Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 13.07.2013. - ... / Spēkā esošā
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.27

Jūrmalā 2012.gada 19.jūlijā (prot. Nr.11, 11.p.)
Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām"
15.panta pirmās daļas 3.punktu, 43.panta trešo daļu, 43.panta pirmās daļas 2.punktu
un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumu Nr.158
"Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos" 26.6.apakšpunktu
(Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)
I. Vispārīgie jautājumi

(Nodaļas nosaukums Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

1. Lietotie termini:

1.1. Mazizmēra kuģošanas līdzeklis – airu laiva, ūdensmotocikls, kā arī motorlaiva un kuteris, kuru garums ir mazāks par 12 metriem.

1.2. Ūdens kvalitāte – ūdens sastāva un īpašību raksturojums, kas nosaka tā derīgumu konkrētam ūdens lietošanas veidam.

1.3. Aktīvā zona – paredzēta aktīvai atpūtai ar ūdens motocikliem, ūdensslēpošanai, veikbordam un citām saistītām nodarbēm.

1.4. Ūdenssporta zonas – akvatorijas, kurās iespējams rīkot ar ūdenssportu saistītu pasākumu vai sacensību organizēšanu vai izmantot sporta treniņiem.

1.5. Krastmala – publiski pieejama josla gar virszemes ūdensobjekta krastu, kas sākas no ūdens akvatorijas un nav mazāka par tauvas joslu, izņemot esošas apbūves situācijā.

1.6. Ūdensobjekts – upe, ezers, mākslīga ūdenskrātuve.

1.7. Kuģu ceļš – noteikta platuma akvatorijas josla kuģošanas līdzekļu satiksmei, marķēta ar navigācijas līdzekļiem – ass bojām vai stoderēm akvatorijā, kā arī vadlīniju zīmēm krastos.

1.8. Piestātne – hidrotehniska būve vai tās daļa ar nepieciešamo aprīkojumu virszemes ūdensobjekta krastā un ūdenī, kas paredzēta kuģošanas līdzekļu piestāšanai un stāvēšanai.

1.9. Slips – slīpa, nostiprināta krasta daļa kuģošanas līdzekļu ielaišanai vai izvilkšanai no ūdens, kuras vienā vai abās pusēs var būt mols.

2. Saistošie noteikumi (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka Lielupes izmantošanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

(Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu un racionālu ūdens resursu izmantošanu, sekmējot vides sakārtošanu Lielupei piegulošajās teritorijās.

II. Lielupes un krastmalas izmantošanas noteikumi

(Nodaļa svītrota ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

4. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

5. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

6. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

III. Kuģošanas līdzekļu un ūdensceļu izmantošanas kārtība

7. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

8. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

9. Noteikumu pielikumā apzīmētās ūdens ņemšanas un laivu nolaišanas vietas (slipi) to lietotājam pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Pašvaldības policijas vai citu operatīvo dienestu pieprasījuma nekavējoties jāatbrīvo, nodrošinot brīvu piekļuvi.

10. Noteikumu pielikumā noteiktā aktīvā zona paredzēta ūdensslēpošanas, veikborda un citu aktīvu ūdenssporta veidu izmantošanai.

11. Noteikumu pielikumā noteiktās ūdenssporta zonas (1.Burātāji, 2.Airētāji, 3.Motorizētie un ūdensslēpotāji) paredzētas konkrētā ūdenssporta veida treniņu un sacensību organizēšanai.

12. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

12.1 Noteikumu pielikumā apzīmētajās ūdens sporta un aktīvajās zonās, peldvietās, kuģu ceļa, ostu un piestātņu teritorijās aizliegta zemūdens niršana ar akvalangiem, izņemot, ja niršana saistīta ar speciālu darbu veikšanu. Speciālu darbu veikšanas vietā (niršanas vietā) jāveic kuģošanas līdzekļu satiksmes dalībnieku brīdināšana.

(Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

13. Noteikumu pielikumā noteiktajās laivu nolaišanas vietās (slipi) atļauta kuģošanas līdzekļu ielaišana vai izvilkšana no ūdens.

14. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

15. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

16. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

IV. Pasākumi ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanai un saglabāšanai Lielupē un tās krastmalas teritorijā

(Nodaļa svītrota ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

17. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

18. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

V. Administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu un noteikumu izpildes kontrole

19. (Svītrots ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

20. Atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu iestājas saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

21. Kontrolēt Noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences ietvaros ir tiesīgas Jūrmalas pašvaldības policijas amatpersonas.

(Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

VI. Noslēguma jautājums

(Nodaļas nosaukums Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Latvijas Vēstnesis" un "Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens" un stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Pielikums: "Lielupes izmantošanas plāns"

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.21)

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs G.Truksnis
Pielikums
Jūrmalas pilsētas domes
2012.gada 19.jūlija noteikumiem Nr.27

(Pielikuma uzraksts Jūrmalas pilsētas domes 30.05.2013. saistošo noteikumu Nr.21 redakcijā)

 

 

13.07.2013