Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par piesārņojumu"

Izdarīt likumā "Par piesārņojumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2001, 9.nr.; 2002, 16.nr.; 2004, 2.nr.; 2005, 5.nr.; 2006, 9.nr.; 2007, 21., 23.nr.; 2009, 12.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 205.nr.; 2010, 104.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Vides ministrija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 18.panta ceturtajā daļā vārdus "Vides ministrs" ar vārdiem "Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs".

3. Papildināt 20.panta piektās daļas 7.punktu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmuma pieņemšanas termiņā neieskaita dienas, kas attiecas uz informācijas pieprasījumu."

4. Papildināt 22.panta 2.1 daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Lēmuma pieņemšanas termiņā neieskaita dienas, kas attiecas uz informācijas pieprasījumu."

5. Papildināt 28.panta septīto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Reģionālā vides pārvalde ir tiesīga atcelt izsniegto atļauju un apturēt tās darbību, ja operators nesniedz reģionālās vides pārvaldes pieprasīto informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai par piesārņojošas darbības atļaujas izsniegšanu, uzsākot jaunu A vai B kategorijas piesārņojošu darbību, veicot būtiskas izmaiņas esošajā A vai B kategorijas piesārņojošā darbībā, kā arī piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumu pārskatīšanai un atjaunošanai."

6. Papildināt likumu ar 28.2 pantu šādā redakcijā:

"28.2 pants. Valsts nodeva par A vai B kategorijas atļauju

Par atļaujas izsniegšanu A vai B kategorijas piesārņojošai darbībai un tās pārskatīšanu maksājama valsts nodeva. Nodevas apmēru un maksāšanas kārtību, kā arī atvieglojumus nosaka Ministru kabinets."

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 28. un 29.punktu šādā redakcijā:

"28. Šā likuma 28.2 pants stājas spēkā 2011.gada 1.martā.

29. Ministru kabinets līdz 2011.gada 1.martam izdod šā likuma 28.2 pantā paredzētos noteikumus."

8. Informatīvajā atsaucē uz Eiropas Savienības direktīvām:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 15.janvāra direktīvas 2008/1/EK par piesārņojuma integrētu novēršanu un kontroli (kodificēta versija). (Dokuments attiecas uz EEZ.)";

papildināt informatīvo atsauci ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvas 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes direktīvā 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un regulā (EK) Nr. 1013/2006. (Dokuments attiecas uz EEZ.)"

9. Papildināt 1.pielikuma sesto daļu ar 9.punktu šādā redakcijā:

"9) oglekļa dioksīda (CO2) plūsmas uztveršana no darbībām (iekārtām), kas norādītas šajā pielikumā, saistībā ar ģeoloģisku oglekļa dioksīda glabāšanu, kā tas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa direktīvā 2009/31/EK par oglekļa dioksīda ģeoloģisko uzglabāšanu un grozījumiem Padomes direktīvā 85/337/EEK, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvās 2000/60/EK, 2001/80/EK, 2004/35/EK, 2006/12/EK, 2008/1/EK un regulā (EK) Nr. 1013/2006. (Dokuments attiecas uz EEZ.)"

Likums stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 16.decembrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 30.decembrī

01.01.2011