Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 05.04.2019. - 30.09.2022. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022. gada 15. septembra lēmumu "Atsaistītas piekļuves abonentlīnijai noteikumi".
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/11

Rīgā 2014.gada 18.jūnijā (prot. Nr.21, 7.p.)
Noteikumi par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma
8.panta pirmās daļas 9.punktu, 36.panta trešo daļu,
39.panta ceturtās daļas 1.punktu un 44.panta otro daļu,
likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
25.panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai vai tās daļai (turpmāk – noteikumi) nosaka prasības atsaistītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai un kārtību, kādā notiek atsaistīta piekļuve abonentlīnijai vai tās daļai, un elektronisko sakaru tīkla tehniskos un darbības noteikumus piekļuvei abonentlīnijai vai tās daļai, kā arī atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā ietveramo informāciju un nepieciešamo tās detalizācijas līmeni.

2. Noteikumos lietoti šādi termini:

2.1. atsaistīta piekļuve abonentlīnijai vai tās daļai1 (turpmāk – atsaistīta piekļuve) – piekļuves pakalpojums, kuru elektronisko sakaru komersants, kurš nodrošina abonentlīniju, sniedz citam elektronisko sakaru komersantam elektronisko sakaru pakalpojuma sniegšanai, pilnīgi vai kopēji izmantojot abonentlīniju vai tās daļu;

2.1.1atvilce – starp piekļuves punktu atsaistītai piekļuvei un nomnieka elektronisko sakaru tīkla iekārtu izveidots savienojums;

2.2. Ethernet – elektronisko sakaru tīkla datu pārraides tehnoloģiju un protokolu kopa;

2.3. Ethernet atvilce – atvilces veids, kurā savienojums ir izveidots Ethernet atvērto sistēmu sadarbības (turpmāk – OSI) otrajā slānī;

2.4. gala posms4 – abonentlīnijas daļa starp pieslēguma punktu un pirmo (virzienā no pieslēguma punkta uz piekļuves mezglu) sadales punktu, kurā realizē kabeļu sadali uz ēkas daļu vai uz vienu vai vairākām blakus esošām ēkām, tajā skaitā ietverot horizontālos un vertikālos iekšējās instalācijas kabeļus;

2.5. izvietošana5 – iekārtu izvietošanas veids, kurā nomnieks atsaistītai piekļuvei izmanto īpašnieka lietošanā esošu teritoriju, telpas vai iekārtas, izvietojot tajās savas iekārtas;

2.6. īpašnieks – elektronisko sakaru komersants, kuram pieder abonentlīnija;

2.6.1 īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū – elektronisko sakaru komersants, kuram ir noteikts pienākums izstrādāt un publicēt atsaistītas piekļuves abonentlīnijai un piekļuves gala posmam pamatpiedāvājumu;

2.7. piekļuves punkts atsaistītai piekļuvei – īpašnieka piekļuves mezglā vai citā elektronisko sakaru tīkla vietā, ja tas ir tehniski iespējams, izvietots fizisks punkts, kurā īpašnieks nodrošina nomniekam piekļuvi atsaistītas piekļuves abonentlīnijai elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai galalietotājam īpašnieka abonentlīnijā;

2.8. nomnieks – elektronisko sakaru komersants, kurš ar īpašnieku ir noslēdzis līgumu par atsaistītu piekļuvi;

2.9. pamattīkls6 – publiskā elektronisko sakaru tīkla daļa, kurā ir savienotas pamattīkla iekārtas (pārraides, komutēšanas, maršrutēšanas, multipleksēšanas vai ekvivalentas iekārtas) un kurai ir pievienots piekļuves tīkls, un kas nodrošina savienojumus ar cita operatora elektronisko sakaru tīklu;

2.10. piekļuves mezgls7 – vieta, kurā ir savienots piekļuves tīkls un pamattīkls;

2.10.1 piekļuves punkts Ethernet atvilcei – īpašnieka elektronisko sakaru tīkla iekārtas saskarne, kurā īpašnieks nodrošina nomniekam Ethernet atvilci;

2.11. piekļuves tīkls8 – publiskā elektronisko sakaru tīkla daļa, kas savieno pamattīklu un pieslēguma punktu. Abonentlīnija un ierīce, kurā ir ievietots pieslēguma punkts, ir piekļuves tīkla sastāvdaļa (1.pielikums);

2.12. pieteicējs – elektronisko sakaru komersants, kurš vēlas saņemt atsaistītu piekļuvi;

2.13. sadales punkts9 – publiskā elektronisko sakaru tīkla kabeļu sadales iekārta, kas paredzēta metālisko kabeļu vai optisko šķiedru kabeļu sadalei. Sadales punkts ir kabeļu skapis, sadales kaste, sadales kastīte vai kabeļu uzmava;

