Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 28.05.2015. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2015. gada 19. maija noteikumus Nr. 244 "Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.78

Rīgā 2012.gada 24.janvārī (prot. Nr.5 26.§)
Atbalstāmo investīciju projekta apstiprināšanas un īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu
ienākuma nodokli
" 27.panta 10.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā iesniedzams un vērtējams investīciju projekta pieteikums atbalstāmo investīciju projekta (turpmāk – projekts) statusa iegūšanai, piemērojami nosacījumi nodokļa atlaides apvienošanai ar citu atbalstu, kā arī tiek sniegta informācija Ekonomikas ministrijai par projekta īstenošanu.

2. Saskaņā ar šiem noteikumiem iesniegt projekta pieteikumu ir tiesīgas Latvijā reģistrētas komercsabiedrības un ārvalstu komercsabiedrības, kuras reģistrētas Latvijā kā nodokļu maksātāji (turpmāk – projekta iesniedzējs).

3. Likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 pantā noteiktā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide (turpmāk – nodokļa atlaide) piemērojama saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 800/2008).

4. Mazās (sīkās) un vidējās komercsabiedrības ir komercsabiedrības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 1.pielikumā noteiktajai definīcijai.

5. Lielās komercsabiedrības ir komercsabiedrības, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 8.punktā noteiktajai definīcijai.

6. Lielais atbalstāmo investīciju projekts ir projekts, kas atbilst Komisijas regulas Nr. 800/2008 2.panta 12.punktā noteiktajai definīcijai.

7. Projekta iesniedzējam, izmantojot savus resursus vai ārējo finansējumu, kas nav saistīts ar jebkādu komercdarbības atbalstu, projekta īstenošanā jāiegulda vismaz 25 % no projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

8. Ja projekta iesniedzējs ir lielā komercsabiedrība, tā pamato nodokļa atlaides stimulējošo ietekmi vismaz vienā no šādiem veidiem:

8.1. nodokļa atlaide būtiski palielinās projekta apjomu;

8.2. nodokļa atlaide būtiski paplašinās projekta darbības jomu;

8.3. nodokļa atlaide būtiski palielinās kopsummu, ko projekta iesniedzējs iztērēs projektam;

8.4. nodokļa atlaide būtiski palielinās attiecīgā projekta izpildes ātrumu;

8.5. projekts netiks īstenots Latvijā, ja nodokļa atlaide netiks piešķirta.

9. Projekta īstenošanu var uzsākt tikai pēc likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 2. un 6.punktā minētā Ministru kabineta lēmuma par atbalstāmā investīciju projekta atbalstīšanu (turpmāk – Ministru kabineta lēmums) spēkā stāšanās. Par projekta īstenošanas uzsākšanu uzskata dienu, kad tiek sākti būvdarbi vai projekta iesniedzējs uzņemas pirmās stingri noteiktās iekārtu pasūtījuma saistības, izņemot priekšizpēti.

II. Pieteikuma sagatavošana un iesniegšana

10. Lai iegūtu atbalstāmā investīciju projekta statusu, projekta iesniedzējs Ekonomikas ministrijā iesniedz:

10.1. aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu (1.pielikums);

10.2. papildus iesniedzamos dokumentus:

10.2.1. biznesa plānu, kurš ietver izvērstu projekta aprakstu un pamato projekta pieteikumā iekļauto informāciju;

10.2.2. operatīvo finanšu pārskatu par laikposmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim, kas projekta pieteikuma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem;

10.2.3. deklarāciju par projekta iesniedzēja atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrības kategorijai, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par mazo (sīko) un vidējo komercsabiedrību deklarēšanas kārtību (ja projekta iesniedzējs pretendē uz nodokļa atlaidi atbilstoši mazo (sīko) un vidējo komercsabiedrību kategorijai). Lai noteiktu projekta iesniedzēja statusu, tiek ņemti vērā tikai dati par pēdējo noslēgto finanšu gadu. Ja projekta iesniedzējam finanšu gads nav noslēgts, tiek ņemti vērā dati no operatīvā finanšu pārskata.

11. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav latviešu valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.

