Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.07.2016. - 31.03.2018. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Latvijas Bankas noteikumi Nr.93

Rīgā 2012.gada 13.septembrī
Kredītu reģistra noteikumi
Izdoti saskaņā ar Kredītu reģistra likuma 10., 13., 17. pantu,
18. panta trešo daļu, 24. panta otro daļu un
piektās daļas 1. punktu un 31. panta ceturto daļu
1. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Kredītu reģistrā (tālāk tekstā – reģistrs) iekļaujamo ziņu saturu un apjomu;

1.2. termiņu un kārtību, kādā ziņas iekļaujamas reģistrā;

1.3. klientam un klienta galviniekam, kā arī reģistra dalībniekam, reģistra dalībniekam ar ierobežotu statusu (tālāk tekstā – ierobežots reģistra dalībnieks) un patērētāja kreditoram izsniedzamo reģistrā iekļauto ziņu apjomu, kā arī ziņu izsniegšanas un pasta izdevumu segšanas termiņu un kārtību;

1.4. termiņu un kārtību, kādā Finanšu un kapitāla tirgus komisijai (tālāk tekstā – Komisija) izsniedzamas reģistrā iekļautās ziņas;

1.5. termiņu un kārtību, kādā reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks labo vai anulē reģistrā iekļautās ziņas;

1.6. kārtību, kādā bijušais reģistra dalībnieks un šā bijušā reģistra dalībnieka klients vai klienta galvinieks, vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, klātienē Latvijas Bankā paraksta abpusēju apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu;

1.7. maksas par reģistra izmantošanu apmēru un maksāšanas kārtību.

2. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā ziņas un aktualizē, labo un anulē reģistrā iekļautās ziņas, reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Komisija pieprasa reģistrā iekļautās ziņas un Latvijas Banka izsniedz reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam un Komisijai elektroniski saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskā informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku.

3. Reģistrs tiešsaistes režīmā internetā pieejams reģistra dalībniekiem, ierobežotiem reģistra dalībniekiem un Komisijai katru dienu no plkst. 7.00 līdz plkst. 22.00. Ja tehnisku iemeslu dēļ reģistrs nav pieejams Latvijas Bankas darba laikā, Latvijas Banka par to elektroniski paziņo reģistra dalībniekiem, ierobežotiem reģistra dalībniekiem un Komisijai. Reģistra dalībnieks, ierobežots reģistra dalībnieks un Komisija norāda Latvijas Bankai e-pasta adresi, uz kuru nosūtāms šis paziņojums.

4. Latvijas Banka nodrošina, ka reģistra dalībnieka un ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas ir pieejamas reģistrā vienas darbadienas laikā pēc to iekļaušanas, aktualizēšanas vai labošanas datuma un vairs nav pieejamas reģistrā vienas darbadienas laikā pēc to anulēšanas datuma.

5. Reģistra dalībnieks laikus informē Latvijas Banku par plānotajām reģistra dalībnieka statusa pārmaiņām.

2. Reģistrā iekļaujamās ziņas

6. Ziņas par klientu:

6.1. personas kods;

6.2. personu apliecinošā dokumenta numurs;

6.3. personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods;

6.4. dzimšanas datums;

6.5. vienotās reģistrācijas numurs;

6.6. reģistrācijas valsts kods;

6.7. reģistrācijas numurs;

6.8. reģistrācijas datums;

6.9. vārds un uzvārds;

6.10. nosaukums;

6.11. juridiskā adrese;

6.12. statuss;

6.13. tautsaimniecības nozare;

6.14. kategorija.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

6.1 Ziņas par klienta galvinieku:

6.11. personas kods;

6.12. personu apliecinošā dokumenta numurs;

6.13. personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods;

6.14. dzimšanas datums;

6.15. vienotās reģistrācijas numurs;

6.16. reģistrācijas valsts kods;

6.17. reģistrācijas numurs;

6.18. reģistrācijas datums;

6.19. vārds un uzvārds;

6.110. nosaukums;

6.111. juridiskā adrese;

6.112. statuss.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

7. Vispārīgās ziņas par klienta saistībām:

7.1. klienta saistību veids;

7.2. (svītrots ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97);

7.3. (svītrots ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97);

7.4. klienta saistību sākuma datums;

7.5. individuālais klienta saistību sākuma datums;

7.6. klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums;

7.7. klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums;

7.8. individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums;

7.8.1 individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums;

7.9. klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms;

7.10. klientu skaits;

7.11. klienta galvinieku skaits;

7.12. norāde par sindicēto kredītu;

7.13. nodrošinājuma veids;

7.13.1 nodrošinājuma reģistrācijas valsts kods;

7.14. klienta saistību statuss;

7.15. klienta saistību rašanās veids;

7.16. klienta saistību izbeigšanās veids;

7.17. ziņu sniedzējs.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr. 97; LB12.05.2016. noteikumiem Nr. 145)

8. Vispārīgās ziņas par klienta galvinieka saistībām:

8.1. klienta saistību veids;

8.2. klienta saistību sākuma datums;

8.3. individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums;

8.4. klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums;

8.5. klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums;

8.6. individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums;

8.6.1 individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums;

8.7. klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms;

8.8. individuālais klienta galvinieka saistību apjoms;

8.9. klientu skaits;

8.10. klienta galvinieku skaits;

8.11. norāde par sindicēto kredītu;

8.12. klienta saistību statuss;

8.13. klienta saistību rašanās veids;

8.14. klienta saistību izbeigšanās veids;

8.15. ziņu sniedzējs.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

9. Periodiskās ziņas par klienta saistībām:

9.1. klienta saistību faktiskais atlikums;

9.2. procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums;

9.3. kalendārais ceturksnis.

10. Periodiskās ziņas par klienta galvinieka saistībām:

10.1. klienta saistību faktiskais atlikums;

10.2. kalendārais ceturksnis.

11. Finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņas:

11.1. vispārīgās ziņas par klienta saistībām:

11.1.1. individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām;

11.1.2. (svītrots no 01.07.2014. ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97, sk. 233.punktu);

11.1.3. zaudējumu apjoms;

11.1.4. nodrošinājuma vērtība;

11.2. vispārīgās ziņas par klienta galvinieka saistībām – individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām;

11.3. periodiskās ziņas:

11.3.1. klienta saistību klasifikācijas grupa;

11.3.1.1 norāde par klienta saistību pārstrukturēšanu vai atgūšanu;

11.3.2. uzkrājumi klienta saistību pamatsummai;

11.3.3. klienta saistību kvalitātes vērtējuma veids;

11.3.3.1 klienta saistību nepildīšanas varbūtība;

11.3.3.2 iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā;

11.3.3.3 norāde par vērtēšanas metodi;

11.3.4. kavējuma dienu skaits;

11.3.5. klienta saistību kavētā pamatsumma;

11.3.6. klienta saistību kavētā procentu summa;

11.3.7. norāde par uzskaiti grāmatvedībā.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97; LB 16.05.2014. noteikumiem Nr.139)

12. Ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem:

12.1. pārkāpuma datums;

12.2. pārkāpuma ziņošanas sākuma datums;

12.3. pārkāpuma novēršanas datums.

13. Ziņu par klientu un klienta galvinieku, kā arī vispārīgo ziņu iekļaušanas, aktualizēšanas un labošanas datums:

13.1. ziņu iekļaušanas datums;

13.2. ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums.

14. Periodisko ziņu iekļaušanas un labošanas datums:

14.1. periodisko ziņu iekļaušanas datums;

14.2. periodisko ziņu labošanas datums.

15. Ziņu par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem iekļaušanas un labošanas datums:

15.1. pārkāpuma ziņu iekļaušanas datums;

15.2. pārkāpuma ziņu labošanas datums;

15.3. pārkāpuma novēršanas ziņas iekļaušanas datums;

15.4. pārkāpuma novēršanas ziņas labošanas datums.

16. Ziņas par reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu:

16.1. ziņu pieprasījuma datums;

16.2. ziņu pieprasītājs.

3. Reģistrā iekļaujamo ziņu saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.1. Vispārīgie nosacījumi ziņu iekļaušanai reģistrā

17. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks iekļauj reģistrā visas šajos noteikumos noteiktās ziņas, izņemot, ja šajos noteikumos noteikts citādi.

18. Ja periodiskās ziņas iekļaujamas reģistrā pirms termiņa, kurā reģistrā iekļaujamas ziņas par klientu vai klienta galvinieku un vispārīgās ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām, un šīs ziņas reģistrā nav iekļautas, periodiskās ziņas reģistrā neiekļauj.

19. Reģistrā iekļauj ziņas par klienta saistību pārkāpumiem, ja klients kavē līgumā, uz kura pamata klients saņem finanšu pakalpojumu ar kredītrisku (tālāk tekstā – klienta līgums), noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu klienta kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 150 euro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā, kas grozīta ar LB 16.09.2013. noteikumiem Nr.120; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 236. un 237.punktu)

20. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, reģistrā iekļauj ziņas par attiecīgā klienta saistību pārkāpumiem, ja šis klients kavē klienta līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu, skaitot no tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datuma, un visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 150 euro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

(Grozīts LB 16.09.2013. noteikumiem Nr.120; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 236. un 237.punktu)

21. Reģistrā iekļauj ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, ja klienta galvinieks kavē līgumā (garantijā), uz kura pamata tajā noteiktajā apmērā klienta galvinieks uzņēmies pienākumu atbildēt par klienta saistībām, klientu no tām neatbrīvojot (tālāk tekstā – klienta galvinieka līgums), noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu un visu klienta galvinieka kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 150 euro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā, kas grozīta ar LB 16.09.2013. noteikumiem Nr.120; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 236. un 237.punktu)

22. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, reģistrā iekļauj ziņas par attiecīgā klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, ja šis klienta galvinieks kavē klienta galvinieka līgumā noteikto maksājumu ilgāk nekā 60 kalendāro dienu, skaitot no tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datuma, un visu kavēto maksājumu summa, t.sk. kavējuma procenti un līgumsods, sasniedz 150 euro vai šīs naudas summas ekvivalentu ārvalstu valūtā.

(Grozīts LB 16.09.2013. noteikumiem Nr.120; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 236. un 237.punktu)

23. Ja reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums ir novērsts, ziņas par šo klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumu reģistrā neiekļauj.

23.1 Ja reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam ir pamatotas šaubas, ka klienta vai klienta galvinieka saistības vai klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpums attiecas uz konkrēto klientu vai klienta galvinieku, ziņas par attiecīgo klientu vai klienta galvinieku, ziņas par attiecīgajām klienta vai klienta galvinieka saistībām vai ziņas par attiecīgo klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumu reģistrā neiekļauj.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

23.2 Ja klients ir solidārais klients un šā klienta līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par solidārā klienta līguma spēkā stāšanās datumu, reģistrā iekļautās ziņas, kas raksturo solidārā klienta saistības pirms šā klienta līguma spēkā stāšanās datuma, uz šā klienta saistībām nav attiecināmas.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

23.3 Ja klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par klienta līguma spēkā stāšanās datumu, reģistrā iekļautās ziņas, kas raksturo klienta saistības pirms klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datuma, uz klienta galvinieka saistībām nav attiecināmas.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

23.4 Ja klients ir solidārais klients un solidārā klienta saistību izpildes datums, kas nosakāms atbilstoši solidārā klienta līguma noteikumiem, ir vēlāks par šā klienta saistību izpildes datumu, kas nosakāms atbilstoši šā klienta līguma noteikumiem, reģistrā iekļautās ziņas, kas raksturo solidārā klienta saistības turpmākajā periodā pēc šā klienta šajā punktā minētā klienta saistību izpildes datuma, uz šā klienta saistībām nav attiecināmas.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

23.5 Ja klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums ir vēlāks par klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datumu, reģistrā iekļautās ziņas, kas raksturo klienta saistības turpmākajā periodā pēc klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datuma, uz šā klienta galvinieka saistībām nav attiecināmas.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

3.2. Ziņu par klientu vai klienta galvinieku saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.2.1. Personas kods

24. Reģistrā iekļauj ziņu "Personas kods", ja klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona.

25. Ja klients vai klienta galvinieks ir rezidents saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas kārtību (tālāk tekstā – rezidents), iekļaujot reģistrā ziņu "Personas kods", norāda personas kodu, kas piešķirts saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

26. Ja klients vai klienta galvinieks ir nerezidents saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka monetāro finanšu iestāžu mēneša bilances pārskata sagatavošanas kārtību (tālāk tekstā – nerezidents), iekļaujot reģistrā ziņu "Personas kods", norāda personas kodu, ko piešķīrusi katra reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam uzrādītā personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kompetentā institūcija. Ja šādam klientam vai klienta galviniekam personas kods nav piešķirts, ziņu "Personas kods" reģistrā neiekļauj.

3.2.2. Personu apliecinošā dokumenta numurs

27. Reģistrā iekļauj ziņu "Personu apliecinošā dokumenta numurs", ja klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona nerezidents.

28. Iekļaujot reģistrā ziņu "Personu apliecinošā dokumenta numurs", norāda katra reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam uzrādītā personu apliecinošā dokumenta numuru.

3.2.3. Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods

29. Reģistrā iekļauj ziņu "Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods", ja klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona nerezidents.

30. Iekļaujot reģistrā ziņu "Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods", norāda katra reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam uzrādītā personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kodu saskaņā ar standartu LVS EN ISO 3166-1:2007 "Valstu un to administratīvi teritoriālā iedalījuma vienību nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi" (tālāk tekstā – standarts ISO 3166).