2.14. sadales skapis – kabeļu skapis, elektronisko sakaru iekārtu skapis vai konteiners;

2.15. tumšā šķiedra10 – optiskā šķiedra ierīkotā vai izbūvētā kabelī, kas nav aktīva, tas ir, tās abos galos nav pieslēgtas darbojošās optoelektroniskas iekārtas;

2.16. virtuālā atsaistīšana (VULA) – aktīvs piekļuves produkts, kas ir Ethernet OSI otrajā slānī izveidots savienojums starp īpašnieka abonentlīnijas pieslēguma punktu un piekļuves punktu atsaistītai piekļuvei, kas ir izvietots īpašnieka piekļuves mezglā vai citā elektronisko sakaru tīkla vietā.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

3. Noteikumos lietoti šādi saīsinājumi:

3.1. (svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28);

3.2. Ethernet P2P (Ethernet Point-to-Point Technology) – Ethernet punkta-punkta tehnoloģija;

3.3. FTTB (Fibre to the Building) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz ēkai;

3.4. FTTH (Fibre to the Home) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz galalietotāja telpām;

3.5. FTTN (Fibre to the Node) – optisko šķiedru kabeļu nodrošināšana līdz sadales skapim;

3.6. Gbit/s – gigabiti sekundē;

3.7. GPON (Gigabit-capable Passive Optical Network) – gigabitu pasīvais optiskais tīkls;

3.8. IGMP (Internet Group Multicast Protocol) – interneta multiraides protokols;

3.9. ITU-T (International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector) – Starptautiskā telesakaru savienība, Telekomunikāciju standartizācijas sektors;

3.10. MDF (Main Distribution Frame) – metālisko vīto pāru kabeļu kross;

3.11. (svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28);

3.12. NTU (Network Termination Unit) – elektronisko sakaru tīkla pabeigšanas iekārta;

3.13. ODF (Optical Fibre Distribution Frame) – optisko šķiedru kabeļu kross;

3.14. (svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28);

3.15. OSI (Open Systems Interconnection) – atvērto sistēmu sadarbība;

3.16. POTS (Plane Old Telephone Service) – analogā abonentlīnija;

3.17. PP – pieslēguma punkts, tajā skaitā ierīce, kurā ir ievietots pieslēguma punkts;

3.17.1 P2P – piekļuves tīkla punkta–punkta arhitektūra;

3.18. RJ (Registered Jack) – standartizēta elektroniskā sakaru tīkla fiziska saskarne;

3.19. (svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28);

3.20. VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) – ļoti ātrdarbīga ciparu abonentlīnija;

3.20.1 VDSL2 Vectoring (Very High Speed Digital Subscriber Line 2 Vectoring) – ļoti ātrdarbīga ciparu abonentlīnija, kurā izmantota troksni slāpējoša tehnoloģija;

3.21. VLAN (Virtual Local Area Network) – virtuālais piekļuves tīkls;

3.22. VULA (Virtual Unbundled Local Access) – virtuālā atsaistīšana;

3.23. WDM (Wavelengh-division Multiplexing) – viļņgarumdales multipleksēšana;

3.24. WDM-PON (Wavelengh-division Multiplexing, Passive Optical Network) – viļņgarumdales multipleksēšana, pasīvais optiskais tīkls;

3.25. xDSL (Digital Subscriber Line Technologies) – ciparu abonentlīnijas tehnoloģijas;

3.26. xGPON (Gigabit Passive Optical Technologies) – gigabitu pasīvā optiskā tīkla tehnoloģijas.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

4. Šie noteikumi ir attiecināmi uz abonentlīniju, kas izveidota saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumā norādīto vispārējo piekļuves tīkla struktūrshēmu un šo noteikumu 2.pielikumā norādīto metālisko vīto pāru un optisko šķiedru kabeļu piekļuves tīkla arhitektūru. Īpašnieks un nomnieks, savstarpēji vienojoties, var šos noteikumus attiecināt uz koaksiālo kabeļu abonentlīnijas vai tās daļas atsaistīšanas pielietošanu, ja tas ir tehniski iespējams.

