Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 303

Rīgā 2018. gada 29. maijā (prot. Nr. 26 12. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumos Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma
9. panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumos Nr. 723 "Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 143. nr.; 2010, 167. nr.; 2012, 136. nr.; 2013, 189. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 11. punkta ievaddaļā vārdus un skaitļus "akreditēta sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana - Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām" prasībām un par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību".

2. Svītrot 13. punktā vārdus un skaitļus "noteiktās prasības, kā arī standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana - Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām"".

3. Aizstāt 32. punktā vārdus un skaitļus "standartā LVS EN ISO/IEC 17024:2005 "Atbilstības novērtēšana - Vispārīgās prasības personu sertificēšanas institūcijām"" ar vārdiem "normatīvajos aktos par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību".

4. Aizstāt 46.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus "tā nodrošina standartā LVS EN ISO 9001:2009 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" noteiktās prasības"" ar vārdiem "tai ir sertificēta kvalitātes pārvaldības sistēma".

5. Aizstāt 47.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus "sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā vai Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs atzītā akreditācijas institūcijā atbilstoši standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 "Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības" prasībām un par kuru Ekonomikas ministrija publicējusi paziņojumu oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"" ar vārdiem "nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā".

6. Izteikt 49. un 50. punktu šādā redakcijā:

"49. Lai izpildītu šo noteikumu 46.1. apakšpunktā minētās prasības un apliecinātu savu kompetenci darba aizsardzības jautājumos, pretendents vēršas kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijā, kas šajā jomā ir akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts un Eiropas Ekonomikas zonas valsts akreditācijas institūcijā (turpmāk - kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija).

50. Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija kompetentās institūcijas kompetenci darba aizsardzības jomā novērtē atbilstoši šiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba aizsardzības jomu Latvijā."

7. Aizstāt 51. punkta ievaddaļā vārdus "minētā standarta" ar vārdu "minētajām".

8. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Ja institūcijas kompetence novērtēta kā atbilstoša šo noteikumu 50. un 51. punktā minētajām prasībām, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija izsniedz tai kvalitātes sistēmas sertifikātu, norādot tajā institūcijas atbilstību šo noteikumu prasībām."

9. Svītrot 54. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "šo noteikumu 50. punktā minētā standarta un".

10. Papildināt noteikumus ar 55.1 punktu šādā redakcijā:

"55.1 Veicot šo noteikumu 54. punktā minēto kompetentās institūcijas darbības pārbaudi, kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija izvērtē arī sūdzības par kompetentās institūcijas sniegtajiem pakalpojumiem un informāciju par smagiem un letāliem nelaimes gadījumiem darbā, kas notikuši uzņēmumos, kuros kompetentā institūcija sniedz darba aizsardzības pakalpojumus, kā arī citu informāciju, kas saistīta ar kompetentās institūcijas sniegto pakalpojumu kvalitāti."

11. Svītrot 56. punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 50. punktā minētā standarta un".

12. Papildināt noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija piecu darbdienu laikā pēc kompetentās institūcijas darbības pārbaudes, kas veikta saskaņā ar šo noteikumu 54. punktu, nosūta Labklājības ministrijai informāciju par šo pārbaudi un tās rezultātiem."

13. Papildināt noteikumus ar 67.2 punktu šādā redakcijā:

"67.2 Ja kompetentā institūcija pārtrauc darbību, tā 10 darbdienu laikā rakstiski informē par to Labklājības ministriju."

14. Papildināt 68. punktu aiz vārdiem "sniegšanu uzņēmumiem" ar vārdiem un skaitli "kā arī tad, ja saņemta šo noteikumu 67.2 punktā minētā informācija par kompetentās institūcijas darbības pārtraukšanu".

15. Papildināt noteikumus ar 76.1 punktu šādā redakcijā:

"76.1 Kompetentā institūcija rakstiski informē uzņēmumu, kuram sniedz darba aizsardzības pakalpojumus, par to, ka sūdzību gadījumā uzņēmums var vērsties tajā kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijā, kura izsniegusi konkrētajai kompetentajai institūcijai kvalitātes sistēmas sertifikātu (norādot attiecīgās sertifikācijas institūcijas nosaukumu un adresi)."

16. Papildināt III nodaļu ar 77.1, 77.2, 77.3, 77.4 un 77.5 punktu šādā redakcijā:

"77.1 Kompetentā institūcija tās darbības pārbaudes laikā informē kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūciju par smagiem un letāliem nelaimes gadījumiem darbā, kas notikuši uzņēmumā, kurā konkrētā kompetentā institūcija sniedz darba aizsardzības pakalpojumus.

77.2 Ja kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija vai personāla sertifikācijas institūcija ir izbeigusi darbību, tās kompetentās institūcijas un tie kompetentie speciālisti, kuri bijuši šīs institūcijas uzraudzībā, piesakās citā sertifikācijas institūcijā uzraudzības nodrošināšanai. Šādā gadījumā jauns sertifikācijas audits tiek veikts parastā kārtībā, kad iepriekšējam sertifikātam beidzies darbības laiks.

77.3 Ja kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija izbeidz darbību, tā 10 darbdienu laikā paziņo tās uzraudzībā esošajām kompetentajām institūcijām par darbības izbeigšanu, vienlaikus informējot par citām kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijām, kurās kompetentās institūcijas var vērsties turpmākai darbības uzraudzībai. Personāla sertifikācijas institūcija darbības izbeigšanas gadījumā 10 darbdienu laikā paziņo kompetentajiem speciālistiem par darbības izbeigšanu un citām personāla sertifikācijas institūcijām, kurās kompetentais speciālists var vērsties turpmākai darbības uzraudzībai.

77.4 Ja Valsts darba inspekcija kompetentajai institūcijai vai kompetentajam speciālistam piemēro administratīvo sodu par tādu darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu, kas neatbilst darba aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem un rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai, attiecīgā kompetentā institūcija vai kompetentais speciālists pēc Valsts darba inspekcijas pieprasījuma sniedz informāciju par citiem Valsts darba inspekcijas uzraudzībai un kontrolei pakļautajiem objektiem attiecīgajā nozarē, kuros tas pēdējā gada laikā veicis darba vides riska novērtējumu.

77.5 Valsts darba inspekcija sniedz kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijai informāciju par konstatētajām neatbilstībām darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošanā un attiecīgas administratīvā pārkāpuma lietvedības uzsākšanu uzņēmumos, kuriem darba aizsardzības pakalpojumus sniegušas tās kompetentās institūcijas, kurām kvalitātes sistēmu sertifikātu izsniegusi konkrētā kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcija, un papildus informē, kura kompetentā institūcija šajā uzņēmumā bijusi piesaistīta."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Labklājības ministrs Jānis Reirs

01.06.2018