Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Izglītības likumā

Izdarīt Izglītības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.; 2000, 12.nr.; 2001, 12., 16., 21.nr.; 2004, 5.nr.; 2007, 3.nr.; 2009, 1., 2., 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196.nr.; 2010, 47., 205.nr.; 2011, 202.nr.) šādus grozījumus:

1. 9.panta otrās daļas 2.punktā:

papildināt pirmo teikumu ar vārdiem un skaitli "ievērojot šā likuma 41.panta noteikumus";

izslēgt otro teikumu.

2. 14.pantā:

aizstāt 18.punktā vārdu "četriem" ar vārdu "septiņiem";

izteikt 18.1 un 19.punktu šādā redakcijā:

"181) nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kurās ietverti šo vadlīniju prasībām atbilstoši izglītības programmu paraugi;

19) nosaka valsts izglītības standartus, kuros ietverti šo standartu prasībām atbilstoši izglītības programmu paraugi;".

3. 15.pantā:

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) izstrādā valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, valsts izglītības standartus, kā arī valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām vai valsts izglītības standartu prasībām atbilstošus izglītības programmu paraugus;";

izslēgt 21.punktu.

4. Izteikt 24.panta pirmās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Izglītības iestāžu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa, un to kārto Ministru kabineta noteikta institūcija."

5. Papildināt 32.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts izglītības standartā ietver attiecīgā izglītības standarta prasībām atbilstošus izglītības programmu paraugus."

6. Papildināt 39.panta pirmo daļu pēc vārda "reģistrā" ar vārdiem "kas ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa".

7. Papildināt 40.panta pirmo daļu pēc vārda "turpināšanai" ar vārdu "darbam".

8. 41.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Mazākumtautību izglītības programmas izstrādā izglītības iestāde, izvēloties kādu no valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās vai attiecīgajā valsts izglītības standartā ietvertajiem izglītības programmu paraugiem.";

izslēgt trešo daļu.

9. Papildināt 48.panta trešo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Pedagogu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa."

10. 51.panta pirmās daļas 2.punktā:

izslēgt pēc vārda "izglītojamā" vārdu "paša";

papildināt punktu pēc vārda "godprātīgus" ar vārdu "atbildīgus".

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Pēc šā likuma 14.panta 18.punktā izdarīto grozījumu (par izglītības attīstības pamatnostādnēm turpmākajiem septiņiem gadiem) spēkā stāšanās pirmās turpmākajiem septiņiem gadiem paredzētās izglītības attīstības pamatnostādnes Ministru kabinets iesniedz Saeimai apstiprināšanai laikposmam no 2014.gada līdz 2020.gadam."

Likums Saeimā pieņemts 2012.gada 15.martā.

Valsts prezidents A.Bērziņš

Rīgā 2012.gada 4.aprīlī

18.04.2012