II. Atsaistītas piekļuves veidi, atsaistīšanas tehnoloģiskie risinājumi

(Nodaļas nosaukums SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

5. Atsaistītai piekļuvei saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā norādītajiem atsaistītas piekļuves veidiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem iespējami šādi veidi:

5.1. pilnībā atsaistīta piekļuve abonentlīnijai – elektronisko sakaru pakalpojums, kuru nomnieks sniedz galalietotājam, izmantojot abonentlīniju visā tās garumā;

5.2. kopēja piekļuve abonentlīnijai – elektronisko sakaru pakalpojums, kuru nomnieks un īpašnieks vienlaicīgi sniedz galalietotājam, izmantojot abonentlīniju visā tās garumā;

5.3. pilnībā atsaistīta piekļuve abonentlīnijas daļai, tajā skaitā abonentapakšlīnijai vai gala posmam – elektronisko sakaru pakalpojums, kuru nomnieks sniedz galalietotājam, izmantojot abonentlīnijas posmu no sadales punkta līdz pieslēguma punktam, ja īpašnieks un nomnieks nav vienojušies citādi;

5.4. kopēja piekļuve abonentlīnijas daļai, tajā skaitā abonentapakšlīnijai vai gala posmam – elektronisko sakaru pakalpojums, kuru nomnieks un īpašnieks vienlaicīgi sniedz galalietotājam, izmantojot abonentlīnijas posmu no sadales punkta līdz pieslēguma punktam, ja īpašnieks un nomnieks nav vienojušies citādi.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

6. Īpašnieks saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā norādītajiem atsaistītas piekļuves veidiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem savā mājaslapā internetā publisko vismaz šādus savā piekļuves tīklā izmantotos tehnoloģiskos risinājumus:

6.1. piekļuves tīkla tehnoloģija;

6.2. atsaistītas piekļuves veids;

6.3. atsaistīšanas tehnoloģija;

6.4. atsaistītas piekļuves realizācijas vieta.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

7. Īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū, saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumā norādītajiem atsaistītas piekļuves tehnoloģiskajiem risinājumiem, kurus ievēro elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, iekļauj atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā vismaz šādus savā piekļuves tīklā izmantotos tehnoloģiskos risinājumus:

7.1. piekļuves tīkla tehnoloģija;

7.2. atsaistītas piekļuves veids;

7.3. atsaistīšanas tehnoloģija;

7.4. atsaistītas piekļuves realizācijas vieta.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

8. Īpašnieks pēc pieteicēja pieprasījuma nodrošina pieteicējam piekļuvi informācijai par sava piekļuves tīkla piekļuves mezglu, kuros ir iespējams izveidot VULA piekļuves punktu, adreses.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

9. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

10. Īpašnieks saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikumā norādītajiem atsaistītas piekļuves veidiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem atsaistītas piekļuves realizācijai var pielietot šādas atsaistīšanas tehnoloģijas:

10.1. fiziska pārslēgšana:

10.1.1. metālisko vīto pāru kabeļu abonentlīnijā fiziska pārslēgšana ir mehāniska metālisko vīto pāru pārslēgšana piekļuves mezglā vai sadales punktā, izmantojot terminatoru, savienotāju moduli vai savienotāju; tā ietver arī brīvā pāra piekļuves tīklā pārslēgšanu pieteicējam nepieciešamajā atsaistīšanas vietā – piekļuves mezgla MDF vai abonentlīnijas sadales punktā;

10.1.2. optisko šķiedru kabeļu abonentlīnijā fiziska pārslēgšana ir mehāniska optisko šķiedru pārslēgšana piekļuves mezglā vai sadales punktā, izmantojot optisko spraudni un spraudsavienotāju vai šķiedru savienošanu12; tā ietver arī tumšās šķiedras piekļuves tīklā pārslēgšanu pieteicējam nepieciešamajā atsaistīšanas vietā – piekļuves mezgla ODF, abonentlīnijas sadales punktā vai pieslēguma punktā, kā arī pieslēgšanu izvelkamo šķiedru kabeļa šķiedrai;

10.2. atsaistītas piekļuves nodrošināšana, pielietojot xDSL, izņemot VDSL2 Vectoring;

10.3. VULA;

10.4. atsaistītas piekļuves nodrošināšana, pielietojot WDM, kas ietver vienu vai vairākus šādus elementus:

10.4.1. WDM-PON iekārtas;

10.4.2. WDM iekārtas atsaistītas piekļuves nodrošināšanai aktīvā Ethernet13 tehnoloģijai piekļuves tīklā, kā arī optisko šķiedru kabeļu piekļuves tīkla punkta-punkta arhitektūras gadījumā;

10.5. atsaistītas piekļuves nodrošināšana, pielietojot xGPON.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

11. Īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū, atsaistītas piekļuves realizācijai pielieto vismaz šo noteikumu 4.pielikumā norādītajiem atsaistītas piekļuves tehnoloģiskajiem risinājumiem noteikto atsaistīšanas tehnoloģiju.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