3.2.4. Dzimšanas datums

31. Reģistrā iekļauj ziņu "Dzimšanas datums", ja klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona nerezidents.

32. Iekļaujot reģistrā ziņu "Dzimšanas datums", norāda klienta vai klienta galvinieka dzimšanas datumu.

3.2.5. Vienotās reģistrācijas numurs

33. Reģistrā iekļauj ziņu "Vienotās reģistrācijas numurs", ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona rezidents.

34. Iekļaujot reģistrā ziņu "Vienotās reģistrācijas numurs", norāda klienta vai klienta galvinieka vienotās reģistrācijas numuru vai nodokļu maksātāja kodu.

(Grozīts ar LB 09.07.2015. noteikumiem Nr.143)

3.2.6. Reģistrācijas valsts kods

35. Reģistrā iekļauj ziņu "Reģistrācijas valsts kods", ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

36. Iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas valsts kods", norāda reģistrācijas valsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166.

3.2.7. Reģistrācijas numurs

37. Reģistrā iekļauj ziņu "Reģistrācijas numurs", ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

38. Iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas numurs", norāda klienta vai klienta galvinieka reģistrācijas numuru reģistrācijas valstī.

3.2.8. Reģistrācijas datums

39. Reģistrā iekļauj ziņu "Reģistrācijas datums", ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

40. Iekļaujot reģistrā ziņu "Reģistrācijas datums", norāda klienta vai klienta galvinieka reģistrācijas datumu reģistrācijas valstī.

3.2.9. Vārds un uzvārds

41. Reģistrā iekļauj ziņu "Vārds un uzvārds", ja klients vai klienta galvinieks ir fiziskā persona.

42. Iekļaujot reģistrā ziņu "Vārds un uzvārds", norāda klienta vai klienta galvinieka vārdu un uzvārdu.

3.2.10. Nosaukums

43. Reģistrā iekļauj ziņu "Nosaukums", ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona.

44. Iekļaujot reģistrā ziņu "Nosaukums", norāda klienta vai klienta galvinieka nosaukumu.

45. Ja klients ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kas ņem aizņēmumu uz ieguldījumu fonda rēķina, iekļaujot reģistrā ziņu "Nosaukums", norāda gan ieguldījumu pārvaldes sabiedrības nosaukumu, gan ieguldījumu fonda nosaukumu un kā šo nosaukumu īpašu atdalīšanas zīmi norāda simbolus "%%".

3.2.11. Juridiskā adrese

46. Reģistrā iekļauj ziņu "Juridiskā adrese", ja klients vai klienta galvinieks ir juridiskā persona nerezidents.

47. Iekļaujot reģistrā ziņu "Juridiskā adrese", norāda klienta vai klienta galvinieka juridisko adresi attiecīgajā valstī.

3.2.12. Statuss

48. Iekļaujot reģistrā ziņu "Statuss", norāda, vai persona ir klients vai klienta galvinieks.

3.2.13. Tautsaimniecības nozare

(Apakšnodaļa LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

48.1 Reģistrā iekļauj ziņu "Tautsaimniecības nozare", ja klients ir juridiskā persona, kas nav pašvaldība vai privātpersonas (fiziskās personas vai privāto tiesību juridiskās personas) apkalpojošā bezpeļņas institūcija.

48.2 Iekļaujot reģistrā ziņu "Tautsaimniecības nozare", norāda klienta pastāvīgo saimnieciskās darbības tautsaimniecības nozari saskaņā ar klasifikatoru (2. pielikums), ko nosaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (tālāk tekstā – NACE 2. red.).

3.2.14. Kategorija

(Apakšnodaļa LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

48.3 Reģistrā iekļauj ziņu "Kategorija", ja klients ir juridiskā persona.

48.4 Iekļaujot reģistrā ziņu "Kategorija", norāda klienta kategoriju saskaņā ar klasifikatoru (3. pielikums).

3.3. Vispārīgo ziņu par klienta vai klienta galvinieka saistībām saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.3.1. Klienta saistību veids

49. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību veids", norāda klienta saistību veidu saskaņā ar klasifikatoru (1. pielikums).

3.3.2. Individuālā klienta tautsaimniecības nozare

(Apakšnodaļa svītrota ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

50. (Svītrots ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

51. (Svītrots ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

52. (Svītrots ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

3.3.3. Individuālā klienta kategorija

(Apakšnodaļa svītrota ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

53. (Svītrots ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

54. (Svītrots ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

3.3.4. Klienta saistību sākuma datums

55. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību sākuma datums", norāda klienta līguma spēkā stāšanās datumu.

56. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību sākuma datums", norāda tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datumu.

57. (Svītrots ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

58. (Svītrots ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

3.3.5. Individuālais klienta saistību sākuma datums

59. Reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta saistību sākuma datums", ja klients ir solidārais klients un šā klienta līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par solidārā klienta līguma spēkā stāšanās datumu.

60. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta saistību sākuma datums", ja klients ir solidārais klients un šā klienta līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datumu.

61. Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālais klienta saistību sākuma datums", norāda klienta līguma spēkā stāšanās datumu.

3.3.6. Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums

62. Reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums", ja klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par klienta līguma spēkā stāšanās datumu. Ja klienta galvinieks uzņēmies pienākumu atbildēt par solidāru klientu saistībām un solidāro klientu līgumu spēkā stāšanās datums atšķiras, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums" tikai tad, ja klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par kāda solidārā klienta līguma spēkā stāšanās datumu.

63. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums", ja attiecīgā klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datums ir vēlāks par tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datumu.

64. Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums", norāda klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datumu.

3.3.7. Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums

65. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums", norāda atbilstoši klienta līguma noteikumiem nosakāmo klienta saistību izpildes datumu. Ja atbilstoši klienta līguma noteikumiem klienta saistību izpildes datums nav nosakāms (pēc pieprasījuma izpildāmas klienta saistības), ziņu "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums" reģistrā neiekļauj.

66. (Svītrots ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

67. (Svītrots ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

3.3.8. Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums

68. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums", norāda klienta saistību faktiskās izbeigšanās datumu.

69. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums", norāda tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datumu.

70. (Svītrots ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

71. (Svītrots ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

3.3.9. Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

72. Reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums", ja klients ir solidārais klients un solidārā klienta saistību izpildes datums, kas nosakāms atbilstoši solidārā klienta līguma noteikumiem, ir vēlāks par šā klienta saistību izpildes datumu, kas nosakāms atbilstoši šā klienta līguma noteikumiem.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr. 97 redakcijā, kas grozīta ar LB 16.05.2014. noteikumiem Nr. 139; LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 145)

73. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums", ja klients ir solidārais klients un tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datums ir vēlāks par šā klienta saistību izpildes datumu, kas nosakāms atbilstoši šā klienta līguma noteikumiem.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā, kas grozīta ar LB 16.05.2014. noteikumiem Nr.139; LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 145)

74. Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums", norāda atbilstoši klienta līguma noteikumiem nosakāmo klienta saistību izbeigšanās datumu.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr. 97; LB 16.05.2014. noteikumiem Nr. 139; LB 12.05.2016. noteikumiem Nr. 145)

3.3.9.1 Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums

(Apakšnodaļa LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 145 redakcijā)

74.1 Reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums", ja klients ir solidārais klients un solidārā klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums ir vēlāks par šā klienta saistību faktiskās izbeigšanās datumu vai ja klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums ir vēlāks par šā klienta saistību faktiskās izbeigšanās datumu.

74.2 Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums", ja tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datums ir vēlāks par šā klienta saistību faktiskās izbeigšanās datumu.

74.3 Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums", norāda šā klienta saistību faktiskās izbeigšanās datumu.

3.3.10. Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums

(Apakšnodaļas nosaukums grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

75. Reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums", ja klienta galvinieka saistību izpildes datums, kas nosakāms atbilstoši klienta galvinieka līguma noteikumiem, atšķiras no klienta saistību izpildes datuma, kas nosakāms atbilstoši klienta līguma noteikumiem.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

76. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums", ja tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datums ir vēlāks par attiecīgā klienta galvinieka saistību izpildes datumu, kas nosakāms atbilstoši šā klienta galvinieka līguma noteikumiem.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

77. Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums", norāda atbilstoši klienta galvinieka līguma noteikumiem nosakāmo klienta galvinieka saistību izbeigšanās datumu.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

3.3.10.1 Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums

(Apakšnodaļa LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

77.1 Reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums", ja klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums ir vēlāks par klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datumu.

77.2 Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums", ja tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datums ir vēlāks par attiecīgā klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datumu.

77.3 Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums", norāda klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datumu.

3.3.11. Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms

78. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms", norāda klienta līgumā noteikto klienta saistību apjomu (norēķinu kartes kredītam – maksimālo iespējamo kredīta limitu, kredītam nekustamā īpašuma iegādei vai finanšu līzingam – kredīta pamatsummu, operatīvajam līzingam – nomas maksājumu kopsummu, neietverot procentu maksājumus un nodokļa summu, faktoringam – maksimālo iespējamo faktoringa limitu u.tml.) un valūtu saskaņā ar standartu LVS ISO 4217:2008 "Valūtu un resursu kodi" (tālāk tekstā – standarts ISO 4217).

79. Ja saskaņā ar klienta līgumu izsniedz sindicēto kredītu, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms", norāda tās klienta līgumā noteiktā sindicētā kredīta daļas apjomu un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217, kuru saskaņā ar klienta līgumu izsniedz attiecīgais reģistra dalībnieks vai ierobežotais reģistra dalībnieks.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

80. Ja, iekļaujot reģistrā vispārīgās ziņas par klienta galvinieka saistībām, reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms", ziņu "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms" reģistrā neiekļauj.

3.3.12. Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms

81. Reģistrā iekļauj ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms", ja klienta galvinieks uzņēmies pienākumu atbildēt par daļu no klienta līgumā noteiktā klienta saistību apjoma.

82. Iekļaujot reģistrā ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms", norāda klienta galvinieka līgumā noteikto klienta galvinieka saistību apjomu un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

3.3.13. Klientu skaits

83. Ziņa "Klientu skaits" reģistrā veidojas automātiski, iekļaujot reģistrā ziņas par klientu un vispārīgās ziņas par klienta saistībām, kā arī aktualizējot vai anulējot šīs reģistrā iekļautās ziņas.

84. Ja klienta saistības nav izbeigušās un tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, iekļaujot reģistrā ziņu "Klientu skaits", norāda esošo solidāro klientu skaitu.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

84.1 Ja klienta saistības izbeidzas, iekļaujot reģistrā ziņu "Klientu skaits", norāda klienta saistību faktiskās izbeigšanās datumā esošo solidāro klientu skaitu.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

84.2 Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, iekļaujot reģistrā ziņu "Klientu skaits", norāda tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datumā esošo solidāro klientu skaitu.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

3.3.14. Klienta galvinieku skaits

85. Ziņa "Klienta galvinieku skaits" reģistrā veidojas automātiski, iekļaujot reģistrā ziņas par klienta galvinieku un vispārīgās ziņas par klienta galvinieka saistībām, kā arī aktualizējot vai anulējot šīs reģistrā iekļautās ziņas.

86. Ja klienta saistības nav izbeigušās un tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta galvinieku skaits", norāda to klienta galvinieku skaitu, kuriem ir spēkā esošs galvojums par klienta saistībām.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

86.1 Ja klienta saistības izbeidzas, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta galvinieku skaits", norāda to klienta galvinieku skaitu, kuriem klienta saistību faktiskās izbeigšanās datumā ir spēkā esošs galvojums par klienta saistībām.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

86.2 Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nodod citai personai, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta galvinieku skaits", norāda to klienta galvinieku skaitu, kuriem tiesību un saistību vai prasījuma tiesību nodošanas datumā ir spēkā esošs galvojums par klienta saistībām.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

3.3.15. Norāde par sindicēto kredītu

87. Reģistrā iekļauj ziņu "Norāde par sindicēto kredītu", ja saskaņā ar klienta līgumu klientam izsniedz sindicēto kredītu.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

3.3.16. Nodrošinājuma veids

88. Ja klienta līgumā noteikts viens vai vairāki nodrošinājumi, iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma veids", atsevišķi vai konsolidēti norāda visu klienta līgumā noteikto nodrošinājumu veidus saskaņā ar klasifikatoru (4. pielikums).

89. Ja klienta līgumā nav noteikts nodrošinājums, iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma veids", norāda kodu "110".

3.3.16.1 Nodrošinājuma reģistrācijas valsts kods

(Apakšnodaļa LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

89.1 Reģistrā iekļauj ziņu "Nodrošinājuma reģistrācijas valsts kods", ja par nodrošinājumu izmantots ārpus Latvijas Republikas reģistrēts nekustamais īpašums.

89.2 Iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma reģistrācijas valsts kods", norāda tās valsts kodu saskaņā ar standartu ISO 3166, kurā reģistrēts par nodrošinājumu izmantotais nekustamais īpašums.

3.3.17. Klienta saistību statuss

90. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību statuss", norāda faktisko klienta saistību statusu saskaņā ar klasifikatoru (5. pielikums).

3.3.18. Klienta saistību rašanās veids

91. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību rašanās veids", norāda klienta saistību rašanās veidu saskaņā ar klasifikatoru (6. pielikums).

3.3.19. Klienta saistību izbeigšanās veids

92. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību izbeigšanās veids", norāda klienta saistību izbeigšanās veidu saskaņā ar klasifikatoru (7. pielikums).

