Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.04.2021. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.96

Rīgā 2014.gada 11.februārī (prot. Nr.8 26.§)
Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
28.1 panta piekto un sesto daļu
(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtību;

1.2. nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietotājus;

1.3. darījumus apliecinošo dokumentu veidus un rekvizītus;

1.4. nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietotāju un apkalpojošo dienestu pienākumus;

1.5. kārtību, kādā elektroniskās ierīces un iekārtas, to lietotāji un apkalpojošie dienesti reģistrējami Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) (Valsts ieņēmumu dienesta vienotā datubāze ir Nodokļu informācijas sistēmas sastāvdaļa, un tās pārzinis ir Valsts ieņēmumu dienests);

1.6. nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas, lietotāju un apkalpojošo dienestu uzraudzības un kontroles kārtību;

1.7. gadījumus, kad nodokļu maksātāji, saņemot samaksu par darījumiem vai amata atlīdzību par normatīvajos aktos noteiktajām darbībām (turpmāk – samaksa par darījumiem) skaidrā naudā, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas;

1.8. kārtību, kādā veic elektronisko ierīču un iekārtu atbilstības pārbaudi un apliecina to atbilstību normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām.

(Grozīts ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733)

2. Noteikumi neattiecas uz ārvalstu fiziskām vai juridiskām personām vai ar līgumu vai norunu saistītām šādu personu grupām, vai šādu grupu pārstāvjiem, kas ir reģistrēti tikai Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā, bet kuriem nav noteiktas saimnieciskās darbības veikšanas vietas Latvijas Republikā.

3. Lai nodrošinātu nodokļu un citu maksājumu reģistrāciju, par darījumiem saņemto samaksu skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēķins par darījumu) nodokļu maksātāji reģistrē, izmantojot nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces un iekārtas – kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas.

4. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 821)

5. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 821)

6. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 821)

7. (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 821)

7.1 (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 821)

II. Lietotāja vispārīgie pienākumi

8. Kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotājs (turpmāk – lietotājs) ir nodokļu maksātājs, kas veic saimniecisko darbību un tā nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai lieto kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu.

9. Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai lieto tikai tādus kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, kas:

9.1. atbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām;

9.2. reģistrētas Valsts ieņēmumu dienestā uz lietotāja vārda;

9.3. noplombētas ar numurētām un Valsts ieņēmumu dienestā iegādātām speciālām stingrās uzskaites plombām (turpmāk – plombas), ja to paredz normatīvie akti par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām.

10. Lietotājs nodrošina saimnieciskās darbības veidam atbilstošas konstrukcijas kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas iegādi un lietošanu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai katrā pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) vai ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības).

11. Lietotājs, pieņemot maksājumus ārvalstu valūtā, lieto kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, kura veic konvertācijas aprēķinu.

12. Lietotājs nodrošina, lai kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas plombēšanu, programmēšanu, uzstādīšanu, remontu un tehnisko apkopi (turpmāk – apkalpošana) veic šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrēts apkalpojošais dienests (turpmāk – apkalpojošais dienests).

12.1 Lietotājs pirms kases aparāta, hibrīda kases aparāta kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas reģistrēšanas Valsts ieņēmumu dienestā un lietošanas uzsākšanas noslēdz ar apkalpojošo dienestu rakstisku līgumu par kases aparāta, hibrīda kases aparāta kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu (turpmāk – apkalpošanas līgums).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733)

12.2 Ja kases aparāta, hibrīda kases aparāta kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotājs ir pārtraucis ar apkalpojošo dienestu noslēgtā apkalpošanas līguma darbību vai nav pagarinājis tā darbības termiņu (spēkā esību) un noslēdzis jaunu apkalpošanas līgumu ar citu apkalpojošo dienestu, lietotājs 10 dienu laikā par to informē Valsts ieņēmumu dienestu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733)

13. Lietotājs nodrošina, lai persona, kas pilda kasiera pienākumus (turpmāk – kasieris), tiktu apmācīta darbam ar attiecīgo kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeli (modifikāciju), kā arī rakstiski nosaka kasiera pienākumus.

14. Ja lietotāja – pasta komersanta, kas sniedz universālo pasta pakalpojumu, – kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, pamatojoties uz noslēgto līgumu, lieto starpniecības pakalpojumu sniedzējs:

14.1. kasiera pienākumus rakstiski nosaka starpniecības pakalpojumu sniedzējs;

14.2. lietotāja pienākumus un tiesības saistībā ar kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu faktisko izmantošanu nodrošina starpniecības pakalpojumu sniedzējs atbilstoši līgumam, kas noslēgts starp lietotāju un starpniecības pakalpojumu sniedzēju.

15. Lietotājs nodrošina, lai kases aparātā, hibrīda kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā pirms tās lietošanas uzsākšanas tiktu uzstādīti atbilstoši rekvizīti, kas noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām (taksometra skaitītājā – rekvizīti, kas noteikti normatīvajos aktos par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru) un norādīti sagatavotajos un izdrukātajos dokumentos.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733)

16. (Svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

17. Lietotājam aizliegts mainīt kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukciju un programmu.

17.1 Aizliegts izmantot attālinātas piekļuves programmnodrošinājumu, ar ko var sagrozīt, bojāt, iznīcināt, pasliktināt vai aizklāt nodokļu un citu maksājumu aprēķināšanai uzkrāto informāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām (apzināti ievadīt nepatiesu informāciju, bojāt vai iznīcināt aizsardzības sistēmu).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

18. Lietotājs var izmantot mācību režīmu tikai, pirms kases aparāts, hibrīda kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā iekļaušanai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

19. Lietotājam aizliegts lietot kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, ja:

19.1. tā bojājumu dēļ nenodrošina darījumu reģistrēšanu saskaņā ar šiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām (taksometra skaitītājam – saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru) vai tai ir atvienota papīra vai elektroniskā kontrollente;

19.2. tā nav noplombēta, ja to paredz normatīvie akti par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, vai plombas ir bojātas (piemēram, plomba ir sadalīta daļās, nav saredzama plombas sērija un numurs, hologrāfiskais attēls ir neprecīzs), vai pastāv iespēja iejaukties kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukcijā un programmatūrā, nebojājot plombu;

19.3. atslēgta kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas energoneatkarīgā atmiņa, fiskālās atmiņas modulis vai kontrollente vai konstatēta energoneatkarīgās atmiņas, fiskālās atmiņas moduļa vai programmas kļūda;

19.4. likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajos gadījumos ir apturēta lietotāja saimnieciskā darbība, – līdz lēmuma pieņemšanai par saimnieciskās darbības atjaunošanu;

19.5. nav apkalpošanas līguma ar apkalpojošo dienestu.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733)

19.1 Aizliegts kases aparātu bez fiskālās atmiņas moduļa lietot, saslēgtu ar datoru.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

20. Lietotājam aizliegts apkalpot tā lietošanā esošos kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, noņemt vai bojāt apkalpojošā dienesta uzliktās plombas, kā arī pieļaut, ka minētās darbības veic citas personas, izņemot apkalpojošo dienestu, ar kuru noslēgts apkalpošanas līgums un kurš ir tiesīgs noņemt plombas šajos noteikumos minētajā kārtībā, un Valsts ieņēmumu dienestu, kas veic kontroles pasākumus. Kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu apkalpošanu un ierakstu veikšanu tehniskajā pasē veic kvalificēts apkalpojošā dienesta darbinieks (turpmāk – apkalpojošā dienesta atbildīgā persona).

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

20.1 (Svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733)

21. Lietotājs iesniedz tehnisko pasi apkalpojošajam dienestam nepieciešamo ierakstu veikšanai. Lietotājam aizliegts veikt ierakstus tehniskajā pasē (izņemot gadījumu, ja veiktas šo noteikumu 22. punktā minētās darbības), apkalpojošā dienesta sastādītajos aktos, programmas izdrukās, izņemot parakstīšanos (norādot datumu, atbildīgās personas vārdu un uzvārdu) par iepazīšanos ar apkalpojošā dienesta veiktajiem ierakstiem un atzīmēm.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

22. Lietotājs, administrējot klasifikatorus pievienotās vērtības nodokļa likmēm, kas noteiktas normatīvajos aktos, var nepiemērot šo noteikumu 21. punktā minētās prasības, ja nenotiek iejaukšanās kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces konstrukcijā, programmatūrā un netiek noņemtas vai bojātas apkalpojošā dienesta uzliktās plombas.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

22.1 Kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotājs pēc tam, kad veiktas šo noteikumu 22. punktā minētās darbības, kas saistītas ar nodokļa likmju klasifikatora administrēšanu:

22.1 1. izdrukā Z pārskatu, apliecina to ar lietotāja parakstu un ielīmē tehniskajā pasē;

22.1 2. nekavējoties izdara ierakstu tehniskajā pasē, norādot datumu un laiku un apliecinot tos ar lietotāja parakstu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

22.2 Kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotājs pēc tam, kad veiktas šo noteikumu 22. punktā minētās darbības, kas saistītas ar nodokļa likmju klasifikatora administrēšanu, papildus šo noteikumu 22.1. un 22.2. apakšpunktā minētajam triju darbdienu laikā par veikto administrēšanu rakstiski informē apkalpojošo dienestu, ar kuru ir noslēgts apkalpošanas līgums.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

23. Par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas bojājumiem, kas nenodrošina normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteikto funkciju izpildi, kā arī par apkalpojošo dienestu uzlikto plombu bojājumiem vai plombu neesību lietotājs nekavējoties paziņo apkalpojošajam dienestam.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

24. Lietotājs nodrošina:

24.1. lai laikus tiktu nomainīti autonomie enerģijas avoti, kuri nepieciešami, lai saglabātu kases aparāta energoneatkarīgo atmiņu. Ja kases aparātu, hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu darbina autonoms enerģijas avots, – lai tas tiktu laikus uzlādēts;

24.2. lai laikus tiktu nomainīti kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu fiskālie atmiņas moduļi un kases aparātu, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu aizpildītie energoneatkarīgās atmiņas datu nesēji. Aizpildītos un nomainītos energoneatkarīgās atmiņas datu nesējus un fiskālās atmiņas moduļus glabā trīs gadus;

24.2.1 lai fiskālās atmiņas modulis kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas lietošanas izbeigšanas gadījumā tiktu izņemts. Izņemto fiskālās atmiņas moduli glabā trīs gadus;

24.3. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas naudas kastē un papildu naudas kastē (ja tāda ir) esošās naudas kopsummas atbilstību pārskatā norādītajai skaidrās naudas summai X pārskata izdrukas brīdī;

24.4. maiņas naudas reģistrēšanu kases aparātā, hibrīda kases aparātā un kases sistēmā lietotāja noteiktajā kārtībā;

24.5. saņemto citu maksājuma apliecinājumu (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēķins par darījumu) uzskaiti un glabāšanu kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas un specializēto ierīču vai iekārtu lietošanas vietā dienas (perioda) laikā lietotāja noteiktajā kārtībā;

24.6. naudas inkasēšanu – naudas izņemšanu, izņemtās naudas summas reģistrēšanu kases aparātā, hibrīda kases aparātā vai kases sistēmā vai specializētās ierīces vai iekārtas skaitītāja rādījumu nolasīšanu un naudas iemaksāšanu kasē, bankā vai nodošanu inkasatoram – lietotāja noteiktajā kārtībā;

24.7. lai pret datu mainīšanu (labošanu) un dzēšanu (iznīcināšanu) būtu aizsargāti:

24.7.1. ārējās atmiņas ierīce, kurā tiek veidota rezerves kopija un kurā ir saglabāti elektroniskās kontrollentes dati, kas atrodas ārpus kases aparāta ar elektronisko kontrollenti, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas;

24.7.2. kases aparāta ar elektronisko kontrollenti, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas uzkrātā informācija (katram iekārtas veidam noteikto datu kopumam – elektroniskajai kontrollentei, kontroles datiem, datiem par notikumiem sistēmā – audita datnēs);

24.8. kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas programmas atbilstību attiecīgās Hash SHA-256 kontrolsummai, kas iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā;

24.9. Valsts ieņēmumu dienesta kontroles pasākumu laikā – piekļuvi lietotajai reģistrētajai programmai, lai varētu veikt šīs programmas Hash SHA-256 kontrolsummas aprēķinu, pārbaudot tās atbilstību Hash SHA-256 kontrolsummai, kas iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši šo noteikumu 94.1. apakšpunktam.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

24.1 Ja apkalpojošais dienests nav izpildījis šo noteikumu 116.1 punktā minēto pienākumu, kā arī kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis (modifikācija) 12 mēnešu laikā pēc izslēgšanas no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra) nav no jauna reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā), lietotājs nomaina kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeli (modifikāciju) 36 mēnešu laikā pēc iepriekšējā modeļa (modifikācijas) izslēgšanas no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra).

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

25. Ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu reģistrēšanai izmantotā kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas lietotājs nodrošina kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas lietošanas vietā esošajā naudas kastē un papildu naudas kastē esošās naudas kopsummas atbilstību kases aparāta žurnālā izdarītajiem ierakstiem.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

26. (Svītrots ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

27. Ja kases aparāta konstrukcijā nav ietverta naudas kaste, lietotājs nodrošina visas kases aparātā reģistrētās naudas atrašanos atsevišķā naudas kastē, kas atrodas kases aparāta lietošanas vietā.

III. Lietotāja kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas reģistrēšana, lietošanas izbeigšanas un pārtraukšanas reģistrēšana Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā)

(Nodaļas nosaukums MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

28. Pirms kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas uzsākšanas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai lietotājs to reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā iekļaušanai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā).

