiāltehniskā, personāla un finansiālā nodrošinājuma izmantošana

5

 

17.

Projekta iesnieguma ieguldījums pieredzes apmaiņas nodrošināšanā speciālistiem, kas izstrādā un īsteno pasākumus trešo valstu pilsoņu integrācijas politikas jomā:

0–7

0/P

17.1.

nav paredzēts iesaistīt speciālistus

0

 

17.2.

paredzēts iesaistīt 10 un vairāk speciālistu

7

 

Kopā

0–83

 
Kultūras ministre Dace Melbārde
10.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.292

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas aktivitāšu projektu iesniegumu specifiskie vērtēšanas kritēriji

Nr.
p. k.

Kritērijs

Punkti

Minimālais nepieciešamais punktu skaits un norāde, drīkst (P) vai nedrīkst (N) precizēt fonda projekta iesniegumu

1.

Projekta iesnieguma ieguldījums trešo valstu pilsoņu integrācijā:

0–5

2/N

1.1.

projekta iesniegumā netiek risinātas politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu pilsoņu integrācijā

0

 

1.2.

projekta iesniegumā tiek risinātas politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu pilsoņu integrācijā, tomēr piedāvātie risinājumi nav pietiekami

2

 

1.3.

projekta iesniegumā tiek risinātas politikas plānošanas dokumentos sabiedrības integrācijas jomā definētās problēmas trešo valstu pilsoņu integrācijā un sniegts būtisks ieguldījums problēmu risināšanā

5

 

2.

Projekta rezultātu turpmāka izmantošana un ilgtspēja:

0–5

3/P

2.1.

projekta iesniegumā nav aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un turpmāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus

0

 

2.2.

projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un turpmāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tomēr netiek sniegta informācija par projekta iesniedzēja materiāltehnisko, personāla un finansiālo nodrošinājumu projekta rezultātu turpmākai izmantošanai

3

 

2.3.

projekta iesniegumā ir aprakstīts, kā projekta iesniedzējs plāno uzturēt un turpmāk izmantot projekta laikā sasniegtos rezultātus, tai skaitā aprakstīta projekta iesniedzēja materiāltehniskā, personāla un finansiālā nodrošinājuma turpmākā izmantošana

5

 

Kopā

0–10

 
Kultūras ministre Dace Melbārde
11.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.292

Fonda izmaksu noteikumi

I. Vispārīgie nosacījumi

1. Pamatprincipi

1.1. Projekta ietvaros izdevumi ir attiecināmi, ja tie:

1.1.1. atbilst fonda mērķiem;

1.1.2. ir veikti to pasākumu ietvaros, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 292 "Noteikumi par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2013. gada programmas aktivitāšu īstenošanu" (turpmāk – noteikumi) attiecībā uz konkrēto aktivitāti;

1.1.3. nepieciešami, lai veiktu fonda projektā ietvertos pasākumus;

1.1.4. ir saprātīgi un atbilst pareizas finanšu pārvaldības principiem, jo īpaši attiecībā uz izdevīgumu un izmaksu lietderību;

1.1.5. radušies finansējuma saņēmējam vai tā sadarbības partnerim, kas darbojas Latvijas Republikā, izņemot starptautiskās publiskā sektora organizācijas, kas izveidotas uz starpvaldību nolīguma pamata, un īpašas aģentūras, ko izveidojušas minētās organizācijas, kā arī Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja un Starptautiskā Sarkanā Krusta un Sarkanā Pusmēness federācija, kuras nodarbojas ar tādu pašu mērķu sasniegšanu, kas minēti noteikumos. Noteikumus par izdevumu atbilstību piemēro finansējuma saņēmējam un ar atbilstošajām izmaiņām – arī sadarbības partnerim;

1.1.6. saistīti ar fonda mērķa grupu;

1.1.7. radušies saskaņā ar granta līguma nosacījumiem.

1.2. Fonda atbalstītos projektus nevar finansēt no citiem Eiropas Savienības finansējuma avotiem. Fonda atbalstītos projektus var līdzfinansēt no valsts budžeta, kā arī citiem publiskiem un privātiem līdzekļiem.

