Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 01.07.2023. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.723

Rīgā 2008.gada 8.septembrī (prot. Nr.63 12.§)
Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību
Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 9.panta sesto daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka prasības kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību.

2. (Svītrots ar MK 14.02.2023. noteikumiem Nr. 68)

3. Kompetentie speciālisti un kompetentās institūcijas, sniedzot pakalpo­jumus darba aizsardzības jomā, sadarbojas ar uzņēmuma norīkoto kontaktpersonu sadarbībai ar kompetento institūciju vai kompetento speciālistu, kā arī uzticības personām un iesaista uzņēmuma nodarbinātos.

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

4. Ja kompetentais speciālists vai kompetentā institūcija uzņēmumā atklāj apstākļus, kas apdraud nodarbināto drošību un veselību, viņu pienākums ir par to nekavējoties ziņot uzņēmuma darba devējam, darba aizsardzības speciālistam vai kontaktpersonai, kas norīkota sadarbībai ar kompetento institūciju vai kompetento speciālistu, kā arī attiecīgajiem nodarbi­nātajiem.

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

5. Kompetentais speciālists, kompetentā institūcija un tās personāls, kas veic darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, kā arī citus darba aizsardzības pakalpojumus, nedrīkst būt valsts uzraudzības un kontroles institūcija vai personāls, kas veic valsts kontroli un uzraudzību darba aizsardzības jomā.

6. Darba vides iekšējo uzraudzību un citus darba aizsardzības pakalpojumus uzņēmumiem drīkst sniegt speciālisti un institūcijas, kas atbilst šajos noteikumos kompetentiem speciālistiem un kompetentām institūcijām noteiktajām prasībām. Kompetentais speciālists un kompetentā institūcija ir atbildīgi, lai tiem uzticētie uzdevumi tiktu veikti profesionāli, godprātīgi, tehniski lietpratīgi un atbilstoši darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

7. Darba aizsardzības pakalpojumus kompetentais speciālists un kompe­tentā institūcija sniedz, izmantojot tādus tehniskos resursus, kas nodrošina viņu funkciju veikšanu pienācīgā kvalitātē.

8. Kompetentais speciālists un kompetentā institūcija nodrošina, lai darba vides riska pārbaužu un novērtēšanas rezultāti būtu objektīvi un neatkarīgi no jebkādas ietekmes, it īpaši finansiālas, kas var ietekmēt pārbaudes vai novērtējuma rezultātus.

II. Prasības kompetentiem speciālistiem un viņu kompetences novērtēšanas kārtība

9. Lai veiktu darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, kompetentam speciālistam nepieciešamas augstākā līmeņa zināšanas (pirmā vai otrā cikla augstākā izglītība un profesionālā kvalifikācija) darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" vai "Darba aizsardzības inženieris".

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

10. Persona, kura ieguvusi šo noteikumu 9. punktā minēto izglītību, ko apliecina attiecīgs dokuments, ir pielīdzināma kompetentam speciālistam un ir tiesīga veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos piecus gadus no izglītību apliecinošā dokumenta izdošanas dienas.

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

11. Pēc šo noteikumu 10. punktā minētā termiņa beigām persona, kura ieguvusi šo noteikumu 9. punktā minēto izglītību (turpmāk – kandidāts), lai iegūtu kompetenta speciālista sertifikātu, kas apliecina personas kompetenci darba aizsardzības jautājumos (turpmāk – kompetenta speciālista sertifikāts), vēršas personāla sertificēšanas institūcijā, kas ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību (turpmāk – personāla sertifikācijas institūcija), un iesniedz personāla sertifikācijas institūcijā iesniegumu un šādus dokumentus:

11.1. izglītību apliecinošu dokumentu par profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" vai "Darba aizsardzības inženieris" (kopiju) vai kompetenta speciālista sertifikātu par iepriekšējo darbības periodu (kopiju);

11.2. vienu vai vairākus dokumentus, kas apliecina kandidāta ne mazāk kā triju gadu praktisko darbību darba aizsardzības jomā pēdējo piecu gadu laikā (vai to kopijas);

11.3. dokumentus, kas apliecina kandidāta zināšanu apguvi par darba aizsardzības jautājumiem ne mazāk kā 80 stundu apmērā pēdējo piecu gadu laikā (kopijas). Apmācībās var būt iekļauti jautājumi par ugunsdrošību, elektrodrošību, civilo aizsardzību, personas datu aizsardzību vai citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, nepārsniedzot 10 % no kopējā apmācību apjoma;

11.4. (svītrots ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576).

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

12. (Svītrots ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

13. Personāla sertifikācijas institūcija 30 dienu laikā pēc šo noteikumu 11. punktā minēto dokumentu saņemšanas organizē kandidāta zināšanu un spēju pārbaudi (turpmāk – sertifikācijas eksāmens) un novērtē viņa kompetences atbilstību sertifikācijai pieteiktajā jomā, ņemot vērā profesijas standartā "Darba aizsardzības vecākais speciālists" un "Darba aizsardzības inženieris" un šajos noteikumos noteiktās prasības.