29. Lai reģistrētu kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, lietotājs, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, triju darbdienu laikā apstiprina apkalpojošā dienesta iesniegto informāciju atbilstoši šo noteikumu 92.5. apakšpunktā noteiktajam. Kases aparāts, hibrīda kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta uzskatāma par reģistrētu Valsts ieņēmumu dienestā uz lietotāja vārda pēc tam, kad lietotājs apstiprinājis apkalpojošā dienesta iesniegto informāciju par tās uzstādīšanu.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

30. Taksometra skaitītāja lietotājs papildus šo noteikumu 28. un 29. punktā noteiktajam taksometra skaitītāja reģistrēšanas brīdī Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) apstiprina, ka nacionālās akreditācijas institūcijas akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija, kurai izsniegta atļauja veikt taksometru skaitītāju verificēšanu, ir izdarījusi atzīmi par skaitītāja verificēšanu.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

31. Ja lietotājs organizē kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanu citā pastāvīgā darbības vietā (struktūrvienībā), tas triju darbdienu laikā izsauc apkalpojošo dienestu minēto darbību veikšanai un pēc to veikšanas triju darbdienu laikā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā apstiprina šo noteikumu 109.1 punktā minēto apkalpojošā dienesta iesniegto informāciju par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas vietas adreses maiņu.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

31.1 Pirms uz laiku (līdz piecām darba dienām) uzsākt kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanu ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), tirgū (izņemot tirgus teritorijā reģistrētās struktūrvienības) vai ielu tirdzniecības vietā, lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā informāciju par plānotajām darbībām (norādot tirdzniecības veikšanas vietu un periodu) un fiskālajā atmiņā vai energoneatkarīgajā atmiņā reģistrēto Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu, bet pirms lietošanas atsākšanas pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) – fiskālās atmiņas vai energoneatkarīgās atmiņas Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

32. Pēc lēmuma pieņemšanas par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas izbeigšanu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai lietotājs triju darbdienu laikā izsauc apkalpojošo dienestu šo noteikumu 109. punktā minēto darbību veikšanai un pēc to veikšanas triju darbdienu laikā Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā apstiprina apkalpojošā dienesta iesniegto informāciju par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas izbeigšanu.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

33. Pēc lēmuma pieņemšanas par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas pārtraukšanu vismaz uz 30 dienām lietotājs triju darbdienu laikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā informāciju par fiskālajā atmiņā vai energoneatkarīgajā atmiņā reģistrēto Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu, bet pirms lietošanas atsākšanas – fiskālās atmiņas vai energoneatkarīgās atmiņas Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

IV. Kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas dokumentācija

34. Lietotājs nodrošina, lai kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas un specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas vietā (attiecībā uz specializēto ierīci vai iekārtu, kas nav uzstādīta pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā), – juridiskajā adresē) būtu pieejami šādi dokumenti:

34.1. tehniskā pase (kopā ar noformētajiem aktiem), izņemot tehnisko pasi, kas izveidota Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā;

34.2. kases aparāta ar papīra kontrollenti, specializētās ierīces vai iekārtas vai arī ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu reģistrēšanas gadījumā – kases aparāta ar papīra kontrollenti, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas žurnāls (turpmāk – žurnāls) ar izdrukātajiem Z pārskatiem un POS termināļu (maksājumu karšu pieņemšanas ierīce) pārskatiem, norādot darījumu skaitu un kopsummu;

34.3. šajos noteikumos noteiktajos gadījumos kārtojamais Z pārskatu un POS termināļu pārskatu reģistrs, kurā norādīts ieraksta datums un kārtas numurs.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

34.1 Ja tehniskā pase sagatavota un uzglabāta elektroniski, kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas laikā un pēc katra ieraksta par apkalpošanu veikšanas apkalpojošais dienests elektroniskās tehniskās pases datnei aprēķina Hash SHA-256 kontrolsummu un triju darbdienu laikā to paziņo Valsts ieņēmumu dienestam, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

34.2 Tehniskajā pasē norāda šādus rekvizītus un informāciju:

34.2 1. dokumenta nosaukums, tehniskās pases numurs un izveidošanas datums;

34.2 2. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis, modifikācija, versija, šasijas numurs;

34.2 3. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas programmas Hash SHA-256 kontrolsumma;

34.2 4. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta);

34.2 5. apkalpojošā dienesta nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

34.2 6. apkalpošanas līguma dalībnieki, līguma spēkā esības termiņš;

34.2 7. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas vieta atbilstoši šo noteikumu 34.5, 34.6 un 34.punktā minētajiem nosacījumiem;

34.2 8. informācija par taksometra skaitītāja verificēšanu, ko veikusi nacionālās akreditācijas institūcijas akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija;

34.2 9. integrētās informācijas sistēmas uzstādītās programmas nosaukums, fiziskās atrašanās vieta un IP adrese (ja tādu izmanto);

34.2 10. pievienotās ārējās ierīces un to konfigurācijas parametri (ja tādas izmanto);

34.2 11. kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas komunikāciju saskarnes un piekļuves apraksts (instrukcija) un uzstādījumi (adrese, ports);

34.2 12. informācija par papildu naudas kasti (ja tādu ierīko);

34.2 13. darbības ar kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu (uzstādīšana, uzstādīšana citā pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā), lietošanas pārtraukšana uz laiku un lietošanas izbeigšana) – veiktās darbības datums un nosaukums, fiskālajā atmiņā vai energoneatkarīgajā atmiņā reģistrētā Grand Total vērtība vai summārās atmiņas kopsumma, apkalpojošā dienesta atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts un telefona numurs;

34.2 14. apkalpojošā dienesta izsaukumi – apkalpošanas datums, veikto darbību apraksts, fiskālajā atmiņā vai energoneatkarīgajā atmiņā reģistrētā Grand Total vērtība vai summārās atmiņas kopsumma pirms un pēc apkalpošanas darbību veikšanas, noformēto dokumentu nosaukums, datums un numurs, apkalpojošā dienesta atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts un telefona numurs;

34.2 15. ja veic fiskālās atmiņas moduļa uzstādīšanu vai nomaiņu, – uzstādītā vai nomainītā fiskālās atmiņas moduļa unikālais identifikācijas numurs, uzstādītajā vai nomainītajā fiskālās atmiņas modulī reģistrētā Grand Total vērtība, informācija par energoneatkarīgās atmiņas datu nesēja uzstādīšanu vai nomaiņu, uzstādītajā vai nomainītajā energoneatkarīgās atmiņas datu nesējā reģistrētā Grand Total vērtība;

34.2 16. kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm un iekārtām uzlikto un noņemto plombu sērijas un numuri;

34.2 17. lietotāja atbildīgā persona, kura iepazinusies ar ierakstiem tehniskajā pasē, ko veikusi apkalpojošā dienesta atbildīgā persona, – amats, vārds, uzvārds un paraksts (norādot parakstīšanas datumu);

34.2 18. ar kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanu vai tehniskajām prasībām saistītā informācija, kuras iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā nosaka normatīvie akti, kā arī cita nepieciešamā informācija. Minēto informāciju tehniskajai pasei var pievienot arī pielikumu veidā kā tehniskās pases sastāvdaļu.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

34.3 Elektroniskajā tehniskajā pasē norāda šo noteikumu 34.punktā minētos rekvizītus (izņemot šo noteikumu 34.17. apakšpunktā minētos rekvizītus un šo noteikumu 34.13. un 34.14. apakšpunktā minēto rekvizītu – apkalpojošā dienesta atbildīgās personas paraksts).

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

34.4 Tehniskajā pasē, kas izveidota Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, norāda šo noteikumu 34.punktā minētos rekvizītus (izņemot šo noteikumu 34.1. un 34.17. apakšpunktā minētos rekvizītus un šo noteikumu 34.13. un 34.14. apakšpunktā minēto rekvizītu – apkalpojošā dienesta atbildīgās personas paraksts).

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

34.5 Sniedzot informāciju par kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas uzstādīšanas vietu, norāda lietotāja juridisko adresi (fiziskai personai – deklarēto dzīvesvietu) vai pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) adresi. Ja kases aparātu, hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu paredzēts lietot tikai ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), norāda informāciju, ka kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas lietošana notiks ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības).

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

34.6 Sniedzot informāciju par specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas vietu, norāda uzstādīšanas adresi (tā var nesakrist ar juridisko adresi vai pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) adresi). Ja specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas adresi nav iespējams noteikt, norāda informāciju, ka specializētās ierīces vai iekārtas lietošana notiks ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības).

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

34.7 Sniedzot informāciju par taksometra skaitītāja uzstādīšanas vietu, norāda taksometra valsts reģistrācijas numuru.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

35. Pasažieru pārvadājumu transportlīdzekļos izmantojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmas, specializēto ierīču vai iekārtu lietotājs nodrošina:

35.1. lai transportlīdzeklī, kurā kases aparāts, hibrīda kases aparāts, kases sistēmas, specializētā ierīce vai iekārta tiek lietota, būtu pieejama tehniskā pase vai to tehniskās pases lappušu kopijas, kurās norādīti apkalpojošā dienesta identifikācijas dati, uzlikto un noņemto plombu sērijas un numuri;

35.2. lai lietotāja juridiskajā adresē vai pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) būtu pieejams kases aparāta ar papīra kontrollenti vai tirdzniecības automāta žurnāls;

35.3. kases aparāta ar papīra kontrollenti vai tirdzniecības automāta žurnāla atrašanās vietas noteikšanu rakstiski.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744; MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733; MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

36. (Svītrots ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

37. Lietotājs nodrošina:

37.1. kases aparāta ar papīra kontrollenti, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāla glabāšanu piecus gadus pēc tā aizpildīšanas;

37.2. kontrollentes un elektroniskās kontrollentes glabāšanu trīs gadus;

37.3. tehniskās pases glabāšanu trīs gadus pēc kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas izbeigšanas.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744; MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

V. Darījuma reģistrēšana kases aparātā, hibrīda kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē un iekārtā

(Nodaļas nosaukums grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

38. Lietotājs nodrošina darījuma un par to saņemtās samaksas skaidrā naudā, ar maksājumu kartēm vai citiem maksājuma apliecinājumiem (dāvanu kartes, čeki, taloni un tamlīdzīgi apliecinājumi par to, ka tiek veikts norēķins par darījumu) reģistrēšanu, kases čeka (ar rekvizītiem, kas kases čekam noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, bet taksometra skaitītājam – normatīvajos aktos par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru) izdrukāšanu un izsniegšanu darījuma partnerim vai klientam (turpmāk – darījuma partneris).

(Grozīts ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733)

39. Ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījuma reģistrēšanai izmantotā kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas lietotājs nodrošina valūtas pirkšanas un pārdošanas darījuma reģistrēšanu, kā arī kases čeka (ar rekvizītiem, kas kases čekam noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām) izdrukāšanu un izsniegšanu darījuma partnerim.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

40. Darījuma anulēšanas (atmaksāšanas) operācijas lietotājs reģistrē kases aparātā, hibrīda kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā tikai tad, ja tas lieto kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, kuras konstrukcija nodrošina anulēšanas (atmaksāšanas) operāciju reģistrēšanu atsevišķi, atmaksas kases čeka izdrukāšanu un atmaksāto naudas summu norādīšanu atmaksas kases čekā, X un Z pārskatā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

41. Lietotājs darījumu anulē, izdrukājot atmaksas kases čeku divos eksemplāros, šādā kārtībā:

41.1. pēc darījuma partnera pieprasījuma saņemšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par patērētāju tiesību aizsardzību vai pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma. Atmaksas kases čeka vienu eksemplāru izsniedz darījuma partnerim;

41.2. vienlaikus ar kases čeka izdrukāšanu par faktiski izsniegto degvielas daudzumu, ja, degvielas uzpildes stacijas kases sistēmai (izņemot automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēmu) strādājot iepriekšējās samaksas režīmā, pircējs nevar saņemt pasūtīto degvielas daudzumu. Atmaksas kases čeka vienu eksemplāru izsniedz darījuma partnerim;

41.3. par darbadienas (perioda) laikā anulētajiem darījumiem tās pašas darbadienas (perioda) beigās pirms Z pārskata izdrukāšanas saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem par attaisnojuma dokumentam noteiktajām prasībām sagatavo aktus lietotāja noteiktajā kārtībā. Aktos norāda anulēšanas pamatojumu, aktiem pielīmē anulētos kļūdaini izdrukātos čekus un anulējošā čeka otro eksemplāru. Aktu uzglabā kopā ar žurnālu vai Z pārskatu reģistru;

41.4. kases aparāta ar papīra kontrollenti, specializētās iekārtas vai ierīces lietotājs sākotnēji izdrukāto kases čeku un atmaksas kases čeku kopā ar Z pārskatu ielīmē žurnālā vai Z pārskatu reģistrā, ja žurnālu sagatavo elektroniski, savukārt kases aparāta ar elektronisko kontrollenti, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas lietotājs sākotnēji izdrukāto kases čeku un atmaksas kases čeku kopā ar Z pārskatu ielīmē Z pārskatu reģistrā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

42. Skaidras naudas izsniegšanas operāciju (piemēram, par taru vai klientiem, kuri izmanto maksājumu kartes skaidras naudas izņemšanai) lietotājs kases aparātā, hibrīda kases aparātā vai kases sistēmā reģistrē tikai tad, ja tas lieto kases aparātu, hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu, kuras konstrukcija nodrošina naudas izsniegšanas operāciju reģistrēšanu un izsniegtās naudas summas norādīšanu izdotajā dokumentā, X un Z pārskatā atsevišķi.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

43. Dāvanu karšu, talonu pārdošanu, kā arī priekšapmaksas vai pēcmaksas saņemšanu vai degvielas izsniegšanu lietotāja saimnieciskās darbības vajadzībām lietotājs kases aparātā vai kases sistēmā reģistrē un norāda X un Z pārskatā atsevišķi.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

44. Aizliegts izmantot degvielas uzpildes automātu, ja tas atvienots no degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamās kases sistēmas.

45. Degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamās kases sistēmas lietotājs nekavējoties pēc saņemtās degvielas iepildīšanas degvielas uzpildes stacijas degvielas tvertnē, pamatojoties uz attaisnojuma dokumentu, ievada kases sistēmā informāciju par degvielas krājumu papildinājumu.

46. Laikposmā, kamēr nedarbojas kases aparāts, hibrīda kases aparāts vai kases sistēma, lietotājs veiktos darījumus uzskaita ieņēmumu uzskaites reģistrā, norādot ieraksta datumu, kārtas numuru, darījuma summu (atsevišķi sadalījumā pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm), pievienotās vērtības nodokļa summu (atsevišķi sadalījumā pa piemērotajām pievienotās vērtības nodokļa likmēm) un citu lietotājam nepieciešamo informāciju. Pēc pircēja pieprasījuma lietotājs noformē šo noteikumu 71. punktā minēto reģistrēto kvīti.

47. Laikposmā, kamēr nedarbojas pasažieru un to bagāžas biļešu pārdošanai lietots kases aparāts, hibrīda kases aparāts vai kases sistēma, lietotājs atbilstoši pasažieru pārvadājumus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai noformē biļeti un izsniedz to darījuma partnerim.

48. Ja degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamās kases sistēmas darbs ir traucēts, lietotājs nekavējoties pārtrauc darījumu ar degvielu vai citu darījumu reģistrēšanu, ja tie tiek reģistrēti šajā sistēmā ietvertajos termināļos.

VI. Kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāls un tā aizpildīšana, Z pārskatu un POS termināļu pārskatu reģistrs un tā aizpildīšana

(Nodaļas nosaukums MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

49. Žurnālā un Z pārskatā norādīto informāciju izmanto ierakstiem grāmatvedības reģistros.

