Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.578

Rīgā 2012.gada 28.augustā (prot. Nr.49 13.§)
Noteikumi par ģeoloģiskās informācijas sistēmu
Izdoti saskaņā ar likuma "Par zemes dzīlēm"
23.panta ceturto daļu

1. Noteikumi nosaka ģeoloģiskās informācijas sistēmas saturu un tās izmantošanas noteikumus.

2. Ģeoloģiskās informācijas sistēmu veido:

2.1. valsts ģeoloģijas fonds, kurā atrodas pārskati par ģeoloģisko izpēti, tematiskiem pētījumiem, zemes dzīļu monitoringu, inženierģeoloģisko un ģeoekoloģisko izpēti un citiem darbiem (papīra vai elektroniskā formā);

2.2. valsts ģeoloģijas arhīvs, kurā atrodas ģeoloģiskās izpētes darbu pirmmateriāli (piemēram, lauku darbu žurnāli);

2.3. zinātniski tehniskās literatūras bibliotēka;

2.4. urbumu seržu glabātava, kurā atrodas urbumu serdes, iežu etalonparaugu kolekcija, plānslīpējumu kolekcija, ģeoloģisko paraugu kolekcija, iežu paraugi, grunts sāntvērēja paraugi, iežu drumslu paraugi, urbšanas duļķu paraugi, kolektorslāņa fluīda paraugi un citi paraugi;

2.5. informācija, kas uzkrāta un izmantojama elektroniskā veidā:

2.5.1. datubāzes "Būvmateriālu izejvielu atradnes", "Kūdra", "Sapropelis" un "Urbumi" (ietver informāciju par ģeoloģiskās kartēšanas, hidroģeoloģiskās izpētes, ūdensapgādes, ogļūdeņražu, Rīgas līča dibennogulumu un citiem izpētes urbumiem, pazemes ūdens monitoringa rezultātus un citus datus);

2.5.2. datubāzu saīsināts apkopojums interneta lietotājiem – Derīgo izrakteņu atradņu reģistrs, kurā iekļauta informācija par derīgo izrakteņu atradnēm un ūdensapgādes urbumiem, kā arī derīgo izrakteņu krājumu bilanci;

2.5.3. elektroniskie katalogi "Ģeofonds", "Ģeokarte", "Paraugi", "Plānslīpējumi" un citi ģeoloģiskās informācijas sistēmā esošās informācijas un kolekciju katalogi;

2.5.4. zemes dzīļu uzbūvi un īpašības raksturojošie matemātiskie modeļi;

2.5.5. zemes dzīļu monitoringa dati, kartogrāfiskie un ģeofizikālie materiāli un cita ģeoloģiskā informācija, ko ģeoloģiskās informācijas sistēmā uzkrāj elektroniskā formā;

2.5.6. ģeoloģiskā griezuma stratigrāfiskā leģenda (1995.gads).

3. Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk – centrs) nodrošina ģeoloģiskās informācijas, kā arī urbumu seržu un paraugu pieņemšanu, sistematizēšanu, glabāšanu un pieejamību.

4. Zemes dzīļu izmantotāji iegūto ģeoloģisko informāciju (izņemot pārskatu par derīgo izrakteņu ieguves apjomu) nodod glabāšanai ģeoloģiskās informācijas sistēmā.

5. Ģeoloģisko informāciju, kas iegūta, īstenojot valsts pētījumu programmu, Eiropas struktūrfondu finansētus pētījumus vai valsts finansētus zinātniskus pētījumus, nodod centram glabāšanai ģeoloģiskās informācijas sistēmā.

6. Zemes dzīļu izmantošanu regulējošajos normatīvajos aktos vai zemes dzīļu izmantošanas licencē noteiktajos gadījumos un kārtībā ģeoloģiskās informācijas sistēmā (urbumu seržu glabātavā) nodod arī urbumu serdes un paraugus, piemēram, iežu paraugus, grunts sāntvērēja paraugus, iežu drumslu paraugus, urbšanas duļķu paraugus un kolektorslāņa fluīda paraugus (turpmāk – paraugi).

7. Paraugus ģeoloģiskās informācijas sistēmā nodod iepakojumā, kas nodrošina to ilgtermiņa uzglabāšanu un identifikāciju (1.pielikums).