3.3.20. Ziņu sniedzējs

93. Iekļaujot reģistrā ziņu "Ziņu sniedzējs", norāda tā reģistra dalībnieka vai ierobežotā reģistra dalībnieka nosaukumu, kurš iekļauj reģistrā ziņas par klientu vai klienta galvinieku, viņa saistībām un to pārkāpumiem.

3.4. Periodisko ziņu par klienta vai klienta galvinieka saistībām saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.4.1. Klienta saistību faktiskais atlikums

94. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību faktiskais atlikums", norāda reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka uzskaitē esošo klienta saistību faktisko atlikumu kalendārā ceturkšņa beigās (norēķinu kartes kredītam – faktiski izmaksātās kredīta pamatsummas atlikumu, kredītam nekustamā īpašuma iegādei vai finanšu līzingam – faktiski izmaksātās kredīta pamatsummas atlikumu, operatīvajam līzingam – nomas maksājumu kopsummas atlikumu, neietverot procentu maksājumus un nodokļa summu, faktoringam – faktiski izmaksātās kredīta pamatsummas atlikumu u.tml.) un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

3.4.2. Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums

95. Reģistrā iekļauj ziņu "Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums", ja kalendārā ceturkšņa beigās klienta saistības atzītas reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka bilancē un klienta līgumā noteikts procentu likmes pārskatīšanas termiņš.

96. Iekļaujot reģistrā ziņu "Procentu likmes nākamās pārskatīšanas datums", norāda datumu, kurā saskaņā ar klienta līgumu nākamo reizi pēc kalendārā ceturkšņa beigām pārskatāma noteiktā procentu likme.

3.4.3. Kalendārais ceturksnis

97. Iekļaujot reģistrā ziņu "Kalendārais ceturksnis", norāda gadskaitli un kalendārā ceturkšņa kārtas numuru.

3.5. Finanšu tirgus dalībnieku uzraudzības un makroekonomiskās analīzes ziņu saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.5.1. Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām

98. Ziņu "Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kurš ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde vai tai līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants (tālāk tekstā – kredītiestāde), Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, kurai Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai citā valstī reģistrēts šādai komercsabiedrībai līdzvērtīgs komersants (tālāk tekstā – komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi) vai Latvijā reģistrēts komersants, kuram ir tiesības veikt apdrošināšanu, vai tam līdzvērtīgs citā valstī reģistrēts komersants (tālāk tekstā – apdrošinātājs), kā arī ierobežots reģistra dalībnieks, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

99. Reģistra dalībnieks, kurš ir kredītiestāde vai komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai ierobežots reģistra dalībnieks, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, iekļauj reģistrā ziņu "Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām", ja šim reģistra dalībniekam vai ierobežotajam reģistra dalībniekam Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar attiecīgo klientu.

100. Reģistra dalībnieks, kurš ir apdrošinātājs, vai ierobežots reģistra dalībnieks, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, iekļauj reģistrā ziņu "Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām", ja šim reģistra dalībniekam vai ierobežotajam reģistra dalībniekam Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar attiecīgo klientu.

3.5.2. Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām

101. Ziņu "Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kurš ir kredītiestāde, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai apdrošinātājs, kā arī ierobežots reģistra dalībnieks, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

102. Reģistra dalībnieks, kurš ir kredītiestāde vai komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai ierobežots reģistra dalībnieks, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, iekļauj reģistrā ziņu "Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām", ja šim reģistra dalībniekam vai ierobežotajam reģistra dalībniekam Kredītiestāžu likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar attiecīgo klienta galvinieku.

103. Reģistra dalībnieks, kurš ir apdrošinātājs, vai ierobežots reģistra dalībnieks, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, iekļauj reģistrā ziņu "Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām", ja šim reģistra dalībniekam vai ierobežotajam reģistra dalībniekam Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma izpratnē ir ciešas attiecības ar attiecīgo klienta galvinieku.

3.5.3. Norāde par uzskaiti grāmatvedībā

(Apakšnodaļa svītrota no 01.07.2014. ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97, sk. 233.punktu)

104. (Svītrots no 01.07.2014. ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97, sk. 233.punktu)

3.5.4. Zaudējumu apjoms

105. Reģistrā iekļauj ziņu "Zaudējumu apjoms", ja reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks pilnībā vai daļēji noraksta klienta saistības, pilnībā vai daļēji izslēdzot tās no savas bilances.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

106. Iekļaujot reģistrā ziņu "Zaudējumu apjoms", norāda reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka aprēķināto zaudējumu summu euro klienta saistību pilnīgas vai daļējas norakstīšanas brīdī.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā, kas grozīta ar LB 16.09.2013. noteikumiem Nr.120; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 236.punktu)

3.5.5. Nodrošinājuma vērtība

107. Reģistrā iekļauj ziņu "Nodrošinājuma vērtība", ja klienta līgumā noteikts viens vai vairāki nodrošinājumi.

108. Ja nodrošinājuma vērtību bieži pārvērtē, t.sk. aizdevumiem ar vērtspapīra ķīlu, ziņu "Nodrošinājuma vērtība" aktualizē ne biežāk kā vienu reizi trīs mēnešos.

109. Iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda katra klienta līgumā noteiktā nodrošinājuma vērtību un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

110. Ja ar vienu nodrošinājumu nodrošinātas vairākas klienta saistības, iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda tās nodrošinājuma daļas vērtību un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217, kura saskaņā ar reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka lēmumu nodrošina attiecīgās klienta saistības.

111. Ja sindicētā kredīta daļai, kuru saskaņā ar klienta līgumu izsniedz reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks, noteiktais nodrošinājums ir kāda nodrošinājuma daļa, iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma vērtība", norāda šīs nodrošinājuma daļas vērtību un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

112. Reģistra dalībnieks, kurš ir kredītiestāde, nosaka nodrošinājuma vērtību saskaņā ar Komisijas noteikumiem par aktīvu kvalitātes novērtēšanu un uzkrājumu veidošanu, ņemot vērā šo noteikumu 108. punkta noteikumus.

113. Iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma vērtība", reģistra dalībnieks, kurš nav kredītiestāde, vai ierobežots reģistra dalībnieks norāda nodrošinājuma vērtību klienta līguma spēkā stāšanās datumā un to aktualizē saskaņā ar šāda reģistra dalībnieka vai ierobežotā reģistra dalībnieka iekšējām procedūrām, ņemot vērā šo noteikumu 108. punkta noteikumus.

114. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, iekļaujot reģistrā ziņu "Nodrošinājuma vērtība", reģistra dalībnieks, kurš nav kredītiestāde, vai ierobežots reģistra dalībnieks norāda nodrošinājuma vērtību tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datumā un to aktualizē saskaņā ar šāda reģistra dalībnieka vai ierobežotā reģistra dalībnieka iekšējām procedūrām, ņemot vērā šo noteikumu 108. punkta noteikumus.

3.5.6. Klienta saistību klasifikācijas grupa

115. Ziņu "Klienta saistību klasifikācijas grupa" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kurš kalendārā ceturkšņa beigās ir krājaizdevu sabiedrība.

116. Reģistrā iekļauj ziņu "Klienta saistību klasifikācijas grupa", ja kalendārā ceturkšņa beigās klienta saistības atzītas reģistra dalībnieka bilancē.

117. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību klasifikācijas grupa", norāda klienta saistību klasifikācijas grupas kodu saskaņā ar klasifikatoru (8. pielikums), ko nosaka saskaņā ar Komisijas noteikumiem par aktīvu novērtēšanu.

3.5.6.1 Norāde par klienta saistību pārstrukturēšanu vai atgūšanu

(Apakšnodaļa LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

117.1 Reģistrā iekļauj ziņu "Norāde par klienta saistību pārstrukturēšanu vai atgūšanu", ja kalendārā ceturkšņa beigās klienta saistību statuss atbilst klasifikatorā (5. pielikums) minētajam kodam "20" vai kodam "30".

117.2 Iekļaujot reģistrā ziņu "Norāde par klienta saistību pārstrukturēšanu vai atgūšanu", norāda faktisko klienta saistību statusu kalendārā ceturkšņa beigās saskaņā ar klasifikatoru (5. pielikums).

3.5.7. Uzkrājumi klienta saistību pamatsummai

118. Reģistrā iekļauj ziņu "Uzkrājumi klienta saistību pamatsummai", ja kalendārā ceturkšņa beigās klienta saistības atzītas reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka bilancē.

119. Iekļaujot reģistrā ziņu "Uzkrājumi klienta saistību pamatsummai", reģistra dalībnieks, kurš kalendārā ceturkšņa beigās ir kredītiestāde, Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes meitas sabiedrība, kura reģistrēta Latvijas Republikā (tālāk tekstā – Latvijas kredītiestādes meitas sabiedrība), vai krājaizdevu sabiedrība, norāda to uzkrājumu apjomu un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217, kuri kalendārā ceturkšņa beigās izveidoti klienta saistību pamatsummai saskaņā ar Komisijas noteikumiem par aktīvu novērtēšanu. Ja nevar nodalīt uzkrājumus klienta saistību pamatsummai un procentu summai atsevišķi, iekļaujot reģistrā ziņu "Uzkrājumi klienta saistību pamatsummai", šāds reģistra dalībnieks norāda kopējo uzkrājumu apjomu kalendārā ceturkšņa beigās un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

120. Iekļaujot reģistrā ziņu "Uzkrājumi klienta saistību pamatsummai", tādu uzkrājumu apjomu un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217, kas izveidoti klientu saistībām, kuras novērtēšanas nolūkiem apvienotas grupās ar līdzīgiem riska parametriem un novērtētas saskaņā ar Komisijas noteikumiem par aktīvu kvalitātes novērtēšanu un uzkrājumu veidošanu, reģistra dalībnieks, kurš kalendārā ceturkšņa beigās ir kredītiestāde, norāda katrām klienta saistībām atsevišķi. Lai noteiktu uzkrājumu apjomu katrām grupā iekļautajām klienta saistībām, klienta saistību grupai izveidoto uzkrājumu kopējo apjomu sadala proporcionāli katru klienta saistību faktiskajam atlikumam.

121. Iekļaujot reģistrā ziņu "Uzkrājumi klienta saistību pamatsummai", reģistra dalībnieks, kurš kalendārā ceturkšņa beigās nav kredītiestāde, Latvijas kredītiestādes meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība, kā arī ierobežots reģistra dalībnieks norāda saskaņā ar grāmatvedības standartiem finanšu pārskatos atzītos vērtības samazināšanās zaudējumus kalendārā ceturkšņa beigās un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

3.5.8. Klienta saistību kvalitātes vērtējuma veids

122. Ziņu "Klienta saistību kvalitātes vērtējuma veids" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kurš kalendārā ceturkšņa beigās ir kredītiestāde, Latvijas kredītiestādes meitas sabiedrība vai krājaizdevu sabiedrība.

123. Ziņu "Klienta saistību kvalitātes vērtējuma veids" reģistrā iekļauj, ja kalendārā ceturkšņa beigās klienta saistības atzītas reģistra dalībnieka bilancē.

124. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību kvalitātes vērtējuma veids", norāda, vai klienta saistību kvalitāte vērtēta individuāli vai kredītu grupā, ko nosaka saskaņā ar Komisijas noteikumiem par aktīvu novērtēšanu.

3.5.8.1 Klienta saistību nepildīšanas varbūtība

(Apakšnodaļa LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

124.1 Ziņu "Klienta saistību nepildīšanas varbūtība" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde un kalendārā ceturkšņa beigās izmanto uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju kredītriska kapitāla prasības noteikšanai.

124.2 Reģistrā iekļauj ziņu "Klienta saistību nepildīšanas varbūtība", ja klients ir fiziskā persona, kuras klienta saistību veids atbilst klasifikatorā (1. pielikums) minētajam kodam "80", vai juridiskā persona un kalendārā ceturkšņa beigās klienta saistības atzītas reģistra dalībnieka bilancē.

124.3 Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību nepildīšanas varbūtība", norāda klienta saistību nepildīšanas varbūtību procentos kalendārā ceturkšņa beigās pēc noteiktā laika brīža (point-in-time) metodes. Ja klienta saistību vērtēšanai klienta saistību nepildīšanas varbūtības noteikšanā izmanto tikai ciklu aptverošo (through-the-cycle) metodi, norāda klienta saistību nepildīšanas varbūtību procentos kalendārā ceturkšņa beigās pēc ciklu aptverošās metodes.

(Grozīts ar LB 16.05.2014. noteikumiem Nr.139)

3.5.8.2 Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā

(Apakšnodaļa LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

124.4 Ziņu "Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kas ir Latvijā reģistrēta kredītiestāde un kalendārā ceturkšņa beigās izmanto uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju kredītriska kapitāla prasības noteikšanai.

124.5 Reģistrā iekļauj ziņu "Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā", ja klients ir fiziskā persona, kuras klienta saistību veids atbilst klasifikatorā (1. pielikums) minētajam kodam "80", vai juridiskā persona un kalendārā ceturkšņa beigās klienta saistības atzītas reģistra dalībnieka bilancē.

124.6 Iekļaujot reģistrā ziņu "Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā", norāda iespējamo zaudējumu klienta saistību nepildīšanas gadījumā attiecību pret klienta saistību faktisko atlikumu procentos kalendārā ceturkšņa beigās, ko nosaka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulu (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012.

(Grozīts ar LB 16.05.2014. noteikumiem Nr.139)

3.5.8.3 Norāde par vērtēšanas metodi

(Apakšnodaļa LB 16.05.2014. noteikumu Nr.139 redakcijā)

124.7 Reģistrā iekļauj ziņu "Norāde par vērtēšanas metodi", ja klienta saistību nepildīšanas varbūtības noteikšanā izmanto ciklu aptverošo metodi.

