Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 23.02.2018. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.100

Rīgā 2014.gada 18.februārī (prot. Nr.10 13.§)
Jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošanas un starptautiskā izgatavotāja identifikācijas koda piešķiršanas un iestrādāšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 10.panta astotās daļas
2.punktu un 15.panta 1., 2., 2.1, 2.2 un 2.3 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. jaunbūvējamo L, M, N un O kategorijas transportlīdzekļu (turpmāk – transportlīdzekļi), kā tie definēti Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (turpmāk – atbilstības novērtēšanas noteikumi) 1. pielikumā, konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošanas kārtību;

1.2. individuālā kārtā izgatavojamo transportlīdzekļu izgatavošanas nosacījumus;

1.3. starptautiskā izgatavotāja identifikācijas koda piešķiršanas kārtību;

1.4. transportlīdzekļa identifikācijas numura (turpmāk – identifikācijas numurs) iestrādāšanas kārtību.

2. Lai no jauna izgatavotu transportlīdzekli, privātpersona (turpmāk – izgatavotājs) saskaņo ar valsts akciju sabiedrību "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – CSDD) transportlīdzekļa konstrukcijas normatīvtehnisko dokumentāciju, izņemot individuāli izgatavojamus O1 un O2 kategorijas transportlīdzekļus. Transportlīdzekļa konstrukcijas normatīvtehnisko dokumentāciju veido šādas sadaļas – "Ievads", "Ražošanas procesa tehniskais apraksts", "Transportlīdzekļa tehniskais apraksts", "Aprēķinu daļa", "Marķēšana":

2.1. sadaļā "Ievads" norāda transportlīdzekļu plānoto ražošanas apjomu;

2.2. sadaļā "Ražošanas procesa tehniskais apraksts" iekļauj galveno transportlīdzekļa izgatavošanas tehnoloģiskajā procesā izmantojamo paša vai citu ražotāju izgatavoto komplektējošo sistēmu, salikšanas vienību un mezglu aprakstu un tehnoloģiskā procesa secību;

2.3. sadaļā "Transportlīdzekļa tehniskais apraksts" iekļauj informāciju atbilstoši šo noteikumu pielikumam, kā arī transportlīdzekļa prototipa kopskata rasējumus;

2.4. sadaļā "Aprēķinu daļa" norāda (pēc CSDD pieprasījuma) transportlīdzekļa galveno konstruktīvo risinājumu, agregātu, mezglu, sistēmu un salikšanas vienību stiprības (liece, vērpe un cirpe) aprēķinus un transportlīdzekļa šķērsstabilitātes aprēķinu;

2.5. sadaļā "Marķēšana" iekļauj:

2.5.1. transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītē un identifikācijas numurā izmantojamo simbolu paraugus;

2.5.2. identifikācijas numura paraugu;

2.5.3. transportlīdzekļa izgatavotāja plāksnītes (ar tajā iekļaujamo informāciju) un identifikācijas numura plānotās atrašanās vietas rasējumus;

2.5.4. visu identifikācijas numurā plānoto burtu un ciparu kombināciju skaidrojumu.

3. Izgatavotājs nodrošina izgatavojamā transportlīdzekļa atbilstību saskaņotajai normatīvtehniskajai dokumentācijai.

4. Individuālā kārtā izgatavojamā O1 un O2 kategorijas transportlīdzekļa konstrukcijā atļauts izmantot transportlīdzekļa kategorijai atbilstošas rūpnieciski izgatavotas sastāvdaļas, bet aizliegts izmantot mehānisko transportlīdzekļu asis, virsbūves un balstiekārtas sastāvdaļas.

II. Sērijveidā jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošanas kārtība

5. Lai saskaņotu jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehnisko dokumentāciju, izgatavotājs CSDD iesniedz:

5.1. iesniegumu;

5.2. transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehnisko dokumentāciju, kas izstrādāta atsevišķi katrai transportlīdzekļu kategorijai, sīkāk iedalot M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļus pēc stāvu un posmu skaita, kā arī O kategorijas transportlīdzekļus pēc šādām pazīmēm – puspiekabes, centrālasu piekabes un piekabes ar jūgstieni.

