Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 19.10.2012. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.477

Rīgā 2010.gada 25.maijā (prot. Nr.27 6.§)
Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.prioritātes "Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana" 3.4.3.pasākuma "Kultūrvides sociālekonomiskā ietekme" 3.4.3.2.aktivitāti "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta iesniedzējam (turpmāk – projekta iesniedzējs);

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību;

1.5. atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir atjaunot kultūras mantojuma objektus, lai palielinātu to ekonomisku un inovatīvu izmantošanu, kas var kalpot kā nozīmīgs faktors teritoriju ekonomiskajai reģenerācijai, to pievilcības palielināšanai, dzīvei, darbam un uzņēmējdarbībai labvēlīgu apstākļu nodrošināšanai.

3. Aktivitātes īstenošanas veids ir atklāta projektu iesniegumu atlase. Atklātu projektu iesniegumu atlasi atbildīgā iestāde organizē vienā kārtā par visu aktivitātē pieejamo finansējumu. Ja projektu iesniegumu iesniegšanas kārtā netiek apgūts viss aktivitātē pieejamais finansējums vai tiek piešķirts papildu finansējums, atbildīgajai iestādei ir tiesības rīkot otro kārtu par pieejamo finansējumu. Vienam projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt neierobežotu skaitu projektu iesniegumu.

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.699)

4. Aktivitātes ietvaros īstenotos projektus līdzfinansē no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Kopējais aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir ne mazāks kā 7 582 438 lati, no kuriem Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 6 445 071 lats un nacionālais publiskais līdzfinansējums ir ne mazāks kā 1 137 367 lati, ko nodrošina finansējuma saņēmējs.

4.1 Aktivitātei pieejamais saistību apjoms, kas pārsniedz šo noteikumu 4.punktā norādīto publisko finansējumu (izņemot pašvaldības līdzfinansējumu), ir ne vairāk kā 8 000 000 latu. Šo noteikumu 10.punktā minētais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma saņēmējs – pašvaldība – nodrošina līdzfinansējumu proporcionāli projekta īstenošanai paredzētajam virssaistību finansējumam saskaņā ar šo noteikumu 5.1 punktu.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.699 redakcijā)

5. Aktivitātes projektu iesniegumu pirmās atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums vienam projektam ir ne vairāk kā 1 200 000 latu un ne mazāk kā 250 000 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.699 redakcijā)

5.1 Aktivitātes projektu iesniegumu otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais publiskais finansējums (izņemot pašvaldības līdzfinansējumu) vienam projektam ir ne vairāk kā 8 000 000 latu un ne mazāk kā 1 000 000 latu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums nepārsniedz 85 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzēja līdzfinansējums nav mazāks par 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.699 redakcijā)

6. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Kultūras ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde), sadarbības iestāde ir Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde).

7. Atbildīgā iestāde:

7.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (turpmāk – Padomes regula Nr. 1083/2006), 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī, tai skaitā veic pārbaudes projektu īstenošanas vietās;

7.2. nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, tai skaitā izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas (turpmāk – komisija) nolikumu;

7.3. nodrošina komisijas izveidi;

7.4. izstrādā projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku un sniedz projekta iesniedzējam informāciju par projekta iesnieguma sagatavošanu;

7.5. sagatavo objekta darbības stratēģijas izstrādes metodiku;

7.5.1 sagatavo izmaksu efektivitātes novērtējuma metodiku;

7.6. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un informē par to projekta iesniedzēju (ja projekta iesniegums tiek apstiprināts, informē arī sadarbības iestādi);

7.7. uzkrāj datus par projekta iesniegumu un veiktajām pārbaudēm projektu īstenošanas vietās atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

7.8. saskaņo ar sadarbības iestādi standarta vienošanos par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās);

7.9. saskaņo vienošanās grozījumus, ja grozījumi skar projekta mērķi, finansējuma saņēmēja maiņu, projekta ieviešanas termiņu, kas pārsniedz trīs mēnešus, projekta finansējumu, ja tiek mainīti vairāk nekā 10 % no projekta izmaksām sadalījumā pa finansējuma avotiem, gadiem vai izmaksu pozīcijām, kā arī projekta sagaidāmos rezultātus, ja tehniskā projekta izstrādes gaitā vai tehnisko izmaiņu dēļ projekta apstiprinātajā versijā tiek mainīti vairāk nekā 10 %;

7.10. analizē aktivitātes īstenošanas problēmas un sniedz priekšlikumus vadošajai iestādei par aktivitātes īstenošanas uzlabošanu;

7.11. sniedz sabiedrībai informāciju un nodrošina publicitāti ar aktivitāti saistītos jautājumos atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības fondu projektu informācijas publiskošanu, kā arī nodrošina publicitātes un vizuālās identitātes prasību ievērošanu.

