Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 20.07.2022. - 10.05.2024. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Rīgas domes 2023. gada 31. maija saistošos noteikumus "Par reklāmas, reklāmas objektu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā".
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.77

Rīgā 2013.gada 26.novembrī (prot. Nr.15, 14.§)
Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas un afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību Rīgā
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 7.punktu,
Reklāmas likuma 7.panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1 panta otro daļu un
Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 "Kārtība, kādā
saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu
" 28. un 45.punktu
(Grozīts ar Rīgas domes 30.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 215)
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka reklāmu, reklāmas objektu, izkārtņu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu (turpmāk – Reklāma) izvietošanas kārtību, izvietošanas ierobežojumus, afišu stabu un stendu izmantošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā veicama Reklāmas izvietošanas uzraudzība un kontrole.

(Grozīts ar Rīgas domes 30.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 215)

2. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:

2.1. (svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-147-sn);

2.2. pašreklāma – reklāma uz tīkla reklāmas objekta, kas informē par iespēju izvietot reklāmu konkrētajā vietā.

(Grozīts ar Rīgas domes 30.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 215)

3. Šo saistošo noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, nosakot Reklāmas izvietošanu, afišu stabu un stendu izmatošanas kārtību un ekspluatācijas prasības publiskās vietās Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā teritorijā, kā arī vietās, kas vērstas pret publisku vietu.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-147-sn)

4. Tiesības izvietot Reklāmu ir visām personām, kas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (turpmāk – Departamentā) saņēmušas atļauju Reklāmas izvietošanai, kā arī samaksājušas pašvaldības nodevu par Reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu (turpmāk – pašvaldības nodeva). Patvaļīga Reklāmas izvietošana un patvaļīga Reklāmas grafiskā dizaina maiņa ir aizliegta.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.158; Rīgas domes 16.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 56)

4.1 Par grafiskā dizaina maiņu netiek uzskatīta kultūras iestāžu repertuāra maiņa, ja objekts atrodas uz kultūras iestādes ēkas fasādes un reklāmas objektam, uz kura tiek izvietota šī informācija, ir saņemta reklāmas objekta izvietošanas atļauja.

(Rīgas domes 30.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 215 redakcijā)

5. Aizliegts izvietot Reklāmu, kas nav realizēta atbilstoši Reklāmas izvietošanas atļaujai pievienotajai, Departamentā saskaņotajai skicei vai fotomontāžai, kā arī Reklāmu, kurā nav izpildīti Reklāmas izvietošanas atļaujā norādītie nosacījumi.

(Grozīts ar Rīgas domes 16.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 56)

6. Aizliegta mehāniski vai korozijas bojātas, notraipītas, krāsojuma detaļu vai izgaismojuma defektus saturošas Reklāmas eksponēšana.

(Grozīts ar Rīgas domes 30.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 215)

7. Izvietojot jebkāda veida un formas Reklāmu:

7.1. jānodrošina Rīgas pilsētai raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšana;

7.2. jāsaglabā konkrētās pilsētvides zonas apbūves raksturs un mērogs saskaņā ar teritorijas plānojumu, lokālplānojumu, detālplānojumu (ja tāds ir nepieciešams) un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;

7.3. valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā jānodrošina, lai tās izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu;

7.4. valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā jānodrošina, lai tās izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.

8. Uz reklāmas objekta (izņemot izkārtnes) izvieto bez īpašām optiskām palīgierīcēm saskatāmu marķējumu ar informāciju par tā īpašnieku (juridiskās personas nosaukums (firma) vai fiziskas personas uzvārds, tālruņa numurs).

9. Izvietojot Reklāmu, kas atbrīvota no pašvaldības nodevas, pašvaldības administratīvajā teritorijā, ziņas par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (logotipi, komersantu firmas, juridisku personu nosaukumi, preču zīmes) nedrīkst aizņemt vairāk par 20% no kopējās vizuālās informācijas platības un tās jāizvieto norobežotā laukumā plakāta malā.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-147-sn)

10. Aizliegts:

10.1. Reklāmu stiprināt pie kokiem;

10.2. uzkrāsot, uzlīmēt, gravēt, izklāt Reklāmu uz ceļa seguma (izņemot tirdzniecības centru un universālveikalu teritorijas ārpus Rīgas vēsturiskā centra);

10.3. izmantot Reklāmu ar skaņas efektiem;

10.4. izmantot Reklāmā gaismas iekārtas ar bākuguņu veida efektu;

10.5. bez speciāli izgatavotām nesošajām konstrukcijām izvietot (apsiet, aplīmēt u.tml.) Reklāmu ap apgaismes, elektropiegādes un citiem stabiem un balstiem;

10.6. azartspēļu organizēšanas vietā vai izklaides un pasākumu norises vietās, kurās notiek intīma rakstura izklaides, Reklāmā izmantot gaismas specefektus (piemēram, mirgojošās gaismas, gaismas vadus) un digitālos ekrānus.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.158)

11. Aizliegts izvietot Reklāmu uz tiltiem pār Daugavu, tajā skaitā kādreizējā Dzelzs tilta balstiem, un Pilsētas kanālu (uz to konstrukcijām, balstiem, apgaismes stabiem, tramvaju un trolejbusu gaisa līniju balstiem, kā arī uz tiem projektēt speciālas konstrukcijas reklāmas objektu uzstādīšanai) posmos, kas projicējas pret ūdeni.