6. Transportlīdzekļu sērijveida izgatavotājs nodrošina:

6.1. transportlīdzekļa konstrukcijas atbilstību apstiprinātās transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas prasībām;

6.2. transportlīdzekļa montāžas kvalitāti;

6.3. ražošanas procesa tehnisko aprakstu, kurā iekļauts galveno transportlīdzekļa izgatavošanas tehnoloģiskajā procesā izmantoto paša vai citu ražotāju izgatavoto komplektējošo sistēmu, salikšanas vienību un mezglu apraksts un tehnoloģiskā procesa secība;

6.4. transportlīdzekļa konstrukciju bez bīstamiem izvirzījumiem, kas var apdraudēt lietotāju un citu satiksmes dalībnieku, īpaši mazaizsargāto drošību un veselību;

6.5. ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.

7. Pēc transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošanas CSDD periodiski izlases veidā kontrolē izgatavotāja ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un pārbauda izgatavoto un izgatavošanas procesā esošo transportlīdzekļu atbilstību saskaņotās transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas prasībām. CSDD, izmantojot nejaušās atlases paņēmienu, izvēlas paraugus, kuru atbilstību saskaņotās transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas prasībām pārbauda izgatavotāja uzņēmumā vai CSDD noteiktā vietā.

8. Ja CSDD konstatē šo noteikumu 3. punktā minēto prasību pārkāpumus vai izgatavotā transportlīdzekļa neatbilstību transportlīdzekļa konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas prasībām, tad atkarībā no neatbilstības rakstura tā veic kādu no šādām darbībām:

8.1. izsaka izgatavotājam mutisku vai rakstisku aizrādījumu un nosaka laiku, līdz kuram šī neatbilstība jānovērš;

8.2. anulē CSDD saskaņoto transportlīdzekļa konstrukcijas normatīvtehnisko dokumentāciju.

9. Ja transportlīdzekļa konstrukcijas saskaņotā normatīvtehniskā dokumentācija tiek anulēta, izgatavotājam aizliegts izgatavot transportlīdzekļus un izmantot CSDD piešķirto starptautisko izgatavotāja identifikācijas kodu.

III. Individuālā kārtā izgatavojamo transportlīdzekļu izgatavošanas nosacījumi

10. Par individuālā kārtā izgatavotu transportlīdzekli izgatavotājs CSDD iesniedz:

10.1. iesniegumu;

10.2. transportlīdzekļa konstrukcijas normatīvtehnisko dokumentāciju katram L, M, N, O3 un O4 kategorijas transportlīdzeklim;

10.3. individuālā transportlīdzekļa tehnisko aprakstu, kā noteikts atbilstības novērtēšanas noteikumos, katram L, M, N, O3 un O4 kategorijas transportlīdzeklim.

11. Individuālā kārtā izgatavota transportlīdzekļa konstrukcijas normatīvtehniskā dokumentācija ietver šādu informāciju:

11.1. transportlīdzekļa kopskata rasējumus;

11.2. sadaļu "Aprēķinu daļa" ar transportlīdzekļa pilnās masas aprēķinu, kā arī (pēc CSDD pieprasījuma) transportlīdzekļa galveno konstruktīvo risinājumu, agregātu, mezglu, sistēmu un salikšanas vienību stiprības (liece, vērpe un cirpe) aprēķinus un transportlīdzekļa šķērsstabilitātes aprēķinu;

11.3. uzstādāmo sastāvdaļu un tehnisko vienību, tai skaitā bremžu iekārtas, savstarpējo savietojamību apliecinošus dokumentus (pēc CSDD pieprasījuma).