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.699)

8. Sadarbības iestāde:

8.1. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, tai skaitā Padomes regulas Nr. 1083/2006 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

8.2. izstrādā vienošanos un saskaņo to ar atbildīgo iestādi;

8.3. slēdz vienošanos ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs) par projekta īstenošanu;

8.4. izskata finansējuma saņēmēja projekta iepirkumu plānu un iesniedz to Iepirkumu uzraudzības birojā;

8.5. sniedz informāciju finansējuma saņēmējam par projekta īstenošanu un vienošanās noteikumu izpildi;

8.6. analizē projektu īstenošanas problēmas un sniedz priekšlikumus vadošajai iestādei par projektu īstenošanas uzlabošanu;

8.7. pārbauda finansējuma saņēmēja iesniegtos projekta progresa pārskatus un maksājumu pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas, sagatavo maksājuma uzdevumus un iesniedz tos maksājumu iestādē, kā arī sagatavo izdevumu deklarācijas un nosūta tās sertifikācijas iestādei;

8.8. izvērtē projekta riskus, plāno pārbaudes projekta īstenošanas vietās un veic minētās pārbaudes;

8.9. uzkrāj datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izveidošanu un izmantošanu;

8.10. sadarbojas ar atbildīgo iestādi sabiedrības informēšanas jautājumos.

9. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Prasības projekta iesniedzējam

10. Aktivitātes ietvaros projekta iesniegumu var iesniegt valsts institūcija vai pašvaldība.

11. Infrastruktūra, kurā paredzēts ieguldīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, ir projekta iesniedzēja īpašumā, valdījumā vai lietojumā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, ja tā ir valsts manta.

12. Ja projekta iesniedzējs ir valsts vai pašvaldības muzejs, projekta iesnieguma iesniegšanas dienā tam jābūt akreditētam atbilstoši normatīvajiem aktiem muzeju akreditācijas jomā.

13. Aktivitātes ietvaros uz finansējumu nevar pretendēt:

13.1. ja projekta iesniedzējam ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi;

13.2. ja projekta iesniedzējs sniedzis vadošajai iestādei, atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei nepatiesu informāciju vai centies ietekmēt komisiju, atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi šā projekta iesnieguma vai citu Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu iesniegumu vērtēšanā;

13.3. ja projekta iesniedzējs ir saņēmis finansējumu vai paredz saņemt finansējumu par tām pašām attiecināmajām izmaksām citu aktivitāšu ietvaros no pašvaldības, valsts budžeta vai Eiropas Savienības līdzekļiem.

III. Atbalstāmās un neatbalstāmās darbības, attiecināmās un neattiecināmās izmaksas

14. Aktivitātes ietvaros atbalsta tikai tādas darbības, kuras ir tieši saistītas ar projekta ietvaros paredzēto mērķu un rezultātu sasniegšanu un ir samērīgas un pamatotas.

15. Finansējumu nepiešķir darbībām, par kurām finansējuma saņēmējs ir samaksājis pirms vienošanās noslēgšanas, izņemot šo noteikumu 18.1.1.apakšpunktā minētos gadījumus.

16. Projekta ietvaros izmaksas tiek plānotas, ievērojot pareizas finanšu vadības principu, ko veido:

16.1. saimnieciskuma princips, kurš saistīts ar to, lai resursi, ko atbalsta pretendents lieto savas darbības nodrošināšanai, būtu pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par zemāko cenu;

16.2. lietderības princips, kurš saistīts ar labāko attiecību starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu;

16.3. efektivitātes princips, kurš saistīts ar konkrētu izvirzīto mērķu un paredzēto rezultātu sasniegšanu.

16.1 Veicot izmaksu efektivitātes analīzi, projekta iesniedzējs izvēlas izmaksu efektivitātes ziņā labāko risinājumu, nodrošinot, ka projektā plānotās izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību nepārsniedz atbildīgās iestādes sagatavotajā izmaksu efektivitātes novērtējuma metodikā norādīto izmaksu efektivitātes koeficientu uz vienu plānoto ieguldījumu mērvienību.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.699 redakcijā)

17. Projekta ietvaros nav atbalstāma tādu apakšlīgumu slēgšana, kas palielina projekta izmaksas, bet nepievieno projektam attiecīgu vērtību un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām.

18. Projekta ietvaros attiecināmas ir šādas izmaksas:

18.1. tiešās attiecināmās izmaksas:

18.1.1. projekta sagatavošanas izmaksas (izņemot veidlapas aizpildīšanas izmaksas), kas radušās pēc 2008.gada 1.maija, – to apmērs nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas veiktas, ievērojot publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības (izņemot izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu):

18.1.1.1. būvprojekta sagatavošanas izmaksas;

18.1.1.2. inženierizpētes izmaksas;

18.1.1.3. būvobjekta tehniskās apsekošanas izmaksas;

18.1.1.4. kultūrvēsturiskās izpētes izmaksas;

18.1.1.5. kultūrvēsturiskās inventarizācijas izmaksas;

18.1.1.6. pastāvīgās ekspozīcijas, tai skaitā digitālās ekspozīcijas, tehniskā projekta izstrādes izmaksas;

18.1.2. būvprojekta uzraudzības izmaksas (izņemot izmaksas, kas radušās, pamatojoties uz darba līgumu):

18.1.2.1. būvuzraudzības izmaksas;

18.1.2.2. autoruzraudzības izmaksas;

18.1.2.3. arheoloģiskās uzraudzības izmaksas;

18.1.3. nedzīvojamo ēku un būvju renovācijas, rekonstrukcijas, restaurācijas un konservācijas izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības un kultūras pieminekļu aizsardzības jomā;