12. Projekta pieteikumu var iesniegt papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā. Projekta pieteikumu papīra formā var iesniegt personīgi Ekonomikas ministrijā vai nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē. Projekta pieteikumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt personīgi Ekonomikas ministrijā, nosūtīt pa pastu vai nosūtīt uz Ekonomikas ministrijas elektroniskā pasta adresi (pasts@em.gov.lv).

13. Ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formā, to iesniedz divos eksemplāros (oriģināls un kopija). Katru projekta pieteikuma eksemplāru iesniedz cietos vākos, caurauklotu, ar secīgi sanumurētām lapām, uz pēdējās lapas aizmugurē diegu gali ir pielīmēti, uz uzlīmes ir norāde par dokumentā sanumurēto un cauraukloto lapu skaitu, apliecinājums par dokumentu kopiju pareizību, projekta iesniedzēja nosaukums, projekta pieteikuma sagatavošanas datums, dokumenta autora nosaukums, dokumenta izstrādāšanas vieta un projekta iesniedzēja amatpersonas paraksts. Uz oriģināleksemplāra pirmās lapas ir norāde "Oriģināls", uz kopijas pirmās lapas – norāde "Kopija".

14. Ja projekta pieteikumu iesniedz papīra formā, projekta iesniedzējs triju darbdienu laikā pēc projekta pieteikuma iesniegšanas iesniedz Ekonomikas ministrijā elektroniski vai nosūta uz elektroniskā pasta adresi (pasts@em.gov.lv) aizpildītu projekta pieteikuma veidlapu DOC, XLS vai PDF datņu formātā.

15. Ja projekta pieteikumu iesniedz elektroniska dokumenta veidā, tas atbilst šādām prasībām:

15.1. projekta pieteikums ir izstrādāts un noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošo normatīvo aktu prasībām;

15.2. projekta pieteikums ir izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datņu formātā;

15.3. projekta pieteikuma veidlapa un papildus iesniedzamo dokumentu oriģināli ir parakstīti katrs atsevišķi ar to autora drošu elektronisko parakstu un apliecināti ar laika zīmogu pirms projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa. Ja papildus iesniedzamie dokumenti ir dokumentu kopijas, tie ir apliecināti katrs atsevišķi ar projekta iesniedzēja drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu pirms projektu pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa.

16. Ja projekta pieteikumu iesniedz personīgi, par projekta pieteikuma iesniegšanas laiku uzskatāms Ekonomikas ministrijas zīmogā norādītais saņemšanas datums un laiks.

17. Projekta pieteikumu var iesniegt līdz 2014.gada 31.martam.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1519)

III. Piemērojamie nosacījumi nodokļa atlaides apvienošanai ar citu atbalstu

18. Šajā nodaļā minētie nosacījumi attiecināmi tikai uz gadījumiem, ja projekta iesniedzējs nodokļa atlaidi viena un tā paša projekta ietvaros plāno apvienot ar citas atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros plānoto atbalstu (turpmāk – komercdarbības papildu atbalsts).

19. Nodokļa atlaidi projektam ar kopējiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem līdz EUR 50 000 000 attiecībā uz tiem pašiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem projekta iesniedzējs var apvienot ar komercdarbības papildu atbalstu, ja to sniedz galvojuma, aizdevuma, finansējuma (granta) vai de minimis atbalsta veidā, ievērojot šādus nosacījumus:

19.1. par komercdarbības papildu atbalstu tiek informēta Ekonomikas ministrija, iesniedzot informāciju atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam;

19.2. nodokļa atlaide kopā ar komercdarbības papildu atbalstu nepārsniedz maksimāli pieļaujamo reģionālā atbalsta intensitāti neatkarīgi no tā, vai atbalstu sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem:

19.2.1. mazajām (sīkajām) komercsabiedrībām – 70 %;

19.2.2. vidējām komercsabiedrībām – 60 %;

19.2.3. lielajām komercsabiedrībām – 50 %.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1519)

20. Nodokļa atlaidi projektam ar kopējiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem no EUR 50 000 000 līdz EUR 100 000 000 attiecībā uz tiem pašiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem projekta iesniedzējs var apvienot ar komercdarbības papildu atbalstu, ja to sniedz galvojuma, aizdevuma vai finansējuma (granta) veidā, ievērojot šādus nosacījumus:

20.1. par komercdarbības papildu atbalstu tiek informēta Ekonomikas ministrija, iesniedzot informāciju atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam;

20.2. nodokļa atlaide kopā ar komercdarbības papildu atbalstu nepārsniedz reģionālā atbalsta intensitāti – 25 % (neatkarīgi no tā, vai atbalstu sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Savienības līdzekļiem).