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

14. Personāla sertifikācijas institūcija neļauj kandidātam kārtot sertifikācijas eksāmenu un neizsniedz kompetenta speciālista sertifikātu, ja:

14.1. kandidāta kvalifikācija neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;

14.2. kandidāts nav iesniedzis šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus;

14.3. kandidāts sniedzis nepatiesas ziņas;

14.4. pēdējo piecu gadu laikā kandidāts ir vismaz trīs reizes administratīvi sodīts par nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu (tai skaitā darba vides risku novērtēšana) sniegšanu uzņēmumiem.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

15. Personāla sertifikācijas institūcija ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pirms sertifikācijas eksāmena paziņo kandidātam sertifikācijas eksāmena norises laiku, vietu un kārtību.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

16. Ja personāla sertifikācijas institūcija šo noteikumu 14.punktā minēto iemeslu dēļ neļauj kandidātam kārtot sertifikācijas eksāmenu, kandidātam par to paziņo 30 dienu laikā no kandidāta iesnieguma saņemšanas brīža.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

17. Kandidāta zināšanas un praktiskās iemaņas sertifikācijas eksāmenā vērtē personāla sertifikācijas institūcijas izveidota kompetento speciālistu sertifikācijas komisija (turpmāk – sertifikācijas komisija).

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

18. Sertifikācijas komisijas sastāvā ir personāla sertifikācijas institūcijas pārstāvis (komisijas priekšsēdētājs), kuram ir vismaz divu gadu praktiskā darba pieredze darba aizsardzības jomā, Latvijas Darba aizsardzības speciālistu asociācijas vai Drošības profesionāļu asociācijas pārstāvis, kurš ir ieguvis augstāko izglītību darba aizsardzības jomā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists", kā arī arodslimību ārsts, arodveselības ārsts vai arodveselības un arodslimību ārsts (turpmāk – arodveselības un arodslimību ārsts).

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

19. Sertifikācijas komisijai ir sekretārs. Sertifikācijas komisijas personāl­sastāvu, sertifikācijas komisijas priekšsēdētāju un sekretāru apstiprina personāla sertifikācijas institūcijas vadītājs.

20. Sertifikācijas komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs. Sertifikācijas komisija ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās šo noteikumu 18.punktā minētie pārstāvji. Komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.576 redakcijā)

21. Ierodoties uz sertifikācijas eksāmenu, kandidāts uzrāda sertifikācijas komisijai personu apliecinošu dokumentu.

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

22. Sertifikācijas eksāmenu veido divas daļas:

22.1. teorētiskā daļa – tests, kurā kandidāts atbild uz 30 testa jautā­jumiem;

22.2. praktiskā daļa, kurā kandidāts risina trīs iepriekš sagatavotus situāciju uzdevumus.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

23. Kopējais sertifikācijas eksāmena laiks ir 90 minūtes. Sertifikācijas eksāmena laikā kandidāts nedrīkst izmantot nekādus palīglīdzekļus.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

24. Kopējais maksimālais eksāmenā iegūstamo punktu skaits ir 60 punkti. 30 punktus kandidāts iegūst, ja pareizi atbildējis uz visiem testa jautājumiem (par katru pareizi atbildētu testa jautājumu – 1 punkts), un 30 punktus – ja pareizi atrisinājis un izskaidrojis trīs situāciju uzdevumus (par katru uzdevumu – 10 punkti).

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

25. Testa sagatavošanā personāla sertifikācijas institūcija izmanto Rīgas Stradiņa universitātes aģentūras "Darba drošības un vides veselības institūts" testa jautājumus (katram jautājumam ir ne mazāk kā trīs, bet ne vairāk kā pieci atbilžu varianti) un ievēro šādu jautājumu sadalījumu:

25.1. darba aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti – pieci jautājumi;

25.2. apkārtējās vides aizsardzība un ar to saistītie normatīvie akti – viens jautājums;

25.3. ražošanā pielietojamo tehnoloģiju drošība – trīs jautājumi;

25.4. darba vides riska faktori un to ietekme uz nodarbināto drošību un veselību – trīs jautājumi;

25.5. darba vides riska faktoru noteikšana, mērīšana un novērtēšana – četri jautājumi;

25.6. darba procesā pielietojamie kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi – divi jautājumi;

25.7. darba ergonomikas pamati – divi jautājumi;

25.8. bīstamo vielu uzglabāšana un drošības pasākumi darbā ar tām – divi jautājumi;

25.9. pedagoģija – viens jautājums;

25.10. nelaimes gadījumu izmeklēšanas un cēloņu noteikšanas pamatprincipi – trīs jautājumi;

25.11. arodslimību cēloņu un sakarību noteikšana – trīs jautājumi;

25.12. darba tiesiskās attiecības un sociālais dialogs uzņēmumā – viens jautājums.