50. Kases aparāta ar papīra kontrollenti vai tirdzniecības automāta lietotājs žurnālā norāda:

50.1. Z pārskata un POS termināļa pārskata (ja tiek veikti bezskaidras naudas norēķini un ja POS terminālis nodrošina iespēju izdrukāt pārskatu) datumu;

50.2. Z pārskata un POS termināļa pārskata (ja tiek veikti bezskaidras naudas norēķini un ja POS terminālis nodrošina iespēju izdrukāt pārskatu) numuru;

50.3. kases aparātam, kas atbilst Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumu Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" 4.2 punktā noteiktajām tehniskajām prasībām, energoneatkarīgajā atmiņā saglabāto reģistrēto darījumu kopsummu skaidrā naudā, bezskaidrā naudā, ar citiem norēķinu apliecinājumiem un POS terminālī (ja veikti bezskaidras naudas norēķini) saglabāto reģistrēto darījumu kopsummu bezskaidras naudas izteiksmē;

50.4. energoneatkarīgajā atmiņā reģistrēto Grand Total vērtību;

50.5. darījumu reģistrēšanas nodrošināšanai reģistrēto un naudas kastē vai ieņēmumu skaitītājā (tirdzniecības automātam) ielikto maiņas naudas summu;

50.6. reģistrēto un no naudas kastes vai ieņēmumu skaitītāja (tirdzniecības automātam) izņemto un kasē vai bankā iemaksāto vai inkasatoram nodoto naudas summu;

50.7. reģistrēto un no naudas kastes vai ieņēmumu skaitītāja (tirdzniecības automātam) izņemto skaidrās naudas summu, kas Z pārskata izdrukas brīdī nav iemaksāta kasē vai bankā vai nodota inkasatoram;

50.8. maiņas naudu dienas (Z pārskata perioda) beigās – naudas summu saskaņā ar lietotāja noteikto kārtību, ko nākamajā dienā (Z pārskata perioda sākumā) reģistrē kā naudas kastē vai ieņēmumu skaitītājā (tirdzniecības automātam) ielikto maiņas naudu;

50.9. apkalpojošā dienesta izsaukšanas datumu un laiku;

50.10. citu lietotājam nepieciešamo informāciju;

50.11. atbildīgo personu, kura ar parakstu apliecina žurnālā norādītās informācijas pareizību;

50.12. (svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744);

50.13. titullapā – bezskaidras naudas norēķinos – POS termināļa seriālo numuru un POS terminālim piesaistīto(-os) norēķinu kontu(-us).

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

51. Taksometra skaitītāja žurnālā norāda šādus rekvizītus un informāciju:

51.1. ieraksta numurs;

51.2. ieraksta datums un laiks;

51.3. darba uzsākšanas datums un laiks;

51.4. darba beigšanas datums un laiks;

51.5. odometra rādījums darbalaika beigās (km);

51.6. kopējais taksometra nobraukums (km);

51.7. kopējais nobraukums režīmā "aizņemts" (km);

51.8. kopējais braucienu skaits režīmā "aizņemts";

51.9. kopējā naudas summa, kas saņemta režīmā "maksa" (EUR);

51.10. kopējā naudas summa, kas saņemta kā piemaksa (EUR);

51.11. inkasētā naudas summa (EUR);

51.12. taksometra skaitītāja šasijas numurs;

51.13. transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds;

51.14. transportlīdzekļa vadītāja reģistrācijas numurs;

51.15. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

51.16. informācija par apkalpojošā dienesta izsaukšanu (datums, laiks).

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

52. Žurnāla paraugs valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem noteikts šo noteikumu 1. pielikumā. Lietotājs žurnālu var papildināt ar ailēm papildu rekvizītu norādīšanai.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

53. Lietotāja grāmatvedības organizācijas dokumentos noteiktā atbildīgā persona reģistra veidā sagatavota žurnāla lapas numurē augošā secībā, caurauklo, pēdējā lapā norāda lapu skaitu un apliecina ar parakstu un zīmogu.

54. Ja žurnālu sagatavo elektroniski, izmanto datorprogrammu, kura atbilst normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, norādot attiecīgi šo noteikumu 50. vai 51. punktā vai 1. pielikumā minēto informāciju un citu lietotājam nepieciešamo informāciju.

55. Lietotājs žurnālu aizpilda saskaņā ar Z pārskata un POS termināļa pārskata datiem pēc katras Z pārskata un POS termināļa pārskata izdrukāšanas, ielīmējot žurnālā izdrukāto Z pārskatu un POS termināļa pārskatu, vai pēc specializēto ierīču vai iekārtu atmiņas skaitītāju summāro rādītāju datu nolasīšanas.

56. Ja žurnālu sagatavo elektroniski, lietotājs izdrukātos Z pārskatus un POS termināļa pārskatus ielīmē atsevišķā Z pārskatu un POS termināļu pārskatu reģistrā, kurā norādīts datums un kārtas numurs. Pēc Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas pieprasījuma lietotājs izdrukā kases aparāta ar papīra kontrollenti, specializētās ierīces vai iekārtas žurnāla datus par pārbaudei nepieciešamo laikposmu un izdrukas brošē hronoloģiskā secībā kopā ar pārskata mēneša Z pārskatu reģistru.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

56.1 Kases aparāta ar elektronisko kontrollenti, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas lietotājs izdrukātos Z pārskatus un POS termināļa pārskatus ielīmē atsevišķā Z pārskatu un POS termināļu pārskatu reģistrā, kurā norādīts datums un kārtas numurs.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

57. Ja žurnālu sagatavo un glabā tikai elektroniski un ja žurnālā netiek reģistrētas kases operācijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kases operāciju uzskaiti, lietotājs var nepiemērot šo noteikumu 56. punktā minētās prasības attiecībā uz žurnāla drukāšanu un brošēšanu, ja tas nodrošina iespēju pēc kontrolējošo institūciju pieprasījuma par pārbaudei nepieciešamo laikposmu izsniegt elektroniski sagatavota un glabāta žurnāla izdruku papīra formā.

58. Z pārskata un POS termināļa pārskata izdrukāšanas laiku nosaka lietotājs, bet ne retāk kā reizi katras darbadienas beigās. Ja darbadienas laikā nav notikušas darbības ar kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, lietotājs Z pārskatu nesagatavo un žurnālā izdara ierakstu, ka attiecīgajā darbadienā darījumu nav.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

58.1 Automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas lietotājs Z pārskata un POS termināļa pārskatu var sagatavot attālināti no jebkuras uzņēmuma reģistrētās struktūrvienības Latvijas teritorijā, Z pārskatu un POS termināļa pārskatu saglabājot arī elektroniski. Z pārskatu un POS termināļu pārskatu izdrukas sagatavo ne retāk kā reizi nedēļā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

59. Degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas (izņemot automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas, ja mainās cena par vienu litru degvielas) lietotājs Z pārskatu izdrukā arī pirms degvielas cenu (ja kases sistēma nenodrošina vairāku cenu atainošanu Z pārskatā) un degvielas uzpildes stacijas kases sistēmā uzstādīto degvielas uzpildes automātu konfigurācijas maiņas pirms degvielas pārdošanas (izsniegšanas) operāciju atsākšanas.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

60. Ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu reģistrēšanai izmantotā kases aparāta ar papīra kontrollenti lietotājs kases aparāta žurnālā norāda no kases saņemto un kasē iemaksāto summu par katru valūtu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

61. Tirdzniecības automāta lietotājs žurnālu aizpilda pēc skaitītāja rādījumu nolasīšanas un naudas inkasēšanas. Skaitītāja rādījumu nolasīšanas un naudas inkasēšanas laiku nosaka lietotājs.

62. Taksometra skaitītāja lietotājs katras darbadienas beigās pēc skaitītāja rādījuma nolasīšanas žurnālu aizpilda vai augšupielādē no viedierīces Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā, norādot šo noteikumu 51. punktā minētos rekvizītus.

(MK 16.07.2019. noteikumu Nr. 345 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2020., sk. grozījumu 2. punktu)

VII. Darījumus apliecinošo dokumentu veidi un rekvizīti

63. Nodokļu maksātāji par darījumiem saņemto samaksu apliecina ar darījumu apliecinošu dokumentu – ar kases čeku vai šo noteikumu 82., 82.1, 82.2, 84. un 85. punktā minētajos gadījumos ar numurētu un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīti (turpmāk – reģistrētā kvīts) vai ar elektroniski sagatavotu kvīti ar Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā ģenerētu numuru (turpmāk – elektroniski sagatavotā reģistrētā kvīts), vai ar numurētu un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu biļeti (turpmāk – reģistrētā biļete), vai ar citu šajos noteikumos noteiktu samaksu apliecinošu dokumentu.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 821 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

64. Kases čekā atbilstoši kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas tehniskajām prasībām norādāmie rekvizīti ir noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, bet taksometra skaitītājiem – normatīvajos aktos par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.

(Grozīts ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733)

65. Ja kases čekā vai šo noteikumu 82.3. apakšpunktā un 84. punktā minētajā kārtībā izsniegtajā dokumentā nav norādīti visi likumā "Par grāmatvedību" un Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteiktie rekvizīti, lietotājs pēc darījuma partnera pieprasījuma saskaņā ar minētajiem likumiem izsniedz noformētu attaisnojuma dokumentu vai izdara papildu ierakstu kases čekā.

65.1 Ja darījuma partnerim izsniegtais kases čeks nozaudēts, lietotājs pēc darījuma partnera pieprasījuma izsniedz noformētu attaisnojuma dokumentu, kurā norādīti Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumu Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" 23.1., 23.2., 23.4., 23.5., 23.6., 23.7., 23.8., 23.9. un 23.13. apakšpunktā minētie kases čeka rekvizīti.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

66. Automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas un specializētās ierīces vai iekārtas lietotājs attaisnojuma dokumentu papildus kases čekam nenoformē un neizdara papildu ierakstu kases čekā, ja samaksa par darījumu veikta skaidrā naudā bez pārdevēja (pakalpojumu sniedzēja) klātbūtnes.

67. Kases čekā var nenorādīt darījumā reģistrētās preces (pakalpojuma) vai preču grupas nosaukumu un pievienotās vērtības nodokļa zīmi (cipars, burts vai cita pazīme, kas norāda, ka attiecīgajai precei vai preču grupai piemērojama konkrētā nodokļa likme vai nodoklis nav piemērojams), daudzumu, cenu, piemēroto pievienotās vērtības nodokļa likmi, piešķirtās atlaides naudas izteiksmē (ja tādas ir), ja papildus kases čekam pēc darījuma partnera pieprasījuma tiek noformēts attaisnojuma dokuments darījumam ar tajā ietvertu informāciju par šajā darījumā reģistrētajām precēm (pakalpojumiem) saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

68. Nodokļu maksātājs Valsts ieņēmumu dienestā reģistrē grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai arī kvīšu vai biļešu numurus, iesniedzot attiecīgu iesniegumu. Reģistrējot kvīšu vai biļešu numurus, iesniegumu iesniedz divos eksemplāros (izņemot gadījumu, ja tas iesniegts, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu), norādot attiecīgi šo noteikumu 69. vai 70. punktā minētos rekvizītus.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

68.1 Šo noteikumu 82.1 un 82.punktā minētais veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs un pasta komersants, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz iesniegumu par kvīšu numuru reģistrāciju. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

68.1 1. nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta);

68.1 2. Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā ģenerējamo kvīšu numuru skaits;

68.1 3. informācija, ka iesnieguma iesniedzējs ir veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs vai pasta komersants;

68.1 4. precīzs šo noteikumu 71.10. apakšpunktā minētā rekvizīta (kontrolsummas) aprēķina algoritms, kurš ir pārbaudāms un atkārtojams.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 821 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

69. Uz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamo kvīšu grāmatiņas vāka norāda šādu informāciju:

69.1. nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta);

69.2. kvīšu grāmatiņā esošo kvīšu skaits, sērija un numuri (no–līdz);

69.3. kvīšu reģistrācijas datums Valsts ieņēmumu dienestā. Kvīšu reģistrāciju ar parakstu un zīmogu apliecina Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona vai nodokļu maksātāja atbildīgā persona, ja grāmatiņās brošētās kvītis reģistrētas, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

70. Uz Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējamo biļešu grāmatiņas vāka norāda šādu informāciju:

70.1. nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta);

70.2. biļešu grāmatiņā esošo biļešu skaits, sērija un numuri (no–līdz), vienas biļetes cena, grāmatiņā esošo biļešu vērtības kopsumma;

70.3. biļešu reģistrācijas datums Valsts ieņēmumu dienestā. Biļešu reģistrāciju ar parakstu un zīmogu apliecina Valsts ieņēmumu dienesta atbildīgā amatpersona vai nodokļu maksātāja atbildīgā persona, ja grāmatiņās brošētās biļetes reģistrētas, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

71. Reģistrētajā kvītī un elektroniski sagatavotajā reģistrētajā kvītī norāda šādus rekvizītus:

71.1. numurs, ko veido ar diviem latīņu alfabēta burtiem apzīmēta sērija un ne vairāk kā sešu zīmju kārtas numerācija;

71.2. kvīts numura reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, ja kvītis nav brošētas grāmatiņās;

71.3. izrakstīšanas datums (mēneša nosaukums rakstāms vārdiem);

71.4. preču pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – prakses vieta);

71.5. preču pircēja vai pakalpojuma saņēmēja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta). Ja fiziskā persona neveic saimniecisko darbību, šajā apakšpunktā minētos rekvizītus norāda pēc tās pieprasījuma;

71.6. pārdotās preces nosaukums, daudzums, cena un vērtība vai sniegtā pakalpojuma veids, apjoms, cena un vērtība;

71.7. piešķirtās atlaides (ja tādas ir);

71.8. pievienotās vērtības nodokļa likme un summa, ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli;

71.9. darījuma kopējā summa (skaitļiem un vārdiem);

71.10. preču pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja paraksts. Elektroniski sagatavotajā reģistrētajā kvītī šo rekvizītu norāda atbilstoši prasībām par dokumentos norādāmajām kontrolsummām, kuras noteiktas normatīvajā aktā par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām;

71.11. cita nepieciešamā papildu informācija.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 821; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 153)

72. Reģistrēto biļeti noformē vienā eksemplārā. Reģistrētā biļete sastāv no divām daļām – noplēšamās daļas un pasakņa.

73. Reģistrētās biļetes noplēšamajā daļā norāda šādus rekvizītus:

73.1. numurs, kuru veido ar diviem latīņu alfabēta burtiem apzīmēta sērija un ne vairāk kā sešu zīmju kārtas numerācija un kurš ir vienāds ar biļetes pasakņa numuru;

73.2. biļetes numura reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, ja biļetes nav brošētas grāmatiņās;

73.3. biļetes pārdevēja (pasākuma organizētāja) nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais ar pievienotās vērtības nodokli apliekamās personas numurs) un juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta);

73.4. darījuma (pakalpojuma) nosaukums;

73.5. biļetes cena;

73.6. pievienotās vērtības nodokļa likme un pievienotās vērtības nodokļa summa, ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli. Šajā apakšpunktā minētos rekvizītus nenorāda un pievienotās vērtības nodokļa summu ietver biļetes cenā, ja to nosaka pievienotās vērtības nodokli reglamentējošie normatīvie akti;

73.7. darījuma kopējā summa (skaitļiem un vārdiem), ja darījums apliekams ar pievienotās vērtības nodokli;

73.8. cita nepieciešamā papildu informācija.