18.1.4. atjaunojamam kultūras (arhitektūras) piemineklim piegulošās teritorijas labiekārtošanas un apzaļumošanas izmaksas (ja teritorija iekļauta kultūras pieminekļa aizsardzības zonā), kuru apmērs nepārsniedz piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

18.1.5. izmaksas, kas saistītas ar būves nodošanu ekspluatācijā, atbilstoši normatīvajiem aktiem par būvju pieņemšanu ekspluatācijā;

18.1.6. kultūras pieminekļa pastāvīgās ekspozīcijas, tai skaitā digitālās ekspozīcijas, aprīkojuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas (izņemot eksponātu iegādes un ekspozīcijas uzturēšanas izmaksas), kuru apmērs nepārsniedz septiņus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

18.2. netiešās attiecināmās izmaksas:

18.2.1. ar projekta darbībām tieši saistīto publicitātes pasākumu izmaksas, kuras atbilst Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes nodrošināšanas prasībām;

18.2.2. neparedzētie projekta īstenošanas izdevumi, kuri nepārsniedz piecus procentus no kopējām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām (neparedzētos izdevumus, ja nepieciešams, var izmantot ar projekta īstenošanu saistīto tiešo attiecināmo izmaksu segšanai);

18.3. pievienotās vērtības nodoklis, kas tieši saistīts ar līdzfinansēto projektu, ja projekta iesniedzējs to nevar atgūt atbilstoši nodokļus regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

(Grozīts ar MK 27.07.2010. noteikumiem Nr.706; MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.699)

19. Aktivitātes ietvaros nav attiecināmas un projekta iesniegumā neiekļauj šādas izmaksas:

19.1. izmaksas, kas pārsniedz projektā paredzēto attiecināmo izmaksu apjomu;

19.2. izmaksas, kas nav pamatotas ar atbilstošiem attaisnojuma dokumentiem;

19.3. izmaksas, kas neatbilst pareizas finanšu vadības principiem;

19.4. procentu maksājumi, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;

19.5. muitas nodokļi un nodevu maksājumi, pievienotās vērtības nodoklis, izņemot šo noteikumu 18.3.apakšpunktā minēto gadījumu;

19.6. naudas sodi, līgumsodi un tiesvedības izdevumi;

19.7. nekustamā īpašuma pirkuma vai nomas izmaksas;

19.8. izmaksas, kas attiecas uz līzinga darījumiem;

19.9. izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu, vai arī slēgts darba līgums pretēji noteikumu nosacījumiem;

19.10. nelaimes gadījumu un projekta īstenošanā radīto vērtību apdrošināšana.

IV. Projektu iesniegumu atlases izsludināšana un projektu iesniegumu iesniegšana

20. Atbildīgā iestāde paziņojumu par projektu iesniegumu iesniegšanu izsludina vismaz mēnesi pirms projektu iesniegumu atlases uzsākšanas:

20.1. laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

20.2. atbildīgās iestādes mājaslapā internetā (www.km.gov.lv).

21. Šo noteikumu 20.punktā minētajā paziņojumā norāda:

21.1. aktivitātes nosaukumu;

21.2. projektu iesniegumu pieņemšanas sākuma un beigu datumu;

21.3. aktivitātes ietvaros projekta iesniedzējam pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu;

21.4. aktivitātes mērķi;

21.5. projektu iesniegumu iesniegšanas kārtību;

21.6. plānotos informatīvos pasākumus;

21.7. jautājumu iesniegšanas iespējas;

21.8. papildinformācijas saņemšanas iespējas.

22. Lai pieteiktos finansējuma saņemšanai, projekta iesniedzējs atbildīgajā iestādē iesniedz projekta iesniegumu:

22.1. projekta iesnieguma veidlapu (1.pielikums);

22.2. šādus papildu dokumentus:

22.2.1. projekta iesniedzēja nolikuma kopiju (ja attiecināms);

22.2.2. (svītrots ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.699);

22.2.3. būvvaldē akceptētu objekta tehniskā projekta kopiju;

22.2.4. (svītrots ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.699);

22.2.5. (svītrots ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.699);

22.2.6. (svītrots ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.699);

22.2.7. izstrādātu iepirkumu dokumentāciju par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā (ja attiecināms);

22.2.8. atbilstoši noteikumiem par būvizmaksu noteikšanas kārtību izstrādātas būvniecības izmaksu tāmes kopiju, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, norādot un nodalot visas darbu un materiālu izmaksu pozīcijas, kas ir iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās;

22.2.9. projekta iesniedzēja lēmumu par projekta īstenošanu un visu ar projekta īstenošanu saistīto juridisko saistību uzņemšanos, norādot projekta iesnieguma kopējās izmaksas un priekšfinansēšanas avotus (ja attiecināms);

22.2.10. Vides pārraudzības valsts biroja lēmuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu vai atzinuma kopiju par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu (ja attiecināms);

22.2.11. Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmumu vai kredītiestādes izziņas kopiju par kredīta piešķiršanu (ja attiecināms);

22.2.12. īpašumtiesības apliecinošus dokumentus:

22.2.12.1. (svītrots ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.699);

22.2.12.2. ja infrastruktūra, kurā veic investīcijas, ir valsts manta, kas ir nodota projekta iesniedzēja valdījumā vai lietojumā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, – zemesgrāmatā reģistrēta projekta iesniedzēja valdījuma vai lietojuma tiesības apliecinoša dokumenta kopiju par infrastruktūru, kurā veic investīcijas;

22.2.13. objekta darbības stratēģiju (atbilstoši atbildīgās iestādes metodikai par objekta darbības stratēģijas izstrādi);

22.2.14. izmaksu efektivitātes analīzi (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.699; sk. 54.punktu)

22.1 Ar projekta ietvaros veikto būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju saistīto informāciju atbildīgā iestāde iegūst, izmantojot Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu "Būvniecības informācijas sistēma" (turpmāk – informācijas sistēma).