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā; punkta jaunā redakcija stājas spēkā 01.07.2023., sk. grozījumu 2. punktu)

26. Sertifikācijas eksāmena otrajā daļā kandidāts rakstiski sagatavo atbildes uz šādiem trīs situāciju uzdevumiem:

26.1. kandidāts pēc dotā praktiskās situācijas apraksta novērtē darba vides riskus kādā nozares uzņēmumā, identificējot situācijā iespējamos darba vides riska faktorus un novērtējot risku darbinieku drošībai un veselībai (ja iespējams, bez papildu darba vides mērījumu veikšanas, ja nav iespējams, – norāda, kādi darba vides mērījumi konkrētajā situācijā nepieciešami);

26.2. kandidāts pēc dotā praktiskās situācijas apraksta kādā nozares uzņēmumā nosaka situācijas atbilstību normatīvajiem aktiem, norādot konkrētajam situācijas aprakstam atbilstošos normatīvo aktu pārkāpumus un savu atbildi pamatojot ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

26.3. kandidāts pēc dotā praktiskās situācijas apraksta nosaka nepiecie­šamos darba aizsardzības pasākumus kādā nozares uzņēmumā.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

27. Sagatavojot situāciju uzdevumus, personāla sertifikācijas institūcija ievēro šādas prasības:

27.1. katru situāciju uzdevumu sagatavo par citu nozari (nedrīkst būt vairāki situāciju uzdevumi par vienu nozari) un to papildina ar situācijas vizuālo informāciju (attēls, fotogrāfija);

27.2. situāciju uzdevuma aprakstā norāda nozari (jomu), kurā uzņēmums darbojas, veicamos darbības procesus, darbu organizēšanas kārtību, izmantoto tehnoloģiju, nodarbinātā aprakstu (vecums, fizioloģiskās īpašības) un citu informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu darba vides riskus un noteiktu atbilstību normatīvajiem aktiem;

27.3. šo noteikumu 26.2. un 26.3.apakš­punktā minēto situāciju uzdevumu aprakstā papildus šo noteikumu 27.2.apakšpunktā minētajai informācijai norāda riska faktorus, kam nodarbinātais tiek pakļauts (ja nepieciešams, norāda arī konkrētu ekspozīcijas līmeni).

28. Lēmumu par sertifikācijas eksāmena rezultātiem sertifikācijas komisija pieņem 15 dienu laikā pēc eksāmena.

29. Sertifikācijas eksāmenu uzskata par nokārtotu, ja kandidāts nav pārsniedzis šo noteikumu 23.punktā minētos laika ierobežojumus un ieguvis vismaz 70 % no sertifikācijas eksāmena kopējā punktu skaita (vismaz 42 punktus) – testa daļā pareizi atbildējis uz vismaz 60 % jautājumu un situāciju uzdevumos ieguvis vismaz 60 % no kopējā situāciju uzdevumu punktu skaita (vismaz 18 punktus).

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

30. Sertifikācijas komisijas sekretārs komisijas lēmumu kandidātam paziņo piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas. Ja ir pieņemts lēmums izsniegt kompetentā speciālista sertifikātu, paziņojumā norāda sertifikāta izsniegšanas laiku un vietu.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

31. Personām, kuras ir nokārtojušas sertifikācijas eksāmenu, personāla sertifikācijas institūcija izsniedz kompetentā speciālista sertifikātu. Sertifikāta derīguma termiņš ir pieci gadi.

32. Kompetentā speciālista sertifikātā norāda sertificētās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu, sertifikāta izdošanas datumu, sertifikāta derīguma termiņu, sertifikācijas jomu, sertifikāta numuru, personāla sertifikācijas institūcijas nosaukumu un sertificētās personas parakstu, sertifikāta izmantošanas nosacījumus un ierobežojumus, kā arī citu normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību minēto informāciju.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr. 576; MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 303)

33. Sertifikātu apstiprina ar personāla sertifikācijas institūcijas atbildīgās personas parakstu un minētās institūcijas zīmogu.

34. Ja kandidāts nav nokārtojis sertifikācijas eksāmenu, personāla sertifikācijas institūcija viņam nosūta attiecīgu paziņojumu. Paziņojumā norāda sertifikācijas eksāmena rezultātus, kā arī kārtību, kādā kandidāts var atkārtoti pieteikties kārtot sertifikācijas eksāmenu. Kandidāts var atkārtoti pieteikties kārtot sertifikācijas eksāmenu ne agrāk kā 30 dienas pēc iepriekšējā sertifikācijas eksāmena kārtošanas.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

35. Kandidāts, kura sertifikācijas eksāmena rezultāti nav ieskaitīti krāpšanās dēļ, eksāmena atkārtotai kārtošanai var pieteikties ne agrāk kā pēc gada.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

36. Personāla sertifikācijas institūcijas pienākums ir anulēt izsniegto kompetentā speciālista sertifikātu, ja tā konstatē, ka:

36.1. kompetentais speciālists neatbilst šo noteikumu prasībām;

36.2. kompetentais speciālists pārkāpis kompetentā speciālista sertifikāta izmantošanas nosacījumus;

36.3. kompetentais speciālists pārkāpis viņa darbības jomu regulējošos normatīvos aktus;

36.4. kandidāts sertifikāta saņemšanai ir sniedzis nepatiesas ziņas.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

37. Ja, pamatojoties uz šo noteikumu 36.punktā minētajiem gadījumiem, pieņemts lēmums anulēt kompetentā speciālista sertifikātu, personāla sertifikācijas institūcija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas izsniedz vai nosūta attiecīgajai personai pamatotu rakstisku lēmumu par sertifikāta anulēšanu.

