Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 11.03.2024. / Vēsturiskā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1005

Rīgā 2010.gada 26.oktobrī (prot. Nr.55 38.§)
Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu
Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma 31.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek apdrošināta maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) civiltiesiskā atbildība, kā arī civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālo summu.

2. Apdrošināšanas objekts ir administratora civiltiesiskā atbildība par viņa profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem valstij, parādniekam, kreditoriem vai citām personām.

3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (turpmāk – apdrošināšanas līgums) administrators slēdz par visiem administrētajiem juridiskās personas maksātnespējas procesiem, fiziskās personas maksātnespējas procesiem un tiesiskās aizsardzības procesiem (turpmāk – administrētie procesi) uz laikposmu, kas nav mazāks par gadu. Administrators ir atbildīgs par apdrošināšanas līguma spēkā esību administrēto procesu laikā.

4. Minimālā apdrošinājuma summa uz gadu par visiem administrētajiem procesiem kopā ir 42 600,00 euro.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.960)

5. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas administrators 30 dienu laikā atjauno apdrošināšanas līgumā noteikto apdrošinājuma summu.

6. Apdrošināšanas līgumā nedrīkst paredzēt administratora pašrisku.

7. Administratora profesionālās darbības rezultātā nodarītos zaudējumus apdrošinātājs sedz neatkarīgi no administratora krimināltiesiskās atbildības.

8. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumus Nr.909 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 206.nr.).

9. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.novembrī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Aizsardzības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs I.V.Lieģis
01.01.2014