Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.64

Rīgā 2000.gada 15.februārī

(prot.Nr.108, 25.§)

Par zonējuma izmaiņu projekta teritorijai starp Kārļa Ulmaņa gatvi, Jūrkalnes ielu un Kalnciema ielu apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 24.02.1998. noteikumiem nr.62
"Noteikumi par teritoriju plānojumiem" un pamatojoties uz Rīgas domes 02.11.1999. lēmumu
Nr.7839 "Par sarkano līniju projektu izstrādes uzsākšanu"

1. Apstiprināt zonējuma izmaiņu projektu teritorijai starp Kārļa Ulmaņa gatvi, Jūrkalnes ielu un Kalnciema ielu.

2. Saistošos noteikumus var apstrīdēt Latvijas Republikas Ministru kabineta 24.02.1998. noteikumu nr.62 "Noteikumi par teritoriju plānojumiem" 50.punktā noteiktajā kārtībā.

3. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos "Rīgas Balss" un "Latvijas Vēstnesis".

Domes priekšsēdētājs A.Bērziņš

09.03.2000