38. Kompetentais speciālists, kura kompetentā speciālista sertifikāts ir anulēts, sertifikācijas eksāmena atkārtotai kārtošanai var pieteikties ne agrāk kā pēc diviem gadiem no kompetenta speciālista sertifikāta anulēšanas dienas.

39. Ja kompetentā speciālista sertifikāta derīguma termiņš ir beidzies, kompetentais speciālists atkārtoti iesniedz personāla sertifikācijas institūcijā iesniegumu un visus šo noteikumu 11.punktā minētos dokumentus un kārto sertifikācijas eksāmenu.

40. Personāla sertifikācijas institūcija mēneša laikā pēc kompetentā speciālista sertifikāta izsniegšanas nosūta Labklājības ministrijai informāciju par kompetento speciālistu (norāda kompetentā speciālista vārdu, uzvārdu, sertifikāta numuru un izdošanas datumu), kā arī mēneša laikā pēc kompetentā speciālista sertifikāta anulēšanas nosūta Labklājības ministrijai informāciju par personu, kurai sertifikāts ir anulēts (norāda personas vārdu, uzvārdu, anulētā sertifikāta numuru, izdošanas datumu un anulēšanas datumu).

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.576 redakcijā)

41. Labklājības ministrija pēc šo noteikumu 40.punktā minētās informācijas saņemšanas nodrošina tās publisku pieejamību.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

42. Personāla sertifikācijas institūcija informē citas personāla sertifikā­cijas institūcijas par personām, kurām tā šo noteikumu 14.3. un 14.4.apakš­punktā minēto iemeslu dēļ ir atteikusi iespēju kārtot sertifikācijas eksāmenu, un kompetentajiem speciālistiem, kuriem tā ir anulējusi sertifikātu.

43. Personāla sertifikācijas institūcija reģistrē izsniegtos kompetentā speciālista sertifikātus kompetento speciālistu sertifikātu reģistrācijas žurnālā. Informāciju par kompetento speciālistu novērtēšanu un sertifikāciju glabā ne mazāk kā 10 gadus pēc kompetentā speciālista sertifikāta izsniegšanas.

44. Kompetentais speciālists neizpauž informāciju, ko tas ieguvis, pildot darba uzdevumus, izņemot to informāciju, kuru oficiāli pieprasa tiesīb­aizsardzības iestādes vai iestādes, kas saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem veic valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā.

45. Pirms praktiskās darbības uzsākšanas kompetentais speciālists apdrošina savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu pakalpojuma saņēmējam nodarītos zaudējumus, kas varētu rasties viņa profesionālās darbības dēļ, bet ne mazāk kā 25 apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā Latvijā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā. Kompetentā speciālista civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā viņa darbības periodā.

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

III. Prasības kompetentajām institūcijām un to kompetences novērtēšanas kārtība

46. Kompetentā institūcija ir tiesīga veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumos, ja tai ir piešķirts kompetentās institūcijas statuss un tā nodrošina šādu minimālo prasību izpildi:

46.1. tai ir sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma, un tās kompetence darba aizsardzības jautājumos ir novērtēta atbilstoši šo noteikumu prasībām;

46.2. kompetentā institūcija ir apdrošinājusi savu civiltiesisko atbildību tādā apjomā, lai segtu iespējamās kļūdas dēļ pakalpojuma saņēmējam radušos zaudējumus, kas sadarbībā ar institūcijas izvēlēto apdrošinātāju aprēķināti institūcijas darbības jomas risku novērtējumā, bet ne mazāk kā 50 apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā Latvijā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā. Kompetentās institūcijas civiltiesiskajai atbildībai ir jābūt apdrošinātai visā kompetentās institūcijas darbības periodā.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr. 576; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 947; MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 303; MK 14.02.2023. noteikumiem Nr. 68)

47. Šo noteikumu 7.punktā noteikto prasību par tehniskajiem resursiem kompetentā institūcija izpilda vienā no šādiem veidiem:

47.1. kompetentās institūcijas rīcībā ir laboratorija, kas šajā jomā akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā (turpmāk – akreditēta laboratorija);

47.2. darba vides faktoru mērījumi tiek veikti saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem un normatīvajiem aktiem par mērījumu veikšanu, izmantojot kalibrētu mēraparatūru;

47.3. kompetentā institūcija sadarbojas ar akreditētām laboratorijām, lai veiktu darba vides faktoru mērījumus.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr. 576; MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 947; MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 303; MK 14.02.2023. noteikumiem Nr. 68)

48. Komersants vai komersanta struktūrvienība, kura vēlas iegūt kompetentās institūcijas statusu (turpmāk – pretendents), savu tehnisko resursu izvērtēšanai sagatavo darba vides risku novērtēšanas aprakstu. Darba vides risku novērtēšanas aprakstā iekļauj arī aprakstu par darba vides faktoru mērījumu nodrošināšanu. Minēto procedūras aprakstu pretendents sertifikācijas procesā uzrāda šo noteikumu 49.punktā minētajai kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijai.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.576 redakcijā)

49. Lai izpildītu šo noteikumu 46.1. apakšpunktā minētās prasības un apliecinātu savu kompetenci darba aizsardzības jautājumos, pretendents vēršas kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijā, kas šajā jomā ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā (turpmāk – kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija).