74. Reģistrētās biļetes pasaknī norāda biļetes numuru un citu lietotājam nepieciešamo informāciju, kā arī biļetes pārdošanas brīdī – pārdošanas datumu. Ja biļetes nav brošētas grāmatiņās, biļetes pasaknī norāda arī biļetes numura reģistrēšanas datumu Valsts ieņēmumu dienestā un biļetes cenu vai darījuma kopējo summu (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamiem darījumiem).

75. Šo noteikumu 68. punktā minētās kvītis noformē trijos eksemplāros. Noformētās reģistrētās kvīts pirmo eksemplāru izsniedz pircējam (pakalpojuma saņēmējam), otrais eksemplārs paliek pārdevējam (pakalpojuma sniedzējam), trešais eksemplārs paliek kvīšu grāmatiņā (ja kvītis brošētas grāmatiņās) vai hronoloģiskā secībā tiek brošēts kalendāra gada ceturkšņa beigās (ja nepieciešams, agrāk).

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 821 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.02.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

75.1 Pēc darījumu partnera pieprasījuma, ja tas ir tehniski iespējams, elektroniski sagatavotu reģistrēto kvīti nosūta uz darījumu partnera norādīto elektroniskās saziņas līdzekli vai izsniedz darījumu partnerim elektroniski sagatavotās reģistrētās kvīts izdrukātu kopiju papīra formā.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 821 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

75.2 Elektroniski sagatavotās reģistrētās kvītis uzglabā elektroniskā formātā datubāzē, nodrošinot, ka tās netiek mainītas (labotas) un dzēstas (iznīcinātas).

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 821 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

75.3 Elektroniski sagatavoto reģistrēto kvīšu glabāšanas laiks ir trīs gadi. Nodokļu maksātājs, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, informē Valsts ieņēmumu dienestu par elektroniski sagatavoto reģistrēto kvīšu datubāzes fizisko atrašanās vietu. Nodokļu maksātājs pēc Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas pieprasījuma nodrošina piekļuvi elektroniski sagatavoto reģistrēto kvīšu datiem. Nodokļu maksātājs informāciju par elektroniski sagatavoto reģistrēto kvīšu datu glabāšanas vietu Valsts ieņēmumu dienestam sniedz triju darbdienu laikā pēc datu glabāšanas uzsākšanas un, ja tiek mainīta datu glabāšanas vieta, triju darbdienu laikā pēc datu glabāšanas vietas maiņas.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 821 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

76. Reģistrētās biļetes noplēšamo daļu izsniedz pircējam, bet pasakni saglabā biļešu grāmatiņā. Ja reģistrētās biļetes nav brošētas grāmatiņās, pasakņus brošē kalendāra gada ceturkšņa beigās (ja nepieciešams, agrāk).

77. Nodokļu maksātājs, kurš Valsts ieņēmumu dienestā reģistrējis grāmatiņās brošētas kvītis vai grāmatiņās brošētas biļetes, vai biļešu vai kvīšu numurus, par katru kalendāra gada ceturksni līdz tam sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu.

78. Pārskatā par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu norāda šādu informāciju:

78.1. pārskata periods;

78.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā);

78.3. nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);

78.4. izlietoto un anulēto kvīšu statuss (izlietots – "I", anulēts – "A"), kvīšu reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (no–līdz), skaits un darījumu summa, kas norādīta izlietotajās un anulētajās kvītīs. Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji informāciju par elektroniski sagatavoto reģistrēto kvīšu izlietojumu norāda par katru kvīti atbilstoši rekvizītiem, kuri noteikti šo noteikumu 71. punktā;

78.5. nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

78.6. pārskata sagatavošanas datums. Pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu nodokļu maksātāja amatpersona apliecina ar parakstu.

(Grozīts ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 821; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 153)

79. Pārskatā par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu norāda šādu informāciju:

79.1. pārskata periods;

79.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā);

79.3. nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);

79.4. izlietoto un anulēto biļešu statuss (izlietots – "I", anulēts – "A"), biļešu reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (no–līdz) un skaits;

79.5. nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un tālruņa numurs;

79.6. pārskata sagatavošanas datums. Pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu nodokļu maksātāja amatpersona apliecina ar parakstu.

80. Valsts ieņēmumu dienests nereģistrē jaunas kvītis vai biļetes, ja nav iesniegts pārskats par reģistrēto kvīšu vai reģistrēto biļešu izlietojumu par iepriekšējo ceturksni.

81. Nodokļu maksātājs, izbeidzot saimniecisko darbību, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto kvīšu izlietojumu vai pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu, iznīcina neizlietotās kvītis un biļetes un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par attaisnojuma dokumentu.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

82. Nodokļu maksātāji, saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā vai ar maksājumu kartēm, vai izmantojot mobilās lietotnes, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas šādos gadījumos:

82.1. darījumu apliecinot ar šo noteikumu 71. punktā minētajā kārtībā noformētu reģistrēto kvīti pēc darījuma partnera pieprasījuma:

82.1.1. par ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) sniegtajiem pakalpojumiem;

82.1.2. par pašu iegūtu vai ražotu preču pārdošanu to ražošanas vietā (izņemot ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietas) vai piegādi pircējiem uz vietas, vai šo preču remontu;

82.1.3. par pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) sniegtajiem pakalpojumiem, ja tajā vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī nepārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas. Vidējos skaidrās naudas ieņēmumus mēnesī aprēķina, trijos iepriekšējos kalendāra mēnešos gūto skaidrās naudas ieņēmumu kopējo summu izdalot ar trīs. Ja vidējie skaidrās naudas ieņēmumi mēnesī divus mēnešus pēc kārtas pārsniedz sešas minimālās mēneša darba algas, nākamā mēneša laikā nodrošina kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas uzsākšanu;

82.1.4. (zaudējis spēku ar 01.04.2021.; sk. 141.10 punktu);

82.1.5. (zaudējis spēku ar 01.04.2021.; sk. 141.10 punktu);

82.1.6. par zvērinātu advokātu un notāru, advokātu biroju sniegtajiem juridiskajiem pakalpojumiem;

82.1.7. par bērnu uzturēšanos un ēdināšanu bērnudārzos un mazbērnu novietnēs;

82.1.8. par bibliotēku un publisko arhīvu darbības specifikai raksturīgu pakalpojumu sniegšanu;

82.1.9. par valsts un pašvaldību budžeta iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem, ja samaksu saņem ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības);

82.1.10. par biedrību, nodibinājumu, reliģisko organizāciju un politisko organizāciju (partiju) saņemtajiem ziedojumiem;

82.1.11. par apdrošināšanas starpnieku sniegtajiem pakalpojumiem;

82.1.12. par ēdināšanas pakalpojumiem izglītības iestādēs. Ja samaksa tiek saņemta avansā saskaņā ar skolēnu sarakstu, kvīti izsniedz personai, kas veic maksājumu;

82.1.13. par dievnamu, kultūras iestāžu, botānisko un zooloģisko dārzu, rezervātu, brīvdabas objektu un izklaides iestudējumu darbībai raksturīgu priekšmetu (piemēram, programmu, brošūru, atklātņu, grāmatu, suvenīru, rituāla priekšmetu) pārdošanu to apmeklējumu laikā;

82.1.14. ja nodokļu maksātājs ir fiziska persona, kura veic saimniecisko darbību, gūstot ienākumu no īpašuma, un kura atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem var nereģistrēt saimniecisko darbību;

82.1.15. ja nodokļu maksātājs ir patentmaksas maksātājs;

82.1.16. par ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), tirgū (izņemot tirgus teritorijā reģistrētās struktūrvienības) un ielu tirdzniecības vietās pārdotajām pašu iegūtām vai ražotām precēm mazumtirdzniecībā;

82.2. (svītrots ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 248);

82.3. darījumu apliecinot ar šo noteikumu 72., 73. un 74. punktā minētajā kārtībā noformētu reģistrēto biļeti:

82.3.1. par ieejas maksu, inventāra nomu un citiem papildu pakalpojumiem sporta, kino, kultūras un izklaides pasākumos;

82.3.2. par ieejas maksu muzejos, vēsturiskajos objektos, botāniskajos dārzos, zooloģiskajos dārzos, rezervātos, brīvdabas objektos;

82.3.3. par ieejas maksu un inventāra nomu atpūtas vietās brīvā dabā, atrakciju un atpūtas parkos;

82.3.4. par autostāvvietu pakalpojumiem ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības);

82.3.5. par maksas tualešu pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744; MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 641; MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 248; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 821; MK 09.04.2019. noteikumiem Nr. 153; MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751; 82.1.16. apakšpunkts stājas spēkā 01.04.2021., sk. 141.11 punktu)

82.1 Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā vai ar maksājumu kartēm, vai izmantojot mobilās lietotnes, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, darījumu apliecinot ar elektroniski sagatavotu reģistrēto kvīti, kuras numurs šo noteikumu 68.punktā minētajā kārtībā ir saņemts Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 821 redakcijā; punkts stājas spēkā 01.02.2019., sk. grozījumu 2. punktu)

82.2 Pasta komersanti, saņemot samaksu par darījumiem no pēcmaksas pasta sūtījuma adresāta, kā arī pasta sūtījumu saņemšanas iekārtā ar maksājumu kartēm vai izmantojot mobilās lietotnes, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, darījumu apliecinot ar elektroniski sagatavotu reģistrēto kvīti, kuras numurs šo noteikumu 68.punktā minētajā kārtībā ir saņemts Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.

(MK 18.12.2018. noteikumu Nr. 821 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

83. Nodokļu maksātāji (izņemot valsts un pašvaldību budžeta iestādes), kas šo noteikumu 82.3.1. apakšpunktā minētajos gadījumos, saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā, nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai izvēlas nelietot kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas, kopā ar pārskatu par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu iesniedz šādu informāciju par numurēto un Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēto biļešu izlietojumu konkrētos pasākumos:

83.1. pārskata periods;

83.2. nodokļu maksātāja reģistrācijas kods (ar pievienotās vērtības nodokli apliekamai personai – reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā);

83.3. nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds);

83.4. pasākuma nosaukums un norises datums;

83.5. pasākumā izlietotās biļetes – biļešu reģistrēšanas datums Valsts ieņēmumu dienestā, sērija, numuri (no–līdz) un skaits;

83.6. nodokļu maksātāja amatpersonas amats, vārds, uzvārds un paraksts;

83.7. pārskata sagatavošanas datums.

84. Kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai var nelietot:

84.1. valsts un pašvaldību budžeta iestādes, saņemot samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem skaidrā naudā iestādes kasē, kā arī Latvijas Banka, kredītiestādes un apdrošināšanas sabiedrības, izsniedzot attaisnojuma dokumentu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kases operāciju uzskaiti;

84.2. personas, kuras tirdzniecības vietās pārdod tikai izlozes biļetes vai azartspēles kartes, ievērojot normatīvajos aktos par azartspēlēm un izlozēm noteiktās prasības un izsniedzot minēto biļeti vai karti;

84.3. personas, kuras ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) pārdod normatīvajos aktos par licencētās amatierzvejas – makšķerēšanas – kārtību noteiktās licences, izsniedzot minēto licenci;

84.4. personas, kuras pārdod tikai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pasažieru pārvadāšanu noformētus pilsētas sabiedriskā transporta (autotransporta, tramvaju un trolejbusu) abonementa braukšanas dokumentus, izsniedzot abonementa braukšanas dokumentu;

84.5. (svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744);

84.6. personas par starptautiskajiem pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem ar autotransportu, samaksu saņemot transportlīdzeklī un izsniedzot biļeti, kas noformēta normatīvajos aktos par pasažieru pārvadāšanu noteiktajā kārtībā;

84.7. personas par dzelzceļa pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem, samaksu saņemot transportlīdzeklī vai biļešu tirdzniecības vietā un izsniedzot biļeti vai par maksu pārvadājamās bagāžas kvīti normatīvajos aktos par dzelzceļa pārvadājumiem noteiktajā kārtībā;

84.8. Valsts ieņēmumu dienests, saņemot samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un izsniedzot kvīti, kurā norādīti šo noteikumu 71. punktā minētie rekvizīti (izņemot šo noteikumu 71.2. apakšpunktā minēto rekvizītu);

84.9. valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija" un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija", saņemot samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem un izsniedzot pakalpojuma saņēmējam kvīti, kura noformēta vienā eksemplārā un kurā norādīti šo noteikumu 71. punktā minētie rekvizīti (izņemot šo noteikumu 71.1. un 71.2. apakšpunktā minēto rekvizītu);

84.10. valsts un pašvaldību budžeta iestādes, saņemot samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem ar maksājumu kartēm un izsniedzot maksājumu karšu apstrādes termināļa kvīti;

84.11. valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts", saņemot samaksu par darījumiem skaidrā naudā ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) un izsniedzot kvīti, kurā norādīti šo noteikumu 71. punktā minētie rekvizīti (izņemot šo noteikumu 71.2. apakšpunktā minēto rekvizītu);

84.12. personas, kuras vairumtirdzniecībā veic tikai bezskaidras naudas norēķinus, saņemot samaksu par darījumiem ar maksājumu kartēm un noformējot attiecīgu preču piegādes dokumentu atbilstoši normatīvajiem aktiem par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju;

84.13. Latvijas Nacionālā bibliotēka, saņemot priekšapmaksu par darbības specifikai raksturīgiem maksas pakalpojumiem – izsniedzot vai papildinot lasītāja karti.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744; MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 248; MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 821; MK 16.07.2019. noteikumiem Nr. 345)

85. Kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas nelieto personas, saņemot samaksu par spēļu iekārtu (piemēram, biljarda galdi, šautriņas, galda hokejs) un Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā reģistrētu azartspēļu automātu un azartspēļu iekārtu lietošanu un pēc darījuma partnera pieprasījuma izsniedzot reģistrēto kvīti. Par spēļu iekārtās, azartspēļu automātos un azartspēļu iekārtās veiktajiem darījumiem darījumu apliecinošos dokumentus neizsniedz, ja pirms darījuma uzsākšanas darījuma partneris nav brīdinājis pakalpojuma sniedzēju par vēlmi saņemt reģistrēto kvīti vai ja darījums ir veikts bez pakalpojuma sniedzēja klātbūtnes.

86. Ja tirdzniecības automāta konstrukcija neparedz izdrukāt kases čeku, par tirdzniecības automātā bez pārdevēja (pakalpojuma sniedzēja) klātbūtnes reģistrētiem darījumiem darījumus apliecinošos dokumentus neizsniedz.