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1519)

21. Nodokļa atlaidi projektam ar kopējiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem, kas lielāki par EUR 100 000 000, attiecībā uz tiem pašiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem projekta iesniedzējs nevar apvienot ar komercdarbības papildu atbalstu.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1519)

22. Projekta iesniedzējs pirms šo noteikumu 19. vai 20.punktā minētā komercdarbības papildu atbalsta saņemšanas informē par to Ekonomikas ministriju, iesniedzot informāciju atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

23. Ekonomikas ministrija izvērtē saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu iesniegto informāciju un 10 darbdienu laikā paziņo projekta iesniedzējam par iespējām apvienot nodokļa atlaidi ar komercdarbības papildu atbalstu, norādot maksimāli pieļaujamos procentus, kādus drīkst sasniegt nodokļa atlaižu summa attiecībā pret sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summu.

24. Projekta iesniedzējs pēc šo noteikumu 19. un 20.punktā minētā komercdarbības papildu atbalsta saņemšanas piecu darbdienu laikā informē par to Ekonomikas ministriju, iesniedzot informāciju atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

25. Ja Ekonomikas ministrija konstatē, ka informācija, kas saņemta saskaņā ar šo noteikumu 24.punktu, nesakrīt ar informāciju, kas saņemta saskaņā ar šo noteikumu 22.punktu (faktiski saņemtais komercdarbības papildu atbalsts nesakrīt ar plānoto), Ekonomikas ministrija:

25.1. saskaņā ar šo noteikumu 23.punktu informē projekta iesniedzēju par iespējām apvienot nodokļa atlaidi ar saņemto komercdarbības papildu atbalstu, precizējot maksimāli pieļaujamos procentus, kādus drīkst sasniegt nodokļa atlaižu summa attiecībā pret sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summu, ja komercdarbības papildu atbalsts saņemts pēc projekta pieteikuma iesniegšanas Ekonomikas ministrijā, bet pirms Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās;

25.2. sagatavo un iesniedz Ministru kabinetā jaunu Ministru kabineta rīkojuma projektu par projekta atbalstīšanu, norādot maksimāli pieļaujamos procentus, kādus drīkst sasniegt nodokļa atlaižu summa attiecībā pret sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summu, ja komercdarbības papildu atbalsts ir saņemts likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 2.punktā noteiktajā termiņā.

IV. Projektu pieteikumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

26. Projektu pieteikumus vērtē ekonomikas ministra izveidota komisija.

27. Komisijas priekšsēdētājs ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs. Komisijas sastāvā ir divi pārstāvji no Ekonomikas ministrijas un pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras.

28. Komisijas sekretariāta funkcijas pilda Ekonomikas ministrija.

29. Komisijai ir tiesības:

29.1. pieaicināt ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

29.2. pieaicināt projekta iesniedzēja pārstāvjus projekta prezentēšanai.

30. Komisijas darbību nosaka ekonomikas ministra apstiprināta kārtība.

31. Komisija projekta pieteikumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem atbilstības, administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem.

32. Kritēriju vērtēšanas secība:

32.1. vispirms vērtē projekta pieteikuma atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 2.7.apakšpunktā minētajam kritērijam. Ja projekta pieteikums neatbilst šim kritērijam, tā vērtēšanu neturpina;

32.2. ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 2.7.apakšpunktā minētajam kritērijam, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minētajiem kritērijiem;

32.3. ja projekta pieteikums neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, komisija var lūgt precizēt projekta pieteikumu;

32.4. ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.8. un 2.9.apakšpunktā minētajiem kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem atbilstības kritērijiem. Ja projekta pieteikums neatbilst šiem kritērijiem, tā vērtēšanu neturpina;

32.5. ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 1.punktā minētajiem kritērijiem, vērtē tā atbilstību šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem;

32.6. ja komisijas rīcībā nav pietiekami daudz informācijas, lai projektu izvērtētu atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajiem atbilstības, administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem, komisija var lūgt iesniegt papildu informāciju par projektu.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1519)

33. Projekta iesniedzējs precizēto projekta pieteikumu un papildus nepieciešamos dokumentus iesniedz Ekonomikas ministrijā 15 darbdienu laikā pēc komisijas rakstiska pieprasījuma.