12. Izgatavotājs nodrošina šo noteikumu 6.1., 6.2. un 6.4. apakšpunktā minētās prasības.

13. Individuāli izgatavotiem transportlīdzekļiem tiek norādīta marka "Pašizgatavots", modelis netiek norādīts.

14. Individuāli izgatavotiem O1 un O2 kategorijas transportlīdzekļiem pilnu masu nosaka:

14.1. ne lielāku par atbilstoši uzstādītās sērijveidā izgatavotas ass tehniski pieļaujamo maksimālo masu, ja ass izgatavotājs ir norādījis tās pieļaujamās masas vērtību, vai atbilstoši uzstādīto riepu maksimālai pieļaujamo slodžu summai, ja tā ir mazāka par ass tehniski pieļaujamo maksimālo masu;

14.2. ne lielāku par 500 kg, ja piekabe aprīkota ar individuāli izgatavotu asi un tās izgatavotājs ar aprēķiniem nav pierādījis tās tehniski pieļaujamo maksimālo masu.

15. Individuālā kārtā izgatavotu transportlīdzekli uzrāda CSDD noteiktā vietā, lai veiktu pārbaudi, kas ietver:

15.1. transportlīdzekļa montāžas kvalitātes kontroli;

15.2. transportlīdzekļa ārējo izvirzījumu kontroli, tai skaitā pārbauda, vai konstrukcijai nav asu stūru, malu vai citu bīstamu elementu, kuri var apdraudēt cilvēku drošību un veselību;

15.3. transportlīdzekļa gaitas pārbaudi;

15.4. transportlīdzekļa konstrukcijas pārbaudi, kuras veikšanai pēc CSDD pieprasījuma izgatavotājs iesniedz nepieciešamos parametrus par izmantotajiem materiāliem un konstrukcijas stiprības aprēķinu. Pēc CSDD pieprasījuma transportlīdzeklim var noteikt metinājuma šuvju pārbaudi;

15.5. izgatavotāja uzstādīto bremžu iekārtas sastāvdaļu savstarpējās savietojamības aprēķinu O2 un O1 kategorijas transportlīdzekļiem, kas aprīkoti ar bremžu iekārtu.

16. Ja CSDD konstatē, ka izgatavotais transportlīdzeklis atbilst konstrukcijas normatīvtehniskajai dokumentācijai, atbilstības novērtēšanas noteikumiem un šo noteikumu prasībām, tā piešķir identifikācijas numuru un to iestrādā, izgatavo un piestiprina izgatavotāja plāksnīti, kā arī veic transportlīdzekļa individuālo apstiprināšanu. Identifikācijas numurā izmantotajiem simboliem, to izmēriem, norādāmajai informācijai un tās izmēriem uz izgatavotāja plāksnītes, kā arī identifikācijas numura un plāksnītes novietojumam jāatbilst Komisijas 2011. gada 11. janvāra Regulai (ES) Nr. 19/2011, kas attiecas uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju obligātās izgatavotāja plāksnītes un transportlīdzekļa identifikācijas numura tipa apstiprināšanas prasībām un ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un tiem paredzēto sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību vispārējo drošību (M, N un O kategorijas transportlīdzekļiem) un Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" 11. pielikuma III nodaļas 25. punkta prasībām (L kategorijas transportlīdzekļiem).

17. Ja CSDD konstatē, ka izgatavotais transportlīdzeklis neatbilst konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas vai šo noteikumu prasībām, tā atsaka identifikācijas numura piešķiršanu un noformē rakstisku atteikumu.

IV. Sērijveidā jaunbūvējamo transportlīdzekļu starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods un tā piešķiršanas kārtība

18. Starptautiskā izgatavotāja identifikācijas koda (turpmāk – WMI kods) pirmais simbols nosaka valsts ģeogrāfisko zonu. Latvijā izgatavota transportlīdzekļa marķēšanai par WMI koda pirmo simbolu izmanto burtu "S".

19. WMI koda otrais simbols nosaka valsti ģeogrāfiskajā zonā. Latvijā izgatavota transportlīdzekļa marķēšanai par WMI koda otro simbolu izmanto ciparus 1, 2, 3 vai 4.

20. WMI koda otro un trešo simbolu, kā arī WMI kodu kopumā katram transportlīdzekļa izgatavotājam piešķir CSDD.

21. Pēc jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošanas CSDD 10 darbdienu laikā piešķir izgatavotājam WMI kodu un par to informē izgatavotāju.