87. Taksometra skaitītāja lietotājs par sniegtajiem taksometra pakalpojumiem izsniedz kases čeku atbilstoši normatīvajos aktos par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru noteiktajām prasībām.

(Grozīts ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733)

VIII. Apkalpojošo dienestu atbildība un pienākumi

(Nodaļa MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

88. Apkalpojošais dienests ir komersants, kas pirms darbības uzsākšanas reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

88.1 Apkalpojošais dienests atbilst šādām prasībām:

88.1 1. tam ir kvalificēti speciālisti, kas pārzina nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas ierīču un iekārtu tehniskās prasības;

88.1 2. tam ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums kvalitatīvai kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju un to programmas versiju apkalpošanai;

88.1 3. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu un nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

88.1 4. tam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret zaudējumiem atbilstoši šo noteikumu 120. punktā minētajiem nosacījumiem;

88.1 5. tam ir ieviesta nodokļu risku vadība atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kas regulē Padziļinātās sadarbības programmas darbību.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

89. Apkalpojošais dienests veic tikai tādu kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu apkalpošanu, kuras:

89.1. nodrošina normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteikto prasību izpildi;

89.2. ir iekļautas kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpojošo dienestu reģistrā attiecīgā apkalpojošā dienesta apkalpojamo modeļu (modifikāciju) sarakstā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

89.1 Apkalpojošais dienests, kas nav Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) iekļauta kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis, var veikt kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu apkalpošanu, ja tam ir apkalpojošā dienesta (kas ir konkrētā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis) izsniegta atļauja apkalpot šīs ierīces vai iekārtas.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

90. Katram kases aparātam, hibrīda kases aparātam, kases sistēmai, specializētajai ierīcei vai iekārtai, kura tiek uzstādīta vai lietota nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai, apkalpojošais dienests aizpilda tehniskajā pasē norādāmo informāciju.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

91. Apkalpojošais dienests reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā katra apkalpojamā kases aparāta ar fiskālās atmiņas moduli, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas fiskālās atmiņas moduļa identifikācijas numuru.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

92. Uzstādot kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu tās darbības vietā, apkalpojošā dienesta atbildīgā persona:

92.1. kases aparātiem ar fiskālās atmiņas moduli, hibrīda kases aparātam un kases sistēmai saglabā fiskālajā atmiņā lietotāja rekvizītus: nosaukumu (vārdu, uzvārdu), juridisko adresi, nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu (personas kodu), šasijas numuru;

92.2. noplombē kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām;

92.3. veic atzīmi tehniskajā pasē, norādot lietotāja nosaukumu (fiziskai personai – vārdu, uzvārdu), nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, uzstādīšanas vietu atbilstoši šo noteikumu 34.5, 34.6 un 34.punktam, datumu un laiku, kā arī ieraksta fiskālajā atmiņā vai energoneatkarīgajā atmiņā reģistrēto Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu, uzlikto plombu sērijas un numurus un apliecina attiecīgo ierakstu ar parakstu. Elektroniskajā tehniskajā pasē un tehniskajā pasē, kas izveidota Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, nenorāda rekvizītu – apkalpojošā dienesta atbildīgās personas paraksts;

92.4. hibrīda kases aparātam un kases sistēmai uzstāda sākotnējo apkalpojošā dienesta administratora paroli, par kuras saglabāšanu ir atbildīgs apkalpojošais dienests;

92.5. izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz tehniskajā pasē norādīto šo noteikumu 34.1. un 92.3. apakšpunktā minēto informāciju par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanu lietotājam.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733; MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

93. Uzstādot transportlīdzeklī specializēto ierīci – taksometra skaitītāju – un veicot tās turpmāko apkalpošanu, apkalpojošā dienesta atbildīgā persona nodrošina, lai taksometra skaitītājā tiktu ieprogrammēti tarifi atbilstoši normatīvajiem aktiem par pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru. Taksometra skaitītājā ieprogrammētos tarifus apkalpojošā dienesta atbildīgā persona ieraksta taksometra skaitītāja tehniskajā pasē, ierakstu apliecinot ar parakstu un norādot datumu.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

94. Uzstādot kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu vai mainot tās programmnodrošinājumu, ja mainās Hash SHA-256 kontrolsumma, vai mainot tās konstrukciju, apkalpojošā dienesta atbildīgā persona papildus šo noteikumu 92. punktā minētajām darbībām:

94.1. ieraksta attiecīgā kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas reģistrētās programmas Hash SHA-256 kontrolsummu, kuru triju darbadienu laikā pēc jauna kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas uzstādīšanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu;

94.2. kases aparāta ar fiskālās atmiņas moduli, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas fiskālās atmiņas modulī saglabā lietotāja rekvizītus, pirms lietotājs uzsācis nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanu kases aparātā, hibrīda kases aparātā vai kases sistēmā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

94.1 Ja, izmantojot attālinātās piekļuves programmnodrošinājumu, apkalpojošais dienests uzstādījis hibrīda kases aparātam vai kases sistēmai jaunu programmas versiju, apkalpojošais dienests, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas programmas Hash SHA-256 kontrolsummu un fiskālās atmiņas modulī uzkrāto Grand Total vērtību, neveicot šo noteikumu 92. un 94. punktā minētās darbības.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

95. Pēc kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas uzstādīšanas apkalpojošā dienesta atbildīgā persona nodrošina pirmā Z pārskata izdruku, kuru ar parakstu apstiprina apkalpojošā dienesta un lietotāja atbildīgās personas. Pēc pirmā Z pārskata izdrukas apstiprināšanas apkalpojošā dienesta atbildīgā persona to ielīmē tehniskajā pasē.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

96. Kases aparātus, hibrīda kases aparātus, specializētās ierīces un iekārtas apkalpojošais dienests plombē ar plombām, kuras par maksu iegādājies Valsts ieņēmumu dienestā. Plombas uzliek tā, lai nebūtu iespējams patvarīgi mainīt kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukciju, iejaukties programmā un radīt iespēju slēpt vai samazināt ar nodokļiem apliekamos ienākumus.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

97. Lai iegādātos plombas, apkalpojošais dienests sagatavo un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu (3. pielikums), kurā norādīts darbības nodrošināšanai nepieciešamo plombu veids un skaits.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

98. Apkalpojošais dienests nodrošina iegādāto, noņemto (arī tādu, kuras plombēšanai izlietojis cits apkalpojošais dienests), izlietoto un anulēto plombu uzskaiti. Apkalpojošais dienests nodrošina anulēto (sabojāto) plombu iznīcināšanu un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par attaisnojuma dokumentu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

99. Apkalpojošais dienests katru mēnesi veic plombu inventarizāciju, norādot plombēšanai izlietoto, anulēto (piemēram, sabojāto plombu, kuras nav izlietotas plombēšanai), no kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm un iekārtām saskaņā ar apkalpošanas gaitā sastādītajiem aktiem noņemto un atlikumā esošo plombu sērijas un numurus.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

100. Apkalpojošais dienests iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par stingrās uzskaites plombu izlietojumu (4. pielikums) attiecīgajā ceturksnī līdz tam sekojošā mēneša divdesmit piektajam datumam. Valsts ieņēmumu dienests jaunas plombas neizsniedz, ja nav iesniegts pārskats par iepriekšējo ceturksni.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

101. Apkalpojošais dienests, reorganizējot saimniecisko darbību, veic atlikumā esošo plombu inventarizāciju un saskaņā ar inventarizācijas rezultātiem sagatavo un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par iegādāto stingrās uzskaites plombu izlietojumu, kā arī iesniedz pieprasījumu pārreģistrēt neizlietotās plombas tiesību un saistību pārņēmējam vai iznīcina tās un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par attaisnojuma dokumentu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

102. Apkalpojošais dienests, izbeidzot saimniecisko darbību, veic atlikumā esošo plombu inventarizāciju un saskaņā ar inventarizācijas rezultātiem sagatavo un iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par stingrās uzskaites plombu izlietojumu, iznīcina neizlietotās plombas un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par attaisnojuma dokumentu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

103. Apkalpojošais dienests nosaka apkalpojošā dienesta atbildīgās personas, kuras ir tiesīgas veikt apkalpošanu un izdarīt ierakstus tehniskajās pasēs.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

104. Apkalpojošais dienests 48 stundu laikā (ja puses rakstiski nav vienojušās par citu termiņu) pēc lietotāja izsaukuma saņemšanas nodrošina apkalpojošā dienesta atbildīgās personas ierašanos kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas vietā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

105. Apkalpojošais dienests 24 stundu laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas izsaukuma saņemšanas nodrošina apkalpojošā dienesta atbildīgās personas ierašanos kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas vietā vai Valsts ieņēmumu dienestā, nodrošinot skaidrojumu un apmācību par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas funkcionalitāti un tehnisko uzbūvi.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

106. Apkalpojošā dienesta atbildīgā persona pēc kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanas nomaina plombas un tehniskajā pasē izdara ierakstu par apkalpošanu, norādot apkalpošanas datumu, konstatēto problēmu, tās apstrādes veidu, energoneatkarīgās atmiņas Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu, uzlikto un noņemto plombu sērijas un numurus, noformēto dokumentu (ja tādi ir) nosaukumu, datumu un numuru, apkalpojošā dienesta nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, amatu un parakstu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

107. Apkalpojošā dienesta atbildīgā persona kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpojošā dienesta maiņas gadījumā nomaina visas plombas un tehniskajā pasē izdara ierakstu par apkalpošanu, norādot apkalpošanas datumu, konstatēto problēmu, tās apstrādes veidu un iespējamo atrisināšanas laiku, energoneatkarīgās atmiņas Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu, uzlikto un noņemto plombu sērijas un numurus, noformēto dokumentu (ja tādi ir) nosaukumu, datumu un numuru, apkalpojošā dienesta nosaukumu, nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, atbildīgās personas vārdu, uzvārdu, amatu un parakstu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

108. Apkalpojošais dienests, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā reģistrē hronoloģiskā secībā no lietotāja atbilstoši šo noteikumu 23. punktam saņemtos ziņojumus, norādot:

108.1. ziņojuma datumu un laiku;

108.2. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotāja nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu;

108.3. ziņojuma iemeslu un tā apstrādes veidu (veiktas izmaiņas programmatūrā un (vai) datubāzē, labojums tiks uzstādīts ar jaunu programmas versiju);

108.4. datumu un laiku, kad apkalpojošā dienesta atbildīgā persona ieradusies, lai uzsāktu kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu;

108.5. fiskālās atmiņas modulī uzkrāto vai energoneatkarīgās atmiņas Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu, uzlikto un noņemto plombu sērijas un numurus;

108.6. apkalpošanas laikā noformēto attaisnojuma dokumentu (ja tādi ir) nosaukumu, datumu un numuru;

108.7. apkalpojošā dienesta konstatētos kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas bojājumus un veiktās darbības apkalpošanā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 641)

109. Ja apkalpojošais dienests izsaukts sakarā ar lietotāja lēmumu izbeigt kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanu nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai un izslēgt to no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra), apkalpojošā dienesta atbildīgā persona noņem plombas no attiecīgā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas un veic ierakstu tehniskajā pasē, norādot fiskālās atmiņas modulī uzkrāto vai energoneatkarīgās atmiņas Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu, plombu noņemšanas iemeslus, datumu un laiku.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 641)

109.1 Apkalpojošais dienests triju darbadienu laikā, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz informāciju par šo noteikumu 106., 107. un 109. punktā minēto darbību veikšanu, kā arī par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas adreses maiņu vai lietošanas pārtraukšanu vismaz uz 30 dienām.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

110. Apkalpojošais dienests visus kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpošanas gadījumus hronoloģiskā secībā reģistrē un uzskaita apkalpošanas un izsaukumu reģistrā, norādot šādu informāciju:

110.1. ieraksta kārtas numurs;

110.2. apkalpošanas pieteikuma datums un laiks;

110.3. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotāja nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

110.4. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis, modifikācija, versija, šasijas numurs un tehniskās pases numurs;

110.5. datums un laiks, kad apkalpojošā dienesta atbildīgā persona ieradusies kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas atrašanās vietā;

110.6. paziņotie izsaukuma iemesli;

110.7. konstatētie izsaukuma iemesli;

110.8. fiskālās atmiņas modulī uzkrātā vai energoneatkarīgās atmiņas Grand Total vērtība vai summārās atmiņas kopsumma, uzlikto un noņemto plombu sērijas un numuri;

110.9. apkalpošanas laikā noformēto attaisnojuma dokumentu (ja tādi ir) nosaukums, datums un numurs;

110.10. apkalpošanas līguma datums un numurs;

110.11. cita nepieciešamā papildu informācija.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733)

111. Apkalpojošais dienests nodrošina lietotāja kasieru apmācību darbam ar kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm un iekārtām, kas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) ietvertas attiecīgā apkalpojošā dienesta apkalpojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu (modifikāciju) sarakstā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

112. Apkalpojošais dienests nodrošina apkalpojamo hibrīda kases aparātu un kases sistēmu paroļu administrēšanu un saglabāšanu, tai skaitā:

112.1. nodrošina, lai attiecīgās paroles būtu pieejamas tikai apkalpojošā dienesta atbildīgajām personām;

112.2. nodrošina, lai paroles regulāri (vismaz reizi gadā) tiktu mainītas;

112.3. nodrošina, lai apkalpojošā dienesta atbildīgās personas paroles neizpauž ne lietotājam, ne trešajām personām un saglabā tās noslēpumā;

112.4. mainoties atbildīgajām personām, izvērtē nepieciešamību mainīt paroles un, ja nepieciešams, maina tās;

112.5. ja beidzies apkalpošanas līguma darbības termiņš, nodod paroles tam apkalpojošam dienestam, ar kuru lietotājs ir noslēdzis līgumu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

113. Apkalpojošais dienests iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā informāciju par to, kādi dati tiek nosūtīti vai saņemti no integrētās informācijas sistēmas (piemēram, grāmatvedības uzskaites dati, noliktavas uzskaites sistēmas dati).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

114. Ja apkalpošanas laikā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukcijā vai programmā atklātas nelikumīgi veiktas izmaiņas vai konstatēti plombu bojājumi, apkalpojošais dienests vienas dienas laikā paziņo par to Valsts ieņēmumu dienestam.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

115. Ja degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamās kases sistēmas datu saglabāšana ir bijusi traucēta un degvielas uzpildes stacijas darbs automātiski bloķējies, apkalpojošais dienests pārbauda degvielas uzpildes stacijas vienotajā sistēmā ietvertās ierīces vai iekārtas un atjauno kases sistēmas programmu, ieraksta datu nesējā vai izdrukā automātiskās degvielas uzpildes stacijas kases sistēmas kontroles datus un 10 dienu laikā nodod tos Valsts ieņēmumu dienestam, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