3.5.9. Kavējuma dienu skaits

125. Reģistrā iekļauj ziņu "Kavējuma dienu skaits", ja kalendārā ceturkšņa beigās klienta saistības atzītas reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka bilancē un saskaņā ar klienta līgumu tās uzskatāmas par kavētām.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

126. Iekļaujot reģistrā ziņu "Kavējuma dienu skaits", norāda kavējuma dienu skaitu kalendārā ceturkšņa beigās.

3.5.10. Klienta saistību kavētā pamatsumma

127. Ziņu "Klienta saistību kavētā pamatsumma" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kurš kalendārā ceturkšņa beigās ir kredītiestāde, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai krājaizdevu sabiedrība, kā arī ierobežots reģistra dalībnieks, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

128. Reģistrā iekļauj ziņu "Klienta saistību kavētā pamatsumma", ja saskaņā ar klienta līgumu, kas kalendārā ceturkšņa beigās atzīts reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka bilancē, kavēts pamatsummas maksājums.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

129. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību kavētā pamatsumma", norāda klienta saistību kavēto pamatsummu kalendārā ceturkšņa beigās un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

130. Ja nevar nodalīt klienta saistību kavēto pamatsummu no kavētās procentu summas, iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību kavētā pamatsumma", norāda klienta saistību kavēto kopējo summu kalendārā ceturkšņa beigās un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

3.5.11. Klienta saistību kavētā procentu summa

131. Ziņu "Klienta saistību kavētā procentu summa" reģistrā iekļauj reģistra dalībnieks, kurš kalendārā ceturkšņa beigās ir kredītiestāde, komercsabiedrība, kurai ir ciešas attiecības ar kredītiestādi, vai krājaizdevu sabiedrība, kā arī ierobežots reģistra dalībnieks, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu.

132. Reģistrā iekļauj ziņu "Klienta saistību kavētā procentu summa", ja saskaņā ar klienta līgumu, kas kalendārā ceturkšņa beigās atzīts reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka bilancē, kavēts procentu summas maksājums un kavēto procentu summu var nodalīt no kavētās pamatsummas.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

133. Iekļaujot reģistrā ziņu "Klienta saistību kavētā procentu summa", norāda klienta saistību kavēto procentu summu kalendārā ceturkšņa beigās un valūtu saskaņā ar standartu ISO 4217.

3.5.12. Norāde par uzskaiti grāmatvedībā

(Apakšnodaļa LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

133.1 Reģistrā iekļauj ziņu "Norāde par uzskaiti grāmatvedībā", ja kalendārā ceturkšņa beigās klienta saistības nav atzītas reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka bilancē.

3.6. Ziņu par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.6.1. Pārkāpuma datums

134. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta saistību pārkāpumiem, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma datums", norāda datumu, no kura klients kavē klienta līgumā noteikto maksājumu šo noteikumu 19. vai 20. punkta izpratnē.

135. Iekļaujot reģistrā ziņas par klienta saistību pārkāpumiem, ziņu "Pārkāpuma datums" reģistrā atkārtoti neiekļauj, kamēr reģistrā nav iekļauta ziņa "Pārkāpuma novēršanas datums".

136. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma datums", norāda datumu, no kura klienta galvinieks kavē klienta galvinieka līgumā noteikto maksājumu šo noteikumu 21. vai 22. punkta izpratnē.

137. Iekļaujot reģistrā ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, ziņu "Pārkāpuma datums" reģistrā atkārtoti neiekļauj, kamēr reģistrā nav iekļauta ziņa "Pārkāpuma novēršanas datums".

3.6.2. Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums

138. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta saistību pārkāpumiem, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums", norāda datumu, kurā iestājas šo noteikumu 19. vai 20. punktā minētie nosacījumi.

139. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums", norāda datumu, kurā iestājas šo noteikumu 21. vai 22. punktā minētie nosacījumi.

3.6.3. Pārkāpuma novēršanas datums

140. Iekļaujot reģistrā ziņas par klienta saistību pārkāpumiem, reģistrā iekļauj ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums", ja reģistrā iekļauta ziņa "Pārkāpuma datums" un ziņa "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums" un samaksāti visi kavētie klienta līgumā noteiktie maksājumi.

141. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta saistību pārkāpumiem, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums", norāda datumu, kurā samaksāti visi kavētie klienta līgumā noteiktie maksājumi.

142. Iekļaujot reģistrā ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, reģistrā iekļauj ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums", ja reģistrā iekļauta ziņa "Pārkāpuma datums" un ziņa "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums" un samaksāti visi kavētie klienta galvinieka līgumā noteiktie maksājumi.

143. Ja reģistrā iekļauj ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums", norāda datumu, kurā samaksāti visi kavētie klienta galvinieka līgumā noteiktie maksājumi.

3.7. Ziņu par klientu un klienta galvinieku, kā arī vispārīgo ziņu iekļaušanas, aktualizēšanas un labošanas datums un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.7.1. Ziņu iekļaušanas datums

144. Ziņa "Ziņu iekļaušanas datums" reģistrā veidojas automātiski, iekļaujot reģistrā ziņas par klientu, klienta galvinieku un vispārīgās ziņas.

145. Iekļaujot reģistrā ziņu "Ziņu iekļaušanas datums", norāda datumu, kurā reģistrā iekļauj ziņas par klientu, klienta galvinieku un vispārīgās ziņas.

3.7.2. Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums

146. Ziņa "Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums" reģistrā veidojas automātiski, aktualizējot vai labojot reģistrā iekļautās ziņas par klientu, klienta galvinieku vai vispārīgās ziņas.

147. Iekļaujot reģistrā ziņu "Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums", norāda datumu, kurā aktualizē vai labo reģistrā iekļautās ziņas par klientu, klienta galvinieku vai vispārīgās ziņas.

3.8. Periodisko ziņu iekļaušanas un labošanas datums un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.8.1. Periodisko ziņu iekļaušanas datums

148. Ziņa "Periodisko ziņu iekļaušanas datums" reģistrā veidojas automātiski, iekļaujot reģistrā periodiskās ziņas.

149. Iekļaujot reģistrā ziņu "Periodisko ziņu iekļaušanas datums", norāda datumu, kurā periodiskās ziņas iekļauj reģistrā.

3.8.2. Periodisko ziņu labošanas datums

150. Ziņa "Periodisko ziņu labošanas datums" reģistrā veidojas automātiski, labojot reģistrā iekļautās periodiskās ziņas.

151. Iekļaujot reģistrā ziņu "Periodisko ziņu labošanas datums", norāda datumu, kurā labo reģistrā iekļautās periodiskās ziņas.

3.9. Ziņu par klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumiem iekļaušanas un labošanas datums un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.9.1. Pārkāpuma ziņu iekļaušanas datums

152. Ziņa "Pārkāpuma ziņu iekļaušanas datums" reģistrā veidojas automātiski, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma datums" un ziņu "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums".

153. Iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma ziņu iekļaušanas datums", norāda datumu, kurā reģistrā iekļauj ziņu "Pārkāpuma datums" un ziņu "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums".

3.9.2. Pārkāpuma ziņu labošanas datums

154. Ziņa "Pārkāpuma ziņu labošanas datums" reģistrā veidojas automātiski, labojot reģistrā iekļauto ziņu "Pārkāpuma datums" vai "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums".

155. Iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma ziņu labošanas datums", norāda datumu, kurā labo reģistrā iekļauto ziņu "Pārkāpuma datums" vai "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums".

3.9.3. Pārkāpuma novēršanas ziņas iekļaušanas datums

156. Ziņa "Pārkāpuma novēršanas ziņas iekļaušanas datums" reģistrā veidojas automātiski, iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums".

157. Iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma novēršanas ziņas iekļaušanas datums", norāda datumu, kurā reģistrā iekļauj ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums".

3.9.4. Pārkāpuma novēršanas ziņas labošanas datums

158. Ziņa "Pārkāpuma novēršanas ziņas labošanas datums" reģistrā veidojas automātiski, labojot reģistrā iekļauto ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums".

159. Iekļaujot reģistrā ziņu "Pārkāpuma novēršanas ziņas labošanas datums", norāda datumu, kurā labo reģistrā iekļauto ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums".

3.10. Ziņu par reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu saturs un nosacījumi to iekļaušanai reģistrā
3.10.1. Ziņu pieprasījuma datums

160. Iekļaujot reģistrā ziņu "Ziņu pieprasījuma datums", norāda datumu, kurā pieprasa reģistrā iekļautās ziņas.

3.10.2. Ziņu pieprasītājs

161. Iekļaujot reģistrā ziņu "Ziņu pieprasītājs", norāda:

161.1. tā klienta vai klienta galvinieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kurš pieprasa reģistrā iekļautās ziņas;

161.2. tā reģistra dalībnieka vai ierobežotā reģistra dalībnieka nosaukumu, kurš pieprasa reģistrā iekļautās ziņas;

161.3. citas Kredītu reģistra likumā minētās personas, kura pieprasa reģistrā iekļautās ziņas, vārdu un uzvārdu vai nosaukumu.

4. Termiņš ziņu iekļaušanai reģistrā un reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas, labošanas un anulēšanas termiņš

162. Reģistrā iekļauj ziņas par klientu un vispārīgās ziņas par klienta saistībām piecu darbadienu laikā pēc klienta līguma spēkā stāšanās datuma.

163. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, ziņas par attiecīgo klientu un vispārīgās ziņas par šā klienta saistībām iekļauj reģistrā 10 darbadienu laikā pēc tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datuma. Ja reģistra dalībnieks pārņem no citas personas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības, kuru kopējais skaits pārsniedz pusi no šā reģistra dalībnieka jaunu klienta saistību vidējā skaita kalendārajā mēnesī iepriekšējos sešos kalendārajos mēnešos, ziņas par attiecīgajiem klientiem un vispārīgās ziņas par šo klientu saistībām iekļauj reģistrā 20 darbadienu laikā pēc tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datuma, par to rakstiski informējot Latvijas Banku.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

164. Reģistrā iekļauj ziņas par reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem klientiem un vispārīgās ziņas par šo klientu saistībām divu mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma. Ja ziņas par šāda klienta saistību pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā pirms šajā punktā noteiktā termiņa, ziņas par šo klientu un vispārīgās ziņas par šā klienta saistībām iekļauj reģistrā vienlaikus ar ziņām par šā klienta saistību pārkāpumiem.

165. Reģistrā iekļauj ziņas par klienta galvinieku un vispārīgās ziņas par klienta galvinieka saistībām piecu darbadienu laikā pēc klienta galvinieka līguma spēkā stāšanās datuma.

166. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas, ziņas par attiecīgo klienta galvinieku un vispārīgās ziņas par šā klienta galvinieka saistībām iekļauj reģistrā 10 darbadienu laikā pēc tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datuma. Ja reģistra dalībnieks pārņem no citas personas tiesības un saistības vai prasījuma tiesības, kuru kopējais skaits pārsniedz pusi no šā reģistra dalībnieka jaunu klienta saistību vidējā skaita kalendārajā mēnesī iepriekšējos sešos kalendārajos mēnešos, ziņas par attiecīgajiem klienta galviniekiem un vispārīgās ziņas par šo klienta galvinieku saistībām iekļauj reģistrā 20 darbadienu laikā pēc tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datuma, par to rakstiski informējot Latvijas Banku.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

167. Reģistrā iekļauj ziņas par reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem klienta galviniekiem un vispārīgās ziņas par šo klienta galvinieku saistībām divu mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma. Ja ziņas par šāda klienta galvinieka vai attiecīgā klienta saistību pārkāpumiem iekļaujamas reģistrā pirms šajā punktā noteiktā termiņa, ziņas par šo klienta galvinieku un vispārīgās ziņas par šā klienta galvinieka saistībām iekļauj reģistrā vienlaikus ar ziņām par šā klienta galvinieka vai attiecīgā klienta saistību pārkāpumiem.

168. Reģistrā iekļauj periodiskās ziņas 10 darbadienu laikā pēc kalendārā ceturkšņa beigām.

169. Reģistrā iekļauj ziņas par klienta saistību pārkāpumiem piecu darbadienu laikā pēc datuma, kurā iestājas šo noteikumu 19. vai 20. punktā minētie nosacījumi.

170. Ja reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 iestājušies šo noteikumu 19. vai 20. punktā minētie nosacījumi vai šo noteikumu 19. vai 20. punktā minētie nosacījumi iestājas viena mēneša laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma, ziņas par klienta saistību attiecīgo pārkāpumu iekļauj reģistrā divu mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma, bet ne agrāk kā viena mēneša laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

171. Reģistrā iekļauj ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpumiem piecu darbadienu laikā pēc datuma, kurā iestājas šo noteikumu 21. vai 22. punktā minētie nosacījumi.

172. Ja reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 iestājušies šo noteikumu 21. vai 22. punktā minētie nosacījumi vai šo noteikumu 21. vai 22. punktā minētie nosacījumi iestājas viena mēneša laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma, ziņas par klienta galvinieka saistību attiecīgo pārkāpumu iekļauj reģistrā divu mēnešu laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma, bet ne agrāk kā viena mēneša laikā pēc reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā, kas grozīta ar LB 09.07.2015. noteikumiem Nr.143)

173. Reģistrā iekļauj ziņas par klienta saistību pārkāpuma novēršanu piecu darbadienu laikā pēc datuma, kurā samaksāti visi kavētie klienta līgumā noteiktie maksājumi.

174. Reģistrā iekļauj ziņas par klienta galvinieka saistību pārkāpuma novēršanu piecu darbadienu laikā pēc datuma, kurā samaksāti visi kavētie klienta galvinieka līgumā noteiktie maksājumi.