12. Īpašnieks savā mājaslapā internetā publisko atsaistītai piekļuvei piemērojamās tehniskās prasības metālisko vīto pāru kabeļu abonentlīnijai, iekļaujot vismaz šādus nosacījumus:

12.1. elektrisko parametru normas:

12.1.1. svešs spriegums (visai abonentlīnijai);

12.1.2. izolācijas pretestība (MΩ/km);

12.1.3. cilpas pretestība (Ω/km);

12.1.4. kapacitāte starp metāliskā vītā pāra vadiem (nF/km);

12.1.5. vājinājums (dB/km) atkarībā no abonentlīnijas garuma un frekvences, frekvenču diapazonā no 25kHz līdz 2,2MHz. Ja pieteicējs plāno izmantot VDSL, izņemot VDSL2 Vectoring, iekārtu, tad īpašnieks pēc pieteicēja pieprasījuma piecu dienu laikā izsniedz pieteicējam individuāli vājinājumu (dB/km) atkarībā no abonentlīnijas garuma un frekvences, frekvenču diapazonā no 25kHz līdz 30MHz;

12.2. prasības pretzibens un pārsprieguma aizsardzības aprīkojumam un tā ierīkošanas kārtībai;

12.3. ekspluatācijas rezervēm paredzēto metālisko vīto pāru skaits vienā kabelī, kas nepārsniedz 10% no kabeļa tilpuma un ir vismaz viens metāliskais vītais pāris;

12.4. dažādu tehnoloģiju pielietošanas un pielietojamo iekārtu skaita ierobežojumi atsaistīšanai vienā kabelī, ja tas nepieciešams elektronisko sakaru tīkla aizsardzības vai pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanai, kā arī ierobežojumu principi un to aprēķinu algoritmi.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

13. Īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū, šo noteikumu 12.punktā noteiktās tehniskās prasības ietver atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

14. Īpašnieks savā mājaslapā internetā publisko atsaistītai piekļuvei piemērojamās tehniskās prasības optisko šķiedru kabeļu abonentlīnijai un tumšajai šķiedrai, iekļaujot vismaz šādus nosacījumus:

14.1. prasības optiskajai šķiedrai, norādot, kādam Eiropas standartam un ITU-T rekomendācijai tā atbilst;

14.2. optiskās šķiedras vājinājumu (dB/km) pie elektromagnētisko viļņu garumiem 1310nm, 1490nm, 1550nm, ja pieteicējs plāno izmantot iekārtu, kas darbojas uz citiem elektromagnētisko viļņu garumiem, īpašnieks pēc pieteicēja pieprasījuma piecu dienu laikā izsniedz pieteicējam individuāli optiskās šķiedras vājinājumu (dB/km) pie pieprasītajiem elektromagnētisko viļņu garumiem;

14.3. prasības optiskajam spraudnim un spraudsavienotājam;

14.4. prasības pretzibens un pārsprieguma aizsardzības aprīkojumam un tā ierīkošanas kārtībai.

15. Īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū, šo noteikumu 14.punktā noteiktās tehniskās prasības ietver atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

16. Īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū atsaistītas piekļuves metāliskā vītā pāra abonentlīnijas, FTTH P2P vai GPON, FTTB un FTTN gadījumā (izņemot gala posma) pēc nomnieka pieprasījuma nodrošina Ethernet, tumšās šķiedras, piekļuves kabeļu kanalizācijai vai stabiem atvilci. Citos piekļuves tīkla tehnoloģiju gadījumos īpašnieks nodrošina atvilci, vienojoties ar nomnieku.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

17. Īpašnieks atsaistītas piekļuves metāliskā vītā pāra abonentlīnijas, FTTH P2P vai GPON, FTTB un FTTN gadījumā (izņemot gala posma), nodrošinot Ethernet atvilci, ievēro šādas papildu prasības:

17.1. izveido piekļuves punktu Ethernet atvilcei kā Ethernet OSI otrā slāņa komutatora spraudsavienotāju ar optisko saskarni, kura atbilst šo noteikumu 14.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām un kurā nodrošina šādu maksimālo lejupielādes un augšupielādes pārraides ātrumu: 1*n Gbit/s, kur n ir naturāls skaitlis, kurš ir lielāks par 0 un kura vērtību nosaka nomnieks un īpašnieks vienojoties;

17.2. nodrošina piekļuves punktā Ethernet atvilcei maksimālo lejupielādes un augšupielādes pārraides ātrumu un minimālo garantēto lejupielādes un augšupielādes pārraides ātrumu saskaņā ar nomnieka un īpašnieka vienošanos un piedāvā nomniekam iespēju kontrolēt galalietotājiem sniegtā pakalpojuma pārraides ātrumu;

17.3. kvalitātes prasības saskaņā ar šo noteikumu 27.2punktu.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