12. Aizliegts uzstādīt Reklāmu uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontonus, plostus, kuģus, laivas u.tml.) un reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus. Aizliegums neattiecas uz tūrisma un maršruta kuģiem un publiska pasākuma Reklāmu, ja tas norisinās uz ūdens.

13. Aizliegts izvietot saldināto dzērienu (izņemot sulu un nektāru), enerģijas dzērienu un čipsu (skraukšķīgu, plānās šķēlēs ceptu kartupeļu) Reklāmu 50 m rādiusā ap izglītības iestāžu (izņemot augstskolu un koledžu) ēkām un būvēm.

14. Reklāmas devējs, bet, ja tāda nav vai tāds nav atrodams, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic Reklāmas (izņemot izkārtnes) demontāžu, sakārtojot Reklāmas izvietošanas vietu (tajā skaitā veicot konstrukciju un pamatu demontāžu un fasādes krāsojuma atjaunošanu), ja beidzies Reklāmas izvietošanas atļaujas termiņš.

(Rīgas domes 07.07.2015. saistošo noteikumu Nr. 158 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 30.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 215)

15. Reklāmas devējs, bet, ja tāda nav vai tāds nav atrodams, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota izkārtne, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs veic izkārtnes demontāžu pēc saimnieciskās darbības veikšanas beigām, sakārtojot izkārtnes izvietošanas vietu (tajā skaitā veicot konstrukciju un pamatu demontāžu un fasādes krāsojuma atjaunošanu).

(Rīgas domes 07.07.2015. saistošo noteikumu Nr. 158 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 30.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 215)

II. Reklāmas bez piesaistes zemei izvietošanas nosacījumi

16. Aizliegts:

16.1. izvietot uz ēkām Reklāmu, kas pārveido ēkas siluetu vai traucē kultūrvēsturisku vērtību uztveri;

16.2. aizsegt ar Reklāmu arhitektoniskas detaļas (logus, dzegas, fasādes dekorus u.c.);

16.3. izvietot Reklāmu uz erkeriem, balkoniem, lodžijām, ja tajos nav speciāli paredzēta vieta Reklāmas izvietošanai;

16.4. izvietot Reklāmu uz patvaļīgi uzbūvētām būvēm;

16.5. izvietot Reklāmu uz būves, ja Reklāmā norādītā saimnieciskā darbība neatbilst būves vai telpu grupas, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, lietošanas veidam;

16.6. izvietot Reklāmu uz sieta vai dekoratīvā pārsega, ja siets vai dekoratīvais pārsegs pilnībā nenosedz ēkas attiecīgās fasādes laukumu;

16.7. izvietot Reklāmas objektu vai izkārtni uz ēkas fasādes, ja reklāmas izvietošanai paredzētā konkrētā fasāde vai tās daļa ir nesakoptā stāvoklī (piemēram, nodrupis dekoratīvais apmetums u.tml.), apzīmēta ar grafiti zīmējumiem vai konstatēta patvaļīga fasādes pārbūve vai atjaunošana.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 158; Rīgas domes 30.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 215)

16.1 Reklāmu, kas ir saistīta ar nekustamā īpašuma, kurā izvietota Reklāma, pārdošanu, iznomāšanu vai izīrēšanu, ir atļauts izvietot uz ēkas balkona margām vai lodžijas margām, ja ēka atrodas ārpus Rīgas vēsturiskā centra un ēka nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā. Izvietotā Reklāma nedrīkst negatīvi ietekmēt ēkas arhitektonisko veidolu un publiskās ārtelpas kvalitāti.

(Rīgas domes 15.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 183 redakcijā)

17. Šo saistošo noteikumu 16.punktā minētie ierobežojumi neattiecas uz Rīgas cirka ēku (kadastra apzīmējums 01000050014001), akreditēto muzeju, Kultūras ministrijas un/vai pašvaldības padotībā esošo teātru (tajā skaitā Latvijas Nacionālās operas), koncertzāļu (tajā skaitā Rīgas Kongresu nama), izstāžu zāļu Reklāmu par to organizētiem pasākumiem, kas norisinās ēkā, pie kuras tiek izvietota Reklāma.

(Grozīts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-147-sn)

18. Izvietojot Reklāmu, ievēro:

18.1. ēkas proporcijas un fasādes tekstūru;

18.2. fasādes dalījumu ar logiem, durvīm, dzegām u.c. arhitektoniskiem elementiem;

18.3. iedibināto Reklāmu izvietojumu pie ēkas, veidojot vienotu kompozicionālu risinājumu.