2. Projekta budžets

2.1. Projekta budžetam jābūt sabalansētam – izmaksu kopsummai jābūt vienādai ar ienākumu kopsummu.

2.2. Projekta izmaksas iedala:

2.2.1. projekta tiešajās attiecināmajās izmaksās, kuras tieši saistītas ar projekta īstenošanu;

2.2.2. projekta netiešajās attiecināmajās izmaksās, kuras nav tieši saistītas ar konkrēto projektu;

2.2.3. projekta izdevumos ieskaita projekta tiešās un netiešās attiecināmās izmaksas, projekta ienākumos ieskaita Eiropas Savienības finansējumu, valsts budžeta finansējumu, finansējuma saņēmēja finansējumu, sadarbības partneru finansējumu, trešo pušu finansējumu un projekta ietvaros radušos ieņēmumus;

2.2.4. noteikumu izpratnē ''ieņēmumi'' nozīmē ienākumus, ko šā pielikuma 4. punktā minētajā atbilstības laikposmā projekts gūst no pārdošanas, nomas, pakalpojumiem vai reģistrēšanas nodevām, un citus tamlīdzīgus ienākumus.

3. Ienākumu un bezpeļņas nosacījums

3.1. Fonds atbalsta bezpeļņas projektus. Ja projekta ienākumi, ieskaitot projekta ietvaros radušos ieņēmumus, projekta noslēgumā pārsniedz faktiski veiktos atbilstošos projekta izdevumus, attiecīgi samazina fonda ieguldījumu projektā. Visus projekta ienākumu avotus reģistrē finansējuma saņēmēja grāmatvedībā, un tiem jābūt identificējamiem un pārbaudāmiem.

3.2. Fonda un valsts budžeta finansējuma ieguldījumu no valsts budžeta, piemērojot bezpeļņas principu, aprēķina, no kopējām attiecināmajām izmaksām atņemot trešo personu ieguldījumu, finansējuma saņēmēja ieguldījumu, sadarbības partneru ieguldījumu un projekta ietvaros radušos ieņēmumus.

4. Atbilstības periods

4.1. Maksājumus izdara (izņēmums ir nolietojuma norakstījumi) un attiecīgās izmaksas rodas pēc tā gada 1. janvāra, kas minēts finansēšanas lēmumā, ar kuru apstiprināta attiecīgā gada programma. Atbilstības periods ir līdz N1 + 2 gada 30. jūnijam, kas nozīmē, ka projekta izdevumiem ir jārodas pirms minētā datuma. Maksājumus var veikt arī pēc N1 + 2 gada 30. jūnija, bet pirms projekta gala ziņojuma iesniegšanas vadošajā iestādē.

Piezīme. N1 – fonda gada programmas uzsākšanas gads.

5. Izdevumu uzskaite

5.1. Izdevumi atbilst tiešo finansējuma saņēmēju veiktajiem maksājumiem. Tie ir finanšu transakciju veidā, izņemot nolietojuma norakstījumu izdevumus.

5.2. Izdevumi ir pamatoti ar attaisnojuma dokumentiem, kas noformēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu, kā arī atbilstoši grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem. Ja tas nav iespējams, izdevumus pamato ar grāmatvedības uzskaites dokumentiem vai pamatojuma ziņā līdzvērtīgiem apliecinošiem dokumentiem.

5.3. Izdevumi ir identificējami un pārbaudāmi. Tie ir:

5.3.1. norādīti finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaites dokumentos;

5.3.2. veikti saskaņā ar Latvijas Republikas grāmatvedības standartiem un grāmatvedību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī atbilstoši finansējuma saņēmēja izdevumu uzskaites praksei;

5.3.3. deklarēti atbilstoši nodokļu un sociālo jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

5.4. Uzskaites datu glabāšana un apstrāde atbilst normatīvajiem aktiem datu aizsardzības jomā.

5.5. Finansējuma saņēmējs nodrošina atsevišķu hronoloģisku un sistemātisku grāmatvedības uzskaiti saimnieciskiem darījumiem, kas radušies saistībā ar fonda projekta ietvaros īstenotajām darbībām.

5.6. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta ietvaros veikto maksājumu veikšanu pēc granta līguma noslēgšanas tikai no Valsts kasē atvērtā projekta norēķinu konta. Ja finansējuma saņēmējs plāno veikt maksājumus projekta ietvaros no cita norēķinu konta, pirms maksājuma veikšanas nepieciešams vadošās iestādes saskaņojums.

5.7. Finansējuma saņēmējs un tā sadarbības partneri nodrošina informācijas uzkrāšanu par projekta tehnisko un finansiālo progresu, kas ir nepieciešama attiecīgo ziņu sniegšanai. Informāciju uzkrāj finansējuma saņēmēja un tā sadarbības partneru lietvedībā un grāmatvedības uzskaitē, tai skaitā elektronisko datu nesējos.