175. Reģistrā iekļauto ziņu aktualizē piecu darbadienu laikā pēc šīs ziņas maiņas konstatēšanas, ievērojot šajos noteikumos noteiktos nosacījumus attiecīgās ziņas iekļaušanai reģistrā.

176. Reģistrā iekļauto ziņu labo vai anulē vienas darbadienas laikā pēc šīs kļūdainās vai nepamatoti iekļautās ziņas konstatēšanas, bet ne vēlāk kā divas nedēļas pēc datuma, kurā saņemta informācija par iespējamu kļūdainu vai nepamatotu ziņas iekļaušanu reģistrā.

5. Kārtība, kādā Latvijas Bankā parakstāms apliecinājums bijušā reģistra dalībnieka reģistrā iekļauto ziņu labošanai vai anulēšanai

177. Lai Latvijas Banka labotu vai anulētu bijušā reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas, bijušais reģistra dalībnieks un tā klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, klātienē Latvijas Bankā paraksta apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu, norādot šo ziņu labošanai vai anulēšanai nepieciešamo informāciju (9. pielikums).

178. Apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu klātienē Latvijas Bankā paraksta:

178.1. bijušā reģistra dalībnieka vārdā – tā pārstāvis vai pilnvarnieks;

178.2. ja šā bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, ir fiziskā persona, – šī fiziskā persona, tās aizgādnis vai pilnvarnieks;

178.3. ja šā bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, ir juridiskā persona, – šīs juridiskās personas pārstāvis vai pilnvarnieks.

179. Šo noteikumu 178. punktā minētais parakstītājs uzrāda Latvijas Bankai šādus dokumentus:

179.1. bijušā reģistra dalībnieka pārstāvis – personu apliecinošu dokumentu;

179.2. bijušā reģistra dalībnieka pilnvarnieks – personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru par tiesībām parakstīt apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu;

179.3. fiziskā persona, kura ir bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, – personu apliecinošu dokumentu;

179.4. fiziskās personas, kura ir bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, aizgādnis – personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu;

179.5. fiziskās personas, kura ir bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, pilnvarnieks – personu apliecinošu dokumentu un notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām parakstīt apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu;

179.6. juridiskās personas, kura ir bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, pārstāvis – personu apliecinošu dokumentu;

179.7. juridiskās personas, kura ir bijušā reģistra dalībnieka klients, klienta galvinieks vai persona, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, pilnvarnieks – personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru par tiesībām parakstīt apliecinājumu par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu.

6. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas apjoms

180. Klientam ir tiesības saņemt šo noteikumu 6., 7., 9. un 12.16. punktā minētās reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šo klientu, un klienta galviniekam ir tiesības saņemt šo noteikumu 6.1, 8., 10. un 12.16. punktā minētās reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šo klienta galvinieku.

(LB 16.09.2013. noteikumu Nr.120 redakcijā)

181. Reģistra dalībniekam ir tiesības saņemt:

181.1. šo noteikumu 6.9.–6.14., 6.19.–6.112., 7.1.–7.16. un 8.1.–8.14. apakšpunktā un 9., 10. un 12.15. punktā minētās reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz Kredītu reģistra likumā noteikto personu;

181.2. visas šā reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas, izņemot šo noteikumu 11. punktā minētās ziņas, ja reģistrā iekļautās ziņas saņem ar kredītinformācijas biroja starpniecību;

181.3. ziņas par šā reģistra dalībnieka veikto reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97; LB 09.07.2015. noteikumiem Nr.143)

182. Ierobežotam reģistra dalībniekam ir tiesības saņemt:

182.1. šo noteikumu 6.9.–6.14., 6.19.–6.112., 7.1.–7.16. un 8.1.–8.14. apakšpunktā un 9., 10., 13. un 14. punktā minētās reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz šā ierobežotā reģistra dalībnieka klientu vai klienta galvinieku, ja šā klienta vai klienta galvinieka saistības nav izbeigušās vai ja no šā klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai;

182.2. šo noteikumu 12. un 15. punktā minētās ziņas, kas attiecas uz šā ierobežotā reģistra dalībnieka klientu vai klienta galvinieku, ja šā klienta vai klienta galvinieka saistības nav izbeigušās vai ja no šā klienta līguma vai klienta galvinieka līguma izrietošās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai un ja šā klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumi nav novērsti;

182.3. visas šā ierobežotā reģistra dalībnieka reģistrā iekļautās ziņas, izņemot šo noteikumu 11. punktā minētās ziņas, ja reģistrā iekļautās ziņas saņem ar kredītinformācijas biroja starpniecību;

182.4. ziņas par šā ierobežotā reģistra dalībnieka veikto reģistrā iekļauto ziņu pieprasīšanu.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97; LB 09.07.2015. noteikumiem Nr.143)

183. Reģistra dalībniekam un ierobežotam reģistra dalībniekam ir tiesības saņemt apkopotu informāciju par reģistrā iekļautajām ziņām, kuras iekļāvis šis reģistra dalībnieks vai ierobežotais reģistra dalībnieks, un to pārmaiņām tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu klientu vai klienta galvinieku, kā arī par reģistrā iekļautajām ziņām, kuras reģistrā iekļāvuši citi reģistra dalībnieki vai ierobežoti reģistra dalībnieki, tādā veidā, kas neļauj tieši vai netieši identificēt kādu klientu vai klienta galvinieku, citu reģistra dalībnieku vai ierobežotu reģistra dalībnieku.

184. Patērētāja kreditoram ir tiesības saņemt šo noteikumu 6.9., 6.12., 6.19., 6.112., 7.1.–7.16. un 8.1.–8.14. apakšpunktā un 9., 10. un 12.15. punktā minētās reģistrā iekļautās ziņas, kas attiecas uz fizisko personu.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

7. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas termiņi un kārtība
7.1. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas vispārīgie noteikumi

185. Reģistrā iekļautās ziņas var saņemt:

185.1. klients vai klienta galvinieks:

185.1.1. klātienē Latvijas Bankā;

185.1.2. pasta sūtījuma veidā ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam uz pasta adresi Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, ja šajā valstī pasta pakalpojuma sniedzējs nodrošina šādu pakalpojumu;

185.2. klients vai klienta galvinieks, kas ir fiziskā persona, – interaktīvi, autentificējoties reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē (adrese: https://manidati.kreg.lv) ar Latvijas Republikā izsniegtu personas apliecību.

(LB 16.09.2013. noteikumu Nr.120 redakcijā)

186. Latvijas Banka nodrošina, ka tās interneta vietnē ir pieejama informācija par šo noteikumu 185.1.2. apakšpunktā minētā pasta pakalpojuma tarifiem.

(LB 16.09.2013. noteikumu Nr.120 redakcijā)

187. Patērētāja kreditors var saņemt reģistrā iekļautās ziņas pasta sūtījuma veidā:

187.1. ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam, ja šajā valstī pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina šādu pakalpojumu;

187.2. ar paziņojumu par izsniegšanu, ja šajā valstī pasta pakalpojumu sniedzējs nenodrošina pasta sūtījuma izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam.

188. Latvijas Banka izsniedz klientam vai klientam galviniekam reģistrā iekļautās ziņas klātienē Latvijas Bankā vienas darbadienas laikā pēc šo noteikumu 192. punktā minētā rakstiskā pieteikuma saņemšanas.

189. Latvijas Banka nosūta klientam vai klienta galviniekam reģistrā iekļautās ziņas pasta sūtījuma veidā piecu darbadienu laikā pēc šo noteikumu 196. punktā minētā rakstiskā pieteikuma un maksas par pasta pakalpojumiem saņemšanas.

189.1 Latvijas Banka izsniedz klientam vai klienta galviniekam, kas ir fiziskā persona, reģistrā iekļautās ziņas interaktīvi vienas darbadienas laikā pēc šā klienta vai klienta galvinieka autentifikācijas reģistra fizisko personu elektroniskās apkalpošanas interneta vietnē.

(LB 16.09.2013. noteikumu Nr.120 redakcijā)

190. Latvijas Banka nosūta patērētāja kreditoram reģistrā iekļautās ziņas piecu darbadienu laikā pēc šo noteikumu 206. punktā minētā reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma identifikācijas koda saņemšanas.

191. Latvijas Banka izsniedz reģistrā iekļautās ziņas reģistra dalībniekam, ierobežotam reģistra dalībniekam vai Komisijai vienas darbadienas laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

7.2. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšana klientam un klienta galviniekam klātienē Latvijas Bankā

192. Lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, klients vai klienta galvinieks iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā. Šo pieteikumu klienta vai klienta galvinieka vārdā ir tiesīga parakstīt arī cita persona.

193. Reģistrā iekļautās ziņas ir tiesīgs saņemt klients vai klienta galvinieks. Klienta vai klienta galvinieka vārdā reģistrā iekļautās ziņas ir tiesīgs saņemt arī viņa aizgādnis vai pilnvarnieks.

194. Lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, persona, kas saņem šīs ziņas, uzrāda Latvijas Bankai šādus dokumentus:

194.1. fiziskā persona, kura ir klients vai klienta galvinieks – personu apliecinošu dokumentu;

194.2. fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, aizgādnis – personu apliecinošu dokumentu un bāriņtiesas lēmumu par aizgādņa iecelšanu;

194.3. fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pilnvarnieks – personu apliecinošu dokumentu un notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecinātu pilnvaru par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas;

194.4. juridiskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pārstāvis – personu apliecinošu dokumentu;

194.5. juridiskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, pilnvarnieks – personu apliecinošu dokumentu un pilnvaru par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas.

195. Latvijas Banka fiksē šo noteikumu 194.2., 194.3. un 194.5. apakšpunktā minētajā pārstāvības dokumentā noteikto pārstāvības tiesību apjomu.

7.3. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšana klientam vai klienta galviniekam pasta sūtījuma veidā

196. Lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, klients vai klienta galvinieks samaksā Latvijas Bankai par pasta pakalpojumiem, ieskaitot maksu par pasta pakalpojumiem Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV51 LACB 0EUR 1750 5020 0, BIC LACBLV2X, un fiziskā persona, kura ir klients vai klienta galvinieks, iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā, norādot reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanai nepieciešamo informāciju (10. pielikums), bet juridiskā persona, kura ir klients vai klienta galvinieks, iesniedz Latvijas Bankai rakstisku pieteikumu papīra dokumenta vai elektroniskā dokumenta veidā, norādot reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanai nepieciešamo informāciju (11. pielikums). Šo pieteikumu klienta vai klienta galvinieka vārdā ir tiesīgs parakstīt arī viņa aizgādnis vai pilnvarnieks.

(Grozīts ar LB 16.09.2013. noteikumiem Nr.120; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 236.punktu)

197. Ja fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, vārdā šo noteikumu 196. punktā minēto rakstisko pieteikumu paraksta viņas aizgādnis, lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Bankai papildus iesniedzams bāriņtiesas lēmums par aizgādņa iecelšanu.

198. Ja fiziskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, vārdā šo noteikumu 196. punktā minēto rakstisko pieteikumu paraksta viņas pilnvarnieks, lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Bankai papildus iesniedzama notariāli vai līdzvērtīgā veidā apliecināta pilnvara par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas.

199. Ja juridiskās personas, kura ir klients vai klienta galvinieks, vārdā šo noteikumu 196. punktā minēto rakstisko pieteikumu paraksta viņas pilnvarnieks, lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, Latvijas Bankai papildus iesniedzama pilnvara par tiesībām saņemt reģistrā iekļautās ziņas.

200. Paraksta īstums uz šo noteikumu 196. punktā minētā rakstiskā pieteikuma apliecināms notariāli vai līdzvērtīgā veidā. Ja šis rakstiskais pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, paraksta īstums nav jāapliecina.

(Grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

201. Ja šo noteikumu 196. punktā minētais rakstiskais pieteikums nav noformēts saskaņā ar šo noteikumu prasībām vai Latvijas Banka nav saņēmusi pasta pakalpojumu sniedzēja tarifiem atbilstošu maksu par pasta pakalpojumiem, Latvijas Banka par to rakstiski informē attiecīgo klientu vai klienta galvinieku.

7.4. Reģistrā iekļauto ziņu izsniegšana patērētāja kreditoram

202. Lai saņemtu reģistrā iekļautās ziņas, patērētāja kreditors reģistra pieprasījumu sadaļā (adrese: https://pkp.bank.lv) interaktīvi aizpilda pieteikumu, norādot reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanai nepieciešamo informāciju (12. pielikums). Šo pieteikumu patērētāja kreditora vārdā var aizpildīt arī cita persona.

203. Šo noteikumu 202. punktā minētajā pieteikumā norādītais patērētāja kreditors samaksā Latvijas Bankai šo noteikumu 217. punktā minēto vienreizējo maksu par reģistra izmantošanu.

204. Latvijas Banka divu darbadienu laikā pēc šo noteikumu 217. punktā minētās vienreizējās maksas par reģistra izmantošanu saņemšanas nosūta šo noteikumu 202. punktā minētajā pieteikumā norādītajai fiziskajai personai uz šajā pieteikumā norādīto fiziskās personas pasta adresi reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma identifikācijas kodu un norādi par šā koda izmantošanu un konfidencialitāti pasta sūtījuma veidā:

204.1. ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam, ja šajā valstī pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina šādu pakalpojumu;

204.2. ar paziņojumu par izsniegšanu, ja šajā valstī pasta pakalpojumu sniedzējs nenodrošina pasta sūtījuma izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam.

205. Ja šo noteikumu 202. punktā minētajā pieteikumā norādīta fiziskās personas pasta adrese ārpus Latvijas, Latvijas Banka noformē norādi par reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma identifikācijas koda izmantošanu un konfidencialitāti visu Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu valodās.