19. Reklāmu uz sieta, kas izvietots uz ēkas fasādes vai fasādes sastatnēm, var izvietot ne ilgāk kā vienu gadu, savukārt Reklāmas izvietošanas uz ēkas fasādes dekoratīvā pārsega termiņš nedrīkst pārsniegt trīs gadus vai atļaujā par dekoratīvā pārsega izvietošanu noteikto dekoratīvā pārsega izvietošanas maksimālo termiņu. Reklāmas laukums uz sieta vai dekoratīvā pārsega nedrīkst pārsniegt 50% no pārsega vienas fasādes laukuma.

(Rīgas domes 07.07.2015. saistošo noteikumu Nr.158 redakcijā)

20. Ja Reklāma pievienota elektrosistēmai, tad elektropiegādes kabeļi nedrīkst būt redzami ēkas fasādē.

21. Ja Reklāma izvietota perpendikulāri ēkas fasādei:

21.1. aizliegts izmantot digitālos ekrānus;

21.2. maksimāli pieļaujamais Reklāmas izvirzījums no būvlaides ir 1,3 m, ja attālums no Reklāmas ārējās malas līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas perspektīva;

21.3. Reklāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk par 3 m. Zemāki izvirzījumi līdz 2,5 m atļauti, ja ietve platāka par 1,5 m, izvirzījums nav lielāks par 30 cm un ietves platums no Reklāmas ārējās malas līdz brauktuvei ir ne mazāk kā 1,5 m.

22. Izvietojot Reklāmu paralēli ēkas fasādei, audumu vai citu elastīgu materiālu (PVC audumu u.tml.) pie fasādes atļauts izmantot tikai nospriegotā veidā, izkārtnes risinājumam jābūt bez redzamiem montāžas stiprinājumiem.

23. Uz ēku stikla fasādēm:

23.1. atļauts izvietot Reklāmu, kuras laukums nepārsniedz 25% no vienas fasādes plaknes;

23.2. atļauts izvietot reklāmas objektus starpstāvu seguma līnijā atbilstoši fasādes dalījumam, veidojot kompleksu risinājumu.

24. Izvietojot Reklāmu loga, skatloga un durvju vērtņu stiklotajās daļās, aizliegts:

24.1. aizlīmēt vairāk nekā 25% no katras rūts laukuma;

24.2. noformēt logu, skatlogu un durvju vērtni ar vairāk nekā vienu informatīva materiāla papīra loksni.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.158)

25. Atļauts aizlīmēt logus, skatlogus un durvju vērtņu stiklotās daļas telpu remonta, renovācijas, rekonstrukcijas, restaurācijas laikā (kamēr netiek veikta komercdarbība un klientu apkalpošana) ar Reklāmu par veikalu, iestādi u.tml., kas attiecīgajās telpās tiks iekārtots pēc būvdarbu vai remonta pabeigšanas, uz periodu, kas nepārsniedz trīs mēnešus.

26. Izvietojot Reklāmu uz žoga:

26.1. atļauts aizsegt ne vairāk par 25% no caurredzama žoga vienas sekcijas laukuma;

26.2. Reklāmu atļauts izvirzīt virs žoga ne vairāk par 30% no žoga augstuma;

26.3. aizliegts izvietot Reklāmu, ja žogs ir kalts vai mākslinieciski veidots, izņemot izkārtni, kura sastāv no metāla plāksnes (līdz A3 formātam), telpiskiem burtiem vai telpiskiem logotipiem.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr.158)

27. Pie apgaismes stabiem, satiksmes balstiem ielu sarkanajās līnijās, atsevišķos ceļa posmos atļauts uzstādīt reklāmas objektus, kas pārskatāmā ceļa posmā veido grupu no vismaz trīs identiskiem reklāmas objektiem (izņemot transparentus).

28. Reklāmai pie valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošas ēkas vai būves jābūt mākslinieciski augstvērtīgai.

29. Reklāma pie valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā esošas ēkas vai būves nedrīkst pazemināt pieminekļa kultūrvēsturisko vērtību.

30. Izvietojot Reklāmu Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijās un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, papildus ievēro šādus nosacījumus:

30.1. kopējais Reklāmas izvietošanas uz dekoratīvā pārsega termiņš nevar pārsniegt vienu gadu;

30.2. aizliegts izvietot Reklāmu perpendikulāri fasādei, izņemot izkārtni un Reklāmu par nekustamā īpašuma, pie kura Reklāma izvietota, pārdošanu vai iznomāšanu;

30.3. (svītrots ar Rīgas domes 15.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 183);

30.4. aizliegts izvietot transparentus, kas novilkti starp kokiem, stabiem, ēkām, būvēm un citām konstrukcijām;

30.5. aizliegts izvietot Reklāmu, kas projicējas jumtu ainavā.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 158)

30.1 Uz ēkas fasādes (tajā skaitā siena, jumts) otrā stāva līmenī un augstāk atļauts izvietot telpiskus burtus bez fona pamatnes un telpiskus logotipus bez fona pamatnes, kuru augstums nepārsniedz 2 m, ja ēka:

30.11. atrodas Rīgas vēsturiskā centra daļā "Vecrīga" (turpmāk – Vecrīga);

30.12. ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

(Rīgas domes 15.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 183 redakcijā)

30.2 Ja ēka atrodas Rīgas vēsturiskajā centrā (izņemot Vecrīgu) vai tā aizsardzības zonā un nav iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, uz ēkas fasādes (tajā skaitā siena, jumts) otrā stāva līmenī un augstāk atļauts izvietot telpiskus burtus bez fona pamatnes un telpiskus logotipus bez fona pamatnes, kuru augstums nepārsniedz 6 m.