34. Ja projekta iesniedzējs noteiktajā termiņā neiesniedz Ekonomikas ministrijā precizēto projekta pieteikumu un papildus nepieciešamos dokumentus, projekta pieteikuma vērtēšanu neturpina.

35. Ja projekta pieteikums atbilst šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem kritērijiem un saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem ir ieguvis vismaz 35 punktus, Ekonomikas ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par projekta atbalstīšanu (tajā iekļaujot arī nosacījumus par maksimāli pieļaujamiem procentiem, kādus drīkst sasniegt nodokļa atlaižu summa attiecībā pret sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summu, ja projekta iesniedzējs nodokļa atlaidi viena un tā paša projekta ietvaros plāno apvienot ar komercdarbības papildu atbalstu), izvērtē projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku un konkurenci atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta ceturtās daļas 6.punktam un izvērtējumu kopā ar projekta pieteikumu iesniedz Ministru kabinetā.

36. Ja projekta pieteikums neatbilst šo noteikumu 3.pielikuma 1. un 2.punktā minētajiem kritērijiem vai saskaņā ar šo noteikumu 3.pielikuma 3.punktā minētajiem kvalitātes kritērijiem nav ieguvis vismaz 35 punktus, Ekonomikas ministrija sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par atteikumu atbalstīt projektu un kopā ar projekta pieteikumu iesniedz Ministru kabinetā.

37. Ja projekta ietvaros plānotās sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas pārsniedz EUR 100 000 000 un piemērojamā nodokļa atlaide pārsniedz EUR 28 125 000, Ekonomikas ministrija par konkrēto projektu sagatavo informatīvo ziņojumu un iesniedz Ministru kabinetā konceptuāla atbalsta saņemšanai. Pēc konceptuāla atbalsta saņemšanas par plānoto lielo atbalstāmo investīciju projektu Ekonomikas ministrija atsevišķi paziņo Eiropas Komisijai un šo noteikumu 35.punktā minētos dokumentus sagatavo tikai pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas par atbalsta saderību ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantu.

(Grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1519)

V. Informācijas sniegšana par projekta īstenošanu

38. Projekta iesniedzējs, kura projektu Ministru kabinets ir atbalstījis, katru gadu līdz 1.maijam iesniedz Ekonomikas ministrijā informāciju par projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem un projekta īstenošanas gaitu iepriekšējā gadā (4.pielikums). 16 taksācijas gadus pēc projekta īstenošanas (sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas) vai līdz pēctaksācijas gadam, kad nodokļa atlaide ir izmantota pilnībā, sniedz tikai šo noteikumu 4.pielikuma 3.punktā minēto informāciju.

39. Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 1.oktobrim iesniedz Ekonomikas ministrijā informāciju par piešķirtajām nodokļa atlaidēm projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

40. Pēc Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās jebkuras plānotās izmaiņas projektā, kas neatbilst iesniegtajam projekta aprakstam un tajā ietvertajiem projekta ilgtermiņa un īstermiņa mērķiem, nepieciešams rakstiski saskaņot ar Ekonomikas ministriju. Lēmumu par projektā plānoto izmaiņu atbalstīšanu vai noraidīšanu pieņem šo noteikumu 26.punktā minētā komisija atbilstoši ekonomikas ministra apstiprinātajai kārtībai.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
1.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.78
Projekta pieteikums

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1519)

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
2.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.78
Informācija par citiem projekta iesniedzēja sagatavotiem projektiem komercdarbības papildu atbalsta apvienošanai ar šā projekta ietvaros piemērojamo nodokļa atlaidi

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1519)

Citi projekta iesniedzēja sagatavotie projekti, kuru ietvaros komercdarbības papildu atbalstu plānots apvienot ar šā projekta ietvaros piemērojamo nodokļa atlaidi