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

50. Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija kompetentās institūcijas kompetenci darba aizsardzības jomā novērtē atbilstoši šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba aizsardzības jomu Latvijā.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

50.1 Pretendenta kompetences novērtēšanā, kā arī šo noteikumu 54.punktā minētajā kompetentās institūcijas darbības pārbaudē piedalās kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas auditors, kas ieguvis profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists", vai arī kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija nodrošina neatkarīga, ar pārbaudāmo kompetento institūciju vai pretendentu nesaistīta speciālista piedalīšanos, kurš ieguvis minēto profesionālo augstāko izglītību.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.576 redakcijā)

51. Novērtējot institūciju kompetenci darba aizsardzības jomā, kvalitātes sis­tēmu sertifikācijas institūcija papildus šo noteikumu 50.punktā minētajām prasībām ņem vērā:

51.1. prasības kompetentās institūcijas personālam atbilstoši šo noteikumu 69., 70., 71., 72. un 73.punktam;

51.2. institūcijas resursu un tehnisko iespēju atbilstību paredzētajiem pakalpojumiem.

(Grozīts ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 303)

52. Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija neveic kompetentās institūcijas sertificēšanu, ja tā pēdējo triju gadu laikā ir vismaz trīs reizes administratīvi sodīta par šo noteikumu neievērošanu vai nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu (tai skaitā darba vides risku novērtēšana) sniegšanu uzņēmumiem.

53. Ja institūcijas kompetence novērtēta kā atbilstoša šo noteikumu 50. un 51. punktā minētajām prasībām, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija izsniedz tai kvalitātes sistēmas sertifikātu, norādot tajā institūcijas atbilstību šo noteikumu prasībām.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

54. Pēc šo noteikumu 53.punktā minētā kvalitātes sistēmas sertifikāta izsniegšanas kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija sertifikāta derīguma periodā ne retāk kā reizi gadā veic kompetentās institūcijas darbības pārbaudi, novērtējot kompetentās institūcijas atbilstību šo noteikumu prasībām un īpašu uzmanību pievēršot šādiem jautājumiem:

54.1. kompetentās institūcijas personāla atbilstība šo noteikumu 69., 70., 71., 72. un 73.punktā noteiktajām prasībām;

54.2. kompetentās institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ne mazāk kā 50 apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā Latvijā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā, kas garantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu.

(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 947; MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 303; MK 14.02.2023. noteikumiem Nr. 68)

55. Veicot šo noteikumu 54.punktā minēto kompetentās institūcijas darbī­bas pārbaudi, kvalitātes sistēmas sertifikācijas institūcija apmeklē vismaz vienu uzņēmumu, kam kompetentā institūcija veikusi darba vides iekšējo uzraudzību (tai skaitā riska novērtēšanu), īpašu uzmanību pievēršot kompetentās institūcijas veiktajam darba vides risku novērtējumam, sastādītajam preventīvo pasākumu plānam, kā arī šo noteikumu 74.punktā minēto prasību ievērošanai.

55.1 Veicot šo noteikumu 54. punktā minēto kompetentās institūcijas darbības pārbaudi, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija izvērtē arī sūdzības par kompetentās institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem un informāciju par smagiem un letāliem nelaimes gadījumiem darbā, kas notikuši uzņēmumos, kuros kompetentā institūcija sniedz darba aizsardzības pakalpojumus, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar kompetentās institūcijas sniegto pakalpojumu kvalitāti.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

56. Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija anulē kvalitātes sistēmas sertifikātu, ja kompetentā institūcija vairs neatbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām vai arī prasības minētās atbilstības nodrošināšanai netiek izpildītas noteiktajā termiņā.

(Grozīts ar MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 303)

57. Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija piecu darbdienu laikā no kvalitātes sistēmas sertifikāta izsniegšanas vai anulēšanas dienas nosūta šo informāciju Labklājības ministrijai.

57.1 Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija piecu darbdienu laikā pēc kompetentās institūcijas darbības pārbaudes, kas veikta saskaņā ar šo noteikumu 54. punktu, nosūta Labklājības ministrijai informāciju par šo pārbaudi un tās rezultātiem.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

58. Pēc kvalitātes sistēmas sertifikāta iegūšanas pretendents iesniedz Labklājības ministrijā iesniegumu par kompetentās institūcijas statusa piešķiršanu (pielikums).