18. Īpašnieks un nomnieks savstarpēji vienojas par tehniskajām prasībām abonentlīnijai, kā arī par izmantojamo elektromagnētiskā viļņa garumu, frekvenču spektra diapazonu, signāla pārraides līmeni, signāla pārraidē izmantojamo līnijas kodu vai citiem nosacījumiem, ņemot vērā tehniskās prasības izmantojamai iekārtai, ja nomnieka izmantotajai iekārtas pieslēgšanai piemērojami citi vai papildu parametri, kā arī, ja atsaistītai piekļuvei paredzēts izmantot tehnoloģiju vai tehnisku risinājumu, kas neatbilst abonentlīnijai nodrošinātajiem tehniskajiem parametriem.

19. Nomnieks pieslēdz atsaistītai piekļuvei paredzētai abonentlīnijai tādas iekārtas, kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajām elektrodrošības un elektromagnētiskās saderības prasībām.

191. Īpašnieks un pieteicējs vai nomnieks FTTH gadījumā savstarpēji vienojas par jauna pieslēguma ierīkošanu, izmantojot izvelkamo šķiedru kabeļa šķiedru gala posmā.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

20. Īpašnieks ievēro attiecīgajos Eiropas un starptautiskajos standartos noteiktās tehniskās prasības virtuālai atsaistīšanai.

21. Īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū, atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā iekļauj tehniskās prasības elektriskām saskarnēm virtuālai atsaistīšanai šādos elektronisko sakaru tīkla punktos:

21.1. pieslēguma punktā;

21.2. piekļuves punktā atsaistītai piekļuvei;

21.3. piekļuves punktā Ethernet atvilcei.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

22. Īpašnieks pieslēguma punktā virtuālai atsaistīšanai pieteicējam nodrošina NTU šādas saskarnes:

22.1. bez aktīvas NTU. Metālisko vīto pāru kabeļu pieslēguma punktā fiziska NTU ir rozete ar atbilstošu RJ tipa ligzdu. Optisko šķiedru kabeļu pieslēguma punktā fiziska NTU ir optiskais spraudnis, kas atbilst šo noteikumu 14.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām;

22.2. ar aktīvu NTU. Īpašnieks pēc pieteicēja izvēles nodrošina pieslēguma punktā aktīvu NTU vai ar piekļuves tīkla iekārtām saderīgas aktīvas NTU pārdošanu. Aktīvai NTU ir Ethernet elektriskā saskarne.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

23. Īpašnieks savā mājaslapā internetā publisko tehniskās prasības virtuālajā atsaistīšanā pielietojamai aktīvajai NTU, lai nomnieks pats var nopirkt un konfigurēt ar īpašnieka piekļuves tīkla iekārtām saderīgu aktīvu NTU, vai publisko saderīgu NTU sarakstu, norādot ražotāju un ražotāja piešķirto iekārtas nosaukumu. Īpašnieks uz nomniekam nodrošinātajām NTU nenorāda īpašnieka zīmolu vai citu informāciju, kas identificē īpašnieku.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

24. Īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū, šo noteikumu 23.punktā noteiktās tehniskās prasības ietver atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

25. Īpašnieks virtuālās atsaistīšanas gadījumā nodrošina piekļuves punktu atsaistītai piekļuvei šādā Ethernet OSI otrā slāņa komutatorā.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

26. Īpašnieks nodrošina piekļuves punktu atsaistītai piekļuvei ar šādām fiziskām saskarnēm, maksimāliem lejupielādes un augšupielādes pārraides ātrumiem un minimāliem garantētiem lejupielādes un augšupielādes pārraides ātrumiem (turpmāk – pārraides ātrums):

26.1. RJ tipa ligzda, kurā nodrošina šādu pārraides ātrumu: 0,1*n Gbit/s, kur n ir naturāls skaitlis, kurš ir lielāks par 0 un kura vērtību nosaka nomnieks un īpašnieks vienojoties;

26.2. spraudsavienotājs ar optisko saskarni, kura atbilst šo noteikumu 14.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām un kurā nodrošina šādu ātrumu: 1*n Gbit/s, kur n ir naturāls skaitlis, kurš ir lielāks par 0 un kura vērtību nosaka nomnieks un īpašnieks vienojoties;

26.3. pārraides ātrumu saskaņā ar nomnieka un īpašnieka vienošanos.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

27. Īpašnieks nodrošina piekļuves punktu Ethernet atvilcei atsaistītas piekļuves balss telefonijas, interneta piekļuves un televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumam ar sāncensības koeficientu saskaņā ar nomnieka un īpašnieka vienošanos.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