116. Apkalpojošais dienests ir atbildīgs par:

116.1. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas konstrukcijas, programmas un plombu atbilstību attiecīgo noteikumu prasībām;

116.2. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas programmas atbilstību attiecīgās Hash SHA-256 kontrolsummai, kas iesniegta Valsts ieņēmumu dienestā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

116.1 Ja pēc šo noteikumu 129.15 punktā minētajām darbībām Valsts ieņēmumu dienests konstatē, ka kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis (modifikācija) neatbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, un pieņem lēmumu par atteikumu reģistrēt kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeli (modifikāciju) Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) vai par izslēgšanu no tās, apkalpojošā dienesta pienākums ir:

116.1 1. triju mēnešu laikā no minētā lēmuma pieņemšanas novērst konstatētās neatbilstības un iesniegt kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeli (modifikāciju) atkārtotai atbilstības pārbaudei;

116.1 2. triju mēnešu laikā no elektroniskās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) jaunas versijas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) nodrošināt lietotājam kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas pielāgošanu vai nomaiņu un, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniegt šo noteikumu 92.5. apakšpunktā minēto informāciju.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

117. Apkalpojošajam dienestam aizliegts:

117.1. dzēst fiskālās atmiņas moduļa vai energoneatkarīgās atmiņas saturu. Ja nepārvaramas varas vai remonta dēļ fiskālās atmiņas moduļa un (vai) energoneatkarīgās atmiņas saturs tiek mainīts, apkalpojošā dienesta atbildīgā persona sastāda aktu trijos eksemplāros. Pirmo akta eksemplāru nodod lietotājam, otro – apkalpojošajam dienestam, bet trešo 10 dienu laikā nosūta Valsts ieņēmumu dienestam;

117.2. nodrošināt pieejamu kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas datorprogrammu vai elektroniskās komponentes, ar kurām var mainīt, labot, dzēst, atcelt vai citādā veidā izmainīt jebkādu datu nesējā glabātu ierakstu, lai radītu iespēju izvairīties no nodokļu samaksas;

117.3. ieprogrammēt specializētajā ierīcē – taksometra skaitītājā – tādus tarifus pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru, kādi nav paziņoti plānošanas reģionam vai republikas pilsētai, iesniedzot iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733)

118. Kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas apkalpošanu nedrīkst veikt apkalpojošais dienests, kas pats ir attiecīgā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotājs.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

119. Ja apkalpojošais dienests ir pieņēmis lēmumu par turpmākās darbības izbeigšanu, tas 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē par to Valsts ieņēmumu dienestu un lietotājus, ja ar tiem ir noslēgti līgumi par kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpošanu. Apkalpojošais dienests nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) attiecīgā apkalpojošā dienesta apkalpojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu (modifikāciju) sarakstā ietverto kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu apkalpošanu trīs mēnešus pēc Valsts ieņēmumu dienesta un lietotāju informēšanas par turpmākās darbības izbeigšanu. Hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu apkalpojošais dienests pēc attiecīgo ierīču un iekārtu apkalpošanas izbeigšanas nodrošina, lai visas paroles pārņem cits apkalpojošais dienests, kurš ir tiesīgs veikt konkrēto hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu modeļu (modifikācijas) apkalpošanu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

120. Apkalpojošais dienests nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret zaudējumiem, ja tādi rastos apkalpojošā dienesta profesionālās darbības vai bezdarbības dēļ. Civiltiesiskās apdrošināšanas minimālā atbildības likme gadā ir 30 000 euro.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

121. Apkalpojošais dienests nodrošina lietotājam iespēju iepazīties ar apkalpojošā dienesta apstiprinātu apkalpošanas pakalpojumu cenrādi un izvēlēties norēķinu kārtību abonementa maksas veidā vai par atsevišķiem pakalpojumiem.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

VIII1. Kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļa, modifikācijas un programmas versijas atbilstības pārbaude

(Nodaļa MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā; nodaļa stājas spēkā 01.07.2016., sk. 141.5 punktu)

121.1 Kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu atbilstības pārbaude ir kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu, modifikāciju un programmas versijas pārbaude, lai pārliecinātos par atbilstību nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām (turpmāk – atbilstības pārbaude).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, sk. 141.5 punktu)

121.2 Atbilstības pārbaudi veic institūcija, kas atbilst šo noteikumu prasībām un ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) (turpmāk – atbilstības pārbaudes institūcija).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, sk. 141.5 punktu)

121.3 Atbilstības pārbaudes institūcija atbilst šādām prasībām:

121.3 1. tā var nodrošināt atbilstības pārbaudi visiem kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļiem, modifikācijām un to programmas versijām;

121.3 2. tai ir kvalificēti speciālisti – atbilstības pārbaudes institūcijas darbinieki, kas pārzina nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas ierīču un iekārtu tehniskās prasības;

121.3 3. tai ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums kvalitatīvai kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju un to programmas versiju atbilstības pārbaudei;

121.3 4. tās saimnieciskā darbība tiek veikta ilgāk par trim pilniem pārskata gadiem;

121.3 5. tās darba ņēmēju vidējie darba ienākumi ir lielāki par darba ņēmēju vidējiem ienākumiem nozarē;

121.3 6. tai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu un nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

121.3 7. tai ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret zaudējumiem atbilstoši šo noteikumu 121.punktā minētajiem nosacījumiem;

121.3 8. tai ir ieviesta nodokļu risku vadība atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kas regulē Padziļinātās sadarbības programmas darbību.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

121.4 Apkalpojošais dienests kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu, modifikāciju, programmas versiju atbilstības pārbaudes veikšanai iesniedz institūcijā tehnisko dokumentāciju ražotāja valsts valodā, pievienojot notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā. Tehniskajā dokumentācijā ietver:

121.4 1. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas vispārīgu aprakstu, kurā izskaidrota tās konstrukcija un darbība, un to risinājumu aprakstus, kas pamato normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteikto tehnisko prasību izpildi, darba shēmas un diagrammas, tai skaitā informāciju par programmatūru, tās raksturlielumiem un darbībām;

121.4 2. ja nepieciešams, citu ražotāja sniegto tehnisko dokumentāciju, lai labāk izprastu kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas darbību;

121.4 3. pārbaužu rezultātus un sertifikātus (ja tādi ir) par atbilstību attiecīgajās Eiropas Savienības dalībvalstīs, Turcijā vai kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm noteiktajām prasībām;

121.4 4. reģistrētās programmatūras, kā arī fiskālās atmiņas moduļa pirmkodu (cilvēkam lasāma datora instrukcija, ko rakstījis programmētājs) un izpildkodu (datoram saprotams simbolu kopums, lai izpildītu programmētāja sastādīto programmu).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr. 248)

121.5 Atbilstības pārbaudes institūcija sešu mēnešu laikā no šo noteikumu 121.4 punktā norādīto dokumentu saņemšanas izsniedz apkalpojošajam dienestam atbilstības apliecinājumu par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas modeļa, modifikācijas vai versijas atbilstību nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām (turpmāk – atbilstības apliecinājums) vai atteikumu izsniegt atbilstības apliecinājumu, kā arī nosūta to Valsts ieņēmumu dienestam.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

121.6 Ja Padziļinātās sadarbības programmas dalībniekam, kuram ir ieviesta nodokļu risku vadības sistēma, ir nepieciešams veikt izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrētā un lietotājam uzstādītajā kases sistēmas programmā, kā rezultātā mainās kases sistēmas programmai aprēķinātā Hash SHA-256 kontrolsumma:

121.6 1. apkalpojošais dienests:

121.6 1.1. triju darbdienu laikā pirms programmas izmaiņu uzstādīšanas lietotājam, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā programmatūras projektējuma aprakstu, programmatūras projektējuma specifikāciju un jauno kases sistēmas programmai aprēķināto Hash SHA-256 kontrolsummu. Programmas izmaiņu atbilstības pārbaude atbilstības pārbaudes institūcijā nav nepieciešama;

121.6 1.2. pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma 24 stundu laikā iesniedz kases sistēmas mainītās programmas versijas pirmkodu un izpildkodu;

121.6 1.3. kases sistēmas programmas versiju atbilstības pārbaudes veikšanai iesniedz atbilstības pārbaudes institūcijā sešu mēnešu laikā pēc iepriekšējās atbilstības pārbaudes atzinuma saņemšanas. Valsts ieņēmumu dienests, izvērtējot iesniegto tehnisko dokumentāciju un konstatējot, ka veiktās izmaiņas ir būtiskas, nosaka termiņu, kurā kases sistēmas programmas versija jāiesniedz atbilstības pārbaudes institūcijā atbilstības pārbaudes veikšanai;

121.6 2. lietotājs triju darbdienu laikā pēc katru programmas izmaiņu uzstādīšanas informē par to Valsts ieņēmumu dienestu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

121.7 Institūcija nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret zaudējumiem, ja tādi rastos institūcijas profesionālās darbības vai bezdarbības dēļ. Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas minimālais atbildības limits gadā ir 30 000 euro.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

121.8 Atbilstības pārbaudes veikšanai apkalpojošais dienests iesniedz kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu vai, ja ierīci vai iekārtu tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams pārvietot (piemēram, degvielas uzskaites stacijas pašapkalpošanās kases sistēma, kas sastāv no vairākām vienībām), nodrošina fizisku piekļuvi ierīces vai iekārtas atrašanās vietā.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 248 redakcijā)

121.9 Amatpersonas un darbinieki, kas apkalpo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu, nedrīkst būt atbilstības pārbaudes institūcijas amatpersonas vai nodarbinātie.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 248 redakcijā)

121.10 Atbilstības pārbaudes institūcija tīmekļvietnē publicē atbilstības pārbaudē esošo kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļu (modifikāciju) un to apkalpojošo dienestu sarakstu, norādot iesniegšanas datumu, atbilstības apliecinājuma datumu vai datumu, kad atteikta atbilstības apliecinājuma izsniegšana.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

IX. Kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu, to lietotāju, atbilstības pārbaudes institūciju un apkalpojošo dienestu reģistrēšana Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā)

(Nodaļa MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

122. Valsts ieņēmumu dienests reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā):

122.1. kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļus (modifikācijas), kas nodrošina normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām noteikto prasību izpildi, – šajā nodaļā noteiktajā kārtībā;

122.2. lietotājus un to lietošanā esošos kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas – šo noteikumu III nodaļā noteiktajā kārtībā;

122.3. apkalpojošos dienestus – šajā nodaļā noteiktajā kārtībā;

122.4. atbilstības pārbaudes institūcijas – šajā nodaļā noteiktajā kārtībā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733)

123. Atbilstības pārbaudes institūcija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, pirms darbības uzsākšanas reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot iesniegumu par iekļaušanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā). Minētajam iesniegumam pievieno:

123.1. sarakstu, kurā norādīti atbilstības pārbaudes institūcijas darbinieki – speciālisti, kuri veic atbilstības pārbaudes, un kopijas izglītības dokumentiem, kas izsniegti šīm personām atbilstoši kārtībai, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti par atbilstošu tehnisko izglītību vai arodizglītību, vai profesionālo kvalifikāciju;

123.2. apliecinājumu par atbilstoša tehniskā nodrošinājuma esību kvalitatīvai kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju un to programmas versiju atbilstības pārbaudei;

123.3. informāciju par pastāvīgajām darbības vietām (struktūrvienībām), kurās tiks veikta atbilstības pārbaude;

123.4. spēkā esošu līgumu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka tiek nodrošināta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret zaudējumiem atbilstoši šo noteikumu 121.punktā minētajiem nosacījumiem;

123.5. aprakstu vai metodoloģiju kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju un to programmas versiju pārbaudes nodrošināšanas procesam un pārbaudē piemērojamiem standartiem un metodēm;

123.6. apliecinājumu, ka atbilstības pārbaudes institūcija profesionālās darbības rezultātā iegūto informāciju neizpaudīs trešajām personām, izņemot Valsts ieņēmumu dienestu;

123.7. apliecinājumu par atbilstības pārbaudes institūcijas ieviestās nodokļu risku vadības atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kas regulē Padziļinātās sadarbības programmas darbību.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

124. Pirms atbilstības pārbaudes institūcijas reģistrēšanas un iekļaušanas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) Valsts ieņēmumu dienests izvērtē institūcijas kompetenci un spēju veikt kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu vai modifikāciju, kā arī programmas versijas atbilstības pārbaudi, ņemot vērā šo noteikumu 121.3 punktā minētās prasības un šo noteikumu 123. punktā minētajos dokumentos norādīto informāciju.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, sk. 141.5 punktu)

124.1 Valsts ieņēmumu dienests nereģistrē personu kā atbilstības pārbaudes institūciju, ja:

124.1 1. persona ir Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrēts apkalpojošais dienests;

124.1 2. persona atrodas likvidācijas procesā vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta;

124.1 3. personai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju ir nodokļu, nodevu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

124.1 4. personai pēdējo triju gadu laikā pirms iesnieguma saņemšanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu samaksas;

124.1 5. persona nav iesniegusi šo noteikumu 123. punktā minētos dokumentus;

124.1 6. persona saimniecisko darbību veic mazāk par trim pilniem pārskata gadiem.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 248 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

124.2 Valsts ieņēmumu dienests reģistrē atbilstības pārbaudes institūciju un veic attiecīgas izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 123. punktā minēto dokumentu saņemšanas.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

124.3 Ja radušās izmaiņas informācijā, kas norādīta šo noteikumu 123. punktā minētajos dokumentos, atbilstības pārbaudes institūcija 10 dienu laikā par to informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot attiecīgos (precizētos) dokumentus.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

124.4 Valsts ieņēmumu dienests līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša beigām atkārtoti izvērtē atbilstības pārbaudes institūcijas atbilstību šo noteikumu 121.2., 121.5., 121.6. un 121.7. apakšpunktam. Valsts ieņēmumu dienests atkārtotu minētās institūcijas atbilstības izvērtēšanu veic arī pirms šajā punktā norādītā termiņa, ja:

124.4 1. konstatēts, ka atbilstības pārbaudes institūcija neatbilst šo noteikumu 121.punktā minētajām prasībām;

124.4 2. konstatētas neatbilstības vai izmaiņas informācijā, kas norādīta šo noteikumu 123. punktā minētajos dokumentos, un atbilstības pārbaudes institūcija nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgos (precizētos) dokumentus;

124.4 3. saņemta sūdzība par atbilstības pārbaudes institūcijas veiktajām darbībām;

124.4 4. konstatēti pārkāpumi atbilstības pārbaudes institūcijas veiktajās darbībās;

124.4 5. mainīta atbilstības pārbaudes institūcijas juridiskā adrese vai struktūrvienības adrese vai reģistrēta jauna struktūrvienība;

124.4 6. mainīti atbilstības pārbaudes institūcijas valdes vai padomes locekļi.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