5.8. Attiecīgos gadījumos finansējuma saņēmējiem ir pienākums glabāt uzskaites dokumentu apliecinātas kopijas, kas pamato sadarbības partneru ienākumu un izdevumu saistību ar konkrēto projektu.

6. Teritoriālās darbības joma

6.1. Izdevumi ir attiecināmi uz tiem finansējuma saņēmējiem un to sadarbības partneriem, kuri darbojas un ir reģistrēti Latvijas Republikā, izņemot starptautiskās starpvaldību organizācijas, kuras nodarbojas ar noteikumos definēto mērķu sasniegšanu.

6.2. Fonda izdevumi atbilst šā pielikuma 1.1.5. apakšpunktā definēto finansējuma saņēmēju izdevumiem.

6.3. Izdevumi rodas Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā.

6.4. Projekta sadarbības partneri, kas reģistrēti un darbojas trešajās valstīs, var piedalīties projektā, neradot tam izmaksas, tādējādi šādu sadarbības partneru izdevumi nav attiecināmi. Minētais neattiecas uz starptautiskajām starpvaldību organizācijām.

II. Tiešās attiecināmās izmaksas

7. Tiešās attiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas tieši saistītas ar projekta pasākumu īstenošanu, un tās iekļauj projekta budžeta aprēķinā.

8. Personāla izmaksas

8.1. Projekta personāla izmaksas ir visas izmaksas, kas veiktas uz darba līguma pamata. Projekta personāla izmaksas ir faktiski izmaksātās algas, pieskaitot sociālās apdrošināšanas maksājumus un citas tiesību aktos noteiktās izmaksas, projekta personāla izmaksas atbilst tiešā saņēmēja atalgojuma shēmai, bet nepārsniedz šajos noteikumos noteikto likmi.

8.2. Personāla izmaksas apraksta projekta iesnieguma veidlapā un projekta budžeta veidlapā, norādot amatu, personāla locekļu skaitu, vārdus un uzvārdus, ja tie ir zināmi. Ja personu vārdi un uzvārdi vēl nav zināmi vai tos nevar atklāt, projektā sniedz norādes par tās personas profesionālo un tehnisko kvalifikāciju, kurai uzticēs īstenot projekta funkcijas vai uzdevumus.

8.3. Projektam piešķirtās personāla izmaksas (piemēram, algas, sociālās apdrošināšanas iemaksas) ir attiecināmas, ja tās nepārsniedz finansējuma saņēmēja atalgojuma shēmas vidējās likmes. Attiecīgos gadījumos var norādīt darba devēja veiktās iemaksas, izņemot prēmijas, veicināšanas maksājumus vai peļņas sadales shēmas. Nodevas, nodokļi vai maksājumi (jo īpaši algām piemērojamie tiešie nodokļi un sociālās apdrošināšanas maksājumi), kas attiecas uz fonda finansētiem projektiem, uzskatāmi par attiecināmām izmaksām tikai tad, ja tie faktiski radušies tiešajam finansējuma saņēmējam.

8.4. Attiecībā uz starptautiskām organizācijām atbilstošās personāla izmaksas var ietvert tiesību aktos paredzētos pienākumus un tiesības saistībā ar atalgojumu.

8.5. Valsts struktūru personāla algu izmaksas ir atbilstošas, ciktāl tās ir saistītas ar tādu darbību izmaksām, kuras valsts struktūra neveiktu, ja nebūtu attiecīgā projekta. Šādu personālu pārceļ vai norīko projekta īstenošanai ar rakstisku tiešā saņēmēja lēmumu.

8.6. Projekta vispārējā pārvaldībā iesaistītā personāla izmaksas nedrīkst pārsniegt 20 % no kopējām attiecināmām izmaksām. Projekta vispārējā pārvaldībā iesaistītais personāls ir projekta vadītājs, projekta aktivitāšu koordinators, projekta asistents, projekta aktivitāšu asistents, grāmatvedis un projekta sabiedrisko attiecību speciālists.