Atzīmējiet, vai komercdarbības papildu atbalstu plānots saņemt vai tas ir saņemts, kā arī sniedziet informāciju par attiecīgo projektu, norādot visas komercdarbības papildu atbalsta ieguldījumu izmaksu pozīcijas, to apmērus, kā arī atzīmējiet kombinējamās ieguldījumu izmaksu pozīcijas. Ja projekta iesniedzējs šā projekta ietvaros piemērojamo nodokļa atlaidi plāno apvienot ar komercdarbības papildu atbalstu, īstenojot citus projekta iesniedzēja sagatavotos projektus, tabulu aizpilda par katru projektu atsevišķi, norādot pieprasīto informāciju

Plānots saņemt komercdarbības papildu atbalstu
Saņemts komercdarbības papildu atbalsts
Atbalsta sniedzējs,
projekta nosaukums un numurs,
atbalsta saņemšanas datums vai plānotais atbalsta saņemšanas
datums

Nr.
p.k.

Kopējās ieguldījumu izmaksu pozīcijas

Izmaksas (euro)

Kombinējamo ieguldījumu izmaksu pozīcijas*

1.

2.

3.

...

Kopā

Atbalsta veids
Atbalsta summa (subsīdijas ekvivalents)
Atbalsta intensitāte
Projekta īstenošanas laiks (mm./gggg.–mm./gggg.)

Piezīme. * Ņemot vērā attiecīgās projekta kopējās ieguldījumu pozīcijas, lūdzam kombinējamās ieguldījumu izmaksu pozīcijas atzīmēt ar "X".

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
3.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.78
Atbalstāmo investīciju projektu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 17.12.2013. noteikumu Nr.1519 redakcijā)

1. Atbilstības kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Jā/Nē

1.1.Projekta iesniedzējs ir Latvijā reģistrēta komercsabiedrība vai ārvalsts komercsabiedrība, kas reģistrēta Latvijā kā nodokļu maksātājs 

N

1.2.Projekta ietvaros ieguldījumi tiks veikti nelietotos (jaunos) pamatlīdzekļos (jaunās ražošanas tehnoloģiskajās iekārtās, telekomunikāciju un datorprogrammēšanas iekārtās, cauruļvados, sakaru un elektropārvades līnijās (būvju klasifikācijas kods 22) un to palīgiekārtās, kas nodrošina to pilna ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas cikla tehnoloģisko operāciju kopumu), kā arī ieguldījumos ēkās un būvēs, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvju klasifikāciju, klasificētas kā satiksmes un sakaru ēkas (būvju klasifikācijas kods 124), rūpnieciskās ražošanas ēkas un noliktavas (būvju klasifikācijas kods 125) un transporta būves (būvju klasifikācijas kods 21) 

N

1.3.Projekta ietvaros tiks veikti sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi, kuru kopējā summa pārsniedz 10 miljonus euro 

N

1.4.Ieguldījumi ēkās un būvēs nepārsniedz 40 procentus no kopējās sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas 

N

1.5.Kopējā sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summa tiks ieguldīta piecu gadu laikā, sākot no dienas, kurā Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par projekta atbalstīšanu, bet ne vēlāk kā līdz 2019.gada 30.jūnijam 

N

1.6.Sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi nodrošinās jauna darbības profila uzsākšanu vai esošās darbības modernizāciju vai paplašināšanu, kas ietver jaunu produktu ražošanu, darbības maiņu, pārejot no viena produktu veida ražošanas uz citu vai no viena pakalpojumu veida sniegšanas uz citu, vai vispārēju darbības procesu būtisku maiņu 

N

1.7.Nekustamais īpašums, kurā tiks izmantoti sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi, ir projekta iesniedzēja īpašums vai projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības (vismaz vēl 13 gadu pēc projekta uzsākšanas), kas ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Ja nekustamais īpašums tiek nomāts no valsts vai pašvaldības, projekta iesniedzējam uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz vēl 12 gadu pēc projekta uzsākšanas 

N

1.8.Projekta iesniedzējam ar tiesas spriedumu nav pasludināts maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu netiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar tiesas lēmumu netiek īstenots ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, nav uzsākta bankrota procedūra, nav piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā saimnieciskā darbība nav izbeigta 