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.576 redakcijā)

59. Pretendents šo noteikumu 58.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

59.1. kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas izsniegtu kvalitātes sistēmas sertifikātu (kopiju), kurā norādīta atbilstība šo noteikumu prasībām;

59.2. darba devēja apliecinājumu par šo noteikumu 69.punktā minēto speciālistu nodarbināšanu, norādot darba līgumu noslēgšanas datumu, numuru un termiņu;

59.3. šo noteikumu 69.punktā minēto speciālistu zināšanas un kompetenci apliecinošus dokumentus (kopijas), piemēram, universitātes diploma, sertifikātu kopijas (universitātes diploma kopiju var nepievienot, ja šo noteikumu 59.2.apakšpunktā minētajā darba devēja apliecinājumā vai citā dokumentā ir minēts diploma izdevējs, numurs un datums);

59.4. pierādījumus par institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 50 apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā Latvijā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā, kas garantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu;

59.5. ja kompetentās institūcijas statuss piešķirams komersanta struktūrvienībai – komersanta struktūrshēmu;

59.6. plānoto darba aizsardzības pakalpojumu aprakstu.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr. 576 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 947; MK 14.02.2023. noteikumiem Nr. 68)

60. Ja šo noteikumu 59.4.apakšpunktā minētās prasības izpildei pretendents izmanto apdrošināšanas polisi, tajā atsevišķi norāda vismaz šo noteikumu 69.punktā minēto speciālistu atbildības apdrošināšanu un papildus polisei iesniedz kvīti vai bankas maksājuma uzdevumu, kas apliecina veikto samaksu par apdrošināšanas polisi.

(Grozīts ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

61. (Svītrots ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

62. Pēc šo noteikumu 58. un 59.punktā minēto dokumentu saņemšanas Labklājības ministrijas amatpersona 10 darbdienu laikā tos izvērtē un pieņem lēmumu par kompetentās institūcijas statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt kompetentās institūcijas statusu, ja nav ievērotas šajos noteikumos noteiktās prasības, vai arī lūdz pretendentam 10 darbdienu laikā iesniegt papildu informāciju, ja iesniegums ir aizpildīts nepilnīgi vai tam nav pievienoti visi nepieciešamie dokumenti.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.576 redakcijā)

63. Labklājības ministrijas amatpersona pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt kompetentās institūcijas statusu, ja pretendents šo noteikumu 62.punktā minētajā termiņā nepieciešamo papildu informāciju neiesniedz.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.576 redakcijā)

64. Lēmumu par atteikumu piešķirt kompetentās institūcijas statusu Labklājības ministrija nosūta pretendentam. Minēto lēmumu pretendents var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Labklājības ministrijas valsts sekretāram. Labklājības ministrijas valsts sekretāra lēmumu pretendents var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.576 redakcijā)

65. (Svītrots ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

66. (Svītrots ar MK 21.08.2012. noteikumiem Nr.576)

67. Labklājības ministrija piecu darbdienu laikā no dienas, kad pieņemts lēmums par kompetentās institūcijas statusa piešķiršanu, iekļauj informāciju par kompetento institūciju interneta vietnē (www.lm.gov.lv) publicētajā kompetento institūciju sarakstā un nosūta minēto informāciju publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma Labklājības ministrija nosūta tai lēmumu par kompetentās institūcijas statusa piešķiršanu.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.576 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.947)

67.1 Ja 15 darbdienu laikā no šo noteikumu 58. un 59.punktā minētā iesnieguma iesniegšanas dienas informācija par kompetento institūciju nav iekļauta interneta vietnē (www.lm.gov.lv) publicētajā kompetento institūciju sarakstā un pretendents nav saņēmis lēmumu par atteikumu piešķirt kompetentās institūcijas statusu vai lūgumu iesniegt papildu informāciju, uzskatāms, ka kompetentās institūcijas statuss ir piešķirts.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr.576 redakcijā)

67.2 Ja kompetentā institūcija pārtrauc darbību, tā 10 darbdienu laikā rakstiski informē par to Labklājības ministriju.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

68. Labklājības ministrijas amatpersona pieņem lēmumu par kompetentās institūcijas statusa atcelšanu un svītro kompetento institūciju no interneta vietnē (www.lm.gov.lv) publicētā kompetento institūciju saraksta, kā arī atsauc paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ja kompetentajai institūcijai ir anulēts kvalitātes sistēmas sertifikāts vai pēdējo triju gadu laikā kompetentā institūcija ir vismaz trīs reizes administratīvi sodīta par šo noteikumu neievērošanu vai nekvalitatīvu darba aizsardzības pakalpojumu (tai skaitā darba vides risku novērtēšana) sniegšanu uzņēmumiem, kā arī tad, ja saņemta šo noteikumu 67.2 punktā minētā informācija par kompetentās institūcijas darbības pārtraukšanu.

(MK 21.08.2012. noteikumu Nr. 576 redakcijā, kas grozīta ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr. 947; MK 29.05.2018. noteikumiem Nr. 303)

69. Kompetentā institūcija nodarbina vismaz šādus speciālistus:

69.1. speciālists, kurš ieguvis augstākā līmeņa zināšanas (pirmā vai otrā cikla augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju) darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" vai "Darba aizsardzības inženieris";

69.2. arodveselības un arodslimību ārsts vai sabiedrības veselības speciālists.

(Grozīts ar MK 19.10.2010. noteikumiem Nr. 982; MK 21.08.2012. noteikumiem Nr. 576; MK 14.02.2023. noteikumiem Nr. 68)

70. Kompetentā institūcija var nodarbināt vienu speciālistu, ja viņam ir gan šo noteikumu  69.1., gan 69.2. apakšpunktā minētā speciālista izglītība un kvalifikācija.