206. Šo noteikumu 202. punktā minētajā pieteikumā norādītā fiziskā persona reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma identifikācijas kodu interaktīvi ievada reģistra pieprasījumu sadaļā (adrese: https://pkp.bank.lv). Reģistrā iekļauto ziņu pieprasījuma identifikācijas kodu šajā pieteikumā norādītās fiziskās personas vārdā var ievadīt arī cita persona, kurai šajā pieteikumā norādītā fiziskā persona šo kodu nodevusi.

207. Latvijas Banka nosūta reģistrā iekļautās ziņas šo noteikumu 202. punktā minētajā pieteikumā norādītajam patērētāja kreditoram.

208. Ja šo noteikumu 202. punktā minētajā pieteikumā norādīta patērētāja kreditora pasta adrese ārpus Latvijas, Latvijas Banka noformē reģistrā iekļautās ziņas latviešu un angļu valodā.

8. Reģistra dalībnieka, ierobežota reģistra dalībnieka un patērētāja kreditora maksājamā maksa par reģistra izmantošanu
8.1. Reģistra dalībnieka un ierobežota reģistra dalībnieka maksājamās maksas par reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība

209. Lai segtu reģistra uzturēšanas izdevumus, reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks maksā Latvijas Bankai mēneša maksu par reģistra izmantošanu.

210. Mēneša maksas par reģistra izmantošanu apmēru nākamajiem sešiem kalendārajiem mēnešiem nosaka kalendārā pusgada beigās saskaņā ar šo noteikumu 214. punktu atbilstoši reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka reģistrā iekļautajam klientu saistību faktiskajam atlikumam šā kalendārā pusgada beigās.

211. Mēneša maksas par reģistra izmantošanu apmēru laikā no datuma, kad reģistra dalībnieks noslēdzis rakstisku līgumu ar Latvijas Banku saskaņā ar Latvijas Bankas noteikumiem, kas nosaka kārtību, kādā notiek elektroniskās informācijas apmaiņa ar Latvijas Banku (tālāk tekstā – e-līgums), līdz kalendārā pusgada beigām, kad beidzies termiņš, kurā reģistrā iekļaujamas ziņas par reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem klientiem un vispārīgās ziņas par šo klientu saistībām, nosaka saskaņā ar šo noteikumu 214. punktu atbilstoši reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka klientu saistību faktiskajam atlikumam reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01. Par šo klientu saistību atlikumu reģistra dalībnieks rakstiski informē Latvijas Banku līdz tā kalendārā mēneša 10. datumam, kas seko pēc kalendārā mēneša, kurā noslēgts e-līgums.

(LB 16.09.2013. noteikumu Nr.120 redakcijā)

212. Ja reģistra dalībnieks kļuvis par ierobežotu reģistra dalībnieku pirms termiņa, kurā reģistrā iekļaujamas ziņas par reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01 esošajiem klientiem un vispārīgās ziņas par šo klientu saistībām, mēneša maksas par reģistra izmantošanu apmēru laikā no ierobežota reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datuma līdz kārtējā kalendārā pusgada beigām nosaka saskaņā ar šo noteikumu 214. punktu atbilstoši ierobežotā reģistra dalībnieka klientu saistību faktiskajam atlikumam ierobežota reģistra dalībnieka statusa iegūšanas datumā plkst. 00.01. Par šo klientu saistību atlikumu ierobežots reģistra dalībnieks rakstiski informē Latvijas Banku līdz tā kalendārā mēneša 10. datumam, kas seko pēc kalendārā mēneša, kurā iegūts ierobežota reģistra dalībnieka statuss.

213. Ja reģistra dalībnieks noslēdzis e-līgumu vai ierobežota reģistra dalībnieka statuss iegūts vai zaudēts pēc kalendārā mēneša pirmā datuma, mēneša maksu par reģistra izmantošanu par attiecīgajiem periodiem aprēķina proporcionāli mēneša maksai par reģistra izmantošanu par visu kalendāro mēnesi.

(LB 16.09.2013. noteikumu Nr.120 redakcijā)

214. Mēneša maksa par reģistra izmantošanu ir šāda.

Reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka klientu saistību faktiskais atlikumsMēneša maksa par reģistra izmantošanu (euro)*
No 0.01 euro līdz 42 686.16 euro

7.11

No 42 686.17 euro līdz 71 143.59 euro

14.23

No 71 143.60 euro līdz 142 287.19 euro

21.34

No 142 287.20 euro līdz 1 422 871.81 euro

28.46

No 1 422 871.82 euro līdz 14 228 718.11 euro

42.69

No 14 228 718.12 euro līdz 71 143 590.54 euro

128.06

No 71 143 590.55 euro līdz 142 287 181.07 euro

170.74

No 142 287 181.08 euro līdz 711 435 905.32 euro

398.40

No 711 435 905.33 euro līdz 1 422 871 810.63 euro

711.44

Virs 1 422 871 810.63 euro

825.27

* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.
(LB 16.09.2013. noteikumu Nr.120 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. 236.punktu)

215. Reģistra dalībnieks un ierobežots reģistra dalībnieks samaksā Latvijas Bankai mēneša maksu par reģistra izmantošanu līdz katra kalendārā mēneša beigām par iepriekšējo kalendāro mēnesi.

216. Mēneša maksu par reģistra izmantošanu ieskaita Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 1750 5010 0, BIC LACBLV2X.

(Grozīts ar LB 16.09.2013. noteikumiem Nr.120; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 236.punktu)

8.2. Patērētāja kreditora maksājamās maksas par reģistra izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība

217. Lai segtu ar reģistrā iekļauto ziņu saņemšanu saistītos reģistra uzturēšanas izdevumus, patērētāja kreditors, pieprasot reģistrā iekļautās ziņas, katru reizi maksā Latvijas Bankai vienreizēju maksu par reģistra izmantošanu.

218. Vienreizējā maksa par reģistra izmantošanu ir 17.50 euro. Pievienotās vērtības nodokli tai nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā, kas grozīta ar LB 16.09.2013. noteikumiem Nr.120; grozījumi punktā stājas spēkā 01.01.2014., sk. 236.punktu)

219. (Svītrots no 01.01.2014. ar LB 16.09.2013. noteikumiem Nr.120, sk. 236.punktu)

220. Patērētāja kreditors maksā vienreizējo maksu par reģistra izmantošanu, ieskaitot to Latvijas Bankas norēķinu kontā Latvijas Bankā Nr. LV51 LACB 0EUR 1750 5020 0, BIC LACBLV2X. Kā maksājuma mērķi patērētāja kreditors norāda šo noteikumu 202. punktā minētā pieteikuma numuru.

(LB 16.09.2013. noteikumu Nr.120 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.01.2014., sk. 236.punktu)

221. Latvijas Banka atmaksā maksājuma rīkojumā norādītajam maksātājam saņemto vienreizējo maksu par reģistra izmantošanu tikai šādos gadījumos:

221.1. maksājuma rīkojumā kā maksātājs nav norādīts šo noteikumu 202. punktā minētajā pieteikumā norādītais patērētāja kreditors;

221.2. kā maksājuma mērķis nav norādīts šo noteikumu 202. punktā minētā pieteikuma numurs;

221.3. saņemtās vienreizējās maksas par reģistra izmantošanu apmērs neatbilst šo noteikumu 218. punktā noteiktajam apmēram.

222. Latvijas Banka atmaksā šo noteikumu 221. punktā minētajam maksātājam saņemto vienreizējo maksu par reģistra izmantošanu, nosūtot atmaksas maksājuma rīkojumu piecu darbadienu laikā pēc tās saņemšanas.

9. Noslēguma jautājumi

223. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Bankas 2010. gada 18. oktobra noteikumus Nr. 62 "Kredītu reģistra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr. 167; 2011, Nr. 111, Nr. 183) un Latvijas Bankas 2010. gada 4. novembra noteikumus Nr. 66 "Maksas par Kredītu reģistru izmantošanu apmērs un maksāšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, Nr. 176; 2011, Nr. 111; 2012, Nr. 111).

224. Noteikumi stājas spēkā 2012. gada 1. decembrī.

225. Latvijas Banka šo noteikumu spēkā stāšanās dienā veic šādas darbības attiecībā uz reģistrā iekļautajām ziņām:

225.1. pārsauc ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta numurs" par ziņu "Personu apliecinošā dokumenta numurs";

225.2. pārsauc ziņu "Ieceļošanai Latvijas Republikā derīga ceļošanas dokumenta izdevējvalsts kods" par ziņu "Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods";

225.3. pārsauc ziņu "Aizņēmēja saistību veids" par ziņu "Klienta saistību veids";

225.4. pārsauc ziņu "Tautsaimniecības nozare" par ziņu "Individuālā klienta tautsaimniecības nozare";

225.5. pārsauc ziņu "Kategorija" par ziņu "Individuālā klienta kategorija";

225.6. pārsauc ziņu "Aizņēmēja saistību sākuma datums" par ziņu "Klienta saistību sākuma datums";

225.7. pārsauc ziņu "Individuālā aizņēmēja saistību sākuma datums" par ziņu "Individuālais klienta saistību sākuma datums";

225.8. pārsauc ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību sākuma datums", nosaucot par ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību sākuma datums";

225.9. pārsauc ziņu "Aizdevuma līgumā noteiktais aizņēmēja saistību beigu datums" par ziņu "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums";

225.10. pārsauc ziņu "Aizņēmēja saistību faktiskās izpildes datums" par ziņu "Klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums";

225.11. pārsauc ziņu "Individuālā aizņēmēja saistību beigu datums" par ziņu "Individuālais klienta saistību beigu datums";

225.12. pārsauc ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību beigu datums", nosaucot par ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību beigu datums";

225.13. apvieno ziņu "Aizņēmēja saistību apjoms" un ziņu "Aizņēmēja saistību valūtas kods", nosaucot par ziņu "Klienta līgumā noteiktais klienta saistību apjoms";

225.14. apvieno ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību apjoms" un ziņu "Aizņēmēja galvinieka saistību valūtas kods", nosaucot par ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību apjoms";

225.15. pārsauc ziņu "Aizņēmēju skaits" par ziņu "Klientu skaits";

225.16. pārsauc ziņu "Aizņēmēja galvinieku skaits" par ziņu "Klienta galvinieku skaits";

225.17. pārsauc ziņu "Aizņēmēja saistību statuss" par ziņu "Klienta saistību statuss";

225.18. pārsauc ziņu "Aizņēmēja saistību rašanās veids" par ziņu "Klienta saistību rašanās veids";

225.19. pārsauc ziņu "Aizņēmēja saistību izpildes veids" par ziņu "Klienta saistību izbeigšanās veids";

225.20. apvieno ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistībām sniedzējs", ziņu "Ziņu par aizņēmēja saistību atlikumu sniedzējs", ziņu "Parādnieka informācijas sniedzējs" un ziņu "Ziņu labotājs vai anulētājs", nosaucot par ziņu "Ziņu sniedzējs";

225.21. apvieno ziņu "Aizņēmēja saistību atlikuma apjoms" un ziņu "Aizņēmēja saistību atlikuma valūtas kods", nosaucot par ziņu "Klienta saistību faktiskais atlikums";

225.22. aizstāj ziņu "Persona ciešās attiecībās ar dalībnieku" ar ziņu "Individuāla norāde par klienta ciešām attiecībām" un ziņu "Individuāla norāde par klienta galvinieka ciešām attiecībām";

225.23. pārsauc ziņu "Norāde par saistību uzskaiti" par ziņu "Norāde par uzskaiti grāmatvedībā";

225.24. apvieno ziņu "Nodrošinājuma vērtība" un ziņu "Nodrošinājuma valūtas kods", nosaucot par ziņu "Nodrošinājuma vērtība";

225.25. pārsauc ziņu "Aizņēmēja saistību klasifikācijas grupa" par ziņu "Klienta saistību klasifikācijas grupa";

225.26. apvieno ziņu "Uzkrājumi kredīta pamatsummai" un ziņu "Uzkrājumu kredīta pamatsummai valūtas kods", nosaucot par ziņu "Uzkrājumi klienta saistību pamatsummai";

225.27. pārsauc ziņu "Aizņēmēja saistību kvalitātes vērtējuma veids" par ziņu "Klienta saistību kvalitātes vērtējuma veids";

225.28. pārsauc ziņu "Kavējuma periods" par ziņu "Kavējuma dienu skaits";

225.29. apvieno ziņu "Aizņēmēja saistību kavētā pamatsumma" un ziņu "Aizņēmēja saistību kavētās pamatsummas valūtas kods", nosaucot par ziņu "Klienta saistību kavētā pamatsumma";

225.30. apvieno ziņu "Kavētā procentu summa" un ziņu "Kavētās procentu summas valūtas kods", nosaucot ziņu "Klienta saistību kavētā procentu summa";

225.31. pārsauc ziņu "Maksājuma kavējuma datums" par ziņu "Pārkāpuma datums";

225.32. pārsauc ziņu "Maksājuma kavējuma ziņošanas sākuma datums" par ziņu "Pārkāpuma ziņošanas sākuma datums";

225.33. pārsauc ziņu "Kavētā maksājuma izpildes datums" par ziņu "Pārkāpuma novēršanas datums";

225.34. pārsauc ziņu "Aizņēmēja saistību reģistrācijas datums" par ziņu "Ziņu iekļaušanas datums";

225.35. aizstāj ziņu "Ziņu labošanas vai anulēšanas datums" ar ziņu "Ziņu aktualizēšanas vai labošanas datums", ziņu "Periodisko ziņu labošanas datums", ziņu "Pārkāpuma ziņu labošanas datums" un ziņu "Pārkāpuma novēršanas ziņas labošanas datums";

225.36. pārsauc ziņu "Aizņēmēja saistību atlikuma reģistrācijas datums" par ziņu "Periodisko ziņu iekļaušanas datums";

225.37. pārsauc ziņu "Parādnieka informācijas reģistrācijas datums" par ziņu "Pārkāpuma ziņu iekļaušanas datums";

225.38. pārsauc ziņu "Kavētā maksājuma izpildes reģistrācijas datums" par ziņu "Pārkāpuma novēršanas ziņas iekļaušanas datums".