N

1.9.Projekta iesniedzēja pamatkapitāls nav samazinājies vairāk nekā uz pusi, un vairāk nekā ceturtā daļa no šā pamatkapitāla samazinājuma nav samazināta pēdējo 12 mēnešu laikā pirms projekta iesniegšanas Ekonomikas ministrijā. Šis nosacījums neattiecas uz komercsabiedrībām, kuras atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (dokuments attiecas uz EEZ), 1.pielikumā ietvertajai mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai, ja tās reģistrētas mazāk nekā pirms trim gadiem 

N

1.10.Projekta iesniedzējam saskaņā ar pēdējo divu noslēgto pārskata gadu gada pārskatiem un pēdējo pieejamo operatīvo pārskatu projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nav novērojamas grūtībās nonākuša saimnieciskās darbības veicēja pazīmes – zaudējumu pieaugums, apgrozījuma samazināšanās, naudas plūsmas samazināšanās, parādu pieaugums, procentu maksājumu pieaugums, gatavās produkcijas krājumu pieaugums, zems likviditātes koeficients, aktīvu vērtības samazināšanās vai vienādošanās ar nulli. Šis punkts neattiecas uz komersantiem, kuri atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Dokuments attiecas uz EEZ), 1.pielikumā ietvertajai mazo un vidējo uzņēmumu definīcijai 

N

1.11.Projekta iesniedzējam taksācijas perioda pēdējā dienā nodokļu parāda kopsumma nepārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" 

N

1.12.Uz projekta iesniedzēju neattiecas līdzekļu atgūšanas rīkojums saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu, ar ko valsts vai Eiropas Savienības atbalsts tiek atzīts par nelikumīgu un nesaderīgu ar kopējo tirgu 

N

1.13.Projekta ietvaros sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi tiks veikti atbalstāmās prioritārās nozarēs, kas minētas likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.panta astotajā daļā 

N

1.14.Projekta īstenošana netiks uzsākta pirms Ministru kabineta lēmuma spēkā stāšanās 

N

2. Administratīvie kritēriji

Nr.

p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes*

Jā/Nē

2.1.Projekta pieteikums ir sagatavots atbilstoši projekta pieteikuma veidlapai, ir pievienoti visi šajos noteikumos minētie dokumenti, un tie ir noformēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā 

P

2.2.Projekta pieteikuma oriģinālam, tam pievienotajiem dokumentiem un dokumentu atvasinājumiem, kuri ir sagatavoti, ievērojot normatīvos aktus dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā, ir dokumenta juridiskais spēks 

P

2.3.Projekta pieteikuma veidlapa ir pilnībā aizpildīta 

P

2.4.Ja projekta pieteikums ir iesniegts papīra formā, projekta pieteikuma oriģināls ir ar sanumurētām lapām 

P

2.5.Projekta pieteikumā nav neatrunātu labojumu – dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu un papildinājumu 

P

2.6.Projekta pieteikumā lietotā naudas vienība ir euro 

P

2.7.Projekta pieteikums iesniegts projektu pieteikumu iesniegšanas termiņā 

N

2.8.Projekta pieteikums ir aizpildīts latviešu valodā datorrakstā 

P

2.9.Ja projekta pieteikums ir iesniegts papīra formā, projekta pieteikums ir iesniegts divos eksemplāros (oriģināls un kopija) 

P

3. Kvalitātes kritēriji

Nr.
p.k.

Kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Piezīmes

Punkti

3.1.Plānotais sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs

maksimālais skaits – 20

 
3.1.1.sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 50 milj. euro

20 

3.1.2.sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 35 milj. euro, bet nepārsniedz 50 milj. euro

15 

3.1.3.sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 20 milj. euro, bet nepārsniedz 35 milj. euro

10 

3.1.4.sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu apmērs pārsniedz 10 milj. euro, bet nepārsniedz 20 milj. euro

3.2.Plānotais projekta vidējais pievienotās vērtības pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc projekta īstenošanas. Pievienotā vērtība tiek rēķināta, izmantojot šādu formulu:
(plānotā bruto peļņa + darbiniekiem plānotā darba alga + amortizācijas atskaitījumi)/plānotais darbinieku skaits

maksimālais skaits – 20

 
3.2.1.vidējais pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo pārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

