Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 147

Rīgā 2024. gada 5. martā (prot. Nr. 10 17. §)
Noteikumi par tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas un maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu
Izdoti saskaņā ar Maksātnespējas likuma 12.panta piekto daļu un 31. panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek apdrošināta tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošās personas (turpmāk – uzraugošā persona) un maksātnespējas procesa administratora (turpmāk – administrators) civiltiesiskā atbildība, kā arī civiltiesiskās atbildības apdrošinājuma minimālo summu.

2. Apdrošināšanas objekts ir uzraugošās personas vai administratora civiltiesiskā atbildība par viņa profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem valstij, parādniekam, kreditoriem vai citām trešajām personām.

3. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (turpmāk – apdrošināšanas līgums) uzraugošā persona slēdz par visiem uzraudzītajiem tiesiskās aizsardzības procesiem uz periodu, kas nav mazāks par gadu. Uzraugošā persona ir atbildīga par apdrošināšanas līguma spēkā esību tiesiskās aizsardzības procesu uzraudzīšanas laikā.

4. Apdrošināšanas līgumu administrators slēdz par visiem administrētajiem juridiskās personas maksātnespējas procesiem un fiziskās personas maksātnespējas procesiem (turpmāk – administrētie procesi) uz periodu, kas nav mazāks par gadu. Administrators ir atbildīgs par apdrošināšanas līguma spēkā esību administrēto procesu laikā.

5. Uzraugošajai personai minimālā apdrošinājuma summa uz gadu par visiem uzraudzītajiem tiesiskās aizsardzības procesiem kopā ir 60 Latvijā apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā noteiktās minimālās mēneša darba algas.

6. Administratoram minimālā apdrošinājuma summa uz gadu par visiem administrētajiem procesiem kopā ir 60 Latvijā apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā noteiktās minimālās mēneša darba algas.

7. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas uzraugošā persona un administrators 30 dienu laikā atjauno apdrošināšanas līgumā noteikto apdrošinājuma summu.

8. Apdrošināšanas līgumā nedrīkst paredzēt uzraugošās personas un administratora pašrisku.

9. Uzraugošās personas un administratora profesionālās darbības rezultātā nodarītos zaudējumus apdrošinātājs sedz neatkarīgi no uzraugošās personas vai administratora krimināltiesiskās atbildības.

10. Trešā persona, kurai uzraugošās personas vai administratora profesionālās darbības rezultātā ir nodarīti zaudējumi, var iesniegt apdrošinātājam iesniegumu zaudējumu atlīdzības saņemšanai un celt tiešu prasību pret apdrošinātāju.

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2010. gada 26. oktobra noteikumus Nr. 1005 "Noteikumi par maksātnespējas procesa administratora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un minimālo apdrošinājuma summu" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 172. nr.; 2013, 189. nr.).

Ministru prezidente E. Siliņa

Tieslietu ministra vietā - finanšu ministrs A. Ašeradens
12.03.2024