226. Ja līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai reģistrā iekļautas ziņas par tāda klienta saistībām, kurš ir juridiskā persona nerezidents, un šo noteikumu spēkā stāšanās dienā šīs klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, līdz 2013. gada 31. martam iekļauj reģistrā arī ziņu "Individuālā klienta tautsaimniecības nozare".

227. Ja reģistra dalībnieks, kas ir apdrošinātājs vai krājaizdevu sabiedrība, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai iekļāvis reģistrā ziņas par tāda klienta saistībām, kurš ir juridiskā persona rezidents, un šo noteikumu spēkā stāšanās dienā šīs klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, šāds reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, līdz 2013. gada 31. martam iekļauj reģistrā arī ziņu "Individuālā klienta tautsaimniecības nozare".

228. Ja reģistra dalībnieks, kas ir apdrošinātājs vai krājaizdevu sabiedrība, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai iekļāvis reģistrā ziņas par klienta saistībām un šo noteikumu spēkā stāšanās dienā šīs klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, šāds reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, līdz 2013. gada 31. martam iekļauj reģistrā arī ziņu "Individuālā klienta kategorija".

229. Ja reģistra dalībnieks, kas ir apdrošinātājs, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai iekļāvis reģistrā ziņas par klienta saistībām un šo noteikumu spēkā stāšanās dienā šīs klienta saistības nav izbeigušās un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, šāds reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks, kurš zaudējis šāda reģistra dalībnieka statusu, līdz 2013. gada 31. martam iekļauj reģistrā arī ziņu "Nodrošinājuma veids" un ziņu "Nodrošinājuma vērtība".

230. Ja tiesības un saistības vai prasījuma tiesības pārņemtas no citas personas līdz 2013. gada 31. martam, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks, iekļaujot reģistrā ziņu "Kavējuma dienu skaits", šīm klienta saistībām ir tiesīgs norādīt kavējuma dienu skaitu kalendārā ceturkšņa beigās, skaitot no tiesību un saistību vai prasījuma tiesību pārņemšanas datuma.

231. Latvijas Banka 2013. gada 1. oktobrī veic šādas darbības attiecībā uz reģistrā iekļautajām ziņām:

231.1. pārsauc ziņu "Individuālā klienta tautsaimniecības nozare" par ziņu "Tautsaimniecības nozare";

231.2. pārsauc ziņu "Individuālā klienta kategorija" par ziņu "Kategorija";

231.3. pārsauc ziņu "Individuālais klienta saistību beigu datums" par ziņu "Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums";

231.4. pārsauc ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību beigu datums" par ziņu "Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums";

231.5. aizstāj kodam "70" atbilstošo klienta saistību izbeigšanās veidu ar kodam "110" atbilstošo klienta saistību izbeigšanās veidu.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

232. Ja reģistrā iekļautas ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām un 2013. gada 1. oktobrī plkst. 00.01 attiecīgās klienta saistības ir spēkā un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks līdz 2013. gada 31. decembrim veic šādas darbības attiecībā uz reģistrā iekļautajām ziņām:

232.1. pārbauda ziņas "Tautsaimniecības nozare" un ziņas "Kategorija" atbilstību šo noteikumu prasībām un neatbilstības gadījumā tās aktualizē;

232.2. pārbauda reģistrā iekļautās ziņas "Individuālais klienta galvinieka līgumā noteiktais klienta galvinieka saistību beigu datums" atbilstību šo noteikumu prasībām un neatbilstības gadījumā to aktualizē, kā arī iekļauj reģistrā ziņu "Individuālais klienta galvinieka saistību faktiskās izbeigšanās datums".

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

233. Grozījumi attiecībā uz šo noteikumu 11.1.2. apakšpunkta un 3.5.3. apakšnodaļas svītrošanu stājas spēkā 2014. gada 1. jūlijā. Latvijas Banka 2014. gada 1. jūlijā dzēš vispārīgo ziņu "Norāde par uzskaiti grāmatvedībā".

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

234. Ziņu "Nodrošinājuma reģistrācijas valsts kods", ziņu "Norāde par klienta saistību pārstrukturēšanu vai atgūšanu", ziņu "Klienta saistību nepildīšanas varbūtība", ziņu "Iespējamie zaudējumi klienta saistību nepildīšanas gadījumā", ziņu "Norāde par vērtēšanas metodi" un periodisko ziņu "Norāde par uzskaiti grāmatvedībā" reģistrā iekļauj, sākot ar 2014. gada 1. jūliju.

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā, kas grozīta ar LB 16.05.2014. noteikumiem Nr.139)

235. Ja reģistrā iekļautas ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām un 2014. gada 1. jūlijā plkst. 00.01 attiecīgās klienta saistības ir spēkā un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks līdz 2014. gada 30. septembrim iekļauj reģistrā arī ziņu "Nodrošinājuma reģistrācijas valsts kods".

(LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

236. Lai nodrošinātu reģistra pielāgošanu euro ieviešanai, grozījumi šo noteikumu 19.22., 106., 196., 214., 216. un 218.220. punktā un 3. pielikumā stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

(LB 16.09.2013. noteikumu Nr.120 redakcijā)

237. Grozījumi šo noteikumu 19.22. punktā saistībā ar kavēto maksājumu summu attiecas uz klienta vai klienta galvinieka saistību pārkāpumu tad, ja līdz 2013. gada 31. decembrim attiecībā uz konkrēto pārkāpumu nebija iestājušies šo noteikumu 19.22. punktā minētie nosacījumi, kas bija spēkā līdz 2013. gada 31. decembrim.

(LB 16.09.2013. noteikumu Nr.120 redakcijā)

238. Ja reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks līdz 2013. gada 31. decembrim pilnībā noraksta klienta saistības, tās pilnībā izslēdzot no savas bilances, un šīs klienta saistības līdz šim datumam faktiski izbeidzas, iekļaujot reģistrā ziņu "Zaudējumu apjoms", norāda klienta saistību pilnīgas norakstīšanas brīdī aprēķināto zaudējumu summu latos.

(LB 16.09.2013. noteikumu Nr.120 redakcijā)

239. Grozījumi šo noteikumu 3. pielikumā saistībā ar kategorijas "Piesaistošā finanšu iestāde un naudas aizdevējs" un kategorijas "Finanšu palīgsabiedrība" ieviešanu stājas spēkā 2014. gada 1. septembrī.

(LB 16.05.2014. noteikumu Nr.139 redakcijā)

240. Ja reģistrā iekļautas ziņas par klienta saistībām un 2014. gada 1. septembrī plkst. 00.01 attiecīgās klienta saistības ir spēkā un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks līdz 2014. gada 30. novembrim pārbauda ziņas "Kategorija" atbilstību šo noteikumu prasībām un neatbilstības gadījumā to aktualizē.

(LB 16.05.2014. noteikumu Nr.139 redakcijā)

241. Ja reģistrā iekļautas ziņas par klienta saistībām un 2015. gada 1. oktobrī plkst. 00.01 attiecīgās klienta saistības ir spēkā un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks līdz 2015. gada 31. decembrim pārbauda ziņas "Klienta saistību veids" atbilstību šo noteikumu 1. pielikumam, ziņas "Kategorija" atbilstību šo noteikumu 3. pielikumam un ziņas "Nodrošinājuma veids" atbilstību šo noteikumu 4. pielikumam un neatbilstības gadījumā to aktualizē.

(LB 09.07.2015. noteikumu Nr.143 redakcijā)

242. Ja reģistrā iekļautas ziņas par klienta vai klienta galvinieka saistībām un 2016. gada 1. jūlijā plkst. 00.01 attiecīgās klienta vai klienta galvinieka saistības ir spēkā un attiecīgās tiesības un saistības vai prasījuma tiesības nav nodotas citai personai, reģistra dalībnieks vai ierobežots reģistra dalībnieks līdz 2016. gada 30. septembrim pārbauda reģistrā iekļautās ziņas "Individuālais klienta līgumā noteiktais klienta saistību beigu datums" atbilstību šo noteikumu prasībām un neatbilstības gadījumā šo ziņu aktualizē, kā arī iekļauj reģistrā ziņu "Individuālais klienta saistību faktiskās izbeigšanās datums".

(LB 12.05.2016. noteikumu Nr. 145 redakcijā)

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvu

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 23. aprīļa Direktīvas 2008/48/EK par patēriņa kredītlīgumiem un ar ko atceļ Direktīvu 87/102/EEK.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
1.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.93
Klienta saistību veidu klasifikators

(Pielikums grozīts ar LB 09.07.2015. noteikumiem Nr.143)

Klienta saistību veids

Kods

Kredīts apgrozāmo līdzekļu palielināšanai (komerckredīts) (aizdevums juridiskajai personai darba kapitāla finansēšanai, t.sk. norēķinu konta debeta atlikums (overdraft), izņemot kredītu, kurš uzrādīts kā vekselis, norēķinu kartes kredīts vai kredīts pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings))

10

Industriālais kredīts (aizdevums juridiskajai personai pamatlīdzekļu iegādes un citu ilgtermiņa ieguldījumu projektu finansēšanai, izņemot aizdevumus, kuri uzrādīti kā finanšu līzings vai kredīts nekustamā īpašuma iegādei)

20

Reversais repo darījums

30

Vekselis (aizdevums, kas izsniegts pret klienta vekseli vai arī veicot maksājumus klienta vietā trešai personai; šeit uzrāda arī akceptētos klientu vekseļus, par kuriem klients nav izpildījis savas saistības noteiktajā apjomā un termiņā)

40

Finanšu līzings

50

Norēķinu kartes kredīts (aizdevums, kas izsniegts saskaņā ar norēķinu kartes lietošanas līguma noteikumiem)

60

Patēriņa kredīts (aizdevums mājsaimniecībai, t.sk. norēķinu konta debeta atlikums (overdraft), kas izsniegts tādu patēriņa preču, piemēram, sadzīves tehnikas vai automobiļa, iegādei un pakalpojumu, piemēram, medicīniskās aprūpes vai ceļojuma, samaksai, kuru nolūks nav saistīts ar peļņas ieguvi, un kas nav uzrādīts kā norēķinu kartes kredīts vai finanšu līzings)

70

Kredīts mājokļa iegādei (aizdevums mājsaimniecībai vai mājsaimniecības apkalpojošai bezpeļņas organizācijai mājokļa (zemes, mājas, dzīvokļa, kas paredzēts cilvēku izmitināšanai, kā arī saimniecības ēkas, piemēram, pagraba, garāžas, klēts, šķūņa u.c.) iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai un remontam)

80

Kredīts nekustamā īpašuma iegādei (aizdevums juridiskajai personai nekustamā īpašuma iegādei, būvniecībai, rekonstrukcijai, remontam). Šeit uzrāda arī kredītus mājsaimniecībām (t.i., pašnodarbinātajām personām), kuru mērķis ir tāda nekustamā īpašuma iegāde, kas nav uzskatāms par mājokli, piemēram, cehs, noliktava, darba (biroja) telpas

81

Kredīts pret klienta prasījuma tiesībām (faktorings)

90

Pārējie kredīti (aizdevums, kuru saskaņā ar klienta saistību veidu skaidrojumiem nevar iekļaut nevienā citā saistību veidā). Šeit uzrāda arī kredītus mājsaimniecībām (t.sk. pašnodarbinātajām personām), kuru mērķis ir komercdarbības uzsākšana vai veicināšana vai cita ilgtermiņa ieguldījuma projekta finansēšana

95

Operatīvais līzings (noma)

110

Pārējās saistības

100

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
2.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.93
Tautsaimniecības nozaru klasifikators

(Pielikums grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97; LB 16.09.2013. noteikumiem Nr.120)

Tautsaimniecības nozare

Kods

1

2

Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

A

Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

01

Mežsaimniecība un mežizstrāde

02

Zivsaimniecība

03

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

B

Apstrādes rūpniecība

C

Pārtikas produktu ražošana

10

Dzērienu ražošana

11

Tabakas izstrādājumu ražošana

12

Tekstilizstrādājumu ražošana

13

Apģērbu ražošana

14

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana

16

Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

17

Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

18

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

20

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

21

Metālu ražošana

24

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

25

Mēbeļu ražošana

31

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

33

Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

D

Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

E

Būvniecība

F

Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; automobiļu un motociklu remonts

G

Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts

45

Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

46

Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

47

Transports un uzglabāšana

H

Sauszemes transports un cauruļvadu transports

49

Ūdens transports

50

Gaisa transports

51

Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības

52

Pasta un kurjeru darbība

53

Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi

I

Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

J

Finanšu un apdrošināšanas darbības

K

Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64

Holdingkompāniju darbība

64.20

Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

64.30

Finanšu noma

64.91

Citi kreditēšanas pakalpojumi

64.92

Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64.99

Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

65

Finanšu pakalpojumus un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības

66

Finanšu tirgus vadīšana

66.11

Operācijas ar vērtspapīriem

66.12

Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

66.19

Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

66.20

Operācijas ar nekustamo īpašumu

L

Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

M

Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

N

Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

O

Izglītība

P

Veselība un sociālā aprūpe

Q

Māksla, izklaide un atpūta

R

Citi pakalpojumi

S

Nav informācijas

Z

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
3.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.93
Kategoriju klasifikators

(Pielikums LB 09.07.2015. noteikumu Nr.143 redakcijā)

KategorijaKods
Valsts institucionālās vienības, izņemot ministrijas, to padotības iestādes, citas centrālās valsts iestādes, no budžeta nefinansētās iestādes un sociālās nodrošināšanas fondus110
Vietējā valdība (pašvaldība)120
Sociālās nodrošināšanas fonds125
Piesaistošā finanšu iestāde un naudas aizdevējs135
Finanšu palīgsabiedrība134
Pensiju fonds133
Apdrošināšanas sabiedrība132
Cits finanšu starpnieks (izņemot apdrošināšanas sabiedrību un pensiju fondu)131
Ieguldījumu fonds, izņemot naudas tirgus fondu, un alternatīvo ieguldījumu fonds230
Mājsaimniecības apkalpojošā bezpeļņas organizācija190
Mikrouzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir mazāks par 10, un gada neto apgrozījums nepārsniedz 2 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 2 milj. euro)44
Mazais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir 10–49, un gada neto apgrozījums nepārsniedz 10 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 10 milj. euro)43
Vidējais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir 50–249, un gada neto apgrozījums nepārsniedz 50 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma nepārsniedz 43 milj. euro)42
Lielais uzņēmums (vidējais darbinieku skaits gadā ir 250 vai lielāks, un gada neto apgrozījums pārsniedz 50 milj. euro vai bilances aktīvu kopsumma pārsniedz 43 milj. euro)41
1 Institucionālo sektoru klasifikāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 21. maija Regulas (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā prasībām sagatavo Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde.