(Rīgas domes 15.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 183 redakcijā)

31. Rīgas vēsturiskajā centrā aizliegts izvietot digitālos ekrānus uz būvēm, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu nojumes un kvartālu starp Marijas ielu, Satekles ielu un Elizabetes ielu.

(Rīgas domes 30.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 215 redakcijā)

31.1 Saistošo noteikumu 30.1 un 30.2punktā minētie nosacījumi neattiecas uz Reklāmu, ko izvieto uz ēkas fasādes sienas, kurā nav logu, vai ēkas fasādes sienas daļā, kurā nav logu, ja attiecīgās fasādes daļas laukums, ko neaizņem logi un kurā var izvietot Reklāmu, ir lielāks par 30% no fasādes kopējā laukuma.

(Rīgas domes 15.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 183 redakcijā)

32. Vecrīgā papildus ievēro šādus nosacījumus:

32.1. Reklāma nedrīkst dominēt pār apkārtējo apbūvi, kolorītu un izgaismojumu;

32.2. Reklāma nedrīkst būt veidota spilgtos toņos, ieteicams ir klusināts vai monohroms kolorīts;

32.3. Reklāmas kompozīcijai jābūt līdzsvarotai, tā nedrīkst būt agresīva un nedrīkst izmantot hipertrofētus elementus;

32.4. Reklāmai jābūt bez redzamiem montāžas stiprinājumiem;

32.5. Reklāmas izvirzījums no būvlaides nedrīkst būt lielāks par 0,9 m un nedrīkst pārsniegt ietves platumu;

32.6. aizliegta Reklāmas izvietošana pie stabiem;

32.7. aizliegta gaismas projekciju izmantošana Reklāmā.

(Grozīts ar Rīgas domes 15.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 183)

III. Reklāmas ar piesaisti zemei izvietošanas nosacījumi

33. Izvietojot Reklāmu ar piesaisti zemei, ievēro šādus nosacījumus:

33.1. tā nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas panorāmu, pieminekļiem, valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertiem objektiem, baznīcām un ielu perspektīvu;

33.2. izvietojot Reklāmu bez pamatiem, aizliegta redzamu atsvaru, redzamu pamatnes balstu un atsaišu lietošana;

33.3. viena skata perspektīvā Reklāmām jābūt vizuāli saskanīgām;

33.4. to aizliegts uzstādīt parkos, skvēros (aizliegums neattiecas uz pašvaldībai piederošiem reklāmas objektiem, pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem un pašvaldības sniegto informāciju);

33.5. ja elektropiegādes gaisa kabeļa garums pārsniedz 5 m, elektropiegādi nodrošina, izmantojot pazemes kabeļus;

33.6. veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai ielu rekonstrukciju, pēc pašvaldības pieprasījuma Reklāmas, kas izvietota ielu sarkanajās līnijās, īpašnieks par saviem līdzekļiem Reklāmu demontē desmit darba dienu laikā. Ja pēc būvdarbu veikšanas Reklāmas atjaunošana iepriekšējā vietā ir iespējama, to atļauts izvietot pēc būves nodošanas ekspluatācijā.

(Grozīts ar Rīgas domes 15.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 183)

34. Uz pašvaldībai piederošas vai tiesiskajā valdījumā esošas zemes (turpmāk – pašvaldības zeme), saņemot pašvaldības piekrišanu, atļauts izvietot:

34.1. tīkla reklāmas objektus;

34.2. no pašvaldības nodevas atbrīvoto Reklāmu;

34.3. Reklāmu pie nobrauktuves uz iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietu, kas satur norādi uz attiecīgās iestādes, organizācijas vai privātpersonas saimnieciskās darbības veikšanas vietu. Ja šādu Reklāmu izvieto ielu sarkanajās līnijās, tad atļauts izvietot 1., 2. vai 3.pielikumā noteiktajam paraugam atbilstošu reklāmas objektu;

34.4. pašvaldībai piederošu Reklāmu;

34.5. 4.pielikumā noteiktajam paraugam atbilstošas tūrisma transporta pieturvietu zīmes;

34.6. reklāmas objektu, kura augstums nepārsniedz 1,5 m un platums 0,9 m pie iestādes, organizācijas vai saimnieciskās darbības veikšanas vietas tikai tās darba laikā un ne tālāk kā 2 m attālumā no ieejas objektā vai pagalmā, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, ja nav iespējams izvietot izkārtni konstruktīvā saistībā ar būvi (objekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk par 1.stāva līmeni u.c.). Izvietojot šādu Reklāmu, gājēju plūsmai atstāj 75% no ietves platuma, bet ne mazāk kā 1,5 m (izņemot, ja Reklāma tiek izvietota uz gājēju ielas). Pie vienas ieejas atļauts izvietot ne vairāk kā divas Reklāmas;

34.7. citus reklāmas objektus, kuru izvietošana ir atļauta zemes nomas līgumā.

