Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 07.08.2019. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Carnikavas novada domes saistošie noteikumi Nr. CND/SN/2011/6

Carnikavā 2011. gada 23. februārī
Saistošie noteikumi par neapbūvēta Carnikavas novada pašvaldības zemesgabala nomas maksas apmēru
APSTIPRINĀTS
ar Carnikavas novada domes
2011. gada 23. februāra lēmumu (prot. Nr. 4, 11. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu un Ministru kabineta
2007. gada 30. oktobra noteikumu Nr. 735
"Par valsts vai pašvaldības zemes nomu" 18. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka Carnikavas novada pašvaldības valdījumā vai turējumā esoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru.

2. Saistošie noteikumi attiecas uz juridiskām un fiziskām personām, kuras vēlas nomāt Carnikavas novada pašvaldības valdījumā vai turējumā esošu neapbūvētu zemesgabalu (turpmāk – neapbūvēts zemesgabals).

3. Neapbūvēta zemesgabala personisko palīgsaimniecību, tostarp sakņu dārzu, vajadzībām nomas maksa ir 50 % (piecdesmit procenti) apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

3.1. Gadījumā, ja saistošo noteikumu 3. punktā paredzētajā kārtībā aprēķinātā nomas maksa neapbūvētam zemesgabalam, kurš tiek iznomāts ar mērķi – sakņu dārzi, ir zemāka par saistošo noteikumu 3.2. punktā noteikto minimālo nomas maksu, nomas maksa tiek noteikta 60 % (sešdesmit procenti), 70 % (septiņdesmit procenti), 80 % (astoņdesmit procenti), 90 % (deviņdesmit procenti) vai 100 % (simts procenti) apmērā no neapbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, piemērojot to nomas maksas apmēru, kurš pirmais pārsniedz saistošo noteikumu 3.2. punktā noteikto minimālo zemes nomas maksas apmēru.

3.2. Minimālais nomas maksas apmērs neapbūvētam zemesgabalam, kurš iznomāts ar mērķi – sakņu dārzi, ir 21,34 euro gadā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/49)

4. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa ir 3 % (trīs procenti) apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, ja zemesgabals tiek iznomāts uz laiku, kas pārsniedz 6 (sešus) mēnešus.

5. Neapbūvēta zemesgabala bez apbūves tiesībām nomas maksa ir 3 % (trīs procenti) apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, ja zemesgabals tiek iznomāts uz laiku, kas nepārsniedz 6 (sešus) mēnešus.

5.1. Gadījumā, ja saistošo noteikumu 5. punktā paredzētajā kārtībā aprēķinātā nomas maksa neapbūvētam zemesgabalam bez apbūves tiesībām, kurš tiek iznomāts uz laiku, kas nepārsniedz 6 (sešus) mēnešus, ir zemāka par saistošo noteikumu 5.2. punktā noteikto minimālo nomas maksu, nomas maksa tiek noteikta 4 % (četri procenti), 5 % (pieci procenti), 6 % (seši procenti) vai 7 % (septiņi procenti) no neapbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības gadā, piemērojot to nomas maksas apmēru, kurš pirmais pārsniedz saistošo noteikumu 5.2. punktā noteikto minimālo zemes nomas maksas apmēru.

5.2. Minimālais nomas maksas apmērs neapbūvētam zemesgabalam bez apbūves tiesībām, ja zemesgabals tiek iznomāts uz laiku, kas nepārsniedz 6 (sešus) mēnešus, ir 2,85 euro par 1 (vienu) kvadrātmetru iznomātās zemes gadā.

(Grozīts ar Carnikavas novada domes 18.12.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.SN/2013/49)

6. Neapbūvēta zemesgabala ar apbūves tiesībām nomas maksa ir 4 % (četri procenti) apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā.

7. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas pašvaldības informatīvajā izdevumā "Apkārtraksts".

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja D. Jurēvica
01.01.2014