9. Komandējumu un uzturēšanās izmaksas

9.1. Komandējumu un uzturēšanās izdevumi ir attiecināmās tiešās izmaksas:

9.1.1. tikai attiecībā uz personālu, kas piedalās projekta darbībās un kura komandējums ir nepieciešams projekta īstenošanai;

9.1.2. īpaši pamatotos gadījumos citām personām, kas piedalās projekta darbībās un kuru komandējums ir nepieciešams projekta īstenošanai;

9.1.3. attiecībā uz personām, kas piedalās projekta pasākumos, ja finansējuma saņēmējs var uzrādīt apmeklējuma sarakstus.

9.2. Komandējumu izmaksas ir attiecināmas. Atmaksājamo izdevumu likmes nosaka, pamatojoties uz lētāko vai ekonomiski izdevīgāko sabiedriskā transporta veidu, lidojumi ir pieļaujami tikai tad, ja ceļojums ir garāks par 800 km (turp un atpakaļ) vai galamērķis ģeogrāfisku īpatnību dēļ attaisno aviosatiksmes izvēli. Biļetes saglabā. Ja izmanto personisko automašīnu, atmaksājamos izdevumus aprēķina, pamatojoties uz sabiedriskā transporta izmaksām vai nobrauktā attāluma likmēm saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi.

9.3. Projekta īstenošanā iesaistīto personu komandējumu izmaksās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi iekļauj:

9.3.1. dienas naudu;

9.3.2. vietējā transporta pakalpojumu izmaksas;

9.3.3. naktsmītņu izmaksas.

10. Aprīkojuma izmaksas

10.1. Finansējuma saņēmējs ir spējīgs pats īstenot projekta pasākumus, tāpēc izmaksas par aprīkojuma iegādi nav attiecināmas.

10.2. Projekta ietvaros izdevumi par nomu vai īri var pretendēt uz finansējumu, ievērojot nomas vai īres termiņu saistībā ar projekta mērķiem.

10.3. Izvēli starp īri vai nomu pamato ar vislētāko variantu (finansējuma saņēmējam ir jāsaglabā dokumenti, kas pamato, ka izvēlētais variants ir vislētākais). Ja īre vai noma nav iespējama projekta īstermiņa rakstura dēļ vai aprīkojuma vērtības straujas krišanās dēļ, ir pieļaujami izdevumi par pirkumiem, kurus finansējuma saņēmējs iegādājas par saviem līdzekļiem.

10.4. Izdevumi par pirkumiem:

10.4.1. ja aprīkojums ir iegādāts pirms projekta īstenošanas vai aprīkojumu iegādājas projekta īstenošanas laikā, attiecināma ir tikai tā nolietojuma norakstījumu izdevumu daļa, kas atbilst aprīkojuma izmantošanas laikposmam projektā un faktiskās izmantošanas apjomam projekta vajadzībām;

10.4.2. izmaksas attiecībā uz aprīkojumu, kas iegādāts pirms projekta uzsākšanas, bet kuru izmanto projekta vajadzībām, ir attiecināmas, pamatojoties uz nolietojuma norakstījumiem. Šīs izmaksas nav attiecināmas, ja aprīkojums iegādāts, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu;

10.4.3. aprīkojuma iegādes izmaksas atbilst vidējai tirgus cenai. Nolietojumu aprēķina saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;

10.4.4. nolietojuma norakstījumus aprēķina par pilniem mēnešiem, ieskaitot aprīkojuma iegādes mēnesi.

10.5. aprīkojumam piemīt projektam nepieciešamās tehniskās iezīmes, un tas atbilst spēkā esošajām normām un standartiem.

11. Nekustamais īpašums

11.1. Nekustamam īpašumam piemīt projektam nepieciešamās tehniskās iezīmes, un tas atbilst spēkā esošajām normām un standartiem.

11.2. Finansējumu nekustamā īpašuma nomai var saņemt, ja pastāv izprotama saikne starp nomu un attiecīgā projekta mērķiem, kā arī ir ievēroti šādi nosacījumi:

11.2.1. nekustamais īpašums nav iegādāts, izmantojot Eiropas Savienības finansējumu;

11.2.2. nekustamais īpašums izmantojams tikai projekta īstenošanai. Pretējā gadījumā attiecināma ir tikai tā izmaksu daļa, kas ir proporcionāla projekta vajadzībām izmantotajām telpām.

12. Palīgmateriāli un vispārīgie pakalpojumi

12.1. Palīgmateriālu, piegādes un citu vispārīgo pakalpojumu izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir identificējamas un tieši nepieciešamas projekta īstenošanai.