27.1 Īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū atsaistītas piekļuves abonentlīnijai pamatpiedāvājumā iekļauj vismaz šādas atsaistītai piekļuvei, izņemot gala posmam un apakšabonentlīnijai, un Ethernet atvilcei pakalpojumu klases datu lejupielādei un augšupielādei:

27.11. balss telefonijas pakalpojuma klase;

27.12. publiskā interneta piekļuves pakalpojuma klase;

27.13. televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumu klase.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

27.2 Īpašnieks savā mājaslapā internetā publisko atsaistītai piekļuvei (izņemot gala posmam un apakšabonentlīnijai) un Ethernet atvilcei nodrošinātas vismaz šādas kvalitātes prasības katrai pakalpojumu klasei, ne zemākas kā īpašnieka sniegtajam pakalpojumam mazumtirdzniecībā:

27.21. pārraides prioritātes tīklā, norādot Ethernet kadrā noteiktās prioritāšu noteikšanas metodes un piedāvājot nomniekam iespēju noteikt prioritāti savam trafikam;

27.22. kadru aizture vienā virzienā;

27.23. starp-kadru laika variācija;

27.24. kadru zudumi;

27.25. pieejamība.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

28. Īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū, šo noteikumu 27.2punktā noteiktās kvalitātes prasības ietver atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

29. Īpašnieks virtuālās atsaistīšanas gadījumā pēc nomnieka pieprasījuma nodrošina multiraidi18 šādā veidā:

29.1. pielietojot IGMP protokolu;

29.2. nomniekam televīzijas programmu izplatīšanas pakalpojumam piešķirot atsevišķu VLAN.

30. Īpašnieks virtuālās atsaistīšanas gadījumā, sniedzot balss telefonijas vai publisko interneta piekļuves pakalpojumu, nodrošina katru nomnieka galalietotāju ar savu VLAN, ja nomnieks to pieprasa. Nomnieks virtuālās atsaistīšanas gadījumā nosaka drošības prasības savā elektronisko sakaru tīklā.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

30.1 Īpašnieks virtuālās atsaistīšanas un Ethernet atvilces gadījumā nodrošina nomniekam iespēju piemērot drošības pasākumus.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

30.2 Īpašnieks virtuālās atsaistīšanas un Ethernet atvilces gadījumā nodrošina nomniekam iespēju identificēt savus galalietotājus piekļuves mezgla iekārtu vai VLAN līmenī.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

31. Īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū šo noteikumu 29., 30., 30.1 un 30.2punktā noteiktās prasības ietver atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājumā.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

III. Prasības pieteikumam par atsaistītu piekļuvi

32. Pieteicējs īpašniekam iesniedz pieteikumu par atsaistītu piekļuvi, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

32.1. virtuālās atsaistīšanas gadījumā nepieciešamie pārraides ātrumi;

32.2. virtuālās atsaistīšanas gadījumā nepieciešamā pakalpojumu klase saskaņā ar šo noteikumu 27.1punktu;

32.3. plānotais abonentu vai abonentlīniju skaits un pieslēguma punktu adreses;

32.4. plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā tehnoloģija vai tehniskais risinājums;

32.5. plānotais atsaistītas piekļuves veids atbilstoši šo noteikumu 5.punktam;

32.6. plānotais elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai signāla pārraidē izmantojamais līnijas kods, ja tāds ir izmantots;

32.7. plānotais elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamais elektromagnētiskā viļņa garums, frekvenču spektra diapazons un pārraides līmenis katrā pārraides virzienā, ja tāds ir izmantots;

32.8. pieteicēja rīcībā esošās komutācijas, maršrutēšanas, pārraides vai citas iekārtas, kuras izmantos atsaistītai piekļuvei konkrētā abonentlīnijā;

32.9. NTU veids saskaņā ar šo noteikumu 22.punktā noteikto informāciju;

32.10. plānotā pieslēguma vieta pie pieteicēja pamattīkla;

32.11. nepieciešamā atvilce, norādot šādu informāciju:

32.11.1. starp kuriem elektronisko sakaru tīkla punktiem ir nepieciešama atvilce;

32.11.2. Ethernet atvilces gadījumā nepieciešamos pārraides ātrumus.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

33. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

34. Papildus pieteicēja iesniegtajai informācijai īpašnieks ir tiesīgs no pieteicēja pieprasīt tikai tādu informāciju, kas nepieciešama atsaistītas piekļuves un atvilces tehnisko iespēju novērtēšanai, atsaistītas piekļuves līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanai vai atsaistītas piekļuves nodrošināšanai.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