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 158; Rīgas domes 15.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 183; Rīgas domes 30.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 215)

35. Izvietojot Reklāmu ar piesaisti zemei Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, papildus ievēro šādus nosacījumus:

35.1. aizliegts uzstādīt Reklāmu ar piesaisti zemei, kuras platums pārsniedz 1,8 m un augstums 4,5 m; Reklāmas izmēru ierobežojumi neattiecas uz pašvaldībai piederošām Reklāmām, informāciju par pilsētu, kā arī valsts un pašvaldības organizēto pasākumu Reklāmu;

35.2. Rīgas vēsturiskā centra teritorijā esošajos laukumos aizliegts izvietot Reklāmu ar piesaisti zemei, izņemot izkārtnes, pašvaldībai piederošas Reklāmas, valsts un pašvaldības organizēto pasākumu Reklāmas, informāciju par Rīgas pilsētu un šo saistošo noteikumu 35.1 punktā minētajos laukumos digitālos ekrānus;

35.3. izkārtni ar piesaisti zemei atļauts izvietot gadījumos, ja būve vai ēka ir iekļauta valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā un nav iespējams uzstādīt izkārtni, nebojājot (arī vizuāli) fasādi.

(Grozīts ar Rīgas domes 30.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 215)

35.1 Aizliegts izvietot digitālos ekrānus ar piesaisti zemei Vecrīgā, izņemot Vaļņu ielu, Vaļņu ielas un Smilšu ielas krustojumu, Kaļķu ielu, Audēju ielu, Grēcinieku ielu, Alberta laukumu, Jēkaba laukumu un šiem laukumiem piegulošo teritorijas daļu, ja digitālo ekrānu izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu vizuālo uztveri, neizjauc kultūrvēsturiskās vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.

(Rīgas domes 30.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 215 redakcijā)

36. (Svītrots ar Rīgas domes 15.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 183)

37. Aizliegts uzstādīt Reklāmu ar piesaisti zemei Brīvības bulvāra posmā starp Zigfrīda Annas Meierovica bulvāri un Raiņa bulvāri.

37.1 Aizliegts izvietot Reklāmu ar piesaisti zemei, ja Reklāmā norādītā saimnieciskā darbība vai sniegtais pakalpojums neatbilst attiecīgās ēkas vai telpu grupas, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība, lietošanas veidam vai tiek sniegts patvaļīgi uzbūvētā būvē.

(Rīgas domes 30.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 215 redakcijā)

IV. Mobilās reklāmas izvietošanas nosacījumi

38. Uz sabiedriskā transporta izvietotā reklāma drīkst aizsegt ne vairāk par 50% no katra loga laukuma un tā veidojama, izmantojot perforēto un transparento līmplēvi. Šie ierobežojumi neattiecas uz sabiedriskā transporta aizmugurējo logu.

39. Mobilās reklāmas izmantošana (izņemot reklāmu uz sabiedriskā transporta un reklāmu uz cilvēku pārnēsāta stenda, transparenta un tamlīdzīga palīglīdzekļa) aizliegta Rīgas vēsturiskajā centrā, Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā un uz satiksmes pārvadiem darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 9.30 un no plkst. 16.30 līdz plkst. 19.00.

(Rīgas domes 07.07.2015. saistošo noteikumu Nr.158 redakcijā)

V. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošanas nosacījumi

(Nodaļa svītrota ar Rīgas domes 30.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 215)

40. (Svītrots ar Rīgas domes 30.08.2016. saistošajiem noteikumiem Nr. 215)

VI. Afišu izvietošanas uz pašvaldībai piederošiem afišu stabiem un stendiem kārtība

41. Uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem atļauts eksponēt tikai plakātus un paziņojumus (turpmāk – afišas), kas satur šādu informāciju:

41.1. sociālo reklāmu;

41.2. svētku vizuālo identitāti;

41.3. mākslas darbus un mākslas reprodukcijas;

41.4. par labdarības pasākumiem, ko organizē Latvijas Republikā reģistrētās biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas vai to iestādes, kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, kā arī citu informāciju, kas veicina minēto organizāciju mērķu sasniegšanu;

41.5. par dabas (vides) aizsardzību un ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);

41.6. par veselības aizsardzību vai ar to saistītiem pasākumiem (ja netiek reklamēts konkrēta ražotāja produkts vai pakalpojums);