20 

3.2.2.vidējais pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo pārsniedz 10 %, bet nepārsniedz 20 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

15 

3.2.3.vidējais pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo pārsniedz 5 %, bet nepārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

10 

3.2.4.vidējais pievienotās vērtības pieaugums uz vienu strādājošo nepārsniedz 5 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

3.2.5.nākamajos piecos taksācijas periodos pēc projekta īstenošanas nav pievienotās vērtības pieauguma uz vienu strādājošo attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

0

3.3.Projekta īstenošanas vieta un tās ietekme uz reģionālo attīstību

maksimālais skaits – 15

 
3.3.1.projekta īstenošanas vieta atrodas īpaši atbalstāmā teritorijā saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu. Par projekta īstenošanas vietu uzskata vietu, kurā projekta iesniedzējs veic sākotnējos ilgtermiņa ieguldījumus

15 

3.3.2.projekta īstenošanas vieta atrodas ārpus īpaši atbalstāmās teritorijas un ārpus Rīgas plānošanas reģiona saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu

10

3.3.3.projekta īstenošanas vieta atrodas Rīgas plānošanas reģionā, bet ārpus īpaši atbalstāmās teritorijas saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu

 
3.3.4.projekta īstenošanas vieta atrodas Rīgā

0

3.4.Projekta īstenošanas plānotā ietekme uz darba vietu skaitu

maksimālais skaits – 15

 
3.4.1.tiks radītas vairāk nekā 150 jaunas darba vietas

15

3.4.2.tiks radītas no 81 līdz 150 jaunām darba vietām

13

3.4.3.tiks radītas no 51 līdz 80 jaunām darba vietām

10

3.4.4.tiks radītas no 31 līdz 50 jaunām darba vietām

7

3.4.5.tiks radītas no 1 līdz 30 jaunām darba vietām

5

3.4.6.darba vietu skaits nemainīsies

3

3.4.7.darba vietu skaits samazināsies

0

3.5.Vidējais bruto darba algu līmenis (par pēdējo noslēgto finanšu gadu) attiecībā pret komercsabiedrības pamatdarbības nozares vidējo rādītāju (tiek attiecināts pret datiem par pēdējo pieejamo gadu)

maksimālais skaits – 5

 
3.5.1.vidējais bruto darba algu līmenis pārsniedz 120 % no komercsabiedrības pamatdarbības nozares vidējā rādītāja

5

3.5.2.vidējais bruto darba algu līmenis pārsniedz 100 %, bet nepārsniedz 120 % no komercsabiedrības pamatdarbības nozares vidējā rādītāja

3

3.5.3.vidējais bruto darba algu līmenis nepārsniedz 100 % no komercsabiedrības pamatdarbības nozares vidējā rādītāja

0

3.6.Prognozējamais samaksājamais nodokļu lielums (IIN un VSAOI)

maksimālais skaits – 5

 
3.6.1.prognozējamais nodokļu maksājumu pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas pārsniedz 20 %, salīdzinot ar gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

5

3.6.2.prognozējamais nodokļu maksājumu pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas ir līdz 20 %, salīdzinot ar gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

3

3.6.3.prognozējams nodokļu maksājumu samazinājums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu veikšanas, salīdzinot ar gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

3.7.Nozare, kurā tiks īstenots projekts, ir augsti vai vidēji augsti tehnoloģiska (pēc NACE 2.red.)

maksimālais skaits – 10

 
3.7.1.jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrāde tiek veikta vienā no šādām augsti tehnoloģiskām nozarēm:
ražošana – farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (C21), datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (C26), lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana (C30.3)
pakalpojumi – telekomunikācijas (J61), datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (J62), izņemot konsultēšanu datoru lietojuma jautājumos (J62.02)

10

3.7.2.jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrāde tiek veikta vienā no šādām vidēji augsti tehnoloģiskām nozarēm:
ražošana – ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (C20), izņemot sintētisko šķiedru ražošanu (C20.6), ieroču un munīcijas ražošana (C25.4), elektrisko iekārtu ražošana (C27), citur nekvalificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana (C28), automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana (C29), citu transportlīdzekļu ražošana (C30), izņemot kuģu un peldošo iekārtu būvi (C30.11) un lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošanu (C30.3)