2 Latvijas Republikas ieguldījumu fondu un alternatīvo ieguldījumu fondu sarakstu saskaņā ar Komisijas informāciju sagatavo Latvijas Banka.

4.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.93
Nodrošinājuma veidu klasifikators

(Pielikums LB 09.07.2015. noteikumu Nr.143 redakcijā)

Nodrošinājuma veidsKods
Pirmā hipotēka uz mājokli10
Pirmā hipotēka uz mājokli, kas pietiekami nodrošina klienta saistību dzēšanu pilnā apjomā (klienta atbildība nodrošinājuma apjomā)15
Pirmā hipotēka uz komercīpašumu20
Pirmā hipotēka uz zemes gabalu30
Pirmā hipotēka uz zemes gabalu, kas pietiekami nodrošina klienta saistību dzēšanu pilnā apjomā (klienta atbildība nodrošinājuma apjomā)35
Cita hipotēka40
Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuri tiek kotēti regulētajā tirgū51
Parāda vērtspapīri vai citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu, kuri netiek kotēti regulētajā tirgū52
Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kuri tiek kotēti regulētajā tirgū61
Akcijas vai citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu, kuri netiek kotēti regulētajā tirgū62
Komercķīla70
Cits galvojums vai garantija80
Valsts galvojums vai garantija81
Kredītiestādes galvojums82
Noguldījums90
Kredītprasība95
Cits100
5.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.93
Klienta saistību statusa klasifikators
Klienta saistību statuss

Kods

Normālas klienta saistības, t.sk. ar mainītiem klienta līguma nosacījumiem (klienta līguma noteikumu pārmaiņas nav saistītas ar klienta grūtībām un nav veikta saistību pārstrukturēšana)

10

Pārstrukturētas klienta saistības (saskaņā ar Komisijas noteikumiem par aktīvu kvalitātes novērtēšanu un uzkrājumu veidošanu)

20

Klienta saistības atgūšanas procesā, t.sk. maksātnespējas procesā (klients nav spējīgs veikt vai neveic klienta līgumā paredzētos maksājumus, un klienta saistību atgūšana notiek saskaņā ar īpašu šīm saistībām izstrādātu programmu, kas ietver, piemēram, ķīlas tiesību vai galvojuma tiesību izmantošanu, vai arī ar saistību atgūšanu nodarbojas reģistra dalībnieka vai ierobežota reģistra dalībnieka (vai trešās puses) atsevišķa struktūrvienība vai tam īpaši norīkoti darbinieki)

30

Izbeigušās klienta saistības (klienta saistības izbeigušās kādā no klienta saistību izbeigšanās veidu klasifikatorā (7. pielikums) minētajiem veidiem)

40

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
6.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.93
Klienta saistību rašanās veidu klasifikators
Klienta saistību rašanās veids

Kods

Saskaņā ar noslēgtu jaunu klienta līgumu

10

Pārņemot tiesības un saistības vai prasījuma tiesības no citas personas

20

Saskaņā ar noslēgtu jaunu klienta līgumu, klientam veicot pārkreditāciju no citas personas

30

Saskaņā ar noslēgtu jaunu klienta līgumu esošo klienta saistību pārformēšanai (piemēram, par klienta saistību veida, atmaksas grafika, valūtas vai procentu veida maiņu vai klienta aizstāšanu)

40

Saskaņā ar maksātnespējas procesa norisi (klienta saistības ietvertas saistību dzēšanas plānā) vai tiesiskās aizsardzības procesa (arī ārpustiesas) norisi

50

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
7.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.93
Klienta saistību izbeigšanās veidu klasifikators

(Pielikums LB 09.07.2015. noteikumu Nr.143 redakcijā)

Klienta saistību izbeigšanās veidsKods
Izpildītas bez īpašiem papildu nosacījumiem10
Izbeigušās, nododot tiesības un saistības vai prasījuma tiesības citai personai20
Izbeigušās, klientam veicot pārkreditāciju pie citas personas30
Izbeigušās, pārņemot vai realizējot nekustamo īpašumu, kas kalpojis par pietiekamu nodrošinājumu klienta saistību dzēšanai pilnā apjomā (klienta atbildība nodrošinājuma apjomā)35
Izbeigušās, vienojoties par jaunu klienta līgumu klienta saistību pārformēšanai40
Izbeigušās, reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam norakstot zaudējumos, ja iestājies noilgums50
Izbeigušās, reģistra dalībniekam vai ierobežotam reģistra dalībniekam pārņemot vai realizējot nodrošinājumu60
Izbeigušās, maksātnespējas procesa ietvaros apvienojot klienta saistības saistību dzēšanas plānā (attiecināms arī uz tiesiskās aizsardzības procesu)80
Dzēstas pēc klienta atbrīvošanas no atlikušajām klienta saistībām, pabeidzot saistību dzēšanas procedūru (attiecināms arī uz tiesiskās aizsardzības procesu)90
Izbeigušās, ja saskaņā ar maksātnespējas procesu reglamentējošos tiesību aktos noteikto apvienotām klienta saistībām atjaunots iepriekšējais (individuālas neizpildes) statuss100
Izbeigušās citā veidā110
8.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.93
Klienta saistību klasifikācijas grupu klasifikators
Klienta saistību klasifikācijas grupa

Kods

Standarta

1

Uzraugāmas

2

Zemstandarta

3

Šaubīgas

4

Zaudētas

5

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
9.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.93
Apliecinājumā par reģistrā kļūdaini iekļauto ziņu labošanu vai anulēšanu norādāmā informācija

1. Informācija par bijušo reģistra dalībnieku:

1.1. nosaukums (obligāti norādāms);

1.2. reģistrācijas numurs (obligāti norādāms rezidentam, nerezidentam – ja tāds piešķirts);

1.3. juridiskā adrese (obligāti norādāma).

2. Informācija par personu, kura rīkojas bijušā reģistra dalībnieka vārdā:

2.1. personu identificējošā informācija (obligāti norādāma);

2.2. pārstāvības tiesību pamats (obligāti norādāms).

3. Informācija par klientu, klienta galvinieku vai personu, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, – fizisko personu:

3.1. vārds un uzvārds (obligāti norādāms);

3.2. personas kods (obligāti norādāms rezidentam, nerezidentam – ja tāds piešķirts);

3.3. dzimšanas datums (obligāti norādāms nerezidentam);

3.4. personu apliecinošā dokumenta numurs (obligāti norādāms nerezidentam);

3.5. personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods (obligāti norādāms nerezidentam).

4. Informācija par klientu, klienta galvinieku vai personu, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, – juridisko personu:

4.1. nosaukums (obligāti norādāms);

4.2. vienotās reģistrācijas numurs (obligāti norādāms rezidentam);

4.3. reģistrācijas valsts kods (obligāti norādāms nerezidentam);

4.4. reģistrācijas numurs (obligāti norādāms nerezidentam);

4.5. reģistrācijas datums (obligāti norādāms nerezidentam);

4.6. juridiskā adrese (obligāti norādāma nerezidentam).

5. Informācija par personu, kura rīkojas klienta, klienta galvinieka vai personas, kas par tādu reģistrā norādīta kļūdaini, vārdā:

5.1. personu identificējošā informācija (obligāti norādāma);

5.2. pārstāvības tiesību pamats (obligāti norādāms).

6. Informācija par reģistrā kļūdaini iekļautajām ziņām:

6.1. reģistrā kļūdaini iekļautās ziņas nosaukums (obligāti norādāms);

6.2. reģistrā kļūdaini iekļautās ziņas saturs (obligāti norādāms);

6.3. pareizi norādāmais ziņas saturs (obligāti norādāms);

6.4. klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošā informācija (obligāti norādāma).

7. Informācija par reģistrā nepamatoti iekļautajām ziņām:

7.1. reģistrā nepamatoti iekļautās ziņas nosaukums (obligāti norādāms, ja reģistrā nepamatoti iekļauta atsevišķa ziņa);

7.2. klienta vai klienta galvinieka saistības identificējošā informācija (obligāti norādāma, ja persona par klientu vai klienta galvinieku norādīta nepamatoti).

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
10.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.93

(Pielikums grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

Fiziskās personas pieteikums Kredītu reģistrā esošo ziņu saņemšanai pasta sūtījuma veidā

Vārds un uzvārds (obligāti norādāms): ______________________

Personas kods (obligāti norādāms rezidentam; nerezidentam – ja tāds piešķirts): ______________________

Dzimšanas datums (obligāti norādāms nerezidentam): __________________________

Personu apliecinošā dokumenta numurs (obligāti norādāms nerezidentam): _________

Personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods (obligāti norādāms nerezidentam): ___________________

Pasta adrese (obligāti norādāma): ______________________

Tālruņa numurs (obligāti norādāms): ____________________

E-pasta adrese: ______________________________________

Ar šo pieteikumu apliecinu, ka:

1) vēlos saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas pasta sūtījuma veidā ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam uz šajā pieteikumā norādīto pasta adresi, kas ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kurā pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina šādu pakalpojumu;

2) Latvijas Bankai ir samaksāta maksa par pasta pakalpojumiem.

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

______. gada ____. ____________

Pieteikuma rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja pieteikums kā elektroniskais dokuments ir sagatavots saskaņā ar elektronisko dokumentu noformēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
11.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.93

(Pielikums grozīts ar LB 14.03.2013. noteikumiem Nr.97)

Juridiskās personas pieteikums Kredītu reģistrā esošo ziņu saņemšanai pasta sūtījuma veidā

Nosaukums (obligāti norādāms): ______________________

Reģistrācijas numurs (obligāti norādāms): ______________________

Juridiskā adrese (obligāti norādāma): ___________________________

Sūtījuma saņēmēja vārds un uzvārds (obligāti norādāms): ______________________

Pasta adrese (obligāti norādāma): ______________________

Tālruņa numurs (obligāti norādāms): ____________________

E-pasta adrese: ______________________________________

Ar šo pieteikumu apliecinu, ka:

1) vēlos saņemt Kredītu reģistrā iekļautās ziņas pasta sūtījuma veidā ar paziņojumu par izsniegšanu pret parakstu personiski adresātam uz šajā pieteikumā norādīto pasta adresi, kas ir Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī, kurā pasta pakalpojumu sniedzējs nodrošina šādu pakalpojumu;

2) Latvijas Bankai ir samaksāta maksa par pasta pakalpojumiem.

(paraksts)

(paraksta atšifrējums)

______. gada ____. ____________

Pieteikuma rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja pieteikums kā elektroniskais dokuments ir sagatavots saskaņā ar elektronisko dokumentu noformēšanu regulējošo normatīvo aktu prasībām.

Latvijas Bankas prezidents I.Rimšēvičs
12.pielikums
Latvijas Bankas 2012.gada 13.septembra
noteikumiem Nr.93
Elektroniskajā pieteikumā norādāmā informācija

(Pielikums LB 14.03.2013. noteikumu Nr.97 redakcijā)

1. Informācija par fizisko personu:

1.1. vārds un uzvārds (obligāti norādāms);

1.2. personas kods (obligāti norādāms rezidentam, nerezidentam – ja tāds piešķirts);

1.3. dzimšanas datums (obligāti norādāms nerezidentam);

1.4. personu apliecinošā dokumenta numurs (obligāti norādāms nerezidentam);

1.5. personu apliecinošā dokumenta izdevējvalsts kods (obligāti norādāms nerezidentam);

1.6. pasta adrese (obligāti norādāma);

1.7. e-pasta adrese.

2. Informācija par patērētāja kreditoru – fizisko personu:

2.1. vārds un uzvārds (obligāti norādāms);

2.2. pasta adrese (obligāti norādāma);

2.3. e-pasta adrese.

3. Informācija par patērētāja kreditoru – juridisko personu:

3.1. nosaukums (obligāti norādāms);

3.2. reģistrācijas numurs (obligāti norādāms);

3.3. pasta adrese (obligāti norādāma);

3.4. sūtījuma saņēmēja vārds un uzvārds (obligāti norādāms);

3.5. e-pasta adrese.

01.07.2016