Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.272

Rīgā 2012.gada 21.decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes sēdes protokols Nr.46 16.p.)
Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2013.gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi
I. Vispārīgais jautājums

1. "Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu apmēra Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai 2013. gadā noteikšanas un pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) ir saistoši apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem, privātajiem pensiju fondiem, ieguldījumu brokeru sabiedrībām, regulētā tirgus organizētājiem, Latvijas Centrālajam depozitārijam, ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, krājaizdevu sabiedrībām, kredītiestādēm, elektroniskās naudas iestādēm un maksājumu iestādēm (tālāk tekstā – finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki), kā arī ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā, (tālāk tekstā – ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles).

II. Finansēšanas apmērs

2. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2013. gadā tiek noteikti šādā apmērā:

2.1. apdrošinātāju maksājumi no ceturksnī saņemtajām bruto apdrošināšanas prēmijām tiešajā apdrošināšanā šādā apmērā:

2.1.1. Latvijā licencētiem apdrošinātājiem:

2.1.1.1. 0.2 procenti no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;

2.1.1.2. 0.254 procenti no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām, t.sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem;

2.1.1.3. 0.371 procents no pārējām apdrošināšanas operācijām;

2.1.2. dalībvalstīs licencētu apdrošināšanas sabiedrību filiālēm:

2.1.2.1. 0.2 procenti no sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas operācijām;

2.1.2.2. 0.216 procenti no dzīvības apdrošināšanas ar uzkrājuma veidošanu operācijām, t.sk. no tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem;

2.1.2.3. 0.32 procenti no pārējām apdrošināšanas operācijām;

2.2. pārapdrošinātāju maksājumi 0.7 procentu apmērā no ceturksnī saņemtajām bruto pārapdrošināšanas prēmijām;

2.3. privāto pensiju fondu maksājumi 0.4 procentu apmērā no pensiju plānu dalībnieku un to labā ceturksnī veiktajām iemaksām privāto pensiju fondu licencētajos pensiju plānos;

2.4. ieguldījumu brokeru sabiedrību maksājumi 1 procenta apmērā no brokeru sabiedrību darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 2 000 latu gadā katrai brokeru sabiedrībai;

2.5. ieguldījumu pārvaldes sabiedrību maksājumi šādā apmērā:

2.5.1. Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām:

2.5.1.1. 0.0151 procents no to pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2 500 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;

2.5.1.2. 1 procents no to sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 500 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;

2.5.2. dalībvalstīs licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kuras Latvijā reģistrējušas atvērtos ieguldījumu fondus, 0.013 procenti no to Latvijā reģistrēto ieguldījumu fondu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 1 000 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;

2.5.3. dalībvalstīs licencētu ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm, kas nodibinātas Latvijā:

2.5.3.1. 1 procents no to Latvijā sniegto ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 1 500 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;

2.5.3.2. 1 procents no to Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 500 latu gadā katrai ieguldījumu pārvaldes sabiedrībai;

2.6. regulētā tirgus organizētāju maksājumi 1.641 procenta apmērā no regulētā tirgus organizētāju darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5 000 latu gadā katram regulētā tirgus organizētājam;

2.7. Latvijas Centrālā depozitārija maksājumi 1.641 procenta apmērā no depozitārija darījumu bruto ieņēmumiem ceturksnī, bet ne mazāk par 5 000 latu gadā;

2.8. krājaizdevu sabiedrību maksājumi 0.033 procentu apmērā no krājaizdevu sabiedrību vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;

2.9. kredītiestāžu maksājumi 0.00401 procenta apmērā no kredītiestāžu vidējā aktīvu apmēra ceturksnī;

2.10. maksājumu iestāžu maksājumi šādā apmērā:

2.10.1. 0.05 procenti no maksājumu iestādes, kas saņēmusi licenci maksājumu iestādes darbībai, veikto maksājumu kopsummas ceturksnī, bet ne mazāk par 2 500 latu gadā;

2.10.2. 100 latu gadā katrai maksājumu iestādei, kura reģistrēta maksājumu iestāžu reģistrā;

2.11. elektroniskās naudas iestāžu maksājumi šādā apmērā:

2.11.1. 0.02 procenti no elektroniskās naudas iestādes, kas saņēmusi licenci elektroniskās naudas iestādes darbībai, vidējā aktīvu apmēra ceturksnī, bet ne mazāk par 2 500 latu gadā;

2.11.2. 100 latu gadā katrai elektroniskās naudas iestādei, kura reģistrēta elektroniskās naudas iestāžu reģistrā.

3. Ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm maksājumi Komisijas darbības finansēšanai 2013. gadā tiek noteikti saskaņā ar šo noteikumu 2. punktu atbilstoši to darbības sfērai.

4. Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekam, kam ir filiāle ārvalstī vai dalībvalstī un kas veic maksājumus arī ārvalsts vai dalībvalsts uzraudzības iestādei par tās uzraudzību attiecīgajā valstī, maksājums Komisijas darbības finansēšanai 2013. gadā tiek samazināts par ārvalsts vai dalībvalsts uzraudzības iestādei veicamo maksājuma apmēru par 2013. gadu līdz summai, kura nepārsniedz 25 procentus no šo noteikumu 2. punktā noteiktā Komisijai veicamā maksājuma. Maksājuma samazinājumu pierāda ar maksājuma apliecinājuma dokumentu un ārvalsts vai dalībvalsts uzraudzības iestādes apliecinājumu par maksājuma summas apmēru attiecīgajā periodā, kas tiek iesniegts kopā ar šo noteikumu 6. punktā noteikto pārskatu, pārrēķinot šo summu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa attiecīgā perioda pēdējā kalendāra dienā.

III. Maksājumu noteikšanas un veikšanas kārtība

5. Šo noteikumu 2. punktā noteikto finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku maksājumu bāzi veido:

5.1. apdrošinātājiem – pārskata ceturkšņa naudas plūsmā atspoguļotās saņemtās apdrošināšanas prēmijas atbilstoši apdrošināšanas veidam un citādā (arī savstarpējā ieskaita) veidā saņemtās apdrošināšanas prēmijas, piemēram, samazinot izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības apmēru par nesamaksāto prēmijas daļu un sniedzot pakalpojumu saņemtās prēmijas vai tās daļas apmērā;

5.2. pārapdrošinātājiem – pārskata ceturkšņa naudas plūsmā atspoguļotās saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas un citādā (arī savstarpējā ieskaita) veidā saņemtās pārapdrošināšanas prēmijas;

5.3. privātajiem pensiju fondiem – pārskata ceturkšņa pensiju plānu neto aktīvu kustības pārskatos atspoguļotās iemaksas pensiju plānos;

5.4. ieguldījumu brokeru sabiedrībām – darījumu bruto ieņēmumi, t.i., pārskata ceturkšņa "Pārskata gada peļņas vai zaudējumu" pārskata izvērsumā iekļautie ienākumu veidi: procentu ienākumi, dividenžu ienākumi, komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi, finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi, ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts, citi parastie ienākumi un uzkrājumu samazināšanas ienākumi, kas attiecināmi uz iepriekš minētajiem ienākumiem;

5.5. Latvijā licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām:

5.5.1. pārvaldījumā esošo ieguldījumu fondu ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kurā ietver sabiedrības reģistrēto un tās pārvaldīto ieguldījumu fondu līdzekļus, ieskaitot līdzekļus, kurus tā ir nodevusi pārvaldīšanā citai sabiedrībai, bet neieskaitot līdzekļus, ko tā ir saņēmusi pārvaldīšanā no citas sabiedrības, kā arī sabiedrības pārvaldīto citā valstī reģistrēto ieguldījumu fondu līdzekļus, ja ieguldījumu fondi ir juridiskās personas. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

5.5.2. ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi – pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par ieguldījumu pakalpojumiem;

5.6. dalībvalstīs licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas Latvijā reģistrējušas atvērto ieguldījumu fondu, – Latvijā reģistrēto atvērto ieguldījumu fondu pārskata ceturkšņa vidējie aktīvi, kas atspoguļoti "Pārskatā par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības pārvaldīšanā esošajiem līdzekļiem" kā Latvijā reģistrēto un pārvaldīšanā esošo vai nodoto atvērto ieguldījumu fondu aktīvi. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

5.7. dalībvalstīs licencētām ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm:

5.7.1. Latvijā sniegto ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumu bruto ieņēmumi – pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par pārvaldes pakalpojumiem;

5.7.2. Latvijā sniegto ieguldījumu pakalpojumu bruto ieņēmumi – pārskatā "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrības peļņas vai zaudējumu aprēķins" norādītie komisijas naudas ienākumi par ieguldījumu pakalpojumiem;

5.8. krājaizdevu sabiedrībām un kredītiestādēm – pārskata ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kas atspoguļots mēneša bilances pārskata* kopējā aktīvu pozīcijā. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu;

5.9. maksājumu iestādēm – pārskata ceturkšņa kapitāla pietiekamības pārskatā iekļautā maksājumu kopsumma;

5.10. elektroniskās naudas iestādēm – pārskata ceturkšņa vidējais aktīvu apmērs, kas atspoguļots iestādes bilances pārskata kopējā aktīvu pozīcijā. Ceturkšņa vidējo aktīvu apmēru aprēķina kā attiecīgo mēnešu aktīvu apmēra mēneša pēdējā dienā vidējo aritmētisko lielumu.

6. Finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem līdz pārskata ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam saskaņā ar Komisijas 2008. gada 14. oktobra normatīvo noteikumu Nr. 146 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" prasībām jāiesniedz Komisijai šādi pārskati:

6.1. apdrošinātājiem "Pārskats par apdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (1. pielikums un 1.1 pielikums);

6.2. pārapdrošinātājiem "Pārskats par pārapdrošinātāja maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (2. pielikums);

6.3. privātajiem pensiju fondiem "Pārskats par privātā pensiju fonda maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (3. pielikums);

6.4. ieguldījumu brokeru sabiedrībām "Pārskats par ieguldījumu brokeru sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (4. pielikums);

6.5. ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām: Latvijā licencētajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām "Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (5. pielikums); dalībvalstīs licencētajām ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām, kas Latvijā reģistrējušas atvērto ieguldījumu fondu, "Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības Latvijā reģistrētu atvērto ieguldījumu fondu maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (5.1 pielikums); dalībvalstīs licencēto ieguldījumu pārvaldes sabiedrību filiālēm "Pārskats par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāles maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (5.2 pielikums);

6.6. regulētā tirgus organizētājiem un Latvijas Centrālajam depozitārijam "Pārskats par regulētā tirgus organizētāja/Latvijas Centrālā depozitārija maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (6. pielikums);

6.7. krājaizdevu sabiedrībām "Pārskats par krājaizdevu sabiedrības maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (7. pielikums);

6.8. kredītiestādēm "Pārskats par kredītiestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (8. pielikums);

6.9. maksājumu iestādēm "Pārskats par maksājumu iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (9. pielikums);

6.10. elektroniskās naudas iestādēm "Pārskats par elektroniskās naudas iestādes maksājuma aprēķinu Finanšu un kapitāla tirgus komisijas finansēšanai" (10. pielikums).

7. Ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiālēm šo noteikumu 6. punktā noteiktie pārskati jāiesniedz atbilstoši to darbības sfērai.

8. Maksājumus Komisijas finansēšanai veic reizi ceturksnī, izņemot šo noteikumu 2.10.2. un 2.11.2. punktā noteiktos finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus, veselos latos. Šo noteikumu 2.10.2. un 2.11.2. punktā noteiktie tirgus dalībnieki gada maksājumu par 2013. gadu veic līdz 2013. gada 30. janvārim.

9. Finanšu un kapitāla tirgus dalībnieki, t.sk. ārvalstu un dalībvalstu komersantu filiāles, līdz ceturksnim sekojošā mēneša 30. datumam šo noteikumu 2. punktā noteiktos maksājumus veic Komisijas kontā Nr. LV96 LACB 0000 0000 1185 1 Latvijas Bankā LACBLV2X, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001049028.

10. Šo noteikumu 2.10.2. un 2.11.2. punktā noteiktajiem finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem nav jāiesniedz šo noteikumu 6.9. un 6.10. punktā noteiktie pārskati. Ja šo noteikumu 2.4.–2.7., 2.10. un 2.11. punktā minētais finanšu un kapitāla tirgus dalībnieks vai ārvalsts un dalībvalsts komersanta filiāle sāk vai beidz savu darbību pārskata ceturkšņa laikā, tās maksājumu apmēru nosaka proporcionāli tās darbības laika periodam.

11. Ja finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku sektora maksājumi par 2013. gadu Komisijas ieņēmumos, salīdzinot ar Komisijas 2013. gada budžeta tāmē saskaņā ar uzkrāšanas principu apstiprinātajiem ar finanšu un kapitāla tirgus uzraudzību saistītajiem ieņēmumiem, veido pārpalikumu, Komisija aprēķina katra finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka maksājuma īpatsvaru Komisijas 2013. gada ieņēmumos no konkrētā tirgus sektora un par to informē attiecīgā sektora finanšu un kapitāla tirgus dalībniekus, un atbilstoši šā tirgus dalībnieku sektora ieņēmumiem proporcionāli attiecina šo pārpalikumu, ja tas pārsniedz 50 latus, uz katru šā sektora finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku. Tirgus sektora pārpalikuma proporcionālā sadalījuma aprēķinā neiekļauj tirgus dalībnieku gada minimālā maksājuma apmēru Komisijas darbības finansēšanai, kas noteikts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā vai finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka speciālajā likumā.

* Saskaņā ar Latvijas Bankas "Monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas noteikumiem".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs K.Zakulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.2012