5

 
3.7.3.jaunā produkta vai tehnoloģijas izstrāde tiks veikta nozarēs, kas nav minētas 3.7.1. un 3.7.2.apakšpunktā

0

3.8.Plānotais projekta iesniedzēja vidējais neto apgrozījuma pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 20

 
3.8.1.vidējais pieaugums pārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

20

3.8.2.vidējais pieaugums pārsniedz 5 %, bet nepārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

10

3.8.3.vidējais pieaugums nepārsniedz 5 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

5

3.8.4.nav plānots pieaugums

0

3.9.Plānotais projekta iesniedzēja vidējais eksporta apjoma pieaugums nākamajos piecos taksācijas periodos pēc projekta īstenošanas

maksimālais skaits – 20

 
3.9.1.vidējais pieaugums pārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

20

3.9.2.vidējais pieaugums pārsniedz 5 %, bet nepārsniedz 10 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

10

3.9.3.vidējais pieaugums nepārsniedz 5 % attiecībā pret gadu, kurā uzsākta projekta īstenošana

5

3.9.4.nav plānots pieaugums

0

3.10.Projekta paredzamā ietekme uz vidi

maksimālais skaits – 5

 
3.10.1.īstenojot projektu, tiek sasniegti vismaz divi no šādiem mērķiem:

1) vides piesārņojuma samazināšana un kontrole;

2) kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;

3) dabas un energoresursu racionāla izmantošana;

4) draudu novēršana iedzīvotāju veselībai

5

3.10.2.īstenojot projektu, netiks sasniegti vismaz divi no šādiem mērķiem:

1) vides piesārņojuma samazināšana un kontrole;

2) kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana;

3) dabas un energoresursu racionāla izmantošana;

4) draudu novēršana iedzīvotāju veselībai

0

 

Kopā

maksimālais skaits – 135

minimālais skaits – 35

* Piezīmes.

1. N – negatīvs vērtējums (projekta pieteikumu noraida).

2. P – ja vērtējums ir negatīvs, komisija var lūgt precizēt projekta pieteikumu vai papildus iesniegt nepieciešamos dokumentus.

4.pielikums
Ministru kabineta
2012.gada 24.janvāra noteikumiem Nr.78
Informācija par atbalstāmā investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem un projekta īstenošanas gaitu

(Pielikums grozīts ar MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1519)

1. Projekta ietvaros veiktie sākotnējie ilgtermiņa ieguldījumi (par iepriekšējo gadu), to apmērs un finansējuma avots

20__.gads*

Nr.p.k.

Sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksu pozīcijas

Izmaksas (euro)

Finansējuma avots

1.Aktivitātes nosaukums
1.1.
1.2.
1.3.
...
2.Aktivitātes nosaukums
2.1.
2.2.
2.3.
...

Kopā

Piezīme. * Ja nepieciešams, tabulu var paplašināt.

2. Sadarbība ar resursu piegādātājiem (sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu attiecināmo izmaksu ietvaros) (Sniedziet informāciju par sadarbības partneriem, kuri piegādā projekta īstenošanai nepieciešamos resursus vai sniedz pakalpojumus)

20____.gads

Komercsabiedrības nosaukums

Iepirktie resursi/pakalpojumi

Summa (euro)

1.
2.
3.
...

3. Projekta ietekme uz komercsabiedrības saimniecisko darbību (Raksturojiet katru rādītāju, pamatojot ar konkrētiem datiem)

20____.gads

3.1. Darba vietu skaita izmaiņas (t.sk. norādot konkrētas profesijas un darba algu līmeni)

Informācija

3.2. Pievienotās vērtības pieaugums

(pievienotā vērtība tiek aprēķināta, izmantojot šādu formulu:

(bruto peļņa + darbinieku darba alga + amortizācijas atskaitījumi)/darbinieku skaits)

Informācija

3.3. Neto apgrozījuma pieaugums/samazinājums

Informācija

3.4. Eksporta apjomu pieaugums/samazinājums

Informācija

3.5. Kopējais samaksāto nodokļu apjoms (IIN un VSAOI)

Informācija

Ekonomikas ministrs D.Pavļuts
01.01.2014