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.699 redakcijā; sk. 54.punktu)

23. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu atbildīgajā iestāde var iesniegt:

23.1. papīra dokumenta formā, iesniedzot personīgi atbildīgajā iestādē vai nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē;

23.2. elektroniska dokumenta formā, iesniedzot elektronisko datu nesēju ar attiecīgo dokumentu personīgi atbildīgajā iestādē, nosūtot pa pastu ierakstītā vēstulē vai nosūtot uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi.

24. Ja projekta iesniegumu iesniedz papīra dokumenta formā, to iesniedz trijos eksemplāros (oriģinālu, kopiju un identisku elektronisko kopiju elektronisko datu nesējā) ar attiecīgām norādēm, noformētu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu. Projekta iesniedzēja piekrišanas vēstuli (ja attiecināms) iesniedz necaurauklotu, atsevišķi no projekta iesnieguma atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumam.

25. Ja projekta iesniegumu nosūta pa pastu, par projekta iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad projekta iesniegums ir nodots pastā. Strīda gadījumā projekta iesniedzējs pierāda faktu, kad sūtījums nodots pastā. Ja projekta iesniegums ir iesniegts personīgi, par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad atbildīgās iestādes pārstāvis ir izdarījis atzīmi uz projekta iesnieguma par tā saņemšanu.

26. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, pievieno laika zīmogu un noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad projekta iesniegums nosūtīts pa elektronisko pastu. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda faktu, ka projekta iesniegums nosūtīts līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

27. Ja projekta iesniegumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē, to ievieto aploksnē vai kastē, uz kuras norāda šādu informāciju:

27.1. adresāts: Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV-1364;

27.2. aktivitātes nosaukums;

27.3. projekta iesniedzēja nosaukums un adrese;

27.4. projekta nosaukums;

27.5. norāde "Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas".

28. Ja projekta iesniegumu iesniedz elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz atbildīgās iestādes elektroniskā pasta adresi, elektroniskā pasta paziņojuma sadaļā "Tēma" norāda šo noteikumu 27.2., 27.4. un 27.5.apakšpunktā minēto informāciju.

29. Atbildīgā iestāde reģistrē projekta iesniegumu tā saņemšanas dienā. Apliecinājumu par projekta iesnieguma saņemšanu atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam izsniedz personīgi uzreiz vai piecu dienu laikā pēc projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām nosūta pa pastu vai elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

V. Projektu iesniegumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

30. Aktivitātes ietvaros iesniegto projektu iesniegumu vērtēšanu nodrošina komisija. Komisijas sastāvā iekļauj pārstāvjus no atbildīgās iestādes, Kultūras ministrijas un tās padotības iestādes – Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Komisija darbojas atbilstoši atbildīgās iestādes apstiprinātam nolikumam.

31. Komisijas sēdēs novērotāja statusā bez balsstiesībām var piedalīties vadošās iestādes un sadarbības iestādes pārstāvji.

32. Projekta iesnieguma atbilstību administratīvajiem, atbilstības un finansējuma piešķiršanas kritērijiem vērtē ar "Jā" – atbilst vai "Nē" – neatbilst. Projekta iesnieguma atbilstību kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

33. Ja projekta iesniegumā nav informācijas, lai izvērtētu projekta iesnieguma atbilstību vienam vai vairākiem vērtēšanas kritērijiem, kā arī ja minētā informācija nav salasāma vai nav iesniegta latviešu valodā, uzskata, ka projekta iesniegums neatbilst attiecīgajam vērtēšanas kritērijam, vai attiecīgajā vērtēšanas kritērijā piešķir zemāko vērtējumu.

34. Kritēriju vērtēšanas secība:

34.1. vispirms komisija vērtē projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem neprecizējamiem administratīvajiem kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina;

34.2. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem neprecizējamiem administratīvajiem kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem neprecizējamiem atbilstības kritērijiem. Ja projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no minētajiem kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina;

34.3. ja projekta iesniegums atbilst šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem neprecizējamiem atbilstības kritērijiem, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem. Ja projekta iesniegums kaut vienā kvalitātes kritērija vērtējumā saņem mazāk par minimālo punktu skaitu, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina;

34.4. ja projekta iesniegums kvalitātes kritēriju vērtējumā par katru kvalitātes kritēriju ir saņēmis minimālo punktu skaitu vai vairāk, projekta iesniegumu vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem precizējamiem atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

35. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņem, ja projekta iesniegums ir saņēmis vismaz minimālo punktu skaitu par katru kvalitātes kritēriju atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajam un novērtēts ar "Jā" par atbilstību atbilstības, administratīvajiem un finansējuma piešķiršanas kritērijiem.