8. Nododot ģeoloģisko informāciju un paraugus ģeoloģiskās informācijas sistēmā, starp centru un zemes dzīļu izmantotāju var noslēgt līgumu. Līguma paraugs noteikts šo noteikumu 2.pielikumā.

9. Privātpersona tai piederošai ģeoloģiskajai informācijai, kas nodota iekļaušanai ģeoloģiskās informācijas sistēmā, var noteikt komercnoslēpuma statusu. To norāda šo noteikumu 8.punktā minētajā līgumā. Centrs nodrošina komercnoslēpuma aizsardzību.

10. Ģeoloģisko informāciju, kurai noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, tostarp komercnoslēpuma statuss, ieinteresētā persona var saņemt no centra tikai ar informācijas īpašnieka rakstisku piekrišanu, uzņemoties saistības attiecībā uz ierobežotas pieejamības informācijas statusa saglabāšanu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.578
Prasības iežu paraugu pieņemšanai un glabāšanai urbumu seržu glabātavā

1. Urbuma serdes nodod iepakotas speciālās kastēs, kurām ir garenvirziena sekcijas un vāks. Ieteicamais kastes izmērs 100 х 50 х 15 cm.

2. Urbuma serdi kastē ievieto, sākot no kreisās puses atbilstoši urbuma dziļuma pieaugumam. Uz kastes ar noturīgu melnu krāsu norāda urbuma serdes ievietošanas virzienu. Uz kastes un uz pievienotās etiķetes norāda informāciju par urbumu: urbuma numuru, koordinātas, administratīvo vai teritoriālo piederību, atradnes nosaukumu, urbuma veicēju, urbuma serdes ņemšanas intervālu, urbuma dziļumu (no__m līdz__m). Kastē katra serdes pacēluma (reisa) beigās ievieto etiķeti, kurā norāda urbuma numuru, koordinātas, administratīvo vai teritoriālo piederību, atradnes nosaukumu, urbšanas intervālu (no__m līdz__m), reisā iegūtās serdes daudzumu, garumu metros, serdes ņemšanas datumu, personu, kas ņēma serdi (vārdu, uzvārdu, amatu un parakstu). Visus uzrakstus izdara ar zīmuli.

3. Kastes ir numurētas. Vienā kastē ievieto urbuma serdi tikai no viena urbuma. Ja kastē palikusi brīva vieta, to aizpilda ar piemērotu materiālu, kas nepieļauj serdes sajaukšanos.

4. Iežu paraugiem pievieno etiķeti. Iežu paraugiem, kam ir nesaistīta struktūra, pievieno divas etiķetes. Vienu etiķeti ievieto iepakojumā, otru piestiprina pie iepakojuma. Ir pieļaujams etiķetes saturu uzrakstīt uz iepakojuma.

5. Uz šā pielikuma 4.punktā minētās etiķetes norāda šādu informāciju:

5.1. ģeoloģiskās izpētes objekts, licences numurs un izsniegšanas datums;

5.2. ģeoloģiskās izpētes veicējs (komersanta firma, iestādes nosaukums);

5.3. ģeoloģiskās izpētes pasūtītājs;

5.4. ģeoloģiskās izpētes izstrādnes nosaukums, numurs un koordinātas;

5.5. parauga ņemšanas dziļums ģeoloģiskās izpētes izstrādnē (atsegumam – augstums no atseguma pamatnes);

5.6. ieža nosaukums;

5.7. persona, kas ņēma paraugu (vārds, uzvārds, amats un paraksts);

5.8. parauga ņemšanas datums.

6. Etiķetes aizpilda salasāmi, ar mīkstu parasto zīmuli, nodrošinot, ka uzraksti saglabājas ilgtermiņā.

7. Prasības paraugiem, kas iegūti ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbos, ir noteiktas šo jomu reglamentējošos normatīvajos aktos vai ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licencē.

8. Pieņemot glabāšanai urbumu seržu glabātavā urbuma serdes un iežu paraugus, tos reģistrē saskaņā ar iekšējo normatīvo aktu. Urbuma serdes un iežu paraugus uzglabā tādā veidā, kas nodrošina to saglabāšanu un piekļuvi tiem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 28.augusta noteikumiem Nr.578
LĪGUMS
par ģeoloģiskās informācijas izmantošanu

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Sprūdžs
31.08.2012