35. Īpašnieks var vienoties ar pieteicēju par kopīgas darba grupas izveidi atsaistītai piekļuvei paredzētas abonentlīnijas un atsaistītas piekļuves un atvilces tehnisko iespēju novērtēšanai.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

36. Īpašnieks vai izveidotā darba grupa pārbauda abonentlīnijas un atsaistītas piekļuves un atvilces tehniskās iespējas un sastāda pārbaudes protokolu, kurā norāda vismaz šādu informāciju:

36.1. abonentlīnijas atbilstību šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

36.2. MDF, ODF vai sadales punkta kapacitātes atbilstību pieteicēja prasībām;

36.3. esošo tehnisko telpu platību, kas nepieciešama izvietošanai, kā arī nodrošinātās garantētās elektrobarošanas, temperatūras un mitruma normas, ja pieteicējs ir pieprasījis izvietošanu;

36.4. izvietošanas prasības citiem infrastruktūras elementiem, ja tos izmanto atsaistīšanai;

36.5. abonentlīnijā izmantoto kabeļu kapacitāti, tajā skaitā metālisko vīto pāru vai optisko šķiedru skaitu, kā arī izmantojamā elektromagnētiskā viļņa garumus, frekvenču spektra diapazonus, signāla pārraides līmeņus un signāla pārraidē izmantojamos līnijas kodus un citus ierobežojumus;

36.6. iespējamo atvilci un elektronisko sakaru tīkla punktus, starp kuriem ir iespējams nodrošināt atvilci, ja pieteicējs to ir pieprasījis;

36.7. plānoto atsaistītas piekļuves un atvilces nodrošināšanas sākšanas datumu.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

37. Īpašnieks sniedz pieteicējam atbildi par atsaistītas piekļuves un Ethernet atvilces iespējām, pievienojot pārbaudes protokolu, 10 darba dienu laikā pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas no pieteicēja, ja vien īpašnieks ar pieteicēju nevienojas par citu termiņu.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

38. Ja īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū atsaka atsaistītu piekļuvi, īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) atteikuma atvasinājumu piecu darba dienu laikā no atteikuma sniegšanas pieteicējam.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

IV. Prasības tehniskās informācijas iekļaušanai Līgumā

39. Īpašnieks un nomnieks noslēdz Līgumu. Īpašnieks ar būtisku ietekmi tirgū piecu darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas vai tā grozīšanas, izņemot grozījumus, kas attiecas uz atsaistītas piekļuves abonentlīnijas vai tās daļas iekārtu ekspluatāciju un remontu, iesniedz Līguma vai tā grozījuma atvasinājumu Regulatoram.

(SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

40. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

41. Īpašnieks un nomnieks Līgumā norāda vismaz šādu informāciju:

41.1. īpašnieka piekļuves tīklā izmantotā tehnoloģija;

41.2. atsaistītas piekļuves veids atbilstoši šo noteikumu 5.punktam;

41.3. atsaistīšanas tehnoloģija atbilstoši šo noteikumu 10. vai 11.punktam;

41.4. atsaistītas piekļuves realizācijas vietas adrese un atrašanās vietas apraksts, pieslēguma punktu adreses;

41.5. pakalpojuma klases virtuālās atsaistīšanas gadījumā atbilstoši šo noteikumu 27.1punktam;

41.6. elektromagnētiskā viļņa garums, frekvenču spektra diapazons elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamajai tehnoloģijai, ja šādas prasības ir piemērojamas;

41.7. lietošanas ierobežojumi izmantojamai tehnoloģijai;

41.8. atsaistītas piekļuves nosacījumi, tajā skaitā termiņš, kādā nodrošinās atsaistītu piekļuvi;

41.9. Līguma darbības termiņš;

41.10. bojājumu pieteikšanas un novēršanas nosacījumi.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

42. Īpašnieks un nomnieks Līguma pielikumā pievieno šo noteikumu 36.punktā noteikto pārbaudes protokolu.

43. Ja atsaistītas piekļuves nodrošināšanai nepieciešama izvietošana, īpašnieks un nomnieks Līgumā papildus norāda šādu informāciju:

43.1. izvietošanas nosacījumi;

43.2. izvietoto iekārtu raksturojums un lietošanas ierobežojumi, ja tādi ir;

43.3. nodrošinātā garantētā elektrobarošana, temperatūras un mitruma normas;

43.4. īpašnieka un nomnieka tiesības un pienākumi izvietoto iekārtu vai telpu bojājumu gadījumos;

43.5. nosacījumi nomnieka personāla piekļūšanai telpām vai izvietotajām iekārtām.

44. Ja nomnieks atsaistītai piekļuvei izmanto īpašnieka nodrošinātu atvilci, īpašnieks un nomnieks Līgumā norāda vairumtirdzniecības palīgproduktus atvilcei un elektronisko sakaru tīkla punktus, starp kuriem ir nodrošināta atvilce. Virtuālās atsaistīšanas gadījumā papildus norāda pakalpojuma klasi.