22. Pēc WMI koda saņemšanas izgatavotājs, noslēdzot attiecīgu līgumu ar CSDD, ir tiesīgs saņemt izmēģinājuma numura zīmes transportlīdzekļa eksperimentālajam paraugam, lai veiktu tā izmēģinājumus un transportlīdzekļa atbilstības novērtēšanu.

V. Identifikācijas numura iestrādāšanas kārtība

23. Identifikācijas numura iestrādāšanu CSDD veic:

23.1. individuālā kārtā izgatavotiem transportlīdzekļiem, kam identifikācijas numurs piešķirts šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;

23.2. O1 un O2 kategorijas transportlīdzekļiem, kuri pirmo reizi tiek reģistrēti Latvijā, ja izgatavotājs identifikācijas numuru ir izstrādājis tikai uz izgatavotāja plāksnītes;

23.3. pēc Valsts policijas veiktas identifikācijas numura izmaiņu pārbaudes, kuras gaitā transportlīdzeklis ir identificēts ar izgatavotāja piešķirto identifikācijas numuru;

23.4. transportlīdzekļiem, kuriem ir legāli mainīts identifikācijas numurs un kuri ir identificējami;

23.5. transportlīdzekļiem, kas reģistrēti Latvijā bez identifikācijas numura vai kam ekspluatācijas laikā ārēju faktoru dēļ ir mainīts identifikācijas numurs, bet transportlīdzekli iespējams identificēt pēc citiem transportlīdzekli identificējošiem numuriem vai Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā esošās informācijas, ja ir saņemts transportlīdzekļa īpašnieka iesniegums izgatavotāja piešķirtā identifikācijas numura atjaunošanai;

23.6. transportlīdzekļiem, kuriem izgatavotāja iestrādātais identifikācijas numurs ekspluatācijas laikā ir bojāts vai zudis, bet transportlīdzekli var identificēt pēc citiem tehniskajiem datiem vai informācijas Transportlīdzekļu un to vadītāju reģistrā.

(Grozīts ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 90)

24. Identifikācijas numuru iestrādā šādā kārtībā:

24.1. noformē aktu par identifikācijas numura iestrādāšanu;

24.2. iestrādā identifikācijas numuru atbilstoši šo noteikumu 16. punkta prasībām vai izgatavotāja paredzētajā vietā, ja tas tehniski ir iespējams;

24.3. ja uz transportlīdzekļa ir konstatēts neatbilstošs identifikācijas numurs, to mehāniski anulē, iegriežot svītrojumu;

24.4. izgatavotāja plāksnīti CSDD izgatavo un piestiprina šo noteikumu III nodaļā minētajiem transportlīdzekļiem un šo noteikumu 23.3. apakšpunktā minētajā gadījumā, ja nav saņemts dublikāts no transportlīdzekļa izgatavotāja.

(Grozīts ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 90)

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 18.februāra noteikumiem Nr.100
Transportlīdzekļu tehniskajā aprakstā iekļaujamā informācija