36. Ja vairāki projektu iesniegumi saņem vienādu punktu skaitu, priekšroku dod projekta iesniegumam, kas saņēmis lielāku punktu skaitu šo noteikumu 4.pielikuma 2. un 6.punktā minētajā kvalitātes kritērijā. Ja arī šajos kritērijos punktu skaits ir vienāds, priekšroku dod projekta iesniegumam ar zemāku pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāti.

37. Lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu var ietvert šādus nosacījumus, kas jāizpilda projekta iesniedzējam, lai tas varētu noslēgt vienošanos:

37.1. iesniegt papildu skaidrojumu, kas nemaina projekta iesnieguma būtību;

37.2. nodrošināt projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem precizējamiem administratīvajiem kritērijiem;

37.3. nodrošināt projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem precizējamiem atbilstības kritērijiem;

37.4. precizēt projekta iesnieguma izmaksas, tai skaitā projekta iesnieguma būvniecības tāmi vai projekta finansējuma avotus, projekta finansēšanas plānu vai projekta budžeta kopsavilkumu, ja ir pieļautas aritmētiskas aprēķinu kļūdas;

37.5. precizēt objekta darbības stratēģiju, ciktāl tas neskar objekta darbības stratēģijas darbības termiņu;

37.6. precizēt projekta īstenošanas uzsākšanas laiku un laika grafiku vai izmaksu plānojumu sadalījumā pa gadiem;

37.7. precizēt izmaksu efektivitātes analīzi (ja attiecināms).

(Grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.699)

38. Lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu pieņem, ja projekta iesniegums neatbilst šādiem kritērijiem:

38.1. šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem neprecizējamiem administratīvajiem kritērijiem;

38.2. šo noteikumu 4.pielikumā noteiktajiem neprecizējamiem atbilstības kritērijiem;

38.3. vērtējumā par atbilstību kvalitātes kritērijiem projekta iesniegums kaut vienā kvalitātes kritērija vērtējumā saņem mazāk par minimālo punktu skaitu atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumam.

39. Lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu atbildīgā iestāde paziņo projekta iesniedzējam piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

40. Ja pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, lēmumā ietverto nosacījumu izpildi projekta iesniedzējs nodrošina atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā, kas nav ilgāks par 30 kalendāra dienām no attiecīgā lēmuma saņemšanas dienas.

41. Komisija 30 kalendāra dienu laikā izvērtē projekta iesniedzēja iesniegto informāciju, un atbildīgā iestāde sagatavo atzinumu par tās atbilstību lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertajiem nosacījumiem.

42. Ja projekta iesniedzējs neizpilda lēmumā par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu ietvertos nosacījumus vai neizpilda tos noteiktajā termiņā, projekta iesniegums ir uzskatāms par noraidītu.

43. Atzinumu par lēmumā ietverto nosacījumu izpildi atbildīgā iestāde projekta iesniedzējam nosūta divu darbdienu laikā pēc atzinuma parakstīšanas.

VI. Projekta īstenošanas nosacījumi

44. Projekta īstenošanas vieta ir Latvijas Republikas teritorija.

45. Pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta iesniegumā minētās aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno 42 mēnešu laikā, otrās – 30 mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas ar sadarbības iestādi, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.699 redakcijā)

46. Ja iepirkuma konkurss nav izsludināts pirms noslēgta vienošanās ar sadarbības iestādi, finansējuma saņēmējs pirmo iepirkuma konkursu izsludina ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc minētās vienošanās noslēgšanas. Ja pirmo iepirkuma konkursu neizsludina minētajā termiņā, sadarbības iestāde par to ziņo atbildīgajai iestādei. Atbildīgā iestāde lemj par noslēgtās vienošanās laušanu.

46.1 Sadarbības iestāde šo noteikumu 4.1 punktā minēto saistību apjomu, kas pārsniedz šo noteikumu 4.punktā norādīto publisko finansējumu (izņemot pašvaldības līdzfinansējumu), uzņemas tikai tad, ja izdevumi projekta ietvaros tiks veikti pirmajā pusgadā pēc vienošanās noslēgšanas par projekta īstenošanu vai grozījumu veikšanas tajā.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.699 redakcijā)

46.2 Ja aktivitātes ietvaros kādā projektā ir konstatēta neatbilstība vai tiek lauzta vienošanās par projekta īstenošanu, attiecīgais finansējums neatbilstoši veikto izdevumu apmērā vai atbilstoši summai, kas paredzēta vienošanās laušanas gadījumā, nevar tikt novirzīts jaunu projektu īstenošanai vai papildu darbību finansēšanai esošā projekta ietvaros.

(MK 09.10.2012. noteikumu Nr.699 redakcijā)

47. Pēc tam kad noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu, sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, pamatojoties uz finansējuma saņēmēja rakstisku avansa pieprasījumu, var izmaksāt finansējuma saņēmējam avansa maksājumu līdz 20 procentiem no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma, bet ne vairāk par summu, ko finansējuma saņēmējs var pieprasīt sadarbības iestādē sešu mēnešu laikā pēc avansa piešķiršanas atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

48. Sadarbības iestāde ievēro nosacījumu, ka avansa un starpposma maksājumu kopsumma nedrīkst pārsniegt 90 procentu no projektam piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma.