45. Īpašnieks nodrošina nomniekam atsaistītu piekļuvi 20 darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, ja vien īpašnieks ar nomnieku nevienojas par citu termiņu.

46. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

47. Īpašnieks un nomnieks Līgumā iekļauj vismaz šādas minimālās prasības abonentlīnijas ekspluatācijai:

47.1. īpašnieka atbildību par atsaistītai piekļuvei izmantotas abonentlīnijas ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu;

47.2. īpašnieka atbildību par atsaistītai piekļuvei izmantotas īpašnieka nodrošinātas atvilces ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu;

47.2.1 īpašnieka atbildību par atsaistītai piekļuvei un atvilcei izmantotā īpašnieka elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras elementu ekspluatāciju un kvalitātes prasību ievērošanu;

47.3. īpašnieka atbildību par atsaistītai piekļuvei un atvilcei izmantoto īpašnieka elektroniskā sakaru tīkla infrastruktūras elementu ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu;

47.4. atsaistītai piekļuvei izmantotas abonentlīnijas un atvilces bojājumu novēršanas laiku, kas ir mazāks, nekā īpašnieks nosaka saviem galalietotājiem.

(Grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

48. (Svītrots ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

V. Noslēguma jautājumi

49. Atzīt par spēku zaudējušu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 19.decembra lēmumu Nr. 1/36 "Noteikumi par atsaistītu piekļuvi abonentlīnijai" (Latvijas Vēstnesis, 2013., 253. nr.).

50. Šie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.jūlijā.


1 angļu val. – Local Loop or Sub-loop Unbundling

2 angļu val. – Ethernet Backhaul

3 angļu val. – Open Systems Interconnection

4 angļu val. – Terminating Segment

5 angļu val. – Physical Collocation

6 angļu val. – Core Network; Backbone Network

7 angļu val. – Central Office; Metropolitan Point of Presence

8 angļu val. – Access Network

9 angļu val. – Distribution Point

10 angļu val. – Dark Fibre

11 angļu val. – Virtual Unbundled Local Access

12 angļu val. – Splicing

13 angļu val. – Active Ethernet

14 angļu val. – One-way Frame Delay

15 angļu val. – Inter-frame Delay Variation

16 angļu val. – Frame Loss

17 angļu val. – Availability

18 angļu val. – Multicast

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
1.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 18.jūnija lēmumam Nr. 1/11
Vispārēja piekļuves tīkla struktūrshēma

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
2.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 18.jūnija lēmumam Nr. 1/11
Metālisko vīto pāru un optisko šķiedru kabeļu piekļuves tīkla arhitektūra

1. Piekļuves tīkla arhitektūru iedalījums

2. Piekļuves tīkla punkta-punkta arhitektūra

3. Piekļuves tīkla punkta-daudzpunkta arhitektūra, punkta-daudzpunkta iekārtas novietojuma 3 pamatvarianti

4. Optisko šķiedru kabeļu piekļuves tīkla arhitektūra - atkarībā no optisko šķiedru kabeļa pabeigšanas punkta abonentlīnijās

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
3.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 18.jūnija lēmumam Nr. 1/11
Atsaistītas piekļuves veidi un tehnoloģiskie risinājumi

(Pielikuma nosaukums grozīts ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 1/28)

1. Atsaistītas piekļuves veidi

2. Atsaistīta piekļuve metālisko vīto pāru kabeļu piekļuves tīklā

3. Atsaistīta piekļuve optisko šķiedru kabeļu piekļuves tīklā (FTTH)

4. Atsaistīta piekļuve optisko šķiedru kabeļu piekļuves tīklā (FTTB)

5. Atsaistīta piekļuve optisko šķiedru kabeļu piekļuves tīklā (FTTN)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs V.Lokenbahs
4.pielikums
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
2014.gada 18.jūnija lēmumam Nr. 1/11
Atsaistītas piekļuves tehnoloģiskie risinājumi, kurus ievēro elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū

(Pielikums SPRK padomes 04.10.2018. lēmuma Nr. 1/28 redakcijā)

1. Atsaistīta piekļuve metālisko vīto pāru kabeļu piekļuves tīklā

2. Atsaistīta piekļuve optisko šķiedru kabeļu piekļuves tīklā (FTTH)

3. Atsaistīta piekļuve optisko šķiedru kabeļu piekļuves tīklā (FTTB)

4. Atsaistīta piekļuve optisko šķiedru kabeļu piekļuves tīklā (FTTN)

05.04.2019