41.7. par valsts un pašvaldības organizētajiem pasākumiem (valsts un pilsētas svētki, Vispārējie latviešu dziesmu un deju svētki, sporta svētki un citi līdzīgi pasākumi), starptautiskajiem pasākumiem, kā arī pasākumiem, kuri tiek organizēti diplomātisko attiecību ietvaros;

41.8. kas nepieciešama valsts un pašvaldības normatīvajos aktos norādīto funkciju vai deleģēta pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanai;

41.9. kas nepieciešama Rīgas pilsētai – norādes, informatīvās kartes, shēmas u. c.;

41.10. par Rīgas pilsētā sporta jomā organizētajiem pasākumiem, kas veicina iedzīvotāju iesaistīšanos sportiskajās aktivitātēs, veicina fizisko un garīgo spēju attīstīšanu un izkopšanu, kā arī veicina veselīgu dzīvesveidu Rīgas pilsētā;

41.11. par Rīgas pilsētā kultūras un izglītības jomā organizētajiem pasākumiem, kas veicina Rīgas pilsētas iedzīvotāju profesionālās un amatiermākslas jaunrades procesu un radošās darbības kultūras un mākslas nozarēs, kā arī profesionālo un interešu izglītību.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-147-sn redakcijā)

42. Afišas uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem izvieto bez saskaņošanas Departamentā, iesniedzot iesniegumu kopā ar izvietošanas grafiku Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms plānotās afišas izvietošanas. Ja nav iespējams ievērot trīs mēnešu termiņu, afišas izvietošana atbalstāma tikai tad, ja ir brīva vieta uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem vai informācijas izvietošana ir saistīta ar valsts vai pašvaldības normatīvajos aktos norādīto funkciju, deleģēta pārvaldes uzdevuma izpildes nodrošināšanu vai pasākumiem, kuri tiek organizēti diplomātisko attiecību ietvaros.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-147-sn redakcijā)

43. Uz pašvaldībai piederošajiem afišu stabiem un afišu stendiem izvieto afišas:

43.1. vertikālā formātā, nepārsniedzot A1 (0,594 m x 0,841 m) izmēru;

43.2. nestandarta horizontālā formātā, pielāgojot afišas izmēru konkrētam afišu stabam vai afišu stendam un nodrošinot tās iederību pilsētvidē;

43.3. kas izgatavotas no papīra materiāla, kura svars nav mazāks par 115 g/m2, kurš ir mitrumizturīgs, ārpustelpu apstākļiem piemērots plakāts un ir speciāli tam paredzēts;

43.4. kurās ziņas par pasākumu sponsoriem un atbalstītājiem (to logotipi, uzņēmumu nosaukumi, preču zīmes) aizņem ne vairāk par 20 % no kopējās vizuālās informācijas platības, to izvietojot afišas apakšējā malā.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-147-sn redakcijā)

44. Ja ir nepieciešams, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments pirms afišas izvietošanas apstiprināšanas ir tiesīgs:

44.1. pieprasīt kompetentas iestādes saskaņojumu par afišas vizuālo noformējumu un atbilstību Valsts valodas likumam un Reklāmas likumam, kā arī citiem normatīvajiem aktiem;

44.2. pieprasīt papildu informāciju iesniedzējam, lai pārliecinātos par afišas atbilstību šo saistošo noteikumu 41. punktam;

44.3. informējot iesniedzēju, veikt korekcijas attiecībā uz iesniegumā par afišu izvietošanu norādīto izvietošanas datumu līdz piecām darba dienām, kā arī koriģēt afišu izvietošanas vietas, termiņu un skaitu, ja trūkst vietu afišu izvietošanai.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-147-sn redakcijā)

45. Minimālais afišas eksponēšanas termiņš ir septiņas dienas. Minimālais izvietojamais afišu skaits – 50 gabali.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-147-sn redakcijā)

46. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments nodrošina afišu izvietošanu un pašvaldībai piederošo afišu stabu un stendu uzturēšanu pašvaldības budžetā paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros un reizi trijos mēnešos sagatavo afišu izvietošanas grafiku, prioritāri iekļaujot tajā šo saistošo noteikumu 41.2., 41.7., 41.8, 41.9. apakšpunktā norādīto informāciju, un publicē to tīmekļvietnē https://iksd.riga.lv/lv/rd-iksd.

(Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošo noteikumu Nr. RD-22-147-sn redakcijā)

46.1 (Svītrots ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-147-sn)

46.2 Aizliegta patvaļīga afišu izlīmēšana.

(Rīgas domes 07.07.2015. saistošo noteikumu Nr.158 redakcijā)

46.3 Aizliegts izvietot afišas, ja tajās norādīto pasākumu plānots īstenot patvaļīgi uzbūvētā būvē vai neatbilstoši ēkas vai telpu grupas projektētajam lietošanas veidam.

(Rīgas domes 30.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 215 redakcijā)

VII. Reklāmas izvietošanas nosacījumi publiska pasākuma norises vietā un laikā

47. Ja pasākums tiek organizēts vietā, kurā šajos noteikumos noteikts Reklāmas izvietošanas aizliegums, tad pasākuma norises vietā uz pasākuma norises laiku pieļaujams izvietot pasākuma un tā sponsoru Reklāmu.