12.2. Biroja preču piegādes izmaksas, kā arī visu veidu sīku administratīvo palīgmateriālu piegādes izmaksas, reprezentācijas izmaksas un izmaksas par vispārīgajiem pakalpojumiem, kuras nav nodalītas no iestādes kopējām izmaksām un nav tieši nepieciešamas projekta īstenošanā (piemēram, kancelejas preču, tālruņa, interneta, pasta, biroja uzkopšanas izmaksas, komunālie pakalpojumi, apdrošināšana, personāla mācības un darbā pieņemšanas izmaksas), nav tiešās attiecināmās izmaksas. Tās ietilpst netiešajās attiecināmajās izmaksās atbilstoši šā pielikuma III nodaļai.

13. Apakšuzņēmumu līgumi

13.1. Apakšuzņēmumu līgumi – uzņēmumu līgumi, pakalpojumu līgumi, autorlīgumi un citi līgumi ar darbu izpildītājiem, kuru ietvaros izpildītājs nav tieši padots finansējuma saņēmējam un gūst peļņu. Apakšuzņēmējs ir trešā persona, kas nav ne projekta finansējuma tiešais saņēmējs, ne projekta partneris, un tas nodrošina specifisku darbu un pakalpojumu izpildi, kuru īstenošana nav iespējama tiešajam finansējuma saņēmējam vai partnerim.

13.2. Finansējuma saņēmējs ir spējīgs pats īstenot projekta pasākumus, tāpēc finansējuma saņēmējs nevar slēgt apakšuzņēmumu līgumus par projekta īstenošanu. Apakšuzņēmumu līgumu slēgšanas iespēja ir ierobežota, un tā nedrīkst pārsniegt 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām. Apakšuzņēmumu līgumu izmaksas šo noteikumu izpratnē var būt, piemēram, izmaksas par tulkošanas pakalpojumiem, izdales materiālu drukāšanu, apmācību kursu nodrošināšanu (izmaksās ietilpst, piemēram, telpu noma), ēdināšanas pakalpojumiem, interneta mājaslapas izstrādi.

13.3. Fonda finansējumu nevar saņemt par šādiem apakšuzņēmumu līgumiem:

13.3.1. projekta vispārējās pārvaldības uzdevumu apakšuzņēmumu līgumi (piemēram, projekta vadītājs, koordinators, asistents, grāmatvedis, sabiedrisko attiecību speciālists);

13.3.2. projekta īstenošanas apakšuzņēmumu līgumi ar mācību kursu pasniedzējiem un lektoriem;

13.3.3. apakšuzņēmumu līgumi, kuri palielina projekta izmaksas, taču nerada samērīgu papildu vērtību;

13.3.4. apakšuzņēmumu līgumi ar starpniekiem vai konsultantiem, maksājumu nosakot procentuāli no projekta kopējām izmaksām, ja vien fonda finansējuma saņēmējs šāda veida maksājumu nav pamatojis ar veiktā darba vai pakalpojumu faktisko vērtību;

13.3.5. attiecībā uz visiem apakšuzņēmumu līgumiem finansējuma saņēmējs, slēdzot apakšuzņēmumu līgumu, pieprasa un apakšuzņēmējs apņemas revīzijas un kontroles iestādēm sniegt visu nepieciešamo informāciju par apakšuzņēmuma līgumu ietvaros veiktajām darbībām.

14. Izmaksas, kas tieši izriet no nosacījumiem saistībā ar Eiropas Savienības finansējumu

14.1. Izmaksas, kas nepieciešamas, lai izpildītu ar Eiropas Savienības finansējumu saistītās prasības (piemēram, izmaksas, kas saistītas ar publicitāti, pārskatāmību, projektu novērtējumu, neatkarīgu revīziju, bankas garantijām, tulkošanas izmaksas), ir tiešās attiecināmās izmaksas.

15. Ekspertu pakalpojumi

15.1. Maksa par juridiskajām konsultācijām, notāru pakalpojumiem vai tehnisko un finanšu ekspertu atalgojums ir tiešās attiecināmās izmaksas. Eksperta izmaksas šo noteikumu izpratnē ir vienreizējas, specifiskas izmaksas ar augstu pievienoto vērtību, kas radušās, piesaistot sertificētus ekspertus, kuri iesaistīti projekta mērķa sasniegšanā.