125. Apkalpojošais dienests, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, pirms darbības uzsākšanas reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot iesniegumu par iekļaušanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā). Minētajam iesniegumam pievieno:

125.1. sarakstu, kurā norādītas apkalpojošā dienesta atbildīgās personas, un kopijas izglītības dokumentiem, kas izsniegti šīm personām atbilstoši kārtībai, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti par atbilstošu tehnisko izglītību vai arodizglītību, vai profesionālo kvalifikāciju;

125.2. apliecinājumu par atbilstoša tehniskā nodrošinājuma esību kvalitatīvai kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju un to programmas versiju apkalpošanai;

125.3. informāciju par pastāvīgajām darbības vietām (struktūrvienībām), kurās tiks veikta apkalpošana;

125.4. spēkā esošu līgumu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka tiek nodrošināta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret zaudējumiem atbilstoši šo noteikumu 120. punktā minētajiem nosacījumiem;

125.5. informāciju par apkalpojamiem kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm vai iekārtām;

125.6. ja apkalpojošais dienests nav Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) iekļauta kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis, – apkalpojošā dienesta (kas ir konkrētā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis) izsniegtu atļauju apkalpot šīs ierīces vai iekārtas;

125.7. apliecinājumu, ka apkalpojošais dienests profesionālās darbības rezultātā iegūto informāciju neizpaudīs trešajām personām, izņemot Valsts ieņēmumu dienestu;

125.8. apliecinājumu par apkalpojošā dienesta ieviestās nodokļu risku vadības atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kas regulē Padziļinātās sadarbības programmas darbību.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

126. Papildus šo noteikumu 125. punktā minētajiem dokumentiem apkalpojošais dienests pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma iesniedz arī kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu vai modifikācijas tehnisko dokumentāciju un lietošanas dokumentus.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

127. Pirms apkalpojošā dienesta reģistrēšanas un iekļaušanas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) Valsts ieņēmumu dienests izvērtē apkalpojošā dienesta kompetenci un spēju veikt kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu vai modifikāciju apkalpošanu, ņemot vērā šo noteikumu 88.punktā minētās prasības, kā arī šo noteikumu 125. un (vai) 126. punktā minētajos dokumentos norādīto informāciju (izvērtē apkalpojošā dienesta atbilstību).

(Grozīts ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

128. Ja mainās šo noteikumu 125. un (vai) 126. punktā minētajos dokumentos norādītā informācija, apkalpojošais dienests 10 dienu laikā par to informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot attiecīgos (precizētos) dokumentus.

(Punkts attiecībā uz 125.2. un 125.4. apakšpunktā minēto dokumentu izvērtēšanu stājas spēkā 01.07.2016., sk. 141.5 punktu)

129. Valsts ieņēmumu dienests līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša beigām atkārtoti izvērtē apkalpojošā dienesta atbilstību šo noteikumu 88.1., 88.3. un 88.4. apakšpunktam. Valsts ieņēmumu dienests atkārtotu apkalpojošā dienesta atbilstības izvērtēšanu veic arī pirms šajā punktā norādītā termiņa, ja:

129.1. konstatēts, ka apkalpojošais dienests neatbilst šo noteikumu 88.punktā minētajām prasībām;

129.2. konstatētas neatbilstības vai izmaiņas informācijā, kas norādīta šo noteikumu 125. un (vai) 126. punktā minētajos dokumentos, un apkalpojošais dienests nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgos (precizētos) dokumentus;

129.3. saņemta sūdzība par apkalpojošā dienesta veiktajām darbībām;

129.4. konstatēti pārkāpumi apkalpojošā dienesta veiktajās darbībās;

129.5. mainīta apkalpojošā dienesta juridiskā adrese vai struktūrvienības adrese vai reģistrēta jauna struktūrvienība;

129.6. mainīti apkalpojošā dienesta valdes vai padomes locekļi.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

129.1 (Svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 641)

129.2 Lai reģistrētu jaunu kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas modeli vai modifikāciju Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā), iekārtas vai ierīces ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis, kas ir reģistrējies kā apkalpojošais dienests, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā:

129.2 1. iesniegumu par modeļa vai modifikācijas iekļaušanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā);

129.2 2. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas modeļa vai modifikācijas tehnisko dokumentāciju.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

129.3 Reģistrējot Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) apkalpojošā dienesta apkalpojamā hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas modeli vai modifikāciju, kurai ir papildu programmas, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz papildu programmas versijas numuru un aprakstu, kas satur programmas nosaukumu un lietošanas mērķi. Mainot papildu programmas, apkalpojošais dienests, kas ir iekārtas vai ierīces ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis, 10 dienu laikā reģistrē jaunās programmas versijas numuru un aprakstu, kas satur programmas nosaukumu un lietošanas mērķi.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

129.4 Reģistrējot Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) apkalpojošā dienesta apkalpojamā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas modeli vai modifikāciju, apkalpojošais dienests, kas ir iekārtas vai ierīces ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā:

129.4 1. reģistrēto programmu (etalonu) un visu to datņu kopumu, kas nodrošina tās darbību un nesatur mainīgos parametrus un datus (elektroniskā formātā);

129.4 2. reģistrētās programmas Hash SHA-256 kontrolsummu;

129.4 3. visas papildu datnes, kas ir nepieciešamas reģistrētās programmas darbībai, kas satur parametrus un uzkrātos datus, bez uzkrātajiem datiem un iestatītajiem parametriem vai ar standarta iestatījumiem. Kopā ar papildu parametru datnēm iesniedz šo datņu aprakstu, kas satur reģistrētās programmas parametrus, un visu iespējamo parametru uzskaitījumu, kas var glabāties šajās datnēs;

129.4 4. programmatūru, ar kuras palīdzību var nolasīt uzkrāto informāciju energoneatkarīgajā atmiņā, ja tāda ir nepieciešama;

129.4 5. reģistrētās programmas izpildkodu;

129.4 6. pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma 24 stundu laikā – reģistrētās programmas pirmkodu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733)

129.5 Reģistrējot Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) apkalpojošā dienesta apkalpojamo kases aparātu ar fiskālās atmiņas moduli, hibrīda kases aparātu un kases sistēmu, apkalpojošais dienests Valsts ieņēmumu dienestā papildus iesniedz:

129.5 1. fiskālās atmiņas moduļa atmiņas datu kontroliera iebūvēto programmu;

129.5 2. fiskālās atmiņas moduļa programmatūras pirmkodu (etalonu) (kodu, kas izteikts tādā formā, ka ir piemērots ievadei asamblerā, kompilatorā vai citā translatorā) un fiskālās atmiņas moduļa fotogrāfijas;

129.5 3. programmatūru (ja tāda ir nepieciešama), ar kuras palīdzību var nolasīt (ielādēt) fiskālā moduļa atmiņu ārējā datorā, izmantojot hibrīda kases aparāta pieslēgvietas;

129.5 4. (svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733);

129.5 5. (svītrots ar MK 27.11.2018. noteikumiem Nr. 733).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

129.6 Ja mainīta normatīvajos aktos, kas reglamentē nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajās prasības, noteiktā kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas reģistrētā programma, apkalpojošais dienests šajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrē jaunu kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas modeli vai modifikāciju, lai to iekļautu apkalpojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu (modifikāciju) Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

129.7 Reģistrējot kases aparāta modeli vai modifikāciju Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā), ja tā programmatūra nolasāma ar papildu līdzekļiem, apkalpojošais dienests iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā aprakstu, kā kases aparātam var pārliecināties par kontrolsummas atbilstību. Ja šādai darbībai ir nepieciešamas papildu ierīces vai programmnodrošinājums, apkalpojošais dienests iesniedz nepieciešamo programmatūru (elektroniskā formātā) Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī iesniedz apliecinājumu, ka 24 stundu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas kontroles pasākumu veikšanai nodrošinās Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas ar papildu ierīcēm, ja tādas ir nepieciešamas kontrolsummas atbilstības pārbaudei.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

129.8 Reģistrējot Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) apkalpojošā dienesta apkalpojamās kases sistēmas modeli vai modifikāciju, apkalpojošais dienests papildus iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā instrukciju ar aprakstu, kā var nolasīt kontroles datus, auditācijas pierakstus un elektroniskās kontrollentes datus.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

129.9 Valsts ieņēmumu dienests reģistrē apkalpojošos dienestus un to apkalpojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļus vai modifikācijas un veic attiecīgas izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 125., 126., 128., 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.7 un 129.8 punktā minēto dokumentu saņemšanas. Lēmumu par apkalpojošo dienestu un to apkalpojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļu (modifikāciju) reģistrēšanu un attiecīgu izmaiņu veikšanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) Valsts ieņēmumu dienests paziņo savā tīmekļvietnē.

(Punkts attiecībā uz 125.2. un 125.4. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanu stājas spēkā 01.07.2016., sk. 141.5 punktu)

129.10 Apkalpojošo dienestu un to apkalpojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļus vai modifikācijas, kā arī attiecīgās izmaiņas uzskata par reģistrētām Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) ar dienu, kad paziņots lēmums.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

129.11 (Svītrots ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

129.12 Ja reģistrācijai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) nepieciešamie dokumenti netiek saņemti, tie nav pilnīgi, tajos sniegtā informācija nav pietiekama un patiesa vai ir iestājušies šo noteikumu 129.13, 129.14 un 129.15 punktā minētie apstākļi, Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā pieņem lēmumu atteikt reģistrāciju un paziņo par to personai.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

129.13 Valsts ieņēmumu dienests nereģistrē personu kā apkalpojošo dienestu, kā arī neveic izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) par apkalpojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļiem vai modifikācijām, ja:

129.13 1. persona atrodas likvidācijas procesā vai tās saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta;

129.13 2. personai ir nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi vai pēdējo triju gadu laikā pirms iesnieguma saņemšanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu samaksas;

129.13 3. pēdējo triju gadu laikā pirms iesnieguma saņemšanas dienas personai ir konstatēti šajos noteikumos minētās profesionālās darbības pārkāpumi;

129.13 4. persona nav iesniegusi šo noteikumu 125. un (vai) 126. punktā minētos attiecīgos dokumentus.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

129.14 Ja Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 121.5, 125., 126., 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.7 un 129.8 punktā minēto informāciju vai veicot kontroles pasākumus, konstatē, ka kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis vai modifikācija neatbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām un to ir iespējams novērst, nemainot programmatūru, Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā informē konkrētā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotāju un apkalpojošo dienestu par konstatēto neatbilstību un līdz neatbilstības novēršanai nereģistrē kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeli (modifikāciju) Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) vai izslēdz no tās.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā; punkts attiecībā uz 121.5 punktā, 125.2. un 125.4. apakšpunktā minēto informāciju stājas spēkā 01.07.2016., sk. 141.5 punktu)

129.15 Ja Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz šo noteikumu 121.5, 125., 126., 129.2, 129.3, 129.4, 129.5, 129.7 un 129.8 punktā minēto informāciju vai veicot kontroles pasākumus, konstatē, ka kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis vai modifikācija neatbilst normatīvajiem aktiem par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām un neatbilstības novēršana visiem konkrētā modeļa vai modifikācijas kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm vai iekārtām, nemainot programmatūru, nav iespējama, Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā informē visus konkrētā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa vai modifikācijas lietotājus un apkalpojošos dienestus par konstatēto neatbilstību, nereģistrē kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeli (modifikāciju) Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) un (vai) izslēdz no tās.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā; punkts attiecībā uz 121.5 punktā, 125.2. un 125.4. apakšpunktā minēto informāciju stājas spēkā 01.07.2016., sk. 141.5 punktu)

129.16 Valsts ieņēmumu dienests aptur Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) uz lietotāja vārda reģistrētā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas lietošanu:

129.16 1. pēc lietotāja pieprasījuma;

129.16 2. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, ja:

129.16 2.1. lietotājam saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" ir apturēta saimnieciskā darbība (no dienas, kad pieņemts lēmums par nodokļu maksātāja saimnieciskās darbības apturēšanu);

129.16 2.2. administratīvā pārkāpuma lietā kases aparāts, hibrīda kases aparāts, kases sistēma, specializētā ierīce vai iekārta ar tehnisko pasi vai bez tās ir izņemta kā pārkāpuma izdarīšanas rīks (no izņemšanas dienas).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

129.17 Valsts ieņēmumu dienests izslēdz no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra):

129.17 1. uz lietotāja vārda reģistrētos kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas:

129.17 1.1. pēc lietotāja pieprasījuma;

129.17 1.2. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, ja:

129.17 1.2.1. lietotājs izbeidzis saimniecisko darbību kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas reģistrācijas vietas adresē, nepaziņojot par to Valsts ieņēmumu dienestam. Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā informē lietotāju par izslēgšanu no vienotās datubāzes (reģistra);

129.17 1.2.2. nav nodrošinātas prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām. Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā informē lietotāju par izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra);

129.17 1.2.3. lietotājs kā saimnieciskās darbības vai komercdarbības veicējs ir izslēgts no Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistra;

129.17 1.2.4. stājies spēkā administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtais lēmums par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas ar tehnisko pasi vai bez tās (pārkāpuma izdarīšanas rīka) konfiscēšanu;

129.17 2. apkalpojošo dienestu:

129.17 2.1. pēc tā pieprasījuma;

129.17 2.2. ja konstatēts, ka tas nepilda šo noteikumu VIII nodaļā minētos pienākumus. Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā informē apkalpojošo dienestu par izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra);

129.17 2.3. ja konstatētas neatbilstības informācijā, kas norādīta iesniegtajos šo noteikumu 125. un (vai) 126. punktā minētajos dokumentos, vai tas neatbilst šo noteikumu 88.punktā minētajām prasībām;

129.17 3. kases aparātus, hibrīda kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas:

129.17 3.1. pēc apkalpojošā dienesta pieprasījuma;

129.17 3.2. saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju, ja:

129.17 3.2.1. konstatēts, ka modelis vai modifikācija nav iekļauta Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) apkalpojošā dienesta apkalpojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu sarakstā;

129.17 3.2.2. konstatēts, ka modelis vai modifikācija nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā uz lietotāja vārda;

129.17 4. atbilstības pārbaudes institūciju:

129.17 4.1. pēc tās pieprasījuma;

129.17 4.2. ja konstatēts, ka tā nepilda šo noteikumu VIII1 nodaļā minētos pienākumus. Valsts ieņēmumu dienests 15 darbdienu laikā informē institūciju par izslēgšanu no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra);

129.17 4.3. ja konstatētas neatbilstības informācijā, kas norādīta iesniegtajos šo noteikumu 123. punktā minētajos dokumentos, vai atbilstības pārbaudes institūcija neatbilst šo noteikumu 121.3 punktā minētajām prasībām;

129.17 4.4. (svītrots ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 641).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

129.18 Valsts ieņēmumu dienests nodrošina publiski pieejamu kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu, to lietotāju, atbilstības pārbaudes institūciju un apkalpojošo dienestu vienoto datubāzi (reģistru), kurā ietvertas šādas ziņas:

129.18 1. informācija par lietošanā esošu kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu:

129.18 1.1. modelis, modifikācija, versija, šasijas numurs;

129.18 1.2. tehniskās pases sērija un numurs;

129.18 1.3. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas reģistrācijas datums Valsts ieņēmumu dienestā;

129.18 1.4. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas vietas adrese (juridiskā adrese vai struktūrvienības adrese, vai deklarētā dzīvesvieta);

129.18 1.5. lietotāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods;

129.18 2. apkalpojošā dienesta nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta), visu apkalpošanas vietu (struktūrvienību) adreses, tālruņi, atbildīgo personu vārdi un uzvārdi un apkalpojamo kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļi (modifikācijas).