48. Ja pasākuma norises vietā un laikā paredzēts uzstādīt Reklāmu, kuras platums pārsniedz 1,5 m un augstums pārsniedz 3 m, tad pasākuma organizators iesniedz sertificēta būvinženiera apliecinājumu, ka Reklāma neradīs reālus draudus cilvēku drošībai.

49. Ja pasākums noris Vecrīgā, tad pasākuma norises laikā un vietā (izņemot Doma laukumu, Rātslaukumu, Strēlnieku laukumu, Alberta laukumu) aizliegts uzstādīt Reklāmas ar piesaisti zemei, kuru platums pārsniedz 1,8 m un augstums 4,5 m.

50. Publiska pasākuma organizators nodrošina Reklāmas demontāžu atļaujā par publiska pasākuma rīkošanu noteiktajā termiņā.

VIII. Tīkla reklāmas izvietošanas nosacījumi

51. (Svītrots ar Rīgas domes 15.12.2015. saistošajiem noteikumiem Nr. 183)

52. Persona, kura vēlas izvietot tīkla reklāmu pašvaldības administratīvajā teritorijā, var noslēgt līgumu ar Departamentu.

(Grozīts ar Rīgas domes 16.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 56; Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes 06.07.2022. saistošajiem noteikumiem Nr. RD-22-147-sn)

53. Uz tīkla reklāmas objektiem laikā, kad uz tiem netiek izvietotas Reklāmas, visā reklāmas izvietošanai paredzētajā laukumā izvieto pašreklāmas plakātu, sociālo reklāmu vai cita veida valsts vai pašvaldības sniegto informāciju, kas atbrīvota no pašvaldības nodevas maksājumiem.

(Rīgas domes 30.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 215 redakcijā)

54. Tīkla reklāmas objektus reģistrē Departaments, pamatojoties uz to īpašnieka iesniegumu, kurā noteikts reklāmas objekta reģistrācijas numurs (kods). Minēto reģistrācijas numuru (kodu) norāda pie 8.punktā noteiktā marķējuma.

(Grozīts ar Rīgas domes 16.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 56)

IX. Patvaļīgas un bīstamas Reklāmas demontāža

55. Reklāmas devējam, bet, ja tāds nav noskaidrojams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums demontēt Reklāmu, sakārtojot Reklāmas izvietošanas vietu (tajā skaitā veicot konstrukciju un pamatu demontāžu un fasādes krāsojuma atjaunošanu), ja Reklāma neatbilst normatīvo aktu prasībām.

(Rīgas domes 30.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 215 redakcijā)

56. Ja Reklāma apdraud trešo personu dzīvību, veselību, drošību vai īpašumu, Reklāmas devējam, bet, ja tas nav noskaidrojams, sasniedzams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums nekavējoties veikt Reklāmas sakārtošanu vai demontāžu.

57. Ja, konstatējot 56.punktā minētos apstākļus, pašvaldība ir informējusi par tiem Reklāmas devēju, bet, ja tas nav noskaidrojams, sasniedzams vai tāda nav, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašnieku vai tiesisko valdītāju, taču trīs dienu laikā minētie apstākļi nav novērsti, pašvaldība veic nepieciešamos pasākumus bīstamības novēršanai.

X. Administratīvā atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu

57.1 Par Reklāmas atbilstību saistošo noteikumu prasībām ir atbildīgs Reklāmas devējs, bet, ja tāda nav vai tāds nav atrodams, tad zemesgabala vai būves, uz kuras izvietota Reklāma, īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.

(Rīgas domes 30.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 215 redakcijā)

58. Par Reklāmas izvietošanu bez atļaujas vai neatbilstoši atļaujai, kā arī par patvaļīgu Reklāmas grafiskā dizaina maiņu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 4 līdz 70 naudas soda vienībām, juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 20 līdz 280 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 101 redakcijā)

59. Par saistošo noteikumu 20., 22. un 54. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 2 līdz 14 naudas soda vienībām, juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 4 līdz 28 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 101 redakcijā)

60. Par saistošo noteikumu 6., 8., 14., 15., 39., 46.2, 50. un 53. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 4 līdz 28 naudas soda vienībām, juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 14 līdz 70 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 101 redakcijā)

61. Par saistošo noteikumu 24. un 55. punktā noteikto prasību neievērošanu fiziskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 4 līdz 50 naudas soda vienībām, juridiskajām personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no 20 līdz 280 naudas soda vienībām.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 101 redakcijā)

62. (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 101)

XI. Saistošo noteikumu izpildes kontrole

63. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Departaments. Departaments, konstatējot šo saistošo noteikumu prasību neievērošanu, ir tiesīga izdot administratīvo aktu, kas uzliek adresātam pienākumu veikt noteiktas darbību šo saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai.