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

71. Kompetentās institūcijas darbiniekus, kuri ieguvuši augstākā līmeņa zināšanas (pirmā vai otrā cikla augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju) darba aizsardzībā atbilstoši profesijas standartam "Darba aizsardzības vecākais speciālists" vai "Darba aizsardzības inženieris", sertificē atbilstoši šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām.

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

72. Kompetentajā institūcijā nodarbinātā arodveselības un arodslimību ārsta profesionālā kvalifikācija atbilst likumā "Par reglamentētajām profesijām un kvalifikācijas atzīšanu" un Ārstniecības likumā noteiktajām prasībām. Kompetentajā institūcijā nodarbinātais sabiedrības veselības speciālists ir ieguvis pirmā cikla augstāko izglītību un sabiedrības veselības speciālista profesionālo kvalifikāciju.

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

73. Sniedzot darba aizsardzības pakalpojumu, atkarībā no uzņēmuma darbības jomas un veicamā uzdevuma (darba aizsardzības pakalpojuma) rakstura kompetentā institūcija papildus šo noteikumu 69.punktā minētajiem speciālistiem uzdevuma izpildei piesaista attiecīgās nozares speciālistu vai citus speciālistus.

74. Sniedzot darba aizsardzības pakalpojumu uzņēmumam, kas nodarbojas ar komercdarbību atbilstoši normatīvajiem aktiem par prasībām komercdarbības veidiem, kuros obligāti jāpiesaista kompetentā institūcija, un kurā ir vairāk nekā pieci nodarbinātie, darba vides risku novērtēšanu uzņēmumā veic šo noteikumu 69.1. apakšpunktā minētais kompetentās institūcijas speciālists, iesaistot šo noteikumu 69.2. apakšpunktā minēto kompetentās institūcijas speciālistu. Šie speciālisti ar parakstu apstiprina darba vides riska novērtējumu un sastādīto darba aizsardzības pasākumu plānu.

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

75. Lai garantētu kompetentās institūcijas personāla objektivitāti, tā atalgojums nedrīkst būt atkarīgs no uzņēmuma darba vietu pārbaužu rezultātiem.

76. Kompetentā institūcija (tās personāls) neizpauž trešajām personām informāciju, ko tā ieguvusi, pildot darba uzdevumus, izņemot to informāciju, kuru oficiāli pieprasa tiesībaizsardzības iestādes vai iestādes, kas saskaņā ar darba aizsardzības normatīvajiem aktiem veic valsts uzraudzību un kontroli darba aizsardzības jomā.

76.1 Kompetentā institūcija rakstiski informē uzņēmumu, kuram sniedz darba aizsardzības pakalpojumus, par to, ka sūdzību gadījumā uzņēmums var vērsties tajā kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijā, kura izsniegusi konkrētajai kompetentajai institūcijai kvalitātes sistēmas sertifikātu (norādot attiecīgās sertifikācijas institūcijas nosaukumu un adresi).

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

77. Kompetentā institūcija sniedz pakalpojumus un pilda noteiktās saistības atbilstoši kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas apliecinātai kvalitātes sistēmai, nodrošinot pakalpojumu kvalitāti.

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

77.1 Kompetentā institūcija tās darbības pārbaudes laikā informē kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūciju par smagiem un letāliem nelaimes gadījumiem darbā, kas notikuši uzņēmumā, kurā konkrētā kompetentā institūcija sniedz darba aizsardzības pakalpojumus.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

77.2 Ja kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija vai personāla sertifikācijas institūcija ir izbeigusi darbību, tās kompetentās institūcijas un tie kompetentie speciālisti, kuri bijuši šīs institūcijas uzraudzībā, piesakās citā sertifikācijas institūcijā uzraudzības nodrošināšanai. Šādā gadījumā jauns sertifikācijas audits tiek veikts parastā kārtībā, kad iepriekšējam sertifikātam beidzies darbības laiks.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

77.3 Ja kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija izbeidz darbību, tā 10 darbdienu laikā paziņo tās uzraudzībā esošajām kompetentajām institūcijām par darbības izbeigšanu, vienlaikus informējot par citām kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijām, kurās kompetentās institūcijas var vērsties turpmākai darbības uzraudzībai. Personāla sertifikācijas institūcija darbības izbeigšanas gadījumā 10 darbdienu laikā paziņo kompetentajiem speciālistiem par darbības izbeigšanu un citām personāla sertifikācijas institūcijām, kurās kompetentais speciālists var vērsties turpmākai darbības uzraudzībai.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

77.4 Ja Valsts darba inspekcija kompetentajai institūcijai vai kompetentajam speciālistam piemēro administratīvo sodu par tādu darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu, kas neatbilst darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem un rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, attiecīgā kompetentā institūcija vai kompetentais speciālists pēc Valsts darba inspekcijas pieprasījuma sniedz informāciju par citiem Valsts darba inspekcijas uzraudzībai un kontrolei pakļautajiem objektiem attiecīgajā nozarē, kuros tas pēdējā gada laikā veicis darba vides riska novērtējumu.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

77.5 Valsts darba inspekcija sniedz kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijai informāciju par konstatētajām neatbilstībām darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošanā un attiecīgas administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu uzņēmumos, kuriem darba aizsardzības pakalpojumus sniegušas tās kompetentās institūcijas, kurām kvalitātes sistēmu sertifikātu izsniegusi konkrētā kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija, un papildus informē, kura kompetentā institūcija šajā uzņēmumā bijusi piesaistīta.