1. M, N un O kategorijas transportlīdzekļu tehniskais apraksts

Tipa apstiprinājumu datubāzes kods

Nosaukums

0.Vispārīgā informācija
0.1.Marka (izgatavotāja nosaukums)
0.4.Transportlīdzekļa kategorija
0.5.Izgatavotāja nosaukums un adrese
0.8.Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es)
1.Vispārīgie dati un konstrukcijas parametri
1.3.Asu un riteņu skaits
1.3.2.Vadāmo asu skaits un izvietojums
1.3.3.Dzenošās asis (skaits, izvietojums, savstarpējais savienojums)
1.6.Motora atrašanās vieta un novietojums
1.9.Transportlīdzeklis aprīkots braukšanai pa labo/kreiso(1) pusi
2.Masa un gabarīti (kg un mm)
2.1.Garenbāze(-es) (ar pilnu masu)(2)
2.4.2.1.Garums(3)
2.4.2.2.Platums(4)
2.4.2.3.Augstums (nenoslogotā stāvoklī)(5) (balstiekārtām ar regulējamu augstumu norādīt normālo ekspluatācijas augstumu)
2.6.Transportlīdzekļa pašmasa (minimālā un maksimālā, kopā ar virsbūvi un kopā ar sakabes ierīci, ja tas ir vilcējs, vai šasijas masa kopā ar kabīni, ja izgatavotājs neuzstāda virsbūvi un/vai sakabes ierīci (ieskaitot dzesēšanas šķidrumu, eļļas, degvielu, 100 % citu šķidrumu, izņemot izmantoto ūdeni, instrumentus, rezerves riteni un vadītāju; autobusam – apkalpes locekļa masa (75 kg), ja transportlīdzeklī ir tam paredzēta sēdvieta)(6)
2.8.Izgatavotāja norādītā pilnā masa(7)
2.9.Tehniski pieļaujamās maksimālās masas sadalījums pa asīm
3.Motors
3.1.Izgatavotājs
3.2.1.3.Darba tilpums(8) ..... cm3
3.2.1.8.Izgatavotāja norādītā maksimālā lietderīgā jauda(9) ..... kW ar ..... min–1
3.2.2.Degviela – dīzeļdegviela/benzīns/sašķidrināta naftas gāze/cita degviela(1)
3.2.3.1.1.Degvielas tvertņu skaits un tilpums litros
3.3.Elektromotors
3.3.1.1.Maksimālā jauda stundā ..... kW
3.3.1.2.Darba spriegums ..... V
3.3.2.Akumulators
3.3.2.4.Novietojums
4.Transmisija
4.5.Pārnesumu kārbas tips – ar rokas vadību/automātisks/variators(1)
4.7.Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h)(10)
6.Balstiekārta
6.2.Katras ass balstiekārtas tips un konstrukcija (īss apraksts vai shēma)
8.Bremzes
8.5.Pretbloķēšanas sistēma (ABS) ir/nav/pēc izvēles(1)
9.Virsbūve
9.1.Virsbūves veids (atbilstoši valsts standarta LVS 87:1997 "Transportlīdzekļu tipi un to definīcijas" prasībām)
9.10.3.Sēdvietas
9.10.3.1.Skaits
9.10.3.2.Stāvoklis un izvietojums
13.Informācija, kas attiecināma tikai uz M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem
13.1.Autobusa klase
13.2.Stāvvietu skaits
13.3.Pasažieru sēdvietu skaits
13.3.1.Apkalpes locekļu sēdvietas ir/nav(1)
13.4.Pasažieru iekāpšanai un izkāpšanai izmantojamo durvju skaits

Piezīmes.

(1) Nevajadzīgo svītrot.

(2) Atbilstoši standarta LVS ISO 612:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas" 6.4. apakšpunkta prasībām.

(3) Atbilstoši standarta LVS ISO 612:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas" 6.1. apakšpunkta prasībām, kā arī Komisijas 2012. gada 12. decembra Regulas (ES) Nr. 1230/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 par tipa apstiprināšanas prasībām attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju masu un gabarītiem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (turpmāk – Regula Nr.1230/12012), pielikuma 1. papildinājuma prasībām.

(4) Atbilstoši standarta LVS ISO 612:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas" 6.2. apakšpunkta prasībām, kā arī Regulas Nr.1230/12012 pielikuma 1. papildinājuma prasībām.

(5) Atbilstoši standarta LVS ISO 612:2006 "Ceļu transportlīdzekļi. Ceļu transportlīdzekļu un velkamo transportlīdzekļu izmēri. Termini un definīcijas" 6.3. apakšpunkta prasībām, kā arī Regulas Nr. 1230/12012 pielikuma 1.papildinājuma prasībām.

(6) Pieņem, ka vadītāja masa ir 75 kg; degvielas tvertnēm jābūt piepildītām par 90 % no izgatavotāja noteiktā tilpuma.

(7) Puspiekabēm un kravas automobiļiem seglu vilcējiem pilna masa sastāv no transportlīdzekļa pašmasas un slodzes uz seglu ierīci.