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

129.19 Atjaunojot atbilstoši šo noteikumu 129.16 1. vai 129.16 2.1. apakšpunktam Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) uz lietotāja vārda apturētā reģistrētā kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas lietošanu, nodokļu maksātājs paziņo Valsts ieņēmumu dienestam energoneatkarīgajā atmiņā vai fiskālās atmiņas moduļa reģistrēto kopsummu (Grand total) vai summārās atmiņas kopsummu.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

X. Uzraudzības un kontroles kārtība

130. Valsts ieņēmumu dienests nosaka izgatavojamo plombu veidu, plombās iestrādājamos aizsargelementus, rekvizītus un nodrošina tipogrāfiski iespiestu plombu ar sēriju (apzīmēta ar trim latīņu alfabēta burtiem) un sešciparu kārtas numuru izgatavošanu un pārdošanu apkalpojošajiem dienestiem.

131. Valsts ieņēmumu dienests plombas izsniedz saskaņā ar apkalpojošā dienesta iesniegumu tā amatpersonai vai pilnvarotajai personai 15 darbdienu laikā pēc minētā iesnieguma saņemšanas.

132. (Svītrots ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

133. Valsts ieņēmumu dienests glabā datu nesējus, kuros ierakstīta degvielas mazumtirdzniecībā izmantojamās kases sistēmas kontroles programma, un automātisko degvielas uzpildes staciju kases sistēmu kontroles datu izdrukas līdz attiecīgās kases sistēmas izslēgšanai no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra).

134. Plombas no kases aparāta, hibrīda kases aparāta, specializētās ierīces vai iekārtas ir tiesīga noņemt apkalpojošā dienesta atbildīgā persona vai Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona, veicot uzraudzību un kontroli. Par plombu noņemšanu noformē aktu.

135. Ja plomba noņemta, veicot uzraudzību un kontroli, kases aparātu, hibrīda kases aparātu, specializēto ierīci vai iekārtu noplombē apkalpojošā dienesta atbildīgā persona vai Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona.

136. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina saņemto, noņemto, anulēto un izlietoto plombu uzskaiti. Valsts ieņēmumu dienests nodrošina anulēto (sabojāto) plombu iznīcināšanu un sastāda aktu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par attaisnojuma dokumentu.

(Grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

137. Valsts ieņēmumu dienesta amatpersona pēc kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas noplombēšanas izdara tehniskajā pasē ierakstu par apkalpošanu, norādot apkalpošanas datumu, fiskālās, elektriskās vai energoneatkarīgās atmiņas vai summārās atmiņas kopsummu, uzlikto un noņemto plombu sērijas un numurus, noformēto dokumentu (ja tādi noformēti) nosaukumu, datumu un numuru, Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas vārdu, uzvārdu, amatu un parakstu.

138. Valsts ieņēmumu dienestam ar tā rīcībā esošajām tehniskajām iekārtām un programmām ir tiesības pieslēgties kases aparātam, hibrīda kases aparātam un kases sistēmai, kā arī citām tehniskajām iekārtām un ierīcēm (piemēram, datoriem, serveriem, bezskaidras naudas norēķinu termināļiem), lai pārbaudes laikā varētu nokopēt esošo programmnodrošinājumu un visu informāciju, kas uzkrāta datu nesējos.

138.1 Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības piekļūt lietotāja kases aparāta, hibrīda kases aparāta un kases sistēmas reģistrētajai programmai, lai varētu veikt šīs programmas Hash SHA-256 kontrolsummas aprēķinu, pārbaudot tās atbilstību Valsts ieņēmumu dienestā iesniegtajai Hash SHA-256 kontrolsummai.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

139. (Svītrots ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

XI. Noslēguma jautājumi

140. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumus Nr. 282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 72., 205. nr.; 2008, 117. nr.; 2009, 29., 143. nr.; 2010, 41., 100., 115., 166. nr.; 2011, 58., 81. nr.; 2012, 107. nr.; 2013, 153., 193. nr.).

141. Šo noteikumu 29. punkts stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā. Līdz 2016. gada 30. jūnijam, lai reģistrētu kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu vai atsāktu tās lietošanu, lietotājs Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz atbilstoši šo noteikumu 34.1. un 92.3. apakšpunktam noformētu kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas tehnisko pasi ierakstu veikšanai par reģistrēšanu vai lietošanas atsākšanu.

(Grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr.252; MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

141.1 (Svītrots ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

141.2 (Svītrots ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

141.3 Pēc šo noteikumu 121.2 punktā minētās institūcijas reģistrācijas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) minētā institūcija līdz 2017. gada 1. jūlijam visiem Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrēto kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču un iekārtu modeļiem, modifikācijām un programmas versijām veic šo noteikumu 121.1 punktā minēto atbilstības pārbaudi atbilstoši šo noteikumu VIII1 nodaļā minētajai kārtībai.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

141.4 Līdz 2016. gada 30. jūnijam Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrētie apkalpojošie dienesti līdz 2016. gada 31. decembrim veic pārreģistrāciju šo noteikumu 125., 126. un 127. punktā minētajā kārtībā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

141.5 Šo noteikumu 120. punkts, VIII1 nodaļa, 122.4. apakšpunkts, 123., 124. punkts, 125.2., 125.4. apakšpunkts, 127. un 128. punkts attiecībā uz 125.2. un 125.4. apakšpunktā minēto dokumentu izvērtēšanu, 129., 129.9 punkts attiecībā uz 125.2. un 125.4. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanu, 129.11, 129.14 un 129.15 punkts attiecībā uz 121.5 punktā, 125.2. un 125.4. apakšpunktā minēto informāciju, ka arī 129.17 2.3., 129.17 4.2., un 129.17 4.3. apakšpunkts stājas spēkā 2016. gada 1. jūlijā.

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā, kas grozīta ar MK 27.09.2016. noteikumiem Nr. 641)

141.6 Tādu kases aparātu un kases sistēmu reģistrācijai, kuras atbilst Ministru kabineta 2007. gada 20. februāra noteikumos Nr. 133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" noteiktajām prasībām un kuru lietošana saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" ir atļauta līdz 2016. gada 31. decembrim, piemēro Ministru kabineta 2007. gada 2. maija noteikumus Nr. 282 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība".

(MK 15.12.2015. noteikumu Nr. 744 redakcijā)

141.7 (Svītrots ar MK 18.12.2018. noteikumiem Nr. 821)

141.8 Līdz tādu lietošanā esošu kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju vai versiju uzstādīšanai, kuriem ir uzsākta atbilstības pārbaude vai izsniegts apliecinājums par atbilstību Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām", atļauts lietot un reģistrēt kases aparātus, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas, kas atbilst Ministru kabineta 2007. gada 20. februāra noteikumiem Nr. 133 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām", bet ne ilgāk kā:

141.8 1. vienu mēnesi no atbilstības apliecinājuma izsniegšanas dienas, ja lietotāja lietošanā ir kases aparāti vai specializētās ierīces un iekārtas vai ja lietotāja lietošanā ir līdz 100 kases sistēmu vienībām;

141.8 2. trīs mēnešus no atbilstības apliecinājuma izsniegšanas dienas, ja lietotāja lietošanā ir līdz 300 kases sistēmu vai specializēto ierīču un iekārtu vienībām;

141.8 3. sešus mēnešus no atbilstības apliecinājuma izsniegšanas dienas, ja lietotāja lietošanā ir vairāk nekā 300 kases sistēmu vienības.

(MK 03.05.2017. noteikumu Nr. 248 redakcijā)

141.9 Ja kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļi (modifikācijas) ir izslēgti no Valsts ieņēmumu dienesta vienotās datubāzes (reģistra) saskaņā ar šo noteikumu 129.15 punktu ilgāk nekā sešus mēnešus pirms 2018. gada 1. novembra, apkalpojošā dienesta pienākums ir novērst konstatētās neatbilstības, saņemt atbilstības pārbaudes institūcijas atbilstības apliecinājumu un reģistrēt izslēgtā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) jaunu versiju Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā), kā arī triju mēnešu laikā no reģistrācijas nodrošināt lietotājam šī kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās iekārtas vai ierīces pielāgošanu vai nomaiņu un, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, paziņot par to Valsts ieņēmumu dienestam.

(MK 27.11.2018. noteikumu Nr. 733 redakcijā)

141.10 Šo noteikumu 82.1.4. un 82.1.5. apakšpunkts ir spēkā līdz 2021. gada 31. martam.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

141.11 Šo noteikumu 82.1.16. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

141.12 Tehnisko pasi Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā sagatavo, sākot ar 2021. gada 1. janvāri.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

141.13 Lietotāji, kuriem administratīvi teritoriālās reformas ietvaros mainās juridiskā adrese (fiziskām personām – deklarētās dzīvesvietas adrese), nodrošina, ka kases aparātā, hibrīda kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā rekvizīts – nodokļu maksātāja juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta) – atbilstoši jaunajai adresei ir uzstādīts līdz 2021. gada 31. decembrim.

(MK 10.12.2020. noteikumu Nr. 751 redakcijā)

142. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

(Grozīts ar MK 26.05.2015. noteikumiem Nr.252)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Andris Vilks
1.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr.96
Kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas žurnāls valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem

no 20___. gada ______________ līdz 20___. _____________

Valūtas uzskaites reģistrs

20___. gada ____. ____________

Dienas (perioda) finanšu pārskata (Z pārskata) informācija

Kārtība, kādā aizpildāms kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas žurnāls valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumiem

1. Žurnālu aizpilda pēc katra dienas (perioda) finanšu pārskata (Z pārskata) izdrukāšanas.

2. Ierakstus par attiecīgo dienu (Z pārskata periodu) sāk jaunā žurnāla atvērumā.

3. Žurnāla atvērumā ir divas lappuses – valūtas uzskaites reģistrs un Z pārskata informācija.

4. Žurnāla lappusē "Valūtas uzskaites reģistrs" norāda tās aizpildīšanas datumu un:

1. ailē – valūtas nosaukumu;

2. ailē – katras valūtas atlikumu pārskata perioda sākumā (valūtā);

3. ailē – no kases saņemto katras valūtas summu;

4. ailē – katras nopirktās valūtas summu;

5. ailē – katras valūtas pirkšanas kursu;

6. ailē – katras nopirktās valūtas summu, pārrēķinātu euro (4. x 5. aile);

7. ailē – katras pārdotās valūtas summu;

8. ailē – katras valūtas pārdošanas kursu;

9. ailē – katras pārdotās valūtas summu, pārrēķinātu euro (7. x 8. aile);

10. un 11. ailē – papildu informāciju;

12. ailē – dienas (perioda) valūtas pirkšanas un pārdošanas rezultātu euro (9.– 6. aile);

13. ailē – kasē nodoto katras valūtas summu;

14. ailē – katras valūtas atlikumu pārskata perioda beigās.

5. Žurnāla lappusē "Dienas finanšu pārskata (Z pārskata) informācija" iekļauj:

1. ailē – Z pārskata datumu;

2. ailē – Z pārskata numuru;

3. ailē – nedzēšamās elektroniskās atmiņas kopsummas rādītāju;

4. ailē – visu dienas (perioda) laikā nopirkto valūtu summu, pārrēķinātu euro (valūtas uzskaites reģistra 6. ailes kopsumma);

5. ailē – visu dienas (perioda) laikā pārdoto valūtu summu, pārrēķinātu euro (valūtas uzskaites reģistra 9. ailes kopsumma);

6. ailē dienas (perioda) valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu rezultātu (5.–4. aile);

7. un 8. ailē apkalpojošā dienesta pārstāvja izsaukšanas datumu un laiku sakarā ar kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas bojājumiem;

9., 10. un 11. aile – papildu informācijas norādīšanai;

12. ailē – kasiera parakstu par sniegtās informācijas pareizību un tā atšifrējumu.

6. Z pārskatu pielīmē tam paredzētajā vietā.

Finanšu ministrs Andris Vilks
2. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. februāra noteikumiem Nr. 96
Iesniegums apkalpojošā dienesta iekļaušanai Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā)

(Pielikums svītrots ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

3.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr.96

(Pielikums grozīts ar MK 15.12.2015. noteikumiem Nr. 744)

Iesniegums par stingrās uzskaites plombu piešķiršanu (paraugs)

(Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde)

(nodokļu maksātāja nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds))

(nodokļu maksātāja reģistrācijas kods)

(juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta))

iesniegums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumu Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 97. punktu lūdzu piešķirt šādas stingrās uzskaites plombas kases aparātu, hibrīda kases aparātu, specializēto ierīču un iekārtu plombēšanai:

(norādīt plombu veidu, izmērus un skaitu)

Nodokļu maksātāja amatpersona

(vārds, uzvārds, paraksts)

20__. gada ___. ____________

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Finanšu ministrs Andris Vilks
4.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 11.februāra noteikumiem Nr.96
Pārskats par stingrās uzskaites plombu izlietojumu
 

20

 

. gada

  
    

(periods)

 
  
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods
  
Nodokļu maksātājs 
 

(nosaukums (fiziskai personai – vārds, uzvārds))

  
Adrese 
 

(juridiskā adrese (fiziskai personai – deklarētā dzīvesvieta))

 

 

Nr.
p.k.

Skaits

Sērija

Numuri

no

līdz

1.Izlietots

Kopā

2.Noņemts:
2.1.apkalpojošā dienesta uzliktās plombas
2.2.citu apkalpojošo dienestu uzliktās plombas

Kopā

3.Anulēts

Kopā

    
Nodokļu maksātāja amatpersona   
 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(tālrunis)

______. gada ___. ____________

Finanšu ministrs Andris Vilks
5. pielikums
Ministru kabineta
2014. gada 11. februāra
noteikumiem Nr. 96
Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) reģistrētie kases aparāti, kuri pārreģistrējami līdz 2016. gada 31. decembrim

(Pielikums svītrots ar MK 10.12.2020. noteikumiem Nr. 751)

01.04.2021