(MK 29.05.2018. noteikumu Nr. 303 redakcijā)

IV. Noslēguma jautājumi

78. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumus Nr.101 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” (Latvijas Vēstnesis, 2005, 27.nr.).

79. Kvalitātes sistēmu sertifikāti, ko kompetentās institūcijas ir ieguvušas atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 8.februāra noteikumiem Nr.101 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”, ir derīgi līdz šajos sertifikātos norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 31.decembrim.

79.1 Ja laikposmā, kad valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, beidzas šo noteikumu 10. punktā minētais piecu gadu termiņš no izglītību apliecinošā dokumenta izdošanas dienas vai šo noteikumu 31. punktā minētais kompetentā speciālista sertifikāta derīguma termiņš, attiecīgais termiņš tiek pagarināts uz laikposmu līdz trim mēnešiem pēc ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk kā līdz jauna sertifikāta izdošanas dienai.

(MK 05.05.2020. noteikumu Nr. 258 redakcijā)

79.2 Kompetento speciālistu un kompetento institūciju civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumi, kas noslēgti līdz 2023. gada 31. martam, ir spēkā līdz to darbības termiņa beigām.

(MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

80. Šo noteikumu 11.3.apakšpunkts stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

81. Noteikumi stājas spēkā 2009.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents I.Godmanis

Labklājības ministra vietā – vides ministrs R.Vējonis
Pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.septembra
noteikumiem Nr. 723

(Pielikums MK 14.02.2023. noteikumu Nr. 68 redakcijā)

Iesniegums kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusa piešķiršanai

Labklājības ministrijai

 

 

 

Lūdzu piešķirt kompetentās institūcijas darba aizsardzības jautājumos statusu šādam komersantam vai komersanta struktūrvienībai:

 

Komersanta vai komersanta struktūrvienības nosaukums
 
Komersanta vai komersanta struktūrvienības vadītājs
 
Juridiskā adrese un oficiālā elektroniskā adrese
 
Ja kompetentās institūcijas statuss piešķirams komersanta struktūrvienībai, ziņas par piederību attiecīgajam komersantam (komersanta nosaukums, reģistrācijas numurs komercreģistrā)
 
Kontaktinformācija, kas iekļaujama kompetento institūciju sarakstā (adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
 

 

Pievienotie dokumenti:

 

1) kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas izsniegts kvalitātes sistēmas sertifikāts (kopija) uz ____ lp.

 

2) komersanta apstiprināts apliecinājums par speciālistu nodarbināšanu, norādot darba līgumu noslēgšanas datumu, numuru un termiņu, uz ____ lp.

 

3) kompetentās institūcijas nodarbināto speciālistu zināšanas un kompetenci apliecinoši dokumenti (kopijas) (piemēram, universitātes diploms, sertifikāti) uz ____ lp.

 

4) pierādījumi par institūcijas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu ne mazāk kā 50 apdrošināšanas līguma noslēgšanas dienā Latvijā noteikto minimālo mēneša darba algu apmērā, kas garantē kompetentās institūcijas kļūdas dēļ radušos zaudējumu segšanu (piemēram, apdrošināšanas polise un bankas maksājuma uzdevums, kas apliecina samaksu par apdrošināšanas polisi), uz ___ lp.

 

5) ja kompetentās institūcijas statuss piešķirams komersanta struktūrvienībai, – komersanta struktūrshēma uz ____ lp.

 

6) plānoto darba aizsardzības pakalpojumu apraksts uz ___ lp.

 

Atbildīgās amatpersonas apliecinājums

 

Esmu informēts, ka kompetentās institūcijas statuss tiek piešķirts 15 darbdienu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas, ja nav saņemts lēmums par atteikumu piešķirt kompetentās institūcijas statusu vai lūgums iesniegt papildu informāciju. Uzskatāms, ka kompetentās institūcijas statuss minētajā termiņā tiek piešķirts arī tad, ja informācija par kompetento institūciju nav iekļauta interneta vietnē (www.lm.gov.lv) publicētajā kompetento institūciju sarakstā.

 

Pēc kompetentās institūcijas statusa piešķiršanas un iekļaušanas kompetento institūciju sarakstā interneta vietnē (www.lm.gov.lv) lūdzu nosūtīt uz komersanta oficiālo elektronisko adresi lēmumu par kompetentās institūcijas statusa piešķiršanu (atzīmē, ja nepieciešams).

 

Apliecinu, ka iesniegumam pievienoto dokumentu kopijas atbilst oriģināliem un iesniegumā norādītā informācija, pievienotie dokumenti un tajos norādītā informācija ir patiesa.

 

Vārds, uzvārds 
Amats 
Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) 

 

 

 

_____._____.__________.

  

(datums*)

 

(paraksts*)

 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

01.07.2023