16. Īpašie izdevumi saistībā ar trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem attiecas fonda piemērošanas joma

16.1. Pirkumi, ko finansējuma saņēmējs palīdzības sniegšanai veic saistībā ar trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem attiecas fonda piemērošanas joma saskaņā ar pamatdokumentā sniegto definīciju, un tiešā saņēmēja veiktie izdevumu atlīdzināšanas maksājumi šīm personām ir atbilstoši izdevumi, ievērojot šādus īpašus nosacījumus:

16.1.1. tiešais saņēmējs noteikumos noteikto laiku glabā visu nepieciešamo informāciju un pierādījumus, ka uz trešo valstu pilsoņiem, kas saņēmuši minēto palīdzību, attiecas fonda piemērošanas joma saskaņā ar pamatdokumentā sniegto definīciju;

16.1.2. tiešais saņēmējs noteikumos noteikto laiku glabā pierādījumus (piemēram, rēķinus, kvītis maksājuma dokumentus u. c.) par trešo valstu valstspiederīgajiem sniegto palīdzību.

16.2. Ja nepieciešams, lai personas, uz kurām attiecas fonda piemērošanas joma, apmeklētu pasākumus (piemēram, latviešu valodas un integrācijas kursu apmācības u. c. pasākumi), var paredzēt nelielas naudas prēmijas kā papildu palīdzību ar nosacījumu, ka to kopējā summa vienā projektā nepārsniedz 25 000,00 euro. Tās izdala katrai personai attiecīgajā pasākumā, kursā vai cita veida darbībā. Tiešais saņēmējs glabā personu sarakstu, kurā fiksēts maksājuma laiks un datums, un nodrošina atbilstošus pasākumus, lai izvairītos no dubultas finansēšanas un līdzekļu ļaunprātīgas izmantošanas.

III. Netiešās attiecināmās izmaksas

17. Projekta atbilstošās netiešās izmaksas ir tās izmaksas, kas, ņemot vērā šā pielikuma 1. punktā minētos atbilstības nosacījumus, nav tieši saistītas ar projektā plānoto pasākumu īstenošanu un projekta mērķa sasniegšanu.

18. Atkāpjoties no šā pielikuma 1.1.5. apakšpunkta un 5. punkta, projekta īstenošanas netiešās attiecināmās izmaksas var būt atbilstošas fiksētās vienotās likmes finansējuma ietvaros, kas nepārsniedz 7 % no kopējām atbilstošajām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Netiešajās attiecināmajās izmaksās var iekļaut sakaru (piemēram, telefona, interneta) izmaksas, pasta, telpu uzkopšanas, komunālo maksājumu, biroja telpu nomas, apdrošināšanas, kancelejas preču izmaksas u. c.

19. Finansējuma saņēmējiem, kas savas darbības nodrošināšanai saņem finansējumu no Eiropas Savienības budžeta, netiešās attiecināmās izmaksas nav attiecināmas.

IV. Neattiecināmās izmaksas

20. Neattiecināmās izmaksas ir šādas:

20.1. pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja finansējuma saņēmējs var pierādīt, ka viņš nespēj to atgūt no valsts budžeta;

20.2. starpniecības pakalpojumi, kas neatbilst šā pielikuma 1.1.4. apakšpunktā noteiktajam;

20.3. kapitāla peļņa, parādi un parādu apkalpošanas izmaksas, debeta procenti, ārvalstu valūtas maiņas komisijas maksa un zaudējumi valūtas kursa svārstību dēļ, uzkrājumi zaudējumiem vai iespējamām saistībām nākotnē, procentu maksājumi, apšaubāmi parādi, soda naudas, naudas sodi, finansiālas sankcijas, ar tiesāšanos saistītas izmaksas un pārmērīgi vai nepamatoti izdevumi;

20.4. reprezentācijas izmaksas, kas attiecas tikai uz projekta darbiniekiem. Ir attiecināmas saprātīgas reprezentācijas izmaksas saviesīgiem pasākumiem, ko attaisno projekta veids, piemēram, izmaksas projekta noslēguma pasākumam vai projekta koordinācijas grupas sanāksmēm;

20.5. izmaksas, ko deklarējis finansējuma saņēmējs un kas attiecas uz citu projektu vai darba programmu, kura saņem Eiropas Savienības finansējumu;

20.6. zemes iegāde, nekustamā īpašuma iegāde, būvniecība un atjaunošana;

20.7. ieguldījumi natūrā.

Kultūras ministre Dace Melbārde
02.07.2014