49. Finansējuma saņēmējs var pieprasīt avansa maksājumu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

49.1. finansējuma saņēmējs ar sadarbības iestādi ir noslēdzis vienošanos par projekta īstenošanu;

49.2. finansējuma saņēmējs ir iesniedzis sadarbības iestādē iepirkumu plānu;

49.3. projekta īstenošanas uzsākšanai ir atvērts atsevišķs norēķinu konts Valsts kasē, kurā veic un saņem visus ar projekta īstenošanu saistītos maksājumus.

50. Finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu, izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas, projekta progresa pārskatus un vienošanās grozījumu pieprasījumus atbilstoši vienošanās nosacījumos noteiktajiem termiņiem un kārtībai.

51. Finansējuma saņēmējs apņemas nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem, ja pieaugs projekta izmaksas.

52. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai aktuālā informācija par projekta īstenošanas gaitu tiktu ievietota finansējuma saņēmēja mājaslapā internetā (ja tāda ir) ne retāk kā reizi trijos mēnešos.

53. Finansējuma saņēmējs ir tieši atbildīgs par projekta īstenošanu un rezultātu uzturēšanu vismaz piecus gadus pēc pēdējā maksājuma veikšanas.

VII. Noslēguma jautājums

(Nodaļa MK 09.10.2012. noteikumu Nr.699 redakcijā)

54. Šo noteikumu 22.1 punkts stājas spēkā līdz ar informācijas sistēmas izveidi saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvniecības informācijas sistēmu. Ar šo noteikumu 22.1 punkta spēkā stāšanos spēku zaudē 22.punktā ietvertās prasības attiecībā uz tādas informācijas iesniegšanu, kas pieejama informācijas sistēmā.

Ministru prezidenta vietā – vides ministrs R.Vējonis

Kultūras ministrs I.Dālderis
Kultūras ministrijas iesniegtajā redakcijā

1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 25.maija noteikumiem Nr.477

(Pielikums grozīts ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.699)

Kultūras ministrs I.Dālderis
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 25.maija noteikumiem Nr.477
Projekta iesniedzēja piekrišanas vēstule

(izziņas pieprasīšanai no Valsts ieņēmumu dienesta)

Kultūras ministrs I.Dālderis
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 25.maija noteikumiem Nr.477
Būvniecības izmaksu tāmes paraugs

(Pielikums svītrots ar MK 09.10.2012. noteikumiem Nr.699)

4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 25.maija noteikumiem Nr.477
Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 09.10.2012. noteikumu Nr.699 redakcijā)

Kvalitātes kritēriji

Projekta kvalitātes kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Punktu skaits

1. Būvniecības projekta gatavība projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

1.1. projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā un būvniecības izmaksu tāme, ir izsludināts iepirkums par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

5

1.2. projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā, būvniecības izmaksu tāme un sagatavota iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

3

1.3. projekta iesniegumam pievienots būvvaldē apstiprināts būvprojekts tehniskā projekta stadijā un būvniecības izmaksu tāme, nav sagatavota iepirkuma dokumentācija par projektā paredzētajiem ieguldījumiem infrastruktūrā

1

1.4. projekta iesniegumam nav pievienoti kritērijā pieprasītie dokumenti

0

2. Projekta rezultātā saglabāts un atjaunots valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kurš:

Kritērijs nav izslēdzošs

2.1. iekļauts Latvijas Kultūras kanona sarakstā

2

2.2. nodrošina publisko pieejamību pastāvīgajām ekspozīcijām un izstādēm, kurās iekļautas Latvijas Kultūras kanonā esošās materiālās vērtības, un īsteno materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, kuras iekļautas Latvijas Kultūras kanona sarakstā

1

2.3. nav iekļauts Latvijas Kultūras kanona sarakstā un neīsteno materiālo un nemateriālo kultūras vērtību uzkrāšanu, kuras iekļautas Latvijas Kultūras kanona sarakstā

0

3. Objekta darbības stratēģija paredz vismaz trīs šādu funkciju izpildi kultūras nozaru attīstībā:

Kritērijā jāsaņem vismaz 6 punkti

3.1. kultūrvēsturiskā mantojuma un ar to saistītās informācijas uzkrāšana un izplatīšana kultūras un kultūras mantojuma nozarē, saglabājot un popularizējot sabiedrībā materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kā arī sekmējot to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un attīstībai

2

3.2. profesionālo konsultāciju un mūžizglītības apmācību nodrošināšana, radošo vai pētniecības rezidenču organizēšana un īstenošana sadarbībā ar izglītības iestādēm

2

3.3. profesionālās mākslas, mūzikas izplatīšana un pieejamības veicināšana, tai skaitā starptautisku, valsts vai reģionāla mēroga festivālu, simpoziju, semināru u.c. pasākumu organizēšana

2

3.4. kultūras mantojuma izpētes, konservācijas un restaurācijas pakalpojumi, tādējādi nodrošinot apstākļus kultūras mantojuma saglabāšanai

2

4. Projekta īstenošanas risku (būvniecības, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, iekļaušanās projekta īstenošanas laika grafikā) izvērtējums:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

4.1. projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie riski (būvniecības, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, iekļaušanās projekta īstenošanas laika grafikā), izstrādāts pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai

2

4.2. projekta iesniegumā iespējamie riski identificēti daļēji (būvniecības, iepirkuma un realizācijas riski, iespējamais izmaksu sadārdzinājums, iekļaušanās projekta īstenošanas laika grafikā), pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi

1

4.3. projekta iesniegumā nav izvērtēti iespējamie riski

0

5. Projekta iesniegumā un objekta darbības stratēģijā paredzēti publicitātes un informācijas pasākumi, kuru īstenošanas rezultātā:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

5.1. tiks veicināta objekta atpazīstamība starptautiskā mērogā

3

5.2. tiks veicināta objekta atpazīstamība valsts mērogā

2

5.3. tiks veicināta objekta atpazīstamība attiecīgā plānošanas reģiona mērogā

1

5.4. projekta iesniegumā nav paredzēti objekta publicitātes un informācijas pasākumi

0

6. Projekta rezultātā saglabāts un atjaunots kultūras (arhitektūras) piemineklis, kas:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

6.1. atrodas UNESCO Pasaules kultūras un dabas mantojuma sarakstā iekļautā objekta teritorijā un atbilst 6.3.apakškritērijā noteiktajām prasībām

6

6.2. kam ir piešķirta Eiropas Kultūras Mantojuma zīme

3

6.3. ir valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis

1

6.4. nav izpildītas 6.1., 6.2. un 6.3.apakškritērijā noteiktās prasības

0

7. Projektu paredzēts īstenot:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

7.1. līdz 25 mēnešiem

2

7.2. no 26 mēnešiem līdz 30 mēnešiem

1

7.3. ilgāk par 30 mēnešiem

0

8. Projekta iesniegumā ir norādīts un pamatots, kā iesniegtais projekts papildina citus kultūras mantojuma jomā īstenotus, apstiprinātus projektus, kuri ir līdzfinansēti no Eiropas Savienības fondu aktivitātēm vai citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem:

Kritērijs nav izslēdzošs

8.1. projekta iesniegumā norādīts, ka tas papildina vairāk nekā vienu projektu vai projekta iesniegumu

2

8.2. projekta iesniegumā norādīts, ka tas papildina vienu projektu vai projekta iesniegumu

1

8.3. projekta iesniegumā nav norādīts, ka tas papildina vienu vai vairākus projektus vai projektu iesniegumus

0

9. Projekta ietvaros tiks saglabātas esošās un izveidotas jaunas darba vietas:

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

9.1. tiks saglabātas esošās darba vietas un izveidota viena vai vairākas jaunas darba vietas

2

9.2. tiks saglabātas esošās darba vietas, neveidojot jaunas darba vietas

1

9.3. netiks saglabātas esošās un izveidotas jaunas darba vietas

0

Kritēriji par horizontālajām prioritātēm

Vērtēšanas sistēma

Punktu skala

10. Kultūras pieminekļa atrašanās vietas plānošanas reģiona teritorijas attīstības indekss projekta iesnieguma iesniegšanas kārtas izsludināšanas dienā ir:

Kritērijs nav izslēdzošs

10.1. no – 1,000 līdz –1,999

3

10.2. no nulles līdz –0,999

2

10.3. no 0,001 un augstāks

1

11. Projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā ir lielāka nekā Ministru kabineta noteikumos par aktivitāti noteiktā minimālā noteiktā līdzfinansējuma daļa:

Kritērijs nav izslēdzošs

11.1. par 15 vai vairāk procentiem

4

11.2. no 10 līdz 14,99 procentiem

3

11.3. no 6 līdz 9,99 procentiem

2

11.4. līdz 5,99 procentiem

1

11.5. projekta iesniedzēja finansējuma attiecināmo izmaksu daļa projektā nav lielāka par Ministru kabineta noteikumos par aktivitāti noteikto minimālo līdzfinansējuma daļu

0

12. Projekta iesniegumā paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju principa nodrošināšanai, īpaši uzlabojot vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

12.1. trīs un vairāk specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

2

12.2. viena vai divas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

1

12.3. nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai

0

Atbilstības kritēriji

Projekta atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē/ NA

Noraidāms vai precizējams

13. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma apjoms nepārsniedz Ministru kabineta noteikumos par aktivitāti noteikto maksimāli iespējamo līdzfinansējuma apjomu  

P

14. Projekta mērķis atbilst aktivitātes mērķim – atjaunot kultūras mantojuma objektus, lai palielinātu to ekonomisku un inovatīvu izmantošanu, kas var kalpot kā nozīmīgs faktors teritoriju ekonomiskajai reģenerācijai, to pievilcības palielināšanai, dzīvei, darbam un uzņēmējdarbībai labvēlīgu apstākļu nodrošināšanai  

N

15. Projekta iesniegumam pievienota spēkā esoša objekta darbības stratēģija ar darbības termiņu vismaz pieci gadi no projekta pabeigšanas brīža  

N

16. Projekta rezultātā tiks atjaunots valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis un saglabāta tā kultūrvēsturiskā vērtība (autentiskums)  

N

17. Projekta rezultātā atjaunotais valsts nozīmes kultūras (arhitektūras) piemineklis ir pieejams apmeklētājiem vismaz 300 dienas gadā, un saskaņā ar Latvijas Digitālās kultūras kartes statistikas datiem tā apmeklējumi sasniedz vismaz 99 000 apmeklējumus 2011.gadā  

N

18. Projekta iesniegumā plānotās darbības un sagaidāmie rezultāti un to rādītāji ir definēti, pamatoti un izmērāmi, vērsti uz projekta mērķa, rezultatīvo rādītāju sasniegšanu un mērķa grupas vajadzību apmierināšanu  

P

19. Projekta iesniegumā parādīta identificēto problēmu, mērķu, aktivitāšu un rezultātu tieša sasaiste, un projekta mērķu sasniegšanai izvēlēts optimālākais un izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums  

P

20. Projekta iesniegumā ir aprakstīta projekta vadības, īstenošanas un uzraudzības shēma un tai nepieciešamie resursi (piemēram, iesaistāmā personāla skaits, kvalifikācija un pienākumi, pieejamā materiāli tehniskā bāze), un tie atbilst projekta vajadzībām  

P

21. Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas un to apjoms atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitāti noteiktajām attiecināmajām izmaksām un to apjomam  

P

22. Plānotās projekta izmaksas ir samērīgas un pamatotas attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem, atbilst faktiskajām izmaksām nozarē projekta iesniegšanas brīdī  

P

23. Projekta iesniedzējs nodrošinās nepieciešamos finanšu resursus projekta īstenošanai  

P

24. Projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem projekta izmaksu pieauguma gadījumā  

P

25. Projekta iesniegumā ir noteikts, kā tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas  

P

26. Projektā plānotās darbības netiek finansētas vai līdzfinansētas no valsts un pašvaldības budžeta līdzekļiem un citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros  

N

27. Projekta ietvaros plānotie publicitātes un vizuālās identitātes pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem  

P

28. Projektam ir veikta izmaksu efektivitātes analīze, projekta izmaksas uz vienu iegūtā labuma vienību nepārsniedz šo noteikumu 16.punktā attiecīgajām projekta darbībām noteikto maksimālo izmaksu līmeni  

P (NA)

29. Projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu no saviem līdzekļiem  

N

Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms vai precizējams٭

30. Projekta iesniedzējs ir valsts institūcija vai pašvaldība  

N

31. Infrastruktūra, kurā paredzēts veikt Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu ieguldījumu, ir:  

N

31.1. projekta iesniedzēja īpašumā
31.2. projekta iesniedzēja valdījumā vai lietojumā, ja tā ir valsts manta
32. Projekta iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu  

P

33. Projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu  

N

Administratīvie kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms vai precizējams٭

34. Projekta iesniegums ir iesniegts Ministru kabineta noteikumos par aktivitāti noteiktajā termiņā  

N

35. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā (neattiecas uz projekta iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā)  

N

36. Projekta iesniegums ir sagatavots latviešu valodā  

N

37. Projekta iesniedzējs projekta iesniegumu ir iesniedzis vienā no šādiem veidiem:  

N

37.1. pa pastu vai personīgi aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē), ja projekta iesniegums ir sagatavots papīra dokumenta vai elektroniska dokumenta formā
37.2. elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un pievienotu laika zīmogu, ja projekta iesniegums sagatavots elektroniska dokumenta formā
38. Projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir caurauklots (cauršūts), projekta iesnieguma lapas ir numurētas (neattiecas uz projekta iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā)  

P

39. Projekta iesniegums iesniegts trīs eksemplāros, no kuriem viens ir orģināleksemplārs, otrs – kopija, bet trešais – kopija elektronisko datu nesējā, un uz tiem ir attiecīgas norādes (neattiecas uz projekta iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā)  

P

40. Projekta iesnieguma kopija atbilst oriģinālam (neattiecas uz projekta iesniegumiem, ko iesniedz elektroniska dokumenta formā)  

P

41. Projekta iesniegums ir sagatavots atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par aktivitāti  

P

42. Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts, t.sk. projekta iesniegumā iekļauti visi Ministru kabineta noteikumos par aktivitāti nosauktie papildus iesniedzamie dokumenti  

P

43. Projekta iesniegumu ir parakstījusi paraksttiesīgā persona atbilstoši projekta iesniedzēja darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem  

P

44. Projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts  

P

45. Projekta iesniegumā finanšu aprēķins ir veikts latos  

P

Finansējuma piešķiršanas kritēriji

Vērtēšanas sistēma

Jā/Nē

Noraidāms vai precizējams٭

46. Ja projekta iesniegums atbilst 14., 15., 16., 17., 26., 29., 30., 31., 33., 34., 35., 36. un 37. kritērijam, kā arī 3.kritērijā ir saņēmis vismaz sešus punktus un 1., 4., 5., 6., 7., 9. un 12.kritērijā ir saņēmis katrā vismaz vienu punktu, tad, sarindojot projektu iesniegumus prioritārā secībā, sākot ar visvairāk punktus ieguvušo, attiecīgajam projekta iesniegumam ir pietiekams aktivitātē pieejamais finansējums  

P

 

KOPĀ

41

Ja projekta iesniegums ieguvis mazāk par 14 punktiem, tas tiek noraidīts

Piezīme.

٭N – ja vērtējums ir negatīvs, projekta iesniegumu noraida;

P – ja vērtējums ir negatīvs, var pieņemt lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējs nodrošina atbilstību kritērijam, lēmumā noteiktajā laikā);

NA – nav attiecināms.

19.10.2012