Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 15.01.2016. - 28.10.2021. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 30. septembra saistošos noteikumus Nr. 40 "Par brīvprātīgo iniciatīvu pabalstiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā".
Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.12

Jūrmalā 2009.gada 26.februārī (prot. Nr.4, 14.p.)
Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.panta trešo daļu
(Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošo noteikumu Nr.48 redakcijā)
1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Pabalsts degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim (turpmāk – pabalsts) ir materiāla palīdzība Jūrmalas pilsētā dzīvesvietu deklarējušām personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās ar sabiedrisko trans­portu, un kuru lietošanā ir speciāli pielāgots vieglais automobilis.

1.2. Pabalsta mērķis ir veicināt personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā atbilstoši invalīda vēlmēm, atvieglojot invalīdu saskarsmi ar pārējo sabiedrību, palīdzot invalīdam apmeklēt garīgus, kultūras, sporta un izklaidējošus pasākumus, un apmeklēt dažādas iestādes.

2. Pabalsta apmērs

2.1. Pabalstu piešķir Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvalde (turpmāk tekstā – Labklājības pārvalde), neizvērtējot personas ienākumus un materiālos resursus.

2.2. Pabalsta apmērs ir 216 euro kalendārajā gadā un tiek izmaksāts katru mēnesi 18 euro apmērā. Pabalstu piešķir līdz personas invaliditātes termiņa beigām vai uz termiņu, kad personai ir tiesisks pamats piedalīties ceļu satiksmē ar iesniegumā norādīto transportlīdzekli, bet ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem. Pabalstu piešķir par pilnu mēnesi, kurā saņemts iesniegums un kurā personai zūd tiesisks pamats saņemt pabalstu.

(Jūrmalas pilsētas domes 16.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 51 redakcijā)

3. Pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība

3.1. Personas ar invaliditāti, kuru lietošanā ir speciāli pielāgots vieglais automobilis un kuras vēlas saņemt pabalstu, Labklājības pārvaldē iesniedz iesniegumu un:

3.1.1. uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);

3.1.2. iesniedz Izziņu no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas vai tās struktūrvienības par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, saņemšanai;

3.1.3. uzrāda invaliditātes apliecību, un iesniedz izziņas par invaliditāti kopiju;

3.1.4. uzrāda transporta līdzekļa reģistrācijas apliecību, kurā uzrādīta transportlīdzekļa speciālā pielāgojuma atzīme, autovadītāja apliecību ar speciālu atzīmi par auto vadīšanas veidu un transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi un CSDD izdota un spēkā esoša transporta līdzekļa tehniskā apskate, iesniedzot uzskaitīto dokumentu kopijas.

3.2. Labklājības pārvalde pārliecinās par personas norādīto ziņu atbilstību valsts nozīmes informācijas sistēmās esošām ziņām.

3.3. Pabalsts tiek pārskaitīts uz personas norādīto kredītiestādes kontu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.

(Grozīts ar Jūrmalas pilsētas domes 17.10.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.48)

3.4. Personas, kuras saņem Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim, kalendāra gada ietvaros nevar vienlaicīgi saņemt Jūrmalas pašvaldības finansētus speciālā transporta pakalpojumus.

3.5. Pabalsta izmaksu izbeidz, ja:

3.5.1. pabalsta saņēmējs ir miris;

3.5.2. ir beidzies termiņš, uz kuru pabalsta saņēmējam ir noteikta invaliditāte;

3.5.3. pabalsta saņēmējam ir zudis tiesisks pamats piedalīties ceļu satiksmē ar iesniegumā norādīto transportlīdzekli.

(Jūrmalas pilsētas domes 16.12.2015. saistošo noteikumu Nr. 51 redakcijā)

4. Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

4.1. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu persona var apstrīdēt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram.

4.2. Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Saistošie noteikumi publicējami laikrakstos “Latvijas Vēstnesis” un “Jūrmalas Ziņas”.

5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Ģ.Trencis
15.01.2016