Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2019. - 30.06.2021. / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.1607

Rīgā 2009.gada 22.decembrī (prot. Nr.89 88.§)
Noteikumi par bērna invalīda kopšanas pabalstu

(Noteikumu nosaukums MK 14.05.2019. noteikumu Nr. 197 redakcijā)

Izdoti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma 15.panta pirmo daļu,
16.panta pirmo daļu un 17.panta pirmo un otro daļu

1. Noteikumi nosaka bērna invalīda kopšanas pabalsta (turpmāk – pabalsts) apmēru, tā pārskatīšanas kārtību, kā arī pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Pabalsta apmērs ir 313,43 euro mēnesī.

(Grozīts ar MK 13.08.2013. noteikumiem Nr. 565; MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 197)

3. Pabalsta apmēru pārskata Ministru kabinets pēc labklājības ministra ierosinājuma atbilstoši valsts budžeta iespējām, kā arī izvērtējot ekonomisko situāciju valstī.

4. Lai saņemtu pabalstu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu (var izmantot Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras mājaslapā (www.vsaa.lv) ievietoto veidlapu) par pabalsta piešķiršanu, norādot šādas ziņas:

4.1. pabalsta pieprasītāja:

4.1.1. vārds, uzvārds;

4.1.2. personas kods;

4.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

4.1.4. tālruņa numurs vai elektroniskā pasta adrese;

4.1.5. kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numurs (21 zīme);

4.2. bērna:

4.2.1. vārds, uzvārds;

4.2.2. personas kods;

4.3. ja pabalsta pieprasītājam vai kādam no bērna vecākiem dzīvesvieta ir bijusi vai ir citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai attiecīgā persona ir bijusi vai ir nodarbināta citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, papildus par šo personu norāda šādas ziņas:

4.3.1. vārds, uzvārds;

4.3.2. personas kods;

4.3.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

4.3.4. faktiskās dzīvesvietas adrese citā Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī;

4.3.5. nodarbinātības valsts un darba devēja nosaukums un adrese;

4.3.6. nodarbinātības sākuma un beigu datums;

4.3.7. Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie slimības, maternitātes un bezdarbnieka pabalsti un pensija, norādot saņemšanas laikposmu;

4.3.8. Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī saņemtie pabalsti par bērnu, norādot saņemšanas laikposmu;

4.3.9. Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī piešķirtais identifikācijas vai sociālās apdrošināšanas numurs.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.419 redakcijā)

4.1 Šo noteikumu 4.punktā minēto pieprasījumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā var iesniegt arī elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai nosūtīt pa pastu.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.419 redakcijā)

4.2 Pabalsta pieprasītājs ar parakstu apliecina, ka pieprasījumā sniegtā informācija ir patiesa.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.419 redakcijā)

5. Ja pabalsta pieprasītājs ir aizbildnis, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa pārliecinās, vai persona ir iecelta par aizbildni. Bāriņtiesa, kas pieņēmusi lēmumu par aizbildņa iecelšanu, triju darbdienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.419 redakcijā)

5.1 Ja bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, ievietots valsts, pašvaldības vai privātajā bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē un atrodas pilnā tās apgādībā vai nodots audzināšanā audžuģimenei, bāriņtiesa, valsts, pašvaldības vai privātā bērnu aprūpes un audzināšanas iestāde piecu darbdienu laikā pēc minētā bērna ievietošanas attiecīgajā iestādē vai audžuģimenē paziņo par to Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļai atbilstoši pabalsta pieprasītāja deklarētajai dzīvesvietai.

(MK 12.05.2010. noteikumu Nr.419 redakcijā)

6. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija vai tās struktūrvienība (vispārēja vai speciāla profila veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu komisija) (turpmāk – komisija) informāciju par bērnu ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, elektroniski iesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā. Ja informāciju par bērnu ar invaliditāti, kuram izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, elektroniski iesniegt nav iespējams, komisija šo informāciju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā iesniedz papīra formā.

(Grozīts ar MK 14.05.2019. noteikumiem Nr. 197)

7. Pieprasījumu par pabalsta piešķiršanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa izskata un lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šajos noteikumos minētās prasības, pieņem mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas.

(Grozīts ar MK 12.05.2010. noteikumiem Nr.419)

8. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļa atsaka piešķirt pabalstu, ja persona neatbilst Valsts sociālo pabalstu likumā un šajos noteikumos noteiktajiem pabalsta saņemšanas nosacījumiem.

9. Pabalstu piešķir ar dienu, kad ir izsniegts šo noteikumu 6.punktā minētais atzinums.

10. Pabalstu sāk izmaksāt ne vēlāk kā nākamajā kalendāra mēnesī pēc pabalsta piešķiršanas dienas.

11. Pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra bez maksas pārskaita pabalsta saņēmēja kontā.

12. Pabalsta izmaksu pārtrauc Valsts sociālo pabalstu likuma 20.pantā minētajos gadījumos.

13. Ja persona tai piešķirto pabalstu nav laikus saņēmusi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nodaļas vainas dēļ, attiecīgo summu, kas personai pienākas, izmaksā bez termiņa ierobežojuma.

14. Pabalsta saņēmēja vainas dēļ nepamatoti saņemto pabalstu persona atmaksā labprātīgi vai to ietur no tiem valsts sociālajiem pabalstiem un valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem, kas personai izmaksājami nākamajos mēnešos un no kuriem atļauts izdarīt ieturējumus.

15. Ja persona nepamatoti saņemto pabalstu neatmaksā labprātīgi vai valsts sociālo pabalstu un valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumu izmaksu pārtrauc, pirms parāds ir dzēsts, attiecīgo summu piedzen, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam administratīvā akta piespiedu izpildei.

16. Pabalsta izmaksu pārtrauc ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad radušies apstākļi, kuru dēļ pārtraucama pabalsta izmaksa (izņemot gadījumus, ja pabalsta piešķiršanas brīdī jau bijis zināms pabalsta izmaksas pārtraukšanas termiņš).

17. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā – izglītības un zinātnes ministre T.Koķe
01.07.2019