Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 07.12.2013. - 31.12.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2013. gada 8. oktobra noteikumus Nr. 1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem".
Ministru kabineta noteikumi Nr.1231

Rīgā 2010.gada 28.decembrī (prot. Nr.75 65.§)
Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu

1. Noteikumi nosaka::

1.1. kārtību, kādā veicama samaksa par:

1.1.1. Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām;

1.1.2. Veterinārmedicīnas likumā noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām un veterināro kontroli;

1.1.3. Farmācijas likumā noteiktajām darbībām;

1.2. kārtību, kādā sedz izdevumus, kas saistīti ar dzīvnieku barības apritē iesaistītā uzņēmuma atzīšanu;

1.3. Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu veidus un cenrādi.

2. Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – dienests) saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (turpmāk – regula Nr. 882/2004), iekasē samaksu par:

2.1. dzīvu dzīvnieku un gaļas, tai skaitā gaļas produktu, mājputnu, medību dzīvnieku, trušu un saimniecībā audzētu medību dzīvnieku gaļas un blakusproduktu, dzīvnieku izcelsmes dzīvnieku barības un zvejniecības produktu valsts uzraudzību un kontroli, ja tie tiek importēti vai vesti tranzītā caur Eiropas Savienības dalībvalstīm;

2.2. valsts uzraudzības un kontroles darbībām un pakalpojumiem gaļas sadales uzņēmumos.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.362 redakcijā)

3. Šo noteikumu 2.1.apakšpunktā minēto samaksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām, kas noteikta regulas Nr. 882/2004 V pielikumā, dienests aprēķina un piemēro latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas maiņas kursam dienā, kad notikusi attiecīgā kontrole (atbilstības pārbaude), konvertējot ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

(Grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.362)

3.1 Šo noteikumu 2.2.apakšpunktā minēto samaksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām, kas noteikta regulas Nr. 882/2004 IV pielikuma B iedaļas II nodaļā, dienests aprēķina un piemēro latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas maiņas kursam, konvertējot ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.362 redakcijā)

4. Maksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām un pakalpojumiem nosaka tādā apmērā, lai segtu dienesta izdevumus saskaņā ar regulas Nr. 882/2004 27.panta 4.punktu un VI pielikumu.

5. Maksu par normatīvajos aktos noteiktajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām dienests iekasē saskaņā ar šo noteikumu 1.pielikumu, bet maksu par dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem – saskaņā ar šo noteikumu 2.pielikumu.

6. Maksu par valsts uzraudzības un kontroles darbībām preču un produktu robežkontrolē dienests iekasē saskaņā ar regulas Nr. 882/2004 V pielikumu un šo noteikumu 3.pielikumu atbilstoši preču neto svaram.

7. Regulas Nr. 882/2004 28.pantā noteikto maksu par oficiālo papildu kontroli dienests iekasē saskaņā ar šo noteikumu 4.pielikumu.

8. Maksu par dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem veterināro zāļu apritē dienests iekasē saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu.

9. Dienests, pamatojoties uz veterināro zāļu reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) iesniegumu, pieņem lēmumu par attiecīgā iesniedzēja atbrīvošanu no veterināro zāļu pēcreģistrācijas uzraudzības gada maksas, ja attiecīgo veterināro zāļu apgrozījums iepriekšējā kalendāra gadā nepārsniedz 1500 latu.

10. Maksu par šajos noteikumos minētajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem pakalpojuma ņēmējs sedz:

10.1. dienestā, izmantojot maksājumu karti;

10.2. iemaksājot naudu kredītiestādē vai citā iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus.

10.1 Par šajos noteikumos minētajām valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem pakalpojuma ņēmējs maksā saskaņā ar dienesta sagatavoto rēķinu.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.362 redakcijā)

10.2 Pamatojoties uz pakalpojuma ņēmēja iesniegumu, dienests ar pakalpojuma ņēmēju var vienoties par finanšu līdzekļu iemaksu dienesta kontā pirms valsts uzraudzības un kontroles darbību veikšanas un pakalpojumu sniegšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

(MK 22.05.2012. noteikumu Nr.362 redakcijā)

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumus Nr.253 "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 46.nr.).