(8) Šo vērtību aprēķina, pieņemot, ka π = 3,1416, un noapaļojot līdz veselam skaitlim (cm3).

(9) Noteikts atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumu Nr. 1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" 11. pielikuma I sadaļas 40. punkta prasībām.

(10) Pieļaujama 5 % pielaide.

2. L kategorijas transportlīdzekļu tehniskais apraksts

Tipa apstiprinājumu
datubāzes kods

Nosaukums

0.Vispārīga informācija
0.1.Marka
0.4.Transportlīdzekļa kategorija
0.5.Izgatavotāja nosaukums un adrese
0.8.Montāžas rūpnīcas(-u) nosaukums(-i) un adrese(-es)
1.3.Asu un riteņu skaits
1.4.Motora atrašanās vieta un novietojums
2.Masa (kg)(1)
2.1.Transportlīdzekļa pašmasa
2.3.Izgatavotāja norādītā pilnā masa
3.Motors
3.0.Izgatavotājs
3.2.1.1.Darbības cikls – dzirksteļaizdedzes/kompresijas aizdedzes, četras/divas taktis(2)
3.2.1.7.Maksimālā lietderīgā jauda ..... kW ar ..... min–1
3.2.2.Degvielas veids – dīzeļdegviela/benzīns/maisījums/sašķidrināta naftas gāze/cits veids(2)
3.2.3.Degvielas tvertnes tilpums(3)
3.2.8.1.Turbopūte ir/nav(2)
3.3.Elektromotors
3.3.1.1.Maksimālā jauda stundā ..... kW
3.3.1.2.Darba spriegums ..... V
3.3.2.Akumulatoru baterija
3.3.2.1.Elementu skaits
3.3.2.3.Ietilpība..... Ah (ampērstundas)
3.4.Citi motori vai to kombinācijas (dati par šādu motoru sastāvdaļām)
4.Transmisija
4.4.Pārnesumu kārbas tips – automātiska/rokas(2)
4.4.2.Pārnesumu pārslēgšanas veids – ar roku/ar kāju(2)
4.6.Transportlīdzekļa maksimālais konstruktīvais ātrums (km/h)(4)
5.2.Riepas (izmēri, minimālais slodzes indekss, ātruma kategorija) un diski (loka izmēri)
7.2.Riteņu bremžu mehānismi – disku un/vai loku(2)
9.Aprīkojums
 Virsbūves veids(5)
 Sēdvietas
 Skaits
 Izvietojums
9.1.Sakabes ierīces
9.1.1.Tips – āķis/cilpa/cits(2)

Piezīmes.

(1) 1. Pašmasa – ekspluatācijai sagatavota transportlīdzekļa masa, ietverot:

1.1. papildaprīkojumu, kas nodrošina transportlīdzekļa kustību;

1.2. nokomplektētas elektroiekārtas, ieskaitot izgatavotāja uzstādītās gaismas un gaismas signalizācijas ierīces;

1.3. mērinstrumentus un palīgierīces;

1.4. ekspluatācijas šķidrumus tādā daudzumā, kāds nepieciešams visu transportlīdzekļa funkciju veikšanai (degvielas un degvielas/eļļas maisījuma masa netiek ietverta, taču jāietver akumulatoru baterijas skābes, dzesēšanas šķidruma, kā arī motora un hidraulisko eļļu masa);

1.5. degvielas masu (degvielai jābūt piepildītai 90 % apmērā no izgatavotāja noteiktā tilpuma);

1.6. papildaprīkojuma masu, kas nav iekļauta nenokomplektēta transportlīdzekļa masā (piemēram, instrumentu komplekts, bagāžnieks, priekšējais aizsargstikls, aizsargaprīkojums).

2. Tehniski pieļaujamā maksimālā masa – izgatavotāja noteiktā masa, ar kādu tehniski pieļaujama transportlīdzekļa ekspluatācija.

(2) Nevajadzīgo svītrot.

(3) Norādīt pielaidi(-es).

(4) Pieļaujama 5 % pielaide.

(5) Tikai tricikliem un kvadricikliem.

Satiksmes ministrs Anrijs Matīss
23.02.2018