(Grozīts ar Rīgas domes 16.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 56)

64. Administratīvā pārkāpuma procesu par saistošo noteikumu prasību neievērošanu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic:

64.1. Departamenta amatpersonas;

64.2. Rīgas pašvaldības policijas amatpersonas.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 101 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 16.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 56)

64.1 Saistošo noteikumu 64. punktā minēto amatpersonu lēmumus var pārsūdzēt tās iestādes, kuras amatpersona pieņēmusi lēmumu, augstākai amatpersonai.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 101 redakcijā)

65. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Departamenta amatpersona. Departamenta amatpersonas lēmumu var pārsūdzēt Departamenta direktoram.

(Rīgas domes 18.12.2019. saistošo noteikumu Nr. 101 redakcijā, kas grozīta ar Rīgas domes 16.06.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 56)

65.1 (Svītrots ar Rīgas domes 18.12.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 101)

XII. Noslēguma jautājumi

66. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

66.1 Par saistošo noteikumu pārkāpšanu Rīgas domes Administratīvā komisija turpina izskatīt tās administratīvo pārkāpumu lietas, kuras tai nodotas izskatīšanai līdz saistošo noteikumu 65.1punkta spēkā stāšanās dienai.

(Rīgas domes 27.01.2015. saistošo noteikumu Nr.136 redakcijā)

66.2 Saistošo noteikumu 42.punkta otrais teikums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.

(Rīgas domes 30.08.2016. saistošo noteikumu Nr. 215 redakcijā)

67. Tīkla reklāmas līgumi, kas noslēgti līdz Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumu Nr.732 "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu" spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā atbilstoši līgumā noteiktajam termiņam.

67.1 Reklāmas, kas izvietotas uz sieta līdz 2015.gada 1.septembrim, kā arī Reklāmas, kas Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā, apbūves aizsardzības teritorijā un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā izvietotas uz dekoratīvā pārsega līdz 2015.gada 1.septembrim, var eksponēt līdz Reklāmas izvietošanas atļaujas derīguma termiņa beigām.

(Rīgas domes 07.07.2015. saistošo noteikumu Nr.158 redakcijā)

67.2 Digitālos ekrānus, kuri izvietoti Rīgas vēsturiskajā centrā līdz 2015.gada 1.septembrim, var eksponēt reklāmas objekta izvietošanas atļaujas derīguma termiņa laikā, bet ne ilgāk kā piecus gadus no digitālā ekrāna izvietošanas brīža.

(Rīgas domes 07.07.2015. saistošo noteikumu Nr.158 redakcijā)

68. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2005.gada 8.marta saistošos noteikumus Nr.91 "Par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2005, Nr.49; 2006, Nr.126; 2008, Nr.56, Nr.202; 2010, Nr.9; 2011, Nr.111; 2012, Nr.22, Nr.186; 2013, Nr.23).

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
1.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 26.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.77

Paraugs

Reklāmas objekts

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
2.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 26.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.77

Paraugs

Reklāmas objekts

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
3.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 26.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.77

Paraugs

Reklāmas objekts

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
4.pielikums
Rīgas domes 2013.gada 26.novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.77
Tūrisma transporta pieturvietu zīmes izgatavošanas apraksts

(Pielikums Rīgas domes 07.07.2015. saistošo noteikumu Nr.158 redakcijā)

35 mm apaļu tērauda cauruļu rāmis, kas metināts pie pamata plāksnes (10 mm tērauda loksnes). Rāmis kvalitatīvi krāsots ar pulverkrāsu – pietonis RAL 9005 Jet Black (pielīdzināms tonim NCS – S 9000-N).

Pie rāmja piestiprināti informatīvie paneļi. Paneļi izgatavoti no kompozītalumīnija materiāla (piemēram, Neobond) – tonis RAL 9005 Jet Black (pielīdzināms tonim NCS–S9000-N); aplīmēti ar apdrukātu līmplēvi (ar antigrafiti pārklājumu).

Divi paneļi P1 tiek skrūvēti pie stenda tērauda caurulēm no abām pusēm.

Paneļi P2 un P3 sastāv no divām loksnēm, aplokāmi ap stenda rāmi un skrūvējami pie tērauda caurulēm.

Visām skrūvēm jābūt melnā tonī.

Visiem izmantojamajiem materiāliem, tehnikai, stiprinājumiem, konstruktīvajam risinājumam jāatbilst nosacījumiem drošai ekspluatēšanai ārtelpā jebkuros klimatiskajos apstākļos un tiem jābūt izturīgiem pret vēja brāzmām.

Paraugs

Tūrisma transporta pieturvietu zīmes logotips

 

Tūrisma transporta pieturvietu zīmes konstrukciju risinājums

 

Tūrisma transporta pieturvietu zīmē esošās informācijas izvietošanas variācijas

 

Tūrisma transporta pieturvietu zīmes paneļu grafiskais risinājums

 

Tūrisma transporta pieturvietu zīmes konstrukciju stiprināšana pie pamatnes

 

Tūrisma transporta pieturvietu zīmes risinājums sasaistē ar sabiedriskā transporta pieturvietas zīmi

20.07.2022