12. Noteikumi stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents, reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1231
Samaksa par normatīvajos aktos noteiktajām Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām

(Pielikums grozīts ar MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.362; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.412; MK 03.12.2013. noteikumiem Nr.1381; sk. grozījumu 2.punktu)

Nr. p.k.

Uzraudzības un kontroles darbība

Cena (Ls)1

I. Veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošana un izsniegšana2

1.Veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošana un izsniegšana dzīvniekiem, tostarp dzīvnieku pārbaude pirms karantīnas un karantīnas laikā (atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu)

7,50

2.Veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošana un izsniegšana dzīvnieku izcelsmes produktiem (atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu)

7,50

3.Veterinārā (veselības) sertifikāta sagatavošana un izsniegšana augu un dzīvnieku valsts barībai (atbilstoši faktiskajam kontroles laikam par darba stundu)

7,50

4.Vienas darba stundas izmaksas par šā pielikuma 1., 2. un 3.punktā minēto darbu nakts stundās

9,34

5.Vienas darba stundas izmaksas par šā pielikuma 1., 2. un 3.punktā minēto darbu brīvdienās un svētku dienās

11,18

6.Vienas darba stundas izmaksas par šā pielikuma 1., 2. un 3.punktā minēto darbu brīvdienu un svētku dienu nakts stundās

13,02

7.Transporta izmaksas līdz kontroles vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai (par kilometru)

0,18

II. Atbilstības sertifikāta, kontroles apliecības un pārējo ar uzraudzību un kontroli saistīto apliecinājumu, sertifikātu un izziņu sagatavošana un izsniegšana2

8.Atbilstības sertifikāta sagatavošana un izsniegšana augkopības produktiem:
8.1.labībai un tās pārstrādes produktiem bez iepakojuma:
8.1.1.partijai ar svaru līdz 60 tonnām

14,00

8.1.2.partijai ar svaru no 61 līdz 1000 tonnām (par tonnu)

0,23

8.1.3.partijai ar svaru no 1001 līdz 5000 tonnām (par tonnu)

0,21

8.1.4.partijai ar svaru no 5001 līdz 10 000 tonnām (par tonnu)

0,16

8.1.5.partijai ar svaru 10 001 tonna un vairāk (par tonnu)

0,14

8.2.labībai un tās pārstrādes produktiem iepakojumā:
8.2.1.partijai ar svaru līdz 60 tonnām

17,00

8.2.2.partijai ar svaru no 61 līdz 1000 tonnām (par tonnu)

0,28

8.2.3.partijai ar svaru no 1001 līdz 5000 tonnām (par tonnu)

0,25

8.2.4.partijai ar svaru no 5001 līdz 10 000 tonnām (par tonnu)

0,20

8.2.5.partijai ar svaru 10 001 tonna un vairāk (par tonnu)

0,15

8.3.citiem augkopības produktiem (par kravu)

7,50

9.Sertifikāta sagatavošana un izsniegšana sēnēm un meža ogām (par kravu)

15,00

10.Atbilstības sertifikāta vai kontroles apliecības sagatavošana un izsniegšana par importēto vai eksportējamo svaigo augļu un dārzeņu atbilstību tirdzniecības standartiem:
10.1.kravai ar svaru līdz 1000 kg (par kravu)

7,50

10.2.kravai ar svaru no 1000 kg (par katriem nākamajiem 1000 kg virs 1000 kg)

0,50

11.Kontroles apliecības izsniegšana par atkārtotu svaigu augļu un dārzeņu atbilstības novērtēšanu tirdzniecības standartiem (par neatbilstošo produkta partiju atkarībā no tās svara):
11.1.līdz 100 kg

10,00

11.2.no 101 kg līdz 1000 kg

15,00

11.3.no 1001 kg līdz 10 000 kg

20,00

11.4.no 10 001 kg līdz 25 000 kg

25,00

11.5.virs 25 000 kg

30,00

12.Atbilstības un speciālā sertifikāta izsniegšana lauksaimniecības un pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas pretendē uz eksporta kompensāciju saņemšanu (atbilstoši faktiskajām kontroles izmaksām par darba stundu)

7,50

13.Ar uzraudzību un kontroli saistīta apliecinājuma vai sertifikāta sagatavošana un izsniegšana (par darba stundu)

7,50

14.Vienas darba stundas izmaksas par šā pielikuma 13.punktā minēto darbu nakts stundās

9,34

15.Vienas darba stundas izmaksas par šā pielikuma 13.punktā minēto darbu brīvdienās un svētku dienās

11,18

16.Vienas darba stundas izmaksas par šā pielikuma 13.punktā minēto darbu brīvdienu un svētku dienu nakts stundās

13,02

17.Ar preču un produktu robežkontroli saistīta apliecinājuma vai sertifikāta sagatavošana un izsniegšana, vai sertifikāta izraksta apstiprināšana (par kravu)

15,00

18.Transporta izmaksas līdz kontroles vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai inspektora darbavietai (par kilometru)

0,18

19.Dažādu ar uzraudzību un kontroli saistītu apliecinājumu, sertifikātu un izziņu sagatavošana un izsniegšana (ja nav nepieciešama speciāla uzraudzības objekta pārbaude vai citas darbības (laboratoriskie izmeklējumi))

1,00

19.1Atļaujas sagatavošana un izsniegšana bioloģiskās lauksaimniecības produktu importam no trešajām valstīm

249,50

III. Normatīvajos aktos noteiktās uzraudzības objektu novērtēšanas, atzīšanas darbības un kontroles institūcijas (pārtikas un veterinārās jomas) apstiprināšana

20.Atzīšanas, apstiprināšanas apliecības noformēšana un izsniegšana:
20.1.informācijas ievade un aktualizācija datubāzēs

7,00

20.2.apliecības noformēšana un izsniegšana

1,00

21.Izmaiņu izdarīšana atzīšanas apliecībā vai kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecībā:
21.1.informācijas ievadīšana un aktualizācija datubāzēs

4,00

21.2.apliecības noformēšana un izsniegšana

1,00

22.Atzīšanas apliecības vai kontroles institūcijas apstiprināšanas apliecības dublikāta izsniegšana

5,00

23.Inspektora vienas darba stundas izmaksas par novērtēšanu pirms atzīšanas vai kontroles institūcijas (pārtikas un veterinārās jomas) apstiprināšanas

7,50

24.Transporta izmaksas līdz kontroles vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai (par kilometru)

0,18

25.Reģistrācijas apliecības noformēšana un izsniegšana

1,00

IV. Zvejas produktu laišanas tirgū valsts uzraudzība un kontrole

26.Zvejas produktu pārbaude izkraušanas vietās (par tonnu)

2,30

V. Veterinārā ekspertīze un pastāvīgā veterinārā uzraudzība kautuvēs un medījumu apstrādes uzņēmumos2

27.Vecākā eksperta (valsts pilnvarotā veterinārārsta) pakalpojuma izmaksas (ieskaitot trihinelozes diagnostiku kautuves laboratorijā):
27.1.par darba stundu normatīvajā darba laikā

4,50

27.2.par darba stundu ārpus normatīvā darba laika vai darbu svētku dienā

8,50

28.Eksperta (veterinārārsta palīga) pakalpojuma izmaksas (ieskaitot trihinelozes diagnostiku kautuves laboratorijā):
28.1.par darba stundu normatīvajā darba laikā

3,30

28.2.par darba stundu ārpus normatīvā darba laika vai darbu svētku dienā

6,10

29.Izdevumi par patērēto degvielu (ne vairāk kā 10 litru uz 100 km) vai sabiedriskā transporta izmantošanu

atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un maršruta lapai

VI. Bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūcijas darbības izvērtēšana trešajā valstī

30.Iesniegto dokumentu pārbaude un ziņojuma sagatavošana pēc kontroles institūcijas darbības izvērtēšanas

392,00

31.Kontroles institūcijas darbības izvērtēšana trešajā valstī

atbilstoši attaisnojuma dokumentiem un noteiktajiem tarifiem (komandējuma dienas nauda, ceļa izdevumi, naktsmītne)

VII. Produktu sertificēšana Nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā un atkārtota pārbaude, ja konstatēta neatbilstība

32.Inspektora (eksperta) vienas darba stundas izmaksas

7,50

33.Transporta izmaksas (par kilometru) no pastāvīgās darbavietas līdz kontroles vietai un atpakaļ

0,18

Piezīmes.

1. Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

2. Maksa ietver oficiālo paraugu noņemšanu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1231
Pārtikas un veterinārā dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādis

(Pielikums grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.560; MK 22.05.2012. noteikumiem Nr.362; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.412)

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Cena bez PVN
(Ls)

PVN (Ls)

Cena ar PVN (Ls)

1.Uzņēmuma (objekta) vai dokumentu pārbaude dažādu apliecinājumu saņemšanai vai ierobežojumu atcelšanai, kā arī paraugu noņemšana (pēc klienta rakstiska pieprasījuma):
1.1.inspektora (eksperta) vienas darba stundas izmaksas (Ls/h) (bez transporta un viesnīcas izmaksām)

7,50

1,65

9,15

1.2.transporta izmaksas:
1.2.1.automašīna (Ls/km)

0,18

0,04

0,22

1.2.2.sabiedriskais transports

atbilstoši attaisnojuma dokumentiem vai noteiktiem tarifiem

2.Kravas pilnīga vai daļēja izkraušana un iekraušana (par katru tonnu)

10,55

2,32

12,87

3.Atzinums par mērījumu un testēšanas rezultātiem un ieteikumu sagatavošana turpmākai rīcībai

2,50

0,55

3,05

4.Veterinārās uzraudzības apritē iesaistīto dokumentu veidlapu izplatīšana:
4.1.mājas (istabas) dzīvnieka vakcinācijas apliecība (par vienu apliecību) vai mājas (istabas) dzīvnieka pase (par vienu pasi)

0,35

0,08

0,43

4.2.veterināro recepšu veidlapu komplekts

0,06

0,01

0,07

4.3.dzīvnieku ārstnieciskās barības pieprasījuma veidlapu komplekts

0,06

0,01

0,07

4.4.īpašo veterināro recepšu veidlapu komplekts

0,15

0,03

0,18

5.Informatīvie materiāli veterinārmedicīnā un pārtikas apritē (par vienu lappusi)

0,10

0,02

0,12

6.Kopēšana:
6.1.A4 formāts (par vienu lappusi)

0,13

0,03

0,16

6.2.A3 formāts (par vienu lappusi)

0,17

0,04

0,21

7.Aprīkojuma, iekārtu (piemēram, audio un video aparatūras, kodoskopa, diaprojektora) noma (par vienu stundu)

0,50

0,11

0,61

8.Transporta izmaksas (Ls/km)

0,18

0,04

0,22

9.(Svītrots ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.560)
10.Sanāksmju zāles noma teritoriālajā struktūrvienībā (Ls/h)

5,00

1,10

6,10

11.Uzņēmuma atzīšana eksportam uz valstīm ārpus Eiropas Savienības

atbilstoši attaisnojuma dokumentiem vai noteiktiem tarifiem saskaņā ar nosūtītājvalsts ekspertu nosacījumiem

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1231
Samaksa par valsts uzraudzības un kontroles darbībām preču un produktu robežkontrolē

(Pielikums grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.412)

Nr.p.k.

Uzraudzības un kontroles veids

Cena (Ls)1

1.Pārtikas, materiālu un priekšmetu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, nekaitīguma uzraudzība un kontrole (izņemot pārtiku, par kuras kontroli samaksa noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 882/2004):
1.1.kravām, kas nav minētas šā pielikuma 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktā:
1.1.1.kravai ar svaru līdz 10 kg (starptautiskie pasta sūtījumi, kuru svars ir 1–10 kg) (par kravu)

2,00

1.1.2.kravai ar svaru no 11 līdz 5000 kg (par kravu)

5,00

1.1.3.kravai ar svaru no 5001 līdz 25 000 kg (par katriem 1000 kg)

3,00

1.1.4.kravai ar svaru no 25001 līdz 50 000 kg (par kravu)

90,00

1.1.5.kravai ar svaru no 50 001 līdz 75 000 kg (par kravu)

105,00

1.1.6.kravai ar svaru no 75 001 līdz 100 000 kg (par kravu)

120,00

1.1.7.kravai ar svaru 100 001 kg un vairāk (par kravu)

135,00

1.2.sāls kravai (par kravu)

5,00

1.3.graudaugiem un eļļas augu sēklām (paredzētas lietošanai pārtikā vai pārtikas ražošanā), jēlcukuram, melasei:
1.3.1.kravai ar svaru līdz 10 000 kg (par kravu)

6,00

1.3.2.kravai ar svaru no 10 001 līdz 40 000 kg (par kravu)

13,00

1.3.3.kravai ar svaru no 40 001 līdz 100 000 kg (par kravu)

20,00

1.3.4.kravai ar svaru 100 001 kg un vairāk (par kravu)

40,00

1.4.materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku:
1.4.1.kravai ar svaru līdz 10 kg (starptautiskie pasta sūtījumi, kuru svars ir 1–10 kg) (par kravu)

2,00

1.4.2.kravai ar svaru no 11 līdz 5000 kg (par kravu)

5,00

1.4.3.kravai ar svaru no 5001 līdz 25 000 kg (par katriem 1000 kg)

1,00

1.4.4.kravai ar svaru no 25 001 līdz 50 000 kg (par kravu)

30,00

1.4.5.kravai ar svaru no 50 001 līdz 75 000 kg (par kravu)

35,00

1.4.6.kravai ar svaru no 75 001 līdz 100 000 kg (par kravu)

40,00

1.4.7.kravai ar svaru 100 001 kg un vairāk (par kravu)

45,00

2.Nepārtikas preču drošuma kontrole medikamentiem un augu aizsardzības līdzekļiem:
2.1.kravai ar svaru līdz 10 kg (starptautiskie pasta sūtījumi, kuru svars ir 1–10 kg) (par kravu)

2,00

2.2.kravai ar svaru no 11 līdz 5000 kg (par kravu)

5,00

2.3.kravai ar svaru no 5001 līdz 25 000 kg (par katriem 1000 kg)

1,00

2.4.kravai ar svaru no 25 001 līdz 50 000 kg (par kravu)

30,00

2.5.kravai ar svaru no 50 001 līdz 75 000 kg (par kravu)

35,00

2.6.kravai ar svaru no 75 001 līdz 100 000 kg (par kravu)

40,00

2.7.kravai ar svaru 100 001 kg un vairāk (par kravu)

45,00

3.Dzīvnieku barības kontrole (izņemot dzīvnieku izcelsmes dzīvnieku barību, par kuras kontroli samaksa noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes regulā Nr. 882/2004):
3.1.kravai ar svaru līdz 10 000 kg

6,00

3.2.kravai ar svaru no 10 001 līdz 40 000 kg

13,00

3.3.kravai ar svaru no 40 001 līdz 100 000 kg

20,00

3.4.kravai ar svaru 100 001 kg un vairāk

40,00

4.Kravas paraugu noņemšana un nosūtīšana laboratoriskiem izmeklējumiem pēc kravas īpašnieka (pilnvarotās personas) pieprasījuma:
4.1.inspektora (eksperta) vienas darba stundas izmaksas (Ls/h) (bez transporta izmaksām)

7,50

4.2.transporta izmaksas (Ls/km)

0,18

Piezīme.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1231
Samaksa par papildu oficiālo kontroli

(Pielikums grozīts ar MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.412)

Nr. p.k.

Kontroles darbība

Cena (Ls)1

1.

Vienas darba stundas izmaksas par papildu oficiālo kontroli

7,50

2.

Izdevumi, kas saistīti ar laboratorisko izmeklējumu veikšanu un testēšanas pārskatu sagatavošanu

saskaņā ar laboratoriju izmeklējumu faktiskajām izmaksām

3.

Transporta izmaksas, veicot papildu oficiālo kontroli, līdz kontroles vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai: 

3.1.

automašīna (Ls/km)

0,18

3.2.

sabiedriskais transports

atbilstoši attaisnojuma dokumentiem vai noteiktiem tarifiem

Piezīme.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.decembra noteikumiem Nr.1231
Maksa par Pārtikas un veterinārā dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem veterināro zāļu apritē

(Pielikums grozīts ar MK 12.07.2011. noteikumiem Nr.560; MK 30.07.2013. noteikumiem Nr.412)

Nr. p.k.

Pakalpojuma veids

Cena, (Ls)1

I. Veterināro zāļu reģistrācija, pārreģistrācija un reģistrācijas uzraudzība

1.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu reģistrācijai nacionālajā procedūrā:
1.1.pirmajai iesniegtai zāļu formai un stiprumam:

525,00

1.1.1.katrai papildu zāļu formai

225,00

1.1.2.katram papildu zāļu stiprumam

150,00

1.2.homeopātiskajām zālēm

112,50

2.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu pārreģistrācijai nacionālajā procedūrā:
2.1.vienai zāļu formai un stiprumam:

225,00

2.1.1.katrai papildu zāļu formai

112,50

2.1.2.katram papildu zāļu stiprumam

67,50

2.2.par homeopātiskajām zālēm

67,50

3.Izmaiņu izdarīšana veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā:
3.1.nelielas I A tipa izmaiņas

93,00

3.2.nelielas I B tipa izmaiņas

140,00

3.3.nozīmīgas II tipa izmaiņas, ja ir nepieciešama padziļināta zinātniska dokumentācijas izvērtēšana vai reģistrācijas paplašināšana

275,00

3.4.nozīmīgas II tipa izmaiņas, ja nav nepieciešama padziļināta zinātniska dokumentācijas izvērtēšana

93,00

3.5.nozīmīgas II tipa izmaiņas, kas saistītas ar reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņu (jaunais reģistrācijas apliecības īpašnieks nav viena un tā pati persona)

93,00

3.6.izmaiņas lietošanas instrukcijā vai marķējumā, kas nav saistītas ar izmaiņām zāļu aprakstā

93,00

4.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīzes veterināro zāļu reģistrācijai savstarpējās atzīšanas procedūrā, kurā Latvija ir iesaistītā valsts:
4.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumam

1098,00

4.2.katrai papildu zāļu formai

550,00

4.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus

368,00

5.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīzes veterināro zāļu reģistrācijai decentralizētajā procedūrā, kurā Latvija ir iesaistītā valsts:
5.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumam

1098,00

5.2.katrai papildu zāļu formai

550,00

5.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus

368,00

6.Savstarpējās atzīšanas procedūrā reģistrēto veterināro zāļu iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu pārreģistrācijai, kurā Latvija ir:
6.1.atsauces (references) valsts:
6.1.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumam

733,00

6.1.2.katrai papildu zāļu formai

458,00

6.1.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus

184,00

6.1.4.par atsauces (references) valsts procedūru (papildus šā pielikuma 6.1.1., 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktam)

1373,00

6.2.iesaistītā dalībvalsts:
6.2.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumam

733,00

6.2.2.katrai papildu zāļu formai

458,00

6.2.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus

184,00

7.Decentralizētajā procedūrā reģistrēto veterināro zāļu iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu pārreģistrācijai, kurā Latvija ir:
7.1.atsauces (references) valsts:
7.1.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumam

733,00

7.1.2.katrai papildu zāļu formai

458,00

7.1.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus

184,00

7.1.4.par atsauces (references) valsts procedūru (papildus šā pielikuma 7.1.1., 7.1.2. un 7.1.3.apakšpunktam)

1373,00

7.2.iesaistītā dalībvalsts:
7.2.1.pirmajai iesniegtajai zāļu formai un stiprumam

733,00

7.2.2.katrai papildu zāļu formai

458,00

7.2.3.katram papildu zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam vai katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus

184,00

8.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīzes veterināro zāļu reģistrācijai savstarpējās veterināro zāļu reģistrācijas atzīšanas procedūrā, kurā Latvija ir atsauces (references) valsts:
8.1.pirmajai iesniegtajai veterināro zāļu formai:

1832,00

8.1.1.katrai papildu veterināro zāļu formai

1098,00

8.1.2.katram papildu veterināro zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam, katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus

550,00

8.2.iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze veterināro zāļu reģistrācijai decentralizētajā procedūrā, kurā Latvija ir atsauces (references) valsts:
8.2.1.pirmajai iesniegtajai veterināro zāļu formai

1832,00

8.2.2.katrai papildu veterināro zāļu formai

1098,00

8.2.3.katram papildu veterināro zāļu stiprumam vai tirdzniecības iepakojumam, katram iesniegumam par zālēm ar identisku reģistrācijas dokumentāciju, bet ar dažādiem zāļu nosaukumiem un vienu un to pašu vai atšķirīgu reģistrācijas īpašnieku (daudzkārtējam iesniegumam), ja pieteikts vienlaikus

550,00

9.Veterināro zāļu reģistrācijas apliecības izsniegšana

27,75

10.Veterināro zāļu reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana

18,50

11.Produkta sertifikāta izsniegšana

27,75

12.Veterināro zāļu pēcreģistrācijas uzraudzība (gadā):
12.1.katrai reģistrētajai zāļu formai un stiprumam

220,00

12.2.katrām reģistrētajām homeopātiskajām zālēm

93,00

II. Atļauju izsniegšana veterināro zāļu apritē

13.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze un izmaiņu izdarīšana:
13.1.paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai Latvijā

100,00

13.2.izmaiņu izdarīšana paralēli importēto veterināro zāļu lietošanas instrukcijā

46,00

13.3.izmaiņu izdarīšana paralēli importēto veterināro zāļu marķējumā

46,00

13.4.izmaiņu izdarīšana dokumentā (komersanta juridiskās adreses maiņa)

18,50

14.Atļaujas izsniegšana paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai Latvijā

4,65

15.Iesnieguma un dokumentācijas ekspertīze nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanai

15,00

16.Atļaujas izsniegšana nereģistrētu veterināro zāļu izplatīšanai

4,65

17.Produkta novērtēšana, lai noteiktu tā atbilstību veterināro zāļu definīcijai (bez laboratoriskajiem izmeklējumiem):
17.1.produktam, kura dokumentācijas novērtēšanai nav nepieciešama padziļināta zinātniska ekspertīze

275,00

17.2.produktam, kuram nepieciešama tā sastāva un farmakoloģisko īpašību padziļināta zinātniska ekspertīze

550,00

18.Atļaujas izsniegšana veterināro zāļu paraugu importam

4,65

19.Iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze atlikušo veterināro zāļu krājumu izplatīšanai, ja zāles nav pārreģistrētas vai to pārreģistrācija ir atteikta

10,00

20.Atļaujas izsniegšana atlikušo veterināro zāļu krājumu izplatīšanai, ja zāles nav pārreģistrētas vai to pārreģistrācija ir atteikta

18,50

III. Veterinārfarmaceitiskās darbības licencēšana

21.Veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma (veterināro zāļu lieltirgotavas, veterināro zāļu ražošanas uzņēmuma) atbilstības novērtēšana, objekta pārbaude (licences saņemšanai):
21.1.veterināro zāļu ražošanas uzņēmums, kas veic importēšanu

368,00

21.2.veterināro zāļu ražošanas uzņēmums, kas neveic importēšanu

275,00

21.3.veterināro zāļu ražošanas uzņēmums, kas veic daļēju ražošanas procesu

275,00

21.4.veterināro zāļu ražošanas uzņēmums, kas ražo tikai pētāmās zāles

184,00

21.5.veterināro zāļu lieltirgotava

275,00

22.Veterināro zāļu ražotāja (tā pārstāvja) ierosināta zāļu lietošanas novērojuma pieteikuma un pievienoto dokumentu izskatīšana

184,00

23.Veterināro zāļu paraugu:
23.1.noņemšana

7,50

23.2.transporta izmaksas

0,18

24.Labas ražošanas prakses nodrošinājuma pārbaude (valstī, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā) veterināro zāļu ražošanas uzņēmumā vai laboratorijā, kas kvalitātes kontroli veic ražošanas uzņēmumam, pamatojoties uz līgumu, ja pārbaude objektā ilgst:
24.1.vienu dienu (viens inspektors)

246,00

24.2.divas dienas (viens inspektors)

312,00

24.3.trīs dienas (viens inspektors)

378,00

24.4.četras dienas (viens inspektors)

444,00

24.5.piecas dienas (viens inspektors)

510,00

25.Labas ražošanas prakses nodrošinājuma pārbaude (valstī, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā) veterināro zāļu ražošanas uzņēmumā vai laboratorijā, kas kvalitātes kontroli veic ražošanas uzņēmumam, pamatojoties uz līgumu, ja pārbaude objektā ilgst:
25.1.vienu dienu (viens inspektors)

369,00

25.2.divas dienas (viens inspektors)

468,00

25.3.trīs dienas (viens inspektors)

567,00

25.4.četras dienas (viens inspektors)

666,00

25.5.piecas dienas (viens inspektors)

765,00

26.Labas ražošanas prakses nodrošinājuma pārbaude, kuru pēc veterināro zāļu ražotāja pieprasījuma veic izejvielu ražošanas uzņēmumā (valstī, kas atrodas Eiropas Ekonomikas zonā), ja pārbaude objektā ilgst:
26.1.vienu dienu (viens inspektors)

305,00

26.2.divas dienas (viens inspektors)

381,00

26.3.trīs dienas (viens inspektors)

460,00

26.4.četras dienas (viens inspektors)

522,00

26.5.piecas dienas (viens inspektors)

610,00

27.Labas ražošanas prakses nodrošinājuma pārbaude, kuru pēc veterināro zāļu ražotāja pieprasījuma veic izejvielu ražošanas uzņēmumā (valstī, kas neatrodas Eiropas Ekonomikas zonā), ja pārbaude objektā ilgst:
27.1.vienu dienu (viens inspektors)

450,00

27.2.divas dienas (viens inspektors)

570,00

27.3.trīs dienas (viens inspektors)

690,00

27.4.četras dienas (viens inspektors)

780,00

27.5.piecas dienas (viens inspektors)

910,00

28.Veterināro zāļu labas ražošanas prakses sertifikāta izsniegšana

27,75

29.Veterināro zāļu labas ražošanas prakses dokumentu izvērtēšana

100,00

30.Veterināro zāļu lieltirgotavas telpu, aprīkojuma, iekārtu un personāla atbilstības novērtēšana normatīvajos aktos par veterināro zāļu izplatīšanu noteiktajām prasībām, ja pārbaude objektā ilgst:
30.1.pusi dienas (viens inspektors)

37,20

30.2.vienu dienu (viens inspektors)

74,00

30.3.divas dienas (viens inspektors)

148,00

31.Veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma iesnieguma un pievienotās dokumentācijas ekspertīze šādos gadījumos:
31.1.komersanta juridiskā statusa vai komersanta veida maiņa vai komersanta uzņēmuma pastāvīgās daļas nodošana

18,50

31.2.veterinārās aptiekas vai veterināro zāļu lieltirgotavas atbildīgās amatpersonas vai veterināro zāļu ražošanas uzņēmuma kvalificētās personas maiņa (kā arī uzvārda maiņa)

18,50

31.3.komersanta firmas vai veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma nosaukuma (ja tas ir atšķirīgs no firmas nosaukuma) maiņa

18,50

31.4.komersanta juridiskās adreses maiņa

18,50

31.5.individuālā komersanta uzvārda maiņa

18,50

31.6.speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskai darbībai darbības apturēšana pēc personas iesnieguma

18,50

31.7.izmaiņas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskai darbībai pielikumā, ja nav nepieciešama veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma atbilstības novērtēšana

28,00

31.8.izmaiņas dokumentos un informācijā, ja nav nepieciešama speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskai darbībai pārreģistrēšana

28,00

31.9.speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskai darbībai darbības atjaunošana, ja nav nepieciešama veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma atbilstības novērtēšana

46,00

31.10.speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskai darbībai darbības atjaunošana vai speciālajā atļaujā (licencē) veterinārfarmaceitiskai darbībai norādīto speciālās darbības nosacījumu vai konkrētu veterināro zāļu ražošanas vai importēšanas atjaunošana

28,00

31.11.veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmuma dokumentu ekspertīze, ja tiek sākta (veikta) izejvielu ražošana vai importēšana

28,00

Piezīme.

1 Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

Zemkopības ministrs J.Dūklavs
07.12.2013