Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.97

Rīgā 2010.gada 9.novembrī (prot. Nr.42, 3.§)
Par palīdzību pārtikas iegādei
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35.panta trešo un ceturto daļu, likuma
Par pašvaldībām43.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek piešķirts un izmaksāts vienreizējs pabalsts pārtikas iegādei (turpmāk – pabalsts).

2. Pabalsts tiek piešķirts personām, kuras deklarējušas pamata dzīvesvietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā ne mazāk kā divpadsmit mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas.

II. Pabalsta apmērs, piešķiršanas un izmaksas kārtība

3. Pabalsta apmērs vienai personai ir Ls 30.

4. Tiesības saņemt pabalstu ir:

4.1. bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam, kuram nav noteikta invaliditāte un kas saņem valsts atbalstu;

4.2. atsevišķi dzīvojošam vai ģimenē, kurā nav nevienas darbspējīgas personas, dzīvojošam valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, ja ģimenes (personas) pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi nepārsniedz Ls 180 katram ģimenes loceklim mēnesī;

4.3. valsts vecuma pensijas saņēmējam, invaliditātes pensijas saņēmējam un sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam, kas dzīvo ģimenē, kura normatīvo aktu kārtībā atzīta par trūcīgu.

5. Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās likumīgais pārstāvis (turpmāk – persona) līdz 31.03.2011. vēršas Rīgas Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, iesniedz iesniegumu par pabalsta piešķiršanu, aizpilda un paraksta iztikas līdzekļu deklarāciju, ja ģimenei (personai) nav spēkā esošas iztikas līdzekļu deklarācijas.

6. Aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju, ģimene (persona) deklarē ienākumus un materiālo stāvokli saskaņā ar normatīvo aktu par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.

7. Pabalsts bērnam invalīdam tiek piešķirts bez ģimenes ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas.

8. Personai nav tiesību saņemt pabalstu, ja nokavēts šo saistošo noteikumu 5.punktā minētais dokumentu iesniegšanas termiņš.

9. Mutvārdu iesniegumu tūlīt pēc tā saņemšanas Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālists noformē rakstveidā, un persona to paraksta.

10. Pabalstu nepiešķir personai, kas saņem ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegto pakalpojumu vai atrodas ieslodzījumā.

11. Rīgas Sociālais dienests ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemts personas iesniegums, aizpildīta un parakstīta iztikas līdzekļu deklarācija (izņemot šo saistošo noteikumu 7.punktā minēto), pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

12. Pabalsts tiek izmaksāts:

12.1. pārskaitot personas norādītajā norēķinu kontā;

12.2. izmaksājot personai skaidrā naudā.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

13. Rīgas Sociālā dienesta lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt un faktisko rīcību persona normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā.

14. Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

IV. Noslēguma jautājumi

15. Rīgas domes Labklājības departaments ir atbildīgs par saistošo noteikumu izpildes novērošanu.

16. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

17. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2009.gada 17.novembra saistošos noteikumus Nr.24 “Par pabalstu pārtikas iegādei”.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2010.gada 9.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.97 “Par palīdzību pārtikas iegādei”
1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Rīgas pilsētas pašvaldībā nav spēkā esoša normatīvā akta, kas reglamentētu vienreizēja pabalsta pārtikas nodrošināšanai izmaksu.

2010.gadā aizvien pieaug Rīgas Sociālā dienesta klientu skaits, jo samazinās personu ienākumi, mainās personu (ģimeņu) sociālā situācija.

Saistošie noteikumi tiek izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta trešo un ceturto daļu un likuma “Par pašvaldībām43.panta trešo daļu.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Palielināt Rīgas iedzīvotāju uzticību pašvaldības darbībai un finansiāli atbalstīt sociāli mazāk aizsargātās iedzīvotāju grupas. Tādēļ nepieciešams pieņemt saistošos noteikumus, kas ļautu šīm iedzīvotāju grupām saņemt vienreizēju pabalstu pamatvajadzības – pārtikas – nodrošināšanai minimālā apmērā.

3. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pabalsts tiek noteikts Ls 30 apmērā vienai personai. Tiek plānots, ka pēc pabalsta varētu vērsties 25 740 personas. Ja pabalstu lūdz prognozētais personu skaits, nepieciešams finansējums Ls 772 200. Sakarā ar saistošo noteikumu ierobežoto izpildes laiku šī gada nogalē plānots, ka 2010.gadā no šīs summas nepieciešams finansējums 50% apmērā – Ls 386 100, 2011.gadā – atlikušie 50%, t.i., Ls 386 100, ko 2010.gadā prognozēts segt no budžeta programmas “Palīdzība Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” līdzekļiem, bet 2011.gadā – no jaunveidojamās budžeta programmas “Sociālie pabalsti Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” līdzekļiem.

4. Informācija par plānoto saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Šo jomu neskar.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Pabalsta izmaksu administrē Rīgas Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Saistošo noteikumu izstrādes gaitā ņemti vērā iedzīvotāju vēstulēs un pa tālruni izteiktie priekšlikumi Rīgas domei un Rīgas domes Labklājības departamentam.

Rīgas domes priekšsēdētājs N.